Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện<=2000kVa - 6

Lĩnh vực: Điện

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

.

Trình tự thực hiện

.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

.

Phí/lệ phí

.

Không

Cơ quan thực hiện

.

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

.

Biểu mẫu đính kèm