Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
DVCTT một phần
(thủ tục)
DVCTT toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Công Thương 0 24 93 3319 4 3315 0 0 99.7 % 0.3 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 20 30 38 94 18 76 0 0 39.5 % 60.5 % 0 %
Sở Giao thông vận tải 18 30 59 2774 1032 1742 0 7 99.3 % 0.7 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 7 0 109 459 16 443 4 2 99.3 % 0.7 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 9 26 22 80 0 80 0 0 95 % 5 % 0 %
Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội 15 32 94 11944 158 11786 0 2 100 % 0 % 0 %
Sở Ngoại vụ 0 0 6 1 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 0 51 38 69 24 45 0 0 93.3 % 6.7 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10 46 42 1795 7 1788 0 0 92.9 % 7.1 % 0 %
Sở Tài chính 6 21 4 6 5 1 0 2 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 53 64 18 14665 3373 11292 216 1 53.2 % 45.8 % 1 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 38 39 2 37 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tư pháp 15 49 62 1139 381 758 209 0 66.8 % 13.3 % 19.9 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 8 110 21 4 17 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 10 5 42 196 47 149 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 0 64 77 164 56 108 0 0 80.6 % 19.4 % 0 %
Thanh tra tỉnh 4 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 2 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 5 38 2 89 23 66 0 0 89.4 % 10.6 % 0 %
UBND thành phố Vĩnh Yên 172 159 117 2688 37 2651 0 0 97.1 % 2.9 % 0 %
UBND thành phố Phúc Yên 1 0 0 1574 127 1447 43 0 92.3 % 6.8 % 0.9 %
UBND huyện Bình Xuyên 0 0 0 2328 92 2236 69 1 89.6 % 8.1 % 2.3 %
UBND huyện Lập Thạch 0 0 0 3909 244 3665 26 0 95.4 % 4.4 % 0.2 %
UBND huyện Sông Lô 0 0 0 2049 137 1912 6 1 95.6 % 4.3 % 0.1 %
UBND huyện Tam Dương 0 0 0 1835 76 1759 33 1 96.1 % 3.3 % 0.6 %
UBND huyện Tam Đảo 0 0 0 833 72 761 5 0 96.6 % 2.9 % 0.5 %
UBND huyện Vĩnh Tường 0 0 0 5810 514 5296 312 0 89.5 % 7.7 % 2.8 %
UBND huyện Yên Lạc 1 0 1 4324 251 4073 88 3 93.3 % 5.1 % 1.6 %
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bảo hiểm Xã hội tỉnh 15 0 0 138 14 124 0 0 66.1 % 33.9 % 0 %
Công an tỉnh 12 0 0 667 268 399 490 0 10.5 % 3 % 86.5 %
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 0 0 9 138 15 123 0 0 97.6 % 2.4 % 0 %
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
TEST 1 1 4 21 21 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 24
DVCTT toàn trình: 93
Tiếp nhận: 3319
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 3315
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.7%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 20
DVCTT một phần: 30
DVCTT toàn trình: 38
Tiếp nhận: 94
Đang xử lý: 18
Trả kết quả: 76
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 39.5%
Đúng hạn: 60.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 18
DVCTT một phần: 30
DVCTT toàn trình: 59
Tiếp nhận: 2774
Đang xử lý: 1032
Trả kết quả: 1742
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 109
Tiếp nhận: 459
Đang xử lý: 16
Trả kết quả: 443
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
DVCTT một phần: 26
DVCTT toàn trình: 22
Tiếp nhận: 80
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 80
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
DVCTT một phần: 32
DVCTT toàn trình: 94
Tiếp nhận: 11944
Đang xử lý: 158
Trả kết quả: 11786
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 6
Tiếp nhận: 1
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 51
DVCTT toàn trình: 38
Tiếp nhận: 69
Đang xử lý: 24
Trả kết quả: 45
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.3%
Đúng hạn: 6.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
DVCTT một phần: 46
DVCTT toàn trình: 42
Tiếp nhận: 1795
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 1788
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.9%
Đúng hạn: 7.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
DVCTT một phần: 21
DVCTT toàn trình: 4
Tiếp nhận: 6
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 53
DVCTT một phần: 64
DVCTT toàn trình: 18
Tiếp nhận: 14665
Đang xử lý: 3373
Trả kết quả: 11292
Trễ hạn: 216
Trước hạn: 53.2%
Đúng hạn: 45.8%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 38
Tiếp nhận: 39
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 37
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
DVCTT một phần: 49
DVCTT toàn trình: 62
Tiếp nhận: 1139
Đang xử lý: 381
Trả kết quả: 758
Trễ hạn: 209
Trước hạn: 66.8%
Đúng hạn: 13.3%
Trễ hạn: 19.9%
Mức độ 2: 6
DVCTT một phần: 8
DVCTT toàn trình: 110
Tiếp nhận: 21
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 17
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
DVCTT một phần: 5
DVCTT toàn trình: 42
Tiếp nhận: 196
Đang xử lý: 47
Trả kết quả: 149
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 64
DVCTT toàn trình: 77
Tiếp nhận: 164
Đang xử lý: 56
Trả kết quả: 108
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 80.6%
Đúng hạn: 19.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 4
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 2
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
DVCTT một phần: 38
DVCTT toàn trình: 2
Tiếp nhận: 89
Đang xử lý: 23
Trả kết quả: 66
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.4%
Đúng hạn: 10.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 172
DVCTT một phần: 159
DVCTT toàn trình: 117
Tiếp nhận: 2688
Đang xử lý: 37
Trả kết quả: 2651
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1574
Đang xử lý: 127
Trả kết quả: 1447
Trễ hạn: 43
Trước hạn: 92.3%
Đúng hạn: 6.8%
Trễ hạn: 0.9%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2328
Đang xử lý: 92
Trả kết quả: 2236
Trễ hạn: 69
Trước hạn: 89.6%
Đúng hạn: 8.1%
Trễ hạn: 2.3%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3909
Đang xử lý: 244
Trả kết quả: 3665
Trễ hạn: 26
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2049
Đang xử lý: 137
Trả kết quả: 1912
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 95.6%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1835
Đang xử lý: 76
Trả kết quả: 1759
Trễ hạn: 33
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 0
Tiếp nhận: 833
Đang xử lý: 72
Trả kết quả: 761
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 96.6%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5810
Đang xử lý: 514
Trả kết quả: 5296
Trễ hạn: 312
Trước hạn: 89.5%
Đúng hạn: 7.7%
Trễ hạn: 2.8%
Mức độ 2: 1
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 1
Tiếp nhận: 4324
Đang xử lý: 251
Trả kết quả: 4073
Trễ hạn: 88
Trước hạn: 93.3%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 1.6%
Mức độ 2: 3
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 15
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 0
Tiếp nhận: 138
Đang xử lý: 14
Trả kết quả: 124
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 66.1%
Đúng hạn: 33.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 12
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 0
Tiếp nhận: 667
Đang xử lý: 268
Trả kết quả: 399
Trễ hạn: 490
Trước hạn: 10.5%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 86.5%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 9
Tiếp nhận: 138
Đang xử lý: 15
Trả kết quả: 123
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 2.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
DVCTT một phần: 0
DVCTT toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
DVCTT một phần: 1
DVCTT toàn trình: 4
Tiếp nhận: 21
Đang xử lý: 21
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%