STT Cơ quan thực hiện Tiếp nhận Đến hạn giải quyết Đã có kết quả Chưa có kết quả Trả lại hồ sơ Rút hồ sơ Tỉ lệ chậm, quá hạn
Chuyển tiếp Tiếp nhận mới Tổng HS Trước và đúng hạn Chậm hạn Tổng HS Chưa đến hạn Chờ bổ sung Quá hạn Tổng HS Trong hạn Chậm hạn Trong hạn Quá hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
I. TỔNG SỐ
II. SỞ/NGÀNH
III. HUYỆN/THÀNH PHỐ, PHƯỜNG/XÃ