STT Mã số hồ sơ Mã cơ quan tài chính Tên đơn vị dự án Kiểu hồ sơ Người đăng ký Ngày đăng ký Người tạo Ngày tạo Ngày trả Người cấp mã Trạng thái Hình thức tiếp nhận
1 S S S Không có thông tin S
Email: S
SĐT: S
S S S S S Không có thông tin Không có thông tin