Thông tin và dịch vụ dành cho Doanh nghiệp
Đất đai, xây dựng
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến đất đai, xây dựng
Khởi sự kinh doanh
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khởi nghiệp kinh doanh
Thành lập doanh nghiệp
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến thành lập doanh nghiệp
Thương mại, quảng cáo
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan thương mại, quảng cáo
Tái cấu trúc doanh nghiệp
Cung cấp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp