STT Mã số biên nhận Loại đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã CQ cấp Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Tình trạng