Thủ tục cấp phép cho người và phương tiện dân sự Việt Nam vào hoạt động trong vùng đất cấm. - 3.000004

Lĩnh vực: Điện

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Đơn đề nghị cấp phép cho người và phương tiện dân sự Việt Nam vào hoạt động trong vùng đất cấm theo Mẫu số 5, 6 ban hành kèm theo Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Mẫu số 5.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị cấp phép cho người và phương tiện dân sự Việt Nam vào hoạt động trong vùng đất cấm theo Mẫu số 5, 6 ban hành kèm theo Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Mẫu số 6.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân, Giấy đăng ký phương tiện. Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Danh sách theo Mẫu số 7, 8 ban hành kèm theo Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 201 5 của Thủ tướng Chính phủ. Mẫu số 8.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Danh sách theo Mẫu số 7, 8 ban hành kèm theo Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 201 5 của Thủ tướng Chính phủ. Mẫu số 7.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Chậm nhất trước 04 (bốn) ngày, tính đến ngày người và phươm tiện dự kiến vào hoạt động trong vùng đất cấm, người làm thủ tục lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Ọuy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QO-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ gửi trực tiếp đến Phòng Tham mưu/Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

 • Bước 2. Chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Tham mưu/Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân có trách nhiệm kiểm tra trình Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân ký cấp giấy ra, vào theo Mẫu số 9 bản hành kèm theo Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh bản hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thu tướng Chính phủ và gửi trực tiếp đến người làm thủ tục.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 3 Ngày làm việc

  Cách thức thực hiện: Người làm thủ tục gửi hồ sơ trực tiếp đến Phòng Tham mưu/Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 3 Ngày làm việc

  Cách thức thực hiện: Người làm thủ tục gửi hồ sơ trực tiếp đến Phòng Tham mưu/Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Quân chủng Hải quân

Yêu cầu điều kiện

Kết quả thực hiện

 • Giấy ra, vào

Căn cứ pháp lý

 • Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Số: Pháp lệnh 32-L/CTN

 • Ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Số: Nghị định 04/CP

 • Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước Số: 33/2002/NĐ-CP

 • Luật biên giới quốc gia Số: 06/2003/QH11

 • Luật an ninh quốc gia Số: 32/2004/QH11

 • Luật Hàng hải quốc gia Số: 40/2005/QH11

 • Về quản lý hoạt động bay Số: 94/2007/NĐ-CP

 • VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CỬA KHẨU CẢNG BIỂN Số: 50/2008/NĐ-CP

 • Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải Số: 21/2012/NĐ-CP

 • Biển Việt Nam Số: 18/2012/QH13

 • Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số: 104/2012/NĐ-CP

 • Ban hành Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh Số: 104/2012/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm