THỦ TỤC KIỂM THỬ - TGQĐ THEO CƠ QUAN - H62.TEST.GCN

Lĩnh vực: An toàn thông tin

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

Test TGQĐ theo cơ quan

Trình tự thực hiện

Test TGQĐ theo cơ quan

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

Test TGQĐ theo cơ quan

Phí/lệ phí

0

Không

Cơ quan thực hiện

Test TGQĐ theo cơ quan

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

Test TGQĐ theo cơ quan

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu: