Mở rộng cụm công nghiệp - SOCT.02

Lĩnh vực: Công nghiệp địa phương

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp

- Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc mở rộng cụm công nghiệp;   Bản chính: 2
Bản sao: 6
Báo cáo đầu tư mở rộng cụm công nghiệp, bao gồm: sự cần thiết mở rộng cụm công nghiệp, trong đó giải trình về việc đáp ứng các điều kiện mở rộng cụm công nghiệp được quy định đánh giá hiện trạng phát triển cụm công nghiệp hiện có; định hướng mở rộng cụm công nghiệp (ranh giới, diện tích, hiện trạng sử dụng đất, việc đấu nối công trình hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào; phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư); xác định sơ bộ nguồn vốn đầu tư và phương thức thực hiện; các giải pháp và tiến độ thực hiện; dự kiến khả năng cho thuê đất và hiệu quả về kinh tế, xã hội của cụm công nghiệp sau khi mở rộng   Bản chính: 2
Bản sao: 6

 

Trình tự thực hiện

UBND huyện, thành phố nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc: Sở Công Thương kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tổ chức thẩm định hồ sơ mở rộng cụm công nghiệp Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ mở rộng cụm công nghiệp và trình UBND cấp tỉnh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ kèm theo văn bản thẩm định của Sở Công Thương, UBND cấp tỉnh quyết định mở rộng hoặc không mở rộng cụm công nghiệp.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Sở Công thương: 10 ngày làm việc; UBND tỉnh: 5 ngày làm việc

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về việc quản lý phát triển cụm công nghiệp.

Biểu mẫu đính kèm