Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện ≤ 2000 kVA - 3.000002_1

Lĩnh vực: Điện

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

.

Trình tự thực hiện

.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

.

Phí/lệ phí

không

Không

Cơ quan thực hiện

.

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

không

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu: