Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách - 1.009973.000.00.00.H62_3

Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Qua Bưu điện.

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

- Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo Mẫu 01;

x

 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền;

x

hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

x

hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư

- Quyết định lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế công trình;

x

hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư

- Quyế định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế;

x

hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư

- Văn bản thỏa thuận cốt cao độ, văn bản thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật (nếu có);

x

hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư

- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt;

 

 

- Kết quả thẩm tra an toàn giao thông (nếu có);

 

 

- Hồ sơ kết quả khảo sát địa chất, địa hình bước thiết kế kỹ thuật đối với công trình thiết kế 3 bước, bước thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình thiết kế 2 bước (gồm thuyết minh khảo sát, các bản vẽ khảo sát). Đối với công trình cải tạo phải có kiểm định chất lượng công trình hiện trạng; Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát, thiết kế;

 

 

- Thiết kế biện pháp thi công đối với những công trình hoặc bộ phận kết cấu đặc thù (nếu có);

 

 

- Dự toán xây dựng công trình kèm theo báo giá của các loại vật tư, thiết bị đặc thù được tính trong dự toán; biên bản xác định vị trí đổ đất thải, mỏ vật liệu, cự ly vận chuyển đối với công trình có sử dụng đất đắp nền hoặc phải đổ thải vật liệu (kèm theo File mềm tính dự toán công trình);

 

 

- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế - Dự toán (nếu có);

 

 

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế, thẩm tra (nếu có);

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

 

Trình tự thực hiện

.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

21 ngày đối với công trình cấp II và cấp III;

13 ngày đối với các công trình còn lại.

 

Phí/lệ phí

Không

Thu phí theo dự toán thẩm định

Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chỉnh phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 19/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu: