Thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách - 1.009973.000.00.00.H62_2

Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

Qua Bưu điện

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

- Tờ trình thẩm định điều chỉnh thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán công trình theo Mẫu 01;

x

 

- Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án của cấp có thẩm quyền;

x

hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư

- Quyết định phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán;

x

hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư

- Hồ sơ thiết kế cơ sở, Hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt;

 

 

- Hồ sơ kết quả khảo sát địa chất, địa hình bổ sung (nếu có);

 

 

- Hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung;

 

 

- Dự toán điều chỉnh bổ sung;

 

 

- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế - Dự toán (nếu có);

 

 

- Hợp đồng thi công xây dựng;

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

 

Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Sở Xây dựng hoặc các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương).
- Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.
- Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

- 24 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III;

- 16 ngày làm việc đối với các công trình còn.

Phí/lệ phí

Không.

Thu phí theo dự toán thẩm định

Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chỉnh phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 19/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Tờ trình thẩm định điều chỉnh thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán công trình theo Tải về In ấn