Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình sử dụng vốn khác (công trình giao thông cấp III trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng) - 1.009973.000.00.00.H62_1

Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

- Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo Mẫu 01;

x

 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền;

x

hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

x

hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư

- Quyết định lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế công trình;

x

hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư

- Quyế định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế;

x

hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư

- Văn bản thỏa thuận cốt cao độ, văn bản thỏa thuận đấu nối, thỏa thuận hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật (nếu có);

x

hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư

- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt;

 

 

- Kết quả thẩm định an toàn giao thông (nếu có);

 

 

- Hồ sơ kết quả khảo sát địa chất, địa hình bước thiết kế kỹ thuật đối với công trình thiết kế 3 bước, bước thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình thiết kế 2 bước (gồm thuyết minh khảo sát, các bản vẽ khảo sát). Đối với công trình cải tạo phải có kiểm định chất lượng công trình hiện trạng; Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát, thiết kế;

 

 

- Thiết kế biện pháp thi công đối với những công trình hoặc bộ phận kết cấu đặc thù (nếu có);

 

 

- Dự toán xây dựng công trình kèm theo báo giá của các loại vật tư, thiết bị đặc thù được tính trong dự toán; biên bản xác định vị trí đổ đất thải, mỏ vật liệu, cự ly vận chuyển đối với công trình có sử dụng đất đắp nền hoặc phải đổ thải vật liệu (kèm theo File mềm tính dự toán công trình);

 

 

- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế - Dự toán (nếu có);

 

 

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế, thẩm tra (nếu có);

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

 

Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

 Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của GTVT - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

- Tiếp nhận hồ sơ (giấy, trực tuyến);

- Kiểm tra; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý (hồ sơ giấy, điện tử, hồ sơ nộp trực tuyến).

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Công chức tại Trung tâm PVHCC tỉnh

 

Giờ hành chính

In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hoặc phiếu điện tử gửi công dân/tổ chức;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc

trường hợp giải quyết).

Bước 2

Công chức bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ về phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông – Sở Giao thông Vận tải để giải quyết.

Công chức TN&TKQ

0,5 ngày

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng QLCLCTGT phân công chuyên viên thụ lý.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

21 ngày đối với công trình cấp II và cấp III;

13 ngày đối với các công trình còn lại.

Đủ điều kiện phê duyệt hoặc không đủ điều kiện phê duyệt

Mẫu số 02

Bước 5

Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét hồ sơ và ký nháy bản dự thảo kết quả thẩm định:

-  Nếu nhất trí với hồ sơ và bản dự thảo thì ký nháy, trình lãnh đạo sở xem xét.

- Nếu không nhất trí chuyển lại  phòng chuyên viên, quay lại  bước 4

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày

Đủ điều kiện phê duyệt hoặc không đủ điều kiện phê duyệt

Mẫu số 02

Bước 6

Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả thực hiện:

+ Nếu đồng ý thì ký duyệt chuyển văn thư;

+ Nếu không đồng ý thì chuyển lại phòng QLCLCTGT, quay lại  bước 4

Lãnh đạo Sở

1,0 ngày

Đủ điều kiện phê duyệt hoặc không đủ điều kiện phê duyệt

Mẫu số 02

Bước 7

Lấy số, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Văn thư

0,5 ngày

 

Bước 8

Trung tâm phục vụ hành chính công trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức tại Trung tâm PVHCC tỉnh

 

Giờ hành chính

- Thông báo cho công dân/tổ chức; Thu phí, lệ phí (nếu có)

- Kết quả đã trả cho công dân/tổ chức.

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

24 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III;

16 ngày làm việc đối với các công trình còn

Phí/lệ phí

Không

Thu phí theo dự toán thẩm định

Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông Vận tải.

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chỉnh phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 19/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu: