Thẩm định Dự án đầu tư xây dựng/BCKT-KT đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Ngân sách nhà nước - 1.009972.000.00.00.H62_2

Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại tại Trung tâm hành chính công – Số 5 đường Nguyễn Trãi – phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc 

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình của chủ đầu tư (theo mấu quy định)  hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình của chủ đầu tư (Theo Mẫu quy định);
          - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền (theo quy định của Luật Đầu tư công);
- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);
- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);
- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị (nếu có);
          - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng của Chủ đầu tư;
          - Quyết định lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu lập dự án đầu tư xây dựng;
          - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát xây dựng; Hồ sơ kết quả khảo sát xây dựng; Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng (Đối với công trình cải tạo, sửa chữa phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng và kiểm định chất lượng công trình hiện trạng);
          - Phương án Bồi thường giải phóng mặt bằng tổng thể; Quy hoạch hạ tầng khu tái định cư (nếu có);  
          - Kết quả phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án có yêu cầu phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường);
          - Kết quả thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án có yêu cầu thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy và Chữa cháy);
          - Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng, bao gồm cả báo cáo thẩm định nội bộ của ngành và địa phương chủ dự án. Trong đó phải giải trình thuyết minh chi tiết về dự kiến các nguồn vốn thực hiện dự án; phần vốn thuộc quyền quản lý của cấp tỉnh và từng nguồn vốn khác. Thuyết minh khả năng thu hồi vốn đầu tư, khả năng hoàn trả vốn vay và phương án hoàn trả vốn vay (nếu có). Dự kiến tiến độ bố trí các nguồn vốn theo từng năm để hoàn thành: Dự án nhóm B không quá 5 năm, dự án nhóm C hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật không quá 3 năm; Biên bản nghiệm thu thiết kế;
- Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở các cấp theo quy định của Luật Đầu tư công khi thẩm định phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư.
- Kế hoạch huy động giải ngân vốn đầu tư cho công trình (để tính dự phòng cho dự án);
- Báo cáo kết quả thẩm tra dự án (nếu có);
          - Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án phù hợp với loại dự án, đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng. Có chứng chỉ hành nghề chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế, chủ trì lập tổng mức đầu tư,...;
- Các tài liệu khác có liên quan như: Văn bản phê duyệt địa điểm, văn bản chấp thuận hướng tuyến; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt; Thỏa thuận đấu nối hạ tầng của các tổ chức có liên quan; Báo giá của các loại vật tư, thiết bị được tính trong tổng mức đầu tư; File mềm tính tổng mức đầu tư công trình; tài liệu xác định vị trí, cự ly đổ đất thải, vị trí mỏ vật liệu; các tài liệu cần thiết khác.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức (Chủ đầu tư) chuẩn bị  hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tổ chức (Chủ đầu tư)  nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm hành chính công – Số 5 đường Nguyễn Trãi – phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).
Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì in giấy hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức (chủ đầu tư)
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả cho tổ chức (chủ đầu tư) và hướng dẫn cho tổ chức (chủ đầu tư) bổ sung, hoàn thiện.
Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 5:  Tổ chức đến nộp lệ phí và nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công – Số 5 đường Nguyễn Trãi – phường Liên Bảo – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

- Thời gian giải quyết tối đa: Dự án nhóm B: 24 ngày; dự án nhóm C: 16 ngày

Phí/lệ phí

Không.

- Phí thẩm định dự án quy định tại Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
- Cơ quan phối hợp: Các sở ban ngành; các huyện thị liên quan và Tư vấn thẩm tra nếu cần thiết

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

.

Biểu mẫu đính kèm