Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) - 1.009791.000.00.00.H62

Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

1

Trình tự thực hiện

1

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

1

Phí/lệ phí

1

Không

Cơ quan thực hiện

1

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

Biểu mẫu đính kèm