Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh - 1.009788.000.00.00.H62

Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

1

Trình tự thực hiện

1

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

1

Phí/lệ phí

1

Không

Cơ quan thực hiện

1

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

1

Biểu mẫu đính kèm