Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C - 1.009981.000.00.00.H62

Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản sao Giấy phép hoạt động xây dựng đã được cấp.   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Bản sao các văn bản chứng minh cho nội dung điều chỉnh (nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam).   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư (thầu chính trường hợp nhà thầu đề nghị điều chỉnh là thầu phụ)   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng theo Mẫu số 8 Phụ lục số III Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Don de nghi dieu chinh GPHDXD.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1

Trình tự thực hiện

 • Nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có) 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp

  Trực tuyến
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp

  Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày

  20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp

Phí/lệ phí

Phí : Đồng
(20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp)

Phí : Đồng
(20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp)

Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Yêu cầu điều kiện

- Nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư/nhà thầu chính (phụ). - Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. - Nhà thầu nước ngoài phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến hoạt động nhận thầu tại Việt Nam.

Kết quả thực hiện

 • Quyết định cấp Giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Số: 50/2014/QH13

 • Luật 62/2020/QH14 Số: 62/2020/QH14

 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng Số: 15/2021/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng theo Mẫu số 8 Phụ lục số III Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Tải về In ấn