Thẩm định Chủ trương đầu tư dự án đầu tư công - 1.007316

Lĩnh vực: Đầu tư tại Việt nam

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản chính Tờ trình đề nghị thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan được giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tờ trình phải bao gồm đầy đủ các nội dung chính: Tên dự án, tên cơ quan đề xuất dự án, mục tiêu đầu tư, địa điểm đầu tư, nhóm dự án, hình thức đầu tư, sơ bộ phương án GPMB (nếu có), sơ bộ quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, cơ cấu vốn đầu tư, thời gian thực hiện dự án, phương án quản lý, khai thác vận hành sau đầu tư).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Bản chứng thực/công chứng Văn bản giao lập đề xuất chủ trương đầu tư của UBND tỉnh hoặc Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
3. Bản chứng thực/công chứng Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đối với dự án đầu tư công (trường hợp dự án sử dụng nguồn vốn của nhiều cấp phải cung cấp đầy đủ báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của từng cấp Ngân sách); văn bản dự kiến cân đối vốn cho dự án của UBND tỉnh đối với dự án không sử dụng vốn đầu tư công.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
4. Bản chứng thực/công chứng Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của HĐND cấp huyện (nếu là dự án trọng điểm nhóm C của cấp huyện trở lên và có sử dụng vốn NSNN cấp huyện), HĐND cấp xã (nếu là dự án trọng điểm nhóm C của cấp xã trở lên và có sử dụng vốn NSNN cấp xã).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
5. Bản chứng thực/công chứng Quyết định phê duyệt hướng tuyến/văn bản chấp thuận hướng tuyến với dự án theo tuyến hoặc văn bản chấp thuận phạm vi địa điểm dự án theo quy hoạch (tối thiểu tỷ lệ từ 1/500 -:- 1/5.000).   Bản chính: 0
Bản sao: 1
6. Bản chính Báo cáo thẩm định nội bộ của cơ quan được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
7. Bản chính Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 34 - Luật Đầu tư công gồm: Sự cần thiết, cấp thiết phải đầu tư; Mục tiêu, phạm vi và quy mô phù hợp với mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch khác có liên quan; Dự kiến tổng mức đầu tư; Nguồn vốn, cơ cấu vốn đầu tư; Dự kiến tiến độ thực hiện; chi phí và cơ quan vận hành sau đầu tư; Phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động về môi trường, xã hội của dự án, tính toán hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án; các nội dung liên quan khác. Đối với dự án có yêu cầu thiết kế phải kèm theo hồ sơ thiết kế sơ bộ và tổng mức đầu tư sơ bộ. Bản chứng thực/công chứng Quyết định của cấp có thẩm quyền về tình trạng khẩn cấp theo quy định tại Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp, Pháp lệnh Phòng chống lụt bão, Luật Đê điều và pháp luật khác có liên quan; quyết định tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng (đối với dự án khẩn cấp).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
8. Bản chính Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự án giai đoạn trước hoặc thời gian trước (nếu chuyển từ giai đoạn trước sang).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
9. Các tài liệu liên quan khác có liên quan.   Bản chính: 0
Bản sao: 1

Trình tự thực hiện

 • Bước 1 - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Bước 2 - Cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh - Số 5 Đường Nguyễn Trãi - Phường Liên Bảo - Thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Trong giờ hành chính của các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

 • Bước 3 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, in phiếu hẹn, chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 • Bước 4 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết.

 • Bước 5 - Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các cơ quan có liên quan để xin ý kiến thẩm định, tổ chức thẩm định, thống nhất và lập báo cáo kết quả thẩm định chuyển đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

 • Bước 6 - Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 33 Ngày làm việc

  Nhóm A

  15 Ngày làm việc

  Nhóm B

  11 Ngày làm việc

  Nhóm C

Phí/lệ phí

.

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Yêu cầu điều kiện

Khi đến để thực hiện thủ tục hành chính, người đến giao dịch phải xuất trình: Giấy giới thiệu của cơ quan được giao đề xuất chủ trương đầu tư khi nộp hồ sơ; Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ khi nộp bổ sung hồ sơ; phiếu giao nhận hồ sơ khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả thực hiện

 • Báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư/ Thông báo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư.

Căn cứ pháp lý

 • Luật xây dựng Số: 50/2014/QH13

 • Luật đầu tư công Số: 49/2014/QH13

 • Nghị định số 136/2015/NĐ-CP Số: 136/2015/NĐ-CP

 • Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Số: 08/2017/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm