Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT - 1.001939

Lĩnh vực: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

k

Trình tự thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ
1. Đối với người tham gia a) Người tham gia lập hồ sơ theo quy định tại mục Thành phần hồ sơ b) Đối với người tham gia được ngân sách nhà nước đóng BHYT: Nộp hồ sơ đã kê khai theo quy định cho UBND xã. Trường hợp điều chỉnh thông tin nộp hồ sơ cho UBND xã. Trường hợp người tham gia đã hiến bộ phận cơ thể: nộp Giấy ra viện cho cơ quan BHXH. c) Đối với người tham gia được tổ chức BHXH đóng BHYT: Nộp hồ sơ cho UBND xã hoặc cho cơ quan BHXH. Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cấp lại, đổi thẻ BHYT: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH. d) Đối với người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình: Nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH. Đối với học sinh, sinh viên đóng BHYT theo nhà trường thì nộp hồ sơ cho nhà trường. đ) Đối với trường hợp hoàn trả: Người tham gia nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH.
2. Đối với UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; đại lý thu/ nhà trường, Phòng/Tổ chế độ BHXH. a) Nhận hồ sơ của người tham gia theo quy định tại mục Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ. b) Ghi mã số BHXH vào Tờ khai TK1-TS và kê khai các mẫu theo quy định tại mục Thành phần hồ sơ. c) Nộp hồ sơ - UBND xã nộp hồ sơ cho cơ quan lao động - thương binh và xã hội các đối tượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Cơ quan lao động - thương binh và xã hội xác nhận và chuyển cơ quan BHXH. - UBND xã nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH các đối tượng còn lại. - Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH. - Phòng/Tổ Chế độ BHXH: Nộp hồ sơ cho Bộ phận Một cửa.

 

Bước 2.
Đóng tiền.

 

Bước 3.
Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

 

Bước 4.
Nhận kết quả, gồm: Thẻ BHYT; Quyết định hoàn trả và tiền hoàn trả.
 
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

k

Phí/lệ phí

k

Không

Cơ quan thực hiện

k

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

Căn cứ pháp lý

k

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu: