Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu - 2.000615.000.00.00.H62

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đề nghị cấp sửa đổi Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; MẪU SỐ 02 RƯỢU.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Bản sao Giấy phép đã được cấp;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
(3) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.   Bản chính: 1
Bản sao: 1

Trình tự thực hiện

 • Trường hợp có thay đổi nội dung giấy phép, thương nhân bán lẻ rượu nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

   

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

   

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

   

Phí/lệ phí

Phí :
(Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính )
 

 

Không

Cơ quan thực hiện

Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Yêu cầu điều kiện

a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật b) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. c) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Kết quả thực hiện

 • Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Căn cứ pháp lý

 • Về kinh doanh rượu Số: Nghị định 105/2017/NĐ-CP

 • 168/2016/TT-BTC Số: 168/2016/TT-BTC

 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP Số: 17/2020/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp sửa đổi Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP Tải về In ấn