Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng - 2.001684.000.00.00.H62

Lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Hướng dẫn

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Thông báo thay đổi trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ bao gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, số giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; những nội dung thay đổi.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

1.

 • Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông.

 • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gửi giấy xác nhận cho doanh nghiệp.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

  Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

  07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

  Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Yêu cầu điều kiện

Không.

Kết quả thực hiện

 • Giấy xác nhận

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP Số: 27/2018/NĐ-CP

 • Nghị định 72/2013/NĐ-CP Số: 72/2013/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm