CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 168 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 1.000132.000.00.00.H62 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
62 1.003521.000.00.00.H62 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
63 1.000080.000.00.00.H62 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Quận/huyện Hộ tịch
64 1.000094.000.00.00.H62 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Quận/huyện Hộ tịch
65 1.000110.000.00.00.H62 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Quận/huyện Hộ tịch
66 1.004827.000.00.00.H62 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Quận/huyện Hộ tịch
67 1.005201.000.00.00.H62 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
68 1.005203.000.00.00.H62 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
69 1.005358.000.00.00.H62 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
70 1.003693.000.00.00.H62 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
71 1.003719.000.00.00.H62 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
72 1.003817.000.00.00.H62 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
73 3.000154.000.00.00.H62 Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan Cấp Quận/huyện Lâm nghiệp
74 1.005434.000.00.00.H62 Mua quyển hóa đơn Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
75 1.005435.000.00.00.H62 Mua hóa đơn lẻ Cấp Quận/huyện Quản lý công sản