CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 168 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 1.002429.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Cấp Quận/huyện Người có công
47 1.002440.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Cấp Quận/huyện Người có công
48 1.002519.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Cấp Quận/huyện Người có công
49 1.002741.000.00.00.H62 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Cấp Quận/huyện Người có công
50 1.003042.000.00.00.H62 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Cấp Quận/huyện Người có công
51 1.003057.000.00.00.H62 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Cấp Quận/huyện Người có công
52 1.003159.000.00.00.H62 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công
53 1.003351.000.00.00.H62 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Cấp Quận/huyện Người có công
54 1.003423.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Cấp Quận/huyện Người có công
55 1.004964.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Cấp Quận/huyện Người có công
56 1.006779.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công
57 1.010825.000.00.00.H62 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công
58 2.001157.000.00.00.H62 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Cấp Quận/huyện Người có công
59 2.001396.000.00.00.H62 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Cấp Quận/huyện Người có công
60 2.002307.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Cấp Quận/huyện Người có công