CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 168 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 1.000110.000.00.00.H62 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Quận/huyện Hộ tịch
62 1.004827.000.00.00.H62 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Cấp Quận/huyện Hộ tịch
63 1.005201.000.00.00.H62 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
64 1.005203.000.00.00.H62 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
65 1.005358.000.00.00.H62 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Cấp Quận/huyện Tổ chức phi chính phủ
66 1.003693.000.00.00.H62 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
67 1.003719.000.00.00.H62 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
68 1.003817.000.00.00.H62 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Cấp Quận/huyện Tổ chức - Biên chế
69 3.000154.000.00.00.H62 Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan Cấp Quận/huyện Lâm nghiệp
70 1.005434.000.00.00.H62 Mua quyển hóa đơn Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
71 1.005435.000.00.00.H62 Mua hóa đơn lẻ Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
72 1.000755.000.00.00.H62 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Cấp Quận/huyện Đất đai
73 1.002214.000.00.00.H62 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Cấp Quận/huyện Đất đai
74 1.002277.000.00.00.H62 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Cấp Quận/huyện Đất đai
75 1.002291.000.00.00.H62 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cấp huyện Cấp Quận/huyện Đất đai