CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 32 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.010806.000.00.00.H62 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
17 1.010808.000.00.00.H62 Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
18 1.010809.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
19 1.010810.000.00.00.H62 Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
20 1.010815.000.00.00.H62 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng. Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
21 1.010816.000.00.00.H62 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
22 1.010817.000.00.00.H62 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
23 1.010818.000.00.00.H62 Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
24 1.010819.000.00.00.H62 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
25 1.010823.000.00.00.H62 Hưởng lại chế độ ưu đãi Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
26 1.010825.000.00.00.H62 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Người có công
27 1.000401.000.00.00.H62 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Việc làm
28 1.001966.000.00.00.H62 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Việc làm
29 1.001973.000.00.00.H62 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Việc làm
30 2.000178.000.00.00.H62 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Việc làm