CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5441 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 1.009972.000.00.00.H62_3 Thẩm định Thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác Sở Giao thông vận tải Hoạt động xây dựng
92 1.009972.000.00.00.H62_4 Thẩm định điều chỉnh Thiết kế cơ sở đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác. Thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách Sở Giao thông vận tải Hoạt động xây dựng
93 1.009973.000.00.00.H62_1 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình sử dụng vốn khác (công trình giao thông cấp III trở lên, công trình xây dựng có ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng) Sở Giao thông vận tải Hoạt động xây dựng
94 1.009973.000.00.00.H62_2 Thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách Sở Giao thông vận tải Hoạt động xây dựng
95 1.009973.000.00.00.H62_3 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách Sở Giao thông vận tải Hoạt động xây dựng
96 1.008423.000.00.00.H62 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của cơ quan chủ quản Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức
97 2.001991.000.00.00.H62 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức
98 1.007316 Thẩm định Chủ trương đầu tư dự án đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt nam
99 1.007346 Thẩm định, phê duyệt dự án không có cấu phần xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt nam
100 1.007350 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án không có cấu phần xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt nam
101 1.007381 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt nam
102 1.007385 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt nam
103 1.007388 Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt nam
104 1.010010.000.00.00.H62 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
105 1.010026.000.00.00.H62 Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp