CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 H62.TEST.GCN THỦ TỤC KIỂM THỬ - TGQĐ THEO CƠ QUAN TEST An toàn thông tin
2 H62.TEST THỦ TỤC KIỂM THỬ TEST Báo chí
3 H62.TEST.CHOTP THỦ TỤC KIỂM THỬ - THỦ TỤC CHỜ THU PHÍ TEST An toàn thông tin
4 H62.TEST.CHUNGTHUC THỦ TỤC KIỂM THỬ - CHỨNG THỰC TEST Chứng thực