CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.001928.000.00.00.H62 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Tiếp công dân
2 2.001924.000.00.00.H62 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Xử lý đơn thư
3 2.001899.000.00.00.H62 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Xử lý đơn thư
4 2.002175.000.00.00.H62 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Tiếp công dân