CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005422.000.00.00.H62 Quyết định điều chuyển tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
2 1.005426.000.00.00.H62 Quyết định thanh lý tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
3 2.002217.000.00.00.H62 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
4 2.002206.000.00.00.H62 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính Tin học - Thống kê