CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 21 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.006216.000.00.00.H62 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sở Tài chính Quản lý công sản
2 1.005416.000.00.00.H62 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Sở Tài chính Quản lý công sản
3 1.005417.000.00.00.H62 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Sở Tài chính Quản lý công sản
4 1.005418.000.00.00.H62 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
5 1.005419.000.00.00.H62 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài chính Quản lý công sản
6 1.005420.000.00.00.H62 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Sở Tài chính Quản lý công sản
7 1.005423.000.00.00.H62 Quyết định bán tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
8 1.005424.000.00.00.H62 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Sở Tài chính Quản lý công sản
9 1.005425.000.00.00.H62 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
10 1.005427.000.00.00.H62 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
11 1.005429.000.00.00.H62 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài chính Quản lý công sản
12 1.005430.000.00.00.H62 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Sở Tài chính Quản lý công sản
13 1.005431.000.00.00.H62 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Sở Tài chính Quản lý công sản
14 1.005432.000.00.00.H62 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Sở Tài chính Quản lý công sản
15 1.005433.000.00.00.H62 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Sở Tài chính Quản lý công sản