CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005421.000.00.00.H62 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Sở Tài chính Quản lý công sản
2 1.005434.000.00.00.H62 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Quản lý công sản
3 1.005435.000.00.00.H62 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài chính Quản lý công sản
4 SOTC01 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (Đối với dự án nhóm A) Sở Tài chính Đầu tư
5 SOTC01.2 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (Đối với dự án nhóm B) Sở Tài chính Đầu tư
6 SOTC01.3 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (Đối với dự án nhóm C) Sở Tài chính Đầu tư