Tiếp nhận

19.785

Hồ sơ

Đang giải quyết

19.785

Hồ sơ

Đã giải quyết

19.785

Hồ sơ

Đúng hạn

97,9%

(7/2024)

Quá hạn

4,9%

(7/2024)

Danh sách hồ sơ đã giải quyết
    Đang tải danh sách...

Quét mã để quan tâm