Bộ phận TN và TKQ
Số hồ sơ xử lý: 2288
Đúng & trước hạn: 2287
Trễ hạn 1
Trước hạn: 94.06%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 0.04%
Điện Lực
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%