STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H62.51-240524-0022 27/05/2024 12/06/2024 19/06/2024
Trễ hạn 5 ngày.
KHỔNG MINH TÂN Bộ phận TN và TKQ