Bộ phận TN và TKQ
Số hồ sơ xử lý: 2546
Đúng & trước hạn: 2526
Trễ hạn 20
Trước hạn: 93.24%
Đúng hạn: 5.97%
Trễ hạn: 0.79%