STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H62.58.40-240110-0007 10/01/2024 24/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
PHÙNG THỊ SỢI ĐÃ CHẾT CON LÀ NGUYỄN VĂN XUÂN
2 H62.58.40-231110-0003 10/11/2023 29/11/2023 02/01/2024
Trễ hạn 23 ngày.
HẠ VĂN THẮNG
3 000.41.58.H62-231013-0006 13/10/2023 24/11/2023 19/02/2024
Trễ hạn 60 ngày.
PHÙNG MẠNH SỸ
4 000.41.58.H62-231013-0007 13/10/2023 24/11/2023 19/02/2024
Trễ hạn 60 ngày.
PHAN VĂN TÂM
5 H62.58.40-231215-0015 15/12/2023 29/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG VĂN CUNG ĐÃ CHẾT CON LÀ PHÙNG VĂN PHƯƠNG
6 H62.58.40-240118-0005 18/01/2024 01/02/2024 02/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HUỆ
7 H62.58.40-240222-0005 22/02/2024 12/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN VƯỢNG TC LÊ VĂN PHẨM
8 H62.58.40-240222-0006 22/02/2024 12/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN VƯỢNG TC LÊ VĂN TÁM
9 H62.58.40-240322-0004 22/03/2024 05/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG VĂN KIM (ĐÃ CHẾT) NGƯỜI KÊ KHAI LÀ CON NGUYỄN THỊ BÌNH
10 H62.58.40-240322-0006 22/03/2024 05/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG VĂN TÝ
11 H62.58.40-240322-0007 22/03/2024 05/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌ (ĐÃ CHẾT) CON LÀ HÀ THẠCH THẤT
12 H62.58.40-240322-0008 22/03/2024 10/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG TRƯƠNG VĂN ĐỌN TC TRƯƠNG VĂN ĐOÀN
13 H62.58.40-231229-0007 29/12/2023 15/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG VĂN LỢI
14 H62.58.38-240117-0001 17/01/2024 28/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ THỊ HẢO TC HÀ THỊ THẢO
15 H62.58.38-240125-0001 25/01/2024 02/02/2024 29/02/2024
Trễ hạn 19 ngày.
KHỔNG THỊ VÂN CN CHU VĂN BÌNH
16 H62.58.27-240104-0004 04/01/2024 23/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 9 ngày.
KHỔNG THỊ KHIẾT (TC) ĐƯỜNG VĂN CÔNG - BÙI HIẾU MINH
17 H62.58.27-240104-0007 04/01/2024 01/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG THẾ CƯỜNG - BÙI HIẾU MINH
18 H62.58.27-240104-0008 04/01/2024 23/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO TRỌNG QUYẾN -BÙI HIẾU MINH
19 H62.58.27-231106-0002 06/11/2023 04/12/2023 11/01/2024
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN VĂN HIỀN - BÙI HIẾU MINH
20 H62.58.27-240110-0008 10/01/2024 29/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN LỢI ( ĐÃ CHẾT) THỪA KẾ NGUYỄN HOÀ BÌNH
21 H62.58.27-240110-0009 10/01/2024 29/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN QUYỀN TK NGUYỄN HOÀ BÌNH
22 H62.58.27-240111-0004 11/01/2024 15/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
DƯƠNG ĐỨC HỢP
23 H62.58.27-240314-0012 14/03/2024 02/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VIẾT HOÀN (TC) NGUYỄN VIẾT HỒNG
24 H62.58.27-240314-0013 14/03/2024 09/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
KHỔNG VĂN MỚI (TT) PHÙNG THỊ NĂNG
25 H62.58.27-240314-0014 14/03/2024 09/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
KHỔNG VĂN MỚI (TT) PHÙNG THỊ NĂNG
26 H62.58.27-240116-0011 16/01/2024 20/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HIỀN
27 H62.58.27-240124-0001 24/01/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN BÌNH (TC) HÀ THỊ DUNG
28 H62.58.27-231124-0001 24/11/2023 08/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG HỒNG ĐIỀU
29 H62.58.27-240226-0006 26/02/2024 18/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN CƯỜNG (TC) DƯƠNG VĂN TRƯỜNG
30 H62.58.27-240226-0007 26/02/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN CƯỜNG (TC) DƯƠNG VĂN MẠNH
31 H62.58.27-240226-0008 26/02/2024 18/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CÔNG (TK)NGUYỄN VĂN THÔNG
32 H62.58.27-240227-0008 27/02/2024 15/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN CHIẾN
33 H62.58.27-240327-0005 27/03/2024 04/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HIỀN (TC) NGUYỄN VĂN HƯNG
34 000.27.58.H62-230831-0009 31/08/2023 02/10/2023 22/02/2024
Trễ hạn 102 ngày.
HỒ VĂN MÙI - BÙI HIẾU MINH
35 H62.58.43-231212-0004 12/12/2023 29/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ HOÀNG VIỆT
36 H62.58.43-231212-0005 12/12/2023 17/01/2024 24/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGÔ VĂN QUYỀN(ĐÃ CHẾT) LÊ THỊ BẢY
37 H62.58.43-231212-0006 12/12/2023 29/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN PHI(ĐÃ CHẾT) NGUYỄN THỊ CÙI
38 H62.58.43-231212-0008 12/12/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN NHÂN
39 H62.58.43-231212-0009 12/12/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN MỸ(ĐÃ CHẾT) NGUYỄN THỊ MẾN
40 H62.58.43-231212-0010 12/12/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN HÒA
41 000.44.58.H62-230713-0005 13/07/2023 27/07/2023 22/02/2024
Trễ hạn 149 ngày.
PHẠM VĂN HẠT
42 H62.58.43-231214-0004 14/12/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ XUÂN VƯỢNG
43 H62.58.43-231214-0005 14/12/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ XUÂN VƯỢNG
44 H62.58.43-231214-0006 14/12/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN VANG
45 H62.58.43-231214-0009 14/12/2023 03/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN VANG
46 H62.58.43-240116-0001 16/01/2024 07/02/2024 15/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM VĂN HỒNG
47 H62.58.43-240117-0001 17/01/2024 29/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN CƯỜNG
48 H62.58.43-240229-0002 29/02/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ MINH
49 H62.58.43-240229-0003 29/02/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN ĐỊNH
50 H62.58.32-231227-0006 04/01/2024 26/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN DẠU CHUYỂN NHƯỢNG NGUYỄN VĂN THOA
51 H62.58.32-240104-0003 04/01/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THÀNH CHÁNH
52 000.33.58.H62-230807-0018 07/08/2023 18/09/2023 03/01/2024
Trễ hạn 76 ngày.
LÊ VĂN LÝ
53 000.33.58.H62-230807-0020 07/08/2023 31/10/2023 11/01/2024
Trễ hạn 51 ngày.
PHÙNG ĐỨC LÂM
54 H62.58.32-231108-0011 08/11/2023 20/12/2023 15/02/2024
Trễ hạn 40 ngày.
TRẦN CHÂU DƯƠNG
55 H62.58.32-231208-0007 08/12/2023 19/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ XUÂN PHÚC
56 H62.58.32-231208-0008 08/12/2023 15/12/2023 15/01/2024
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐẠT ĐẠI DIỆN NGUYỄN VĂN MỨC
57 H62.58.32-240111-0002 11/01/2024 15/02/2024 25/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN LUYỆN
58 H62.58.32-240111-0004 11/01/2024 06/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN NINH
59 H62.58.32-231108-0009 14/11/2023 27/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG TRUNG LƯỢNG THỪA KẾ HOÀNG ANH TUÂN
60 H62.58.32-240117-0002 17/01/2024 21/02/2024 02/04/2024
Trễ hạn 29 ngày.
NGUYỄN VĂN MẪN
61 H62.58.32-240117-0003 17/01/2024 05/02/2024 13/03/2024
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN VĂN TƯỜNG ĐẠI DIỆN NGUYỄN VĂN HƯNG
62 H62.58.32-240117-0004 17/01/2024 05/02/2024 02/04/2024
Trễ hạn 41 ngày.
NGUYỄN TÍCH THÙNG THỪA KẾ NGUYỄN TIẾN QUÂN
63 H62.58.32-240117-0005 17/01/2024 24/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN LƯỢNG ĐẠI DIỆN NGUYỄN VĂN CHẤT
64 H62.58.32-240313-0002 18/03/2024 04/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ BÊ TC NGUYỄN THỊ THU
65 H62.58.32-231221-0004 21/12/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THANH HUYỀN CN TRẦN DOÃN TUẤN
66 H62.58.32-231122-0003 22/11/2023 11/12/2023 25/02/2024
Trễ hạn 53 ngày.
NGUYỄN THỊ HIÊN
67 H62.58.32-240124-0004 24/01/2024 04/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 21 ngày.
PHÙNG VĂN TƯỞNG CN NGUYỄN THANH TÙNG
68 H62.58.32-240124-0005 24/01/2024 21/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
ĐỖ VĂN TUẤN CN NGUYỄN THANH TÙNG
69 H62.58.32-240124-0006 24/01/2024 04/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 21 ngày.
LÊ VĂN NGHỊ CN NGUYỄN HỒNG SƠN
70 H62.58.32-231227-0001 27/12/2023 16/01/2024 04/03/2024
Trễ hạn 34 ngày.
ĐỖ VĂN DẦN (SÀNG)
71 H62.58.32-231227-0002 27/12/2023 01/02/2024 25/02/2024
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ VĂN HẢI
72 H62.58.32-231227-0003 27/12/2023 04/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN SỬU
73 H62.58.32-231227-0004 27/12/2023 25/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
HOÀNG THỊ LAN
74 H62.58.32-231227-0005 27/12/2023 16/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THANH TÂN
75 H62.58.32-240228-0002 28/02/2024 09/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐĂNG
76 H62.58.32-240228-0006 28/02/2024 18/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN THỊ NGHIỆP
77 H62.58.32-240228-0007 28/02/2024 18/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ HIÊN
78 H62.58.32-231129-0002 29/11/2023 08/01/2024 15/02/2024
Trễ hạn 28 ngày.
TẠ THỊ HÀ CN NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
79 H62.58.21-240201-0002 01/02/2024 07/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ QUANG THAM - CĐ
80 H62.58.21-240201-0003 01/02/2024 07/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ VĂN KÍNH - CĐ
81 H62.58.21-240201-0004 01/02/2024 07/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI - CĐ
82 H62.58.21-240104-0002 04/01/2024 01/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN BỎNG - CĐ
83 H62.58.21-240104-0003 04/01/2024 01/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN CHÍNH - CĐ
84 H62.58.21-240104-0004 04/01/2024 01/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN THI - NGUYỄN THỊ SỬ - CĐ
85 H62.58.21-240104-0005 04/01/2024 01/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN THI - NGUYỄN THỊ SỬ - CĐ (AB 922461)
86 H62.58.21-240104-0006 04/01/2024 01/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ TAM CANH - CĐ
87 H62.58.21-240104-0007 04/01/2024 01/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN TÂN - CĐ
88 H62.58.21-240404-0002 04/04/2024 11/04/2024 16/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
KIM VĂN CÔNG - GHNN
89 H62.58.21-240111-0005 11/01/2024 20/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ HỒNG MINH - CĐ
90 000.21.58.H62-230712-0013 12/07/2023 31/07/2023 22/02/2024
Trễ hạn 147 ngày.
VŨ VĂN Ý (CHUYỂN NHƯỢNG)
91 000.21.58.H62-230712-0016 12/07/2023 31/07/2023 22/02/2024
Trễ hạn 147 ngày.
NGUYỄN VĂN TÁ (CHUYỂN NHƯỢNG) THẾ
92 H62.58.21-231215-0007 15/12/2023 04/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 23 ngày.
LÊ VĂN HƯNG - ĐÍNH CHÍNH
93 H62.58.21-240118-0001 18/01/2024 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
BÙI VĂN LIÊN - TK NGUYỄN THỊ HỢP
94 H62.58.21-240118-0006 18/01/2024 29/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KIM VĂN CÔNG - THU HỒI
95 H62.58.21-231222-0002 22/12/2023 29/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KIM THỊ ĐIỂM - GH ĐẤT NN
96 H62.58.21-231222-0003 22/12/2023 29/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN VÒI - GH ĐẤT NN
97 H62.58.21-231222-0008 22/12/2023 16/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KIM THỊ ĐIỂM - CN 631 - KIM VĂN THAO - LÊ THỊ TÌNH
98 H62.58.21-231222-0012 22/12/2023 11/01/2024 15/02/2024
Trễ hạn 25 ngày.
LÊ VĂN THIỆN - BĐ - LT
99 H62.58.21-240228-0005 28/02/2024 27/03/2024 12/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN HIẾU (CHẾT)- NGUYỄN VĂN NAM - CẤP ĐỔI ĐỒNG LOẠT
100 H62.58.21-240228-0006 28/02/2024 27/03/2024 12/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ TÝ (ĐÃ CHẾT) - NGUYỄN VĂN CƯỜNG
101 H62.58.21-240228-0007 28/02/2024 27/03/2024 12/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN NGHIÊNG (ĐÃ CHẾT) - NGUYỄN THỊ THƠM
102 H62.58.21-240228-0009 28/02/2024 27/03/2024 16/04/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM - CẤP ĐỔI ĐỒNG LOẠT
103 H62.58.21-240228-0011 28/02/2024 27/03/2024 16/04/2024
Trễ hạn 14 ngày.
TRẦN VĂN HÒA - CẤP ĐỔI ĐỒNG LOẠT
104 H62.58.21-240228-0012 28/02/2024 27/03/2024 12/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN TÂM (ĐÃ CHẾT)- TRẦN THỊ THÀNH - CẤP ĐỔI ĐỒNG LOẠT
105 H62.58.21-240228-0013 28/02/2024 27/03/2024 12/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN QUÝ SỬU - CẤP ĐỔI ĐỒNG LOẠT
106 H62.58.21-240228-0014 28/02/2024 27/03/2024 12/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
BÙI VĂN TẠO (ĐÃ CHẾT) - TRẦN THỊ HOAN - CẤP ĐỔI ĐỒNG LOẠT
107 H62.58.21-240228-0015 28/02/2024 27/03/2024 12/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN THƠ - CẤP ĐỔI ĐỒNG LOẠT
108 H62.58.21-240228-0016 28/02/2024 27/03/2024 12/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
BÙI NHƯ LIÊN (ĐÃ CHẾT)- NGUYỄN THỊ HỢP - CẤP ĐỔI ĐỒNG LOẠT
109 H62.58.21-240228-0017 28/02/2024 27/03/2024 12/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN NHỆCH (ĐÃ CHẾT)- BÙI THỊ TÂN - CẤP ĐỔI ĐỒNG LOẠT
110 H62.58.21-240228-0018 28/02/2024 27/03/2024 12/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
BÙI VĂN NĂM - CẤP ĐỔI ĐỒNG LOẠT
111 H62.58.21-240228-0019 28/02/2024 27/03/2024 12/04/2024
Trễ hạn 12 ngày.
BÙI VĂN CHUNG - TRẦN THỊ HẠNH - CẤP ĐỔI ĐỒNG LOẠT
112 H62.58.21-231228-0002 28/12/2023 24/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN DUẨN - LT - HỌP THUA
113 H62.58.21-231228-0003 28/12/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ NAM - GHNN - (LÊ VĂN CỨ ĐÃ CHẾT)
114 H62.58.21-240229-0008 29/02/2024 05/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN CHÂU - TK - VŨ THỊ CHANH
115 H62.58.17-240102-0001 02/01/2024 09/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ VĂN TÍNH
116 H62.58.17-240102-0002 02/01/2024 09/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN DUY CƯỜNG (ĐÃ CHẾT) NGƯỜI KHAI THAY NGUYỄN THỊ HOA
117 H62.58.17-240103-0017 03/01/2024 10/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ VĂN QUYỀN (ĐÃ CHẾT) KHAI THAY VŨ THỊ TOAN
118 H62.58.17-240111-0006 11/01/2024 20/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC CA
119 H62.58.17-231121-0002 21/11/2023 05/12/2023 04/03/2024
Trễ hạn 63 ngày.
PHÙNG VĂN HIỀN
120 H62.58.17-240328-0019 28/03/2024 04/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỮU BẠN
121 H62.58.17-240328-0020 28/03/2024 04/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐÀO (ĐÃ CHẾT) KHAI THAY NGUYỄN VĂN LỢI
122 000.17.58.H62-230831-0009 31/08/2023 12/09/2023 04/03/2024
Trễ hạn 123 ngày.
THÂN VĂN DỄ TC THÂN VĂN TUẤT
123 H62.58.19-240409-0005 09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ GIANG
124 H62.58.19-240110-0003 10/01/2024 07/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN CÔNG THIỆU (NGUYỄN THỊ LAN)
125 H62.58.19-240110-0005 10/01/2024 05/04/2024 06/04/2024
Trễ hạn 0 ngày.
HOÀNG VĂN VIỆN (NGUYỄN THỊ DUYÊN)
126 H62.58.19-240325-0009 25/03/2024 26/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH
127 H62.58.29-240103-0003 03/01/2024 22/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
BÙI VĂN LỤC TẶNG CHO HỢI
128 H62.58.29-240103-0004 03/01/2024 22/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
BÙI VĂN LỰC TẶNG CHO BÙI THỊ DUNG
129 H62.58.29-240305-0004 05/03/2024 13/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN NGỌC TÍCH TẶNG CHO TRẦN VĂN VƯỢNG
130 H62.58.29-240109-0009 09/01/2024 01/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN VĂN HÀO
131 H62.58.29-231212-0007 12/12/2023 24/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
PHAN HUY KHANH
132 H62.58.29-231212-0010 12/12/2023 10/01/2024 16/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN VĂN NGUYỆT
133 H62.58.29-240220-0005 20/02/2024 19/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BẠCH VĂN HẢI NGƯỜI KHAI HỘ PHAN THỊ LIÊN
134 H62.58.29-240220-0006 20/02/2024 19/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN XUYÊN
135 H62.58.29-240123-0001 23/01/2024 31/01/2024 27/02/2024
Trễ hạn 19 ngày.
PHAN VĂN TUYẾN TẶNG CHO PHAN VĂN ĐIỀU
136 H62.58.29-231226-0006 26/12/2023 15/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN XINH (THANH)
137 H62.58.29-240227-0011 27/02/2024 18/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN THAO THỪA KẾ CHO BÙI ĐỨC THUẬN, BÙI HỮU NAM
138 H62.58.29-231128-0002 28/11/2023 09/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI VĂN THAO NGƯỜI KHAI HỘ PHAN THI PHƯỢNG
139 H62.58.22-240402-0008 02/04/2024 03/04/2024 04/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TRUNG KIÊN
140 H62.58.22-240305-0003 05/03/2024 09/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRUNG HẢI
141 H62.58.22-240305-0004 05/03/2024 09/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN DUY TRÁNG
142 H62.58.22-240305-0005 05/03/2024 09/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ LÝ
143 H62.58.22-240305-0006 05/03/2024 09/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN DUY THƯỜNG
144 H62.58.22-240109-0005 09/01/2024 30/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN XẾP
145 H62.58.22-240109-0006 09/01/2024 30/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN XẾP
146 H62.58.22-240219-0002 19/02/2024 20/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN DUY VIỆT
147 H62.58.22-240219-0003 19/02/2024 20/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ HƯƠNG
148 H62.58.22-240220-0001 20/02/2024 08/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ DÍM
149 H62.58.22-240220-0003 20/02/2024 19/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH VĂN TUYÊN
150 H62.58.22-240220-0005 20/02/2024 08/03/2024 24/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
ĐỖ THỊ TÍNH
151 H62.58.22-240220-0007 20/02/2024 10/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ NÚI
152 H62.58.22-240321-0002 21/03/2024 22/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HUỆ
153 H62.58.22-240322-0002 22/03/2024 10/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THỌ
154 H62.58.22-231225-0002 25/12/2023 12/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ VĂN MAI
155 H62.58.22-231225-0003 25/12/2023 22/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐINH VĂN VINH
156 H62.58.22-240227-0001 27/02/2024 20/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN SÁNG
157 H62.58.22-240327-0004 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN DUY TUẤN
158 H62.58.31-240201-0001 01/02/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
159 H62.58.31-240201-0002 01/02/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
160 H62.58.31-240201-0003 01/02/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
161 H62.58.31-231215-0001 15/12/2023 29/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN DOÃN THẮNG
162 H62.58.31-231215-0002 15/12/2023 29/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NĂNG ĐẢNG
163 H62.58.31-231215-0003 15/12/2023 29/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN HỮU THIỆN
164 H62.58.31-231215-0004 15/12/2023 29/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NĂNG MINH (THỬA 21 TỜ 20)
165 H62.58.31-231215-0005 15/12/2023 29/01/2024 31/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NĂNG MINH ( THỬA 22 TỜ 20)
166 H62.58.31-240118-0003 18/01/2024 19/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN DANH THÚY
167 H62.58.31-240118-0004 18/01/2024 06/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THÀNH TUẤN
168 H62.58.31-231221-0008 21/12/2023 24/01/2024 16/02/2024
Trễ hạn 17 ngày.
ĐỖ VĂN QUÝ
169 H62.58.31-240322-0001 22/03/2024 25/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO
170 H62.58.31-240322-0002 22/03/2024 26/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO
171 H62.58.31-240322-0003 22/03/2024 26/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO
172 H62.58.31-240126-0002 26/01/2024 21/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ QUÝT TC NGUYỄN THỊ HẢI
173 H62.58.31-240126-0003 26/01/2024 21/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THI HUỆ
174 H62.58.31-231228-0003 28/12/2023 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CÔNG DUNG
175 H62.58.31-231228-0004 28/12/2023 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ GIA TRỢ
176 000.38.58.H62-230104-0002 04/01/2023 22/02/2023 23/02/2024
Trễ hạn 260 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG B16
177 000.38.58.H62-230105-0001 05/01/2023 23/02/2023 29/02/2024
Trễ hạn 263 ngày.
PHẠM THỊ KHÁNH
178 H62.58.37-240122-0003 22/01/2024 23/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG THẮM
179 G01.833.815.000-240201-0001 01/02/2024 19/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH
180 G01.833.815.000-240201-0002 01/02/2024 19/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN TRỌNG LƯƠNG
181 G01.833.815.000-240201-0003 01/02/2024 19/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ HỮU
182 G01.833.815.000-240201-0004 01/02/2024 19/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN ĐÌNH TÚ
183 G01.833.815.000-240201-0005 01/02/2024 19/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ HỒNG ANH
184 G01.833.815.000-240201-0006 01/02/2024 19/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN XUÂN HÒA
185 G01.833.815.000-240201-0007 01/02/2024 19/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ VĂN THANH
186 G01.833.815.000-240201-0008 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀM ĐỨC LONG
187 G01.833.815.000-240201-0009 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LƯƠNG TRỌNG TẤN
188 G01.833.815.000-240201-0010 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGHIÊM THỊ TRÀ MY
189 G01.833.815.000-240201-0011 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI THI MAI LAN
190 G01.833.815.000-240201-0012 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGÔ MINH CƯỜNG
191 G01.833.815.000-240201-0013 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGÔ QUANG TÙNG
192 G01.833.815.000-240201-0014 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN NGỌC DIỆP
193 G01.833.815.000-240201-0015 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ CHÍ LINH
194 G01.833.815.000-240201-0016 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THẢO
195 G01.833.815.000-240201-0017 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH THAỎ
196 G01.833.815.000-240201-0018 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THẢO PHƯƠNG
197 G01.833.815.000-240201-0019 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH NGUYÊN
198 G01.833.815.000-240201-0020 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN
199 G01.833.815.000-240201-0021 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN
200 G01.833.815.000-240201-0022 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG
201 G01.833.815.000-240201-0023 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM HOÀI NAM
202 G01.833.815.000-240201-0024 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ LAN ANH
203 G01.833.815.000-240201-0025 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
KIM BÁ NGỌC
204 G01.833.815.000-240201-0026 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ NHẬT LONG
205 G01.833.815.000-240201-0027 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
KIM TRUNG THU
206 G01.833.815.000-240201-0028 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VIỆT TIẾN
207 G01.833.815.000-240201-0029 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ MANH HÙNG
208 G01.833.815.000-240201-0030 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN THẮNG
209 G01.833.815.000-240201-0031 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN KIM THOA
210 G01.833.815.000-240201-0032 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ YẾN LINH
211 G01.833.815.000-240201-0033 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM KIM ĐỨC ANH
212 G01.833.815.000-240201-0034 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ NGỌC ANH
213 G01.833.815.000-240201-0035 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN MINH ÁNH
214 G01.833.815.000-240201-0036 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ THU HIỀN
215 G01.833.815.000-240201-0037 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ÁNH TUYẾT
216 G01.833.815.000-240201-0038 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ LAN ANH
217 G01.833.815.000-240201-0039 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG THỊ HƯƠNG
218 G01.833.815.000-240201-0040 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẦU THỊ CÚC PHƯƠNG
219 G01.833.815.000-240201-0041 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI THI NGỌC ANH
220 G01.833.815.000-240201-0042 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
MAI VĂN THẮNG
221 G01.833.815.000-240201-0043 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI THÙY NGÂN
222 G01.833.815.000-240201-0044 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN DUY HƯNG
223 G01.833.815.000-240201-0045 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN
224 G01.833.815.000-240201-0046 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THÀNH TOÀN
225 G01.833.815.000-240201-0047 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ DOANH
226 G01.833.815.000-240201-0048 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN MINH HIẾU
227 G01.833.815.000-240201-0049 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TIẾN TRUNG
228 G01.833.815.000-240201-0050 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN CHỨC
229 G01.833.815.000-240201-0051 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH XUÂN
230 G01.833.815.000-240201-0052 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TIẾN THÀNH
231 G01.833.815.000-240201-0053 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG MINH ANH
232 G01.833.815.000-240201-0054 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THANH HÀ
233 G01.833.815.000-240201-0055 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG NGỌC ANH
234 G01.833.815.000-240201-0056 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI THỊ HẢO
235 G01.833.815.000-240201-0057 01/02/2024 19/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THI PHƯƠNG
236 G01.833.815.000-240131-0001 31/01/2024 16/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
KIỀU ĐỨC ĐĂNG
237 G01.833.815.000-240131-0002 31/01/2024 16/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN PHÚ TRỌNG
238 G01.833.815.000-240131-0005 31/01/2024 16/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
KIỀU QUANG VINH
239 G01.833.815.000-240131-0006 31/01/2024 16/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
DƯƠNG THANH HƯƠNG
240 G01.833.815.000-240131-0008 31/01/2024 16/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN TIẾN ANH
241 H62.58.20-240102-0004 02/01/2024 30/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN DẬU
242 H62.58.20-240102-0005 02/01/2024 30/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HÒA
243 H62.58.20-240105-0001 05/01/2024 19/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KHUẤT VĂN NHẮT
244 H62.58.20-240227-0005 05/03/2024 22/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN CÓ TK LÊ VĂN QUY
245 H62.58.20-240305-0007 05/03/2024 02/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN HƯNG (CHẾT) -NĐD: NGUYỄN THỊ HIÊN
246 H62.58.20-231212-0003 12/12/2023 04/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ĐÀM VĂN NGỌT (T688)
247 H62.58.20-231212-0004 12/12/2023 04/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ĐÀM VĂN NGỌT (T689)
248 H62.58.20-231212-0005 12/12/2023 04/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ĐÀM VĂN NGỌT (T690)
249 H62.58.20-231212-0006 12/12/2023 09/01/2024 12/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM TIẾN MÍCH (TK PHẠM TIẾN TUẤN)
250 H62.58.20-231212-0007 12/12/2023 29/12/2023 12/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
KIỀU ĐỨC SOÁI
251 H62.58.20-231212-0008 12/12/2023 29/12/2023 12/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM THỊ LÀN
252 H62.58.20-240116-0001 16/01/2024 20/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
KHUẤT VĂN ĐIỀU (CHẾT)- NĐD KHUẤT VĂN KHIỂN
253 H62.58.20-240116-0002 16/01/2024 20/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN THỦY
254 H62.58.20-231219-0003 19/12/2023 17/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM HỒNG CHUYÊN
255 H62.58.20-231219-0004 19/12/2023 17/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 12 ngày.
PHẠM THỊ HÒA
256 H62.58.20-231219-0005 19/12/2023 15/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
KIỀU THỊ HÒA
257 H62.58.20-231219-0006 19/12/2023 16/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 13 ngày.
PHẠM VĂN TÂM
258 H62.58.20-231219-0007 19/12/2023 15/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
PHÙNG THỊ LÝ
259 H62.58.20-231219-0008 19/12/2023 15/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 14 ngày.
KIỀU ĐỨC HOẠCH
260 H62.58.20-240223-0001 23/02/2024 13/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM KIM ĐẠO
261 H62.58.20-231226-0004 26/12/2023 18/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG TC NGUYỄN VĂN TÙNG
262 H62.58.20-231226-0005 26/12/2023 22/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 9 ngày.
VŨ THỊ ĐANG TC PHẠM VĂN LONG
263 H62.58.20-231226-0003 26/12/2023 31/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM KIM TRIỆU TC PHẠM KIM ĐẠO
264 H62.58.20-231226-0006 26/12/2023 22/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 9 ngày.
VŨ THỊ ĐANG TC PHẠM VĂN TRỌNG
265 H62.58.20-240227-0003 27/02/2024 15/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN DUY UYỂN (CHẾT)- NĐD NGUYỄN DUY HẢI
266 H62.58.20-240227-0006 27/02/2024 15/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN XUÂN DIỆN
267 H62.58.34-240220-0002 20/02/2024 05/03/2024 09/04/2024
Trễ hạn 25 ngày.
BÙI QUANG TRUNG
268 H62.58.34-240223-0010 23/02/2024 08/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU QUANG HÀO ĐÃ CHẾT, CON TRAI LÀ LƯU THẾ TÙNG
269 H62.58.34-231228-0002 28/12/2023 09/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ VĂN THÂN
270 H62.58.34-231228-0003 28/12/2023 09/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ VĂN THÂN
271 H62.58.34-231228-0004 28/12/2023 09/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ VĂN THÂN
272 H62.58.34-231228-0005 28/12/2023 09/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ SƠN TÙNG
273 H62.58.34-231228-0006 28/12/2023 09/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM HỮU HƯNG
274 H62.58.34-231228-0007 28/12/2023 09/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM HỮU HƯNG
275 H62.58.34-231228-0008 28/12/2023 09/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ DUY VIỆT
276 H62.58.34-231228-0009 28/12/2023 09/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ DUY VIỆT
277 H62.58.34-231130-0002 30/11/2023 19/12/2023 26/02/2024
Trễ hạn 48 ngày.
VŨ VĂN KHE ĐÃ CHẾT NGƯỜI NỘP VŨ THỊ KHO
278 H62.58.23-240319-0006 19/03/2024 05/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ HUY LỘC
279 000.23.58.H62-230920-0012 20/09/2023 18/10/2023 22/02/2024
Trễ hạn 90 ngày.
NGUYỄN VĂN TƯỜNG
280 H62.58.23-240103-0002 03/01/2024 04/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ HUY DŨNG
281 H62.58.23-240105-0001 05/01/2024 02/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 14 ngày.
ĐẶNG QUANG TIẾN
282 H62.58.23-240109-0007 09/01/2024 01/03/2024 18/03/2024
Trễ hạn 11 ngày.
ĐỖ VĂN NGUYÊN
283 H62.58.23-240109-0008 09/01/2024 26/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ĐỖ VĂN NGUYÊN
284 H62.58.23-240411-0002 11/04/2024 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ANH TUẤN
285 H62.58.23-240411-0001 11/04/2024 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ANH TUẤN
286 H62.58.23-240411-0003 11/04/2024 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ANH TUẤN
287 H62.58.23-240411-0004 11/04/2024 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THẮNG HUY
288 H62.58.23-240411-0005 11/04/2024 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ HIỀN
289 H62.58.23-240312-0003 12/03/2024 29/03/2024 09/04/2024
Trễ hạn 7 ngày.
VŨ NGỌC TOÀN
290 H62.58.23-231212-0001 12/12/2023 10/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ VĂN THỊNH
291 H62.58.23-231212-0003 12/12/2023 02/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HỆ
292 H62.58.23-231212-0004 12/12/2023 09/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 6 ngày.
LẠI THỊ TÂN
293 H62.58.23-231212-0007 12/12/2023 08/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ HUY PHƯỢNG
294 H62.58.23-240116-0005 16/01/2024 16/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ VĂN DŨNG
295 H62.58.23-231219-0001 19/12/2023 08/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ĐẶNG XUÂN THÁI
296 H62.58.23-231219-0002 19/12/2023 27/12/2023 08/01/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ĐẶNG QUANG TRUONG
297 H62.58.23-231219-0009 19/12/2023 16/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ HUY TẦN
298 H62.58.23-240227-0004 27/02/2024 21/03/2024 22/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VIẾT ĐỨC
299 H62.58.23-231227-0001 27/12/2023 16/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THỊ GÁI
300 H62.58.23-231227-0002 27/12/2023 16/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 12 ngày.
TÔ MINH PHƯƠNG
301 H62.58.23-231227-0003 27/12/2023 16/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG QUANG NỮ
302 H62.58.23-231227-0005 27/12/2023 05/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN THỊ CUỐN
303 H62.58.23-231227-0007 27/12/2023 25/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KHỔNG VĂN ĐƯỢC
304 H62.58.23-231227-0008 27/12/2023 16/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HUYỀN
305 H62.58.23-231129-0008 29/11/2023 18/12/2023 05/01/2024
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN THỊ CUỐN
306 H62.58.23-240130-0001 30/01/2024 23/02/2024 26/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN THỊNH
307 H62.58.30-240111-0007 11/01/2024 05/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG TRỌNG THƯ
308 H62.58.30-240111-0009 11/01/2024 30/01/2024 23/02/2024
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
309 H62.58.30-240313-0023 13/03/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CAO TUẤN ANH TC NGUYỄN THỊ DUNG
310 000.30.58.H62-230713-0004 13/07/2023 24/08/2023 22/02/2024
Trễ hạn 129 ngày.
ĐỖ VĂN PHƯƠNG
311 000.30.58.H62-230713-0005 13/07/2023 24/08/2023 22/02/2024
Trễ hạn 129 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH NHUẬN
312 000.30.58.H62-230713-0006 13/07/2023 24/08/2023 22/02/2024
Trễ hạn 129 ngày.
ĐỖ VĂN CỪ
313 000.30.58.H62-230713-0007 13/07/2023 24/08/2023 22/02/2024
Trễ hạn 129 ngày.
HOÀNG VĂN CĂN
314 H62.58.30-240118-0003 18/01/2024 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
PHAN BÁ CHIẾN
315 H62.58.30-240321-0020 21/03/2024 09/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐẮC CHI ĐÃ CHẾT NGUYỄN ĐỨC YÊN LÀ CON KÊ KHAI
316 H62.58.30-240229-0013 29/02/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TẠ
317 H62.58.30-240229-0014 29/02/2024 01/04/2024 02/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN LƯƠNG
318 H62.58.30-240229-0017 29/02/2024 26/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRƯƠNG QUANG ĐIỂN ĐÃ CHẾT BÀ TRƯƠNG THỊ TÂM LÀ CON KÊ KHAI
319 H62.58.30-240229-0019 29/02/2024 28/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
CAO ĐẮC THỤ TK CHO CAO ĐẮC CHÂM
320 H62.58.35-240222-0011 22/02/2024 12/04/2024 16/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN BÀO (CẤP LẦN ĐẦU)
321 000.36.58.H62-230301-0009 01/03/2023 12/04/2023 22/02/2024
Trễ hạn 224 ngày.
LÊ ĐỨC ANH- CẤP LẦN ĐẦU
322 000.36.58.H62-231101-0007 01/11/2023 15/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN TUYÊN (VÂN)
323 H62.58.35-231207-0006 07/12/2023 05/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
CHU VĂN LẴNG (KHOÁN)
324 000.36.58.H62-230413-0014 13/04/2023 27/04/2023 22/02/2024
Trễ hạn 213 ngày.
LÊ VĂN NGHÃI-TUẤN
325 H62.58.35-231214-0001 14/12/2023 03/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN HỮU PHỨC
326 H62.58.35-231214-0003 14/12/2023 03/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN LỢI (LIÊN)
327 H62.58.35-240117-0004 17/01/2024 05/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ NHUNG
328 000.36.58.H62-231017-0004 17/10/2023 05/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ THỊ THU HUYỀN (A3)
329 000.36.58.H62-231017-0012 17/10/2023 21/02/2024 13/03/2024
Trễ hạn 15 ngày.
LÊ THỊ BÍCH LIÊN (A8
330 H62.58.35-240222-0005 22/02/2024 21/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN NGHỊ
331 H62.58.35-240222-0006 22/02/2024 21/03/2024 12/04/2024
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ THỊ HỒNG
332 H62.58.35-240222-0007 22/02/2024 21/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI VĂN CHỮ
333 H62.58.35-240222-0016 22/02/2024 12/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ VĂN CHÍ (TRƯỜNG)
334 000.36.58.H62-231026-0007 26/10/2023 16/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ THU HUYỀN (A2)
335 H62.58.35-231226-0001 26/12/2023 07/02/2024 09/04/2024
Trễ hạn 44 ngày.
NGUYỄN VĂN THẠCH
336 H62.58.35-231226-0002 26/12/2023 04/03/2024 09/04/2024
Trễ hạn 26 ngày.
BÙI THỊ THÔNG
337 H62.58.35-231226-0003 26/12/2023 04/03/2024 09/04/2024
Trễ hạn 26 ngày.
BÙI VĂN HOẠCH
338 H62.58.35-231226-0004 26/12/2023 07/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM HỒNG BẮC
339 H62.58.35-231226-0006 26/12/2023 07/02/2024 16/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
ĐÀM DUY (LUẬN)
340 H62.58.35-240229-0011 29/02/2024 19/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN KIM CƯƠNG
341 H62.58.44-240104-0002 04/01/2024 30/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
BÙI HỒNG NĂM
342 H62.58.44-240104-0003 04/01/2024 05/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KHỔNG VĂN THĂNG - NN: KHỔNG VĂN THÀNH
343 H62.58.44-231207-0003 07/12/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KHỔNG VĂN BẢY
344 H62.58.44-231207-0004 07/12/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KHỔNG THỊ THỨC
345 H62.58.44-231207-0007 07/12/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NHIẾP
346 000.45.58.H62-230808-0010 08/08/2023 22/08/2023 22/02/2024
Trễ hạn 131 ngày.
NGUYỄN VĂN TUYẾN
347 H62.58.44-231108-0009 08/11/2023 14/03/2024 15/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KHỔNG XUÂN HÙNG -CN BÙI VĂN MÙI
348 H62.58.44-231108-0010 08/11/2023 15/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGHỆ -TC LONG, THÀNH, TUẤN -UBND XÃ
349 H62.58.44-231108-0014 08/11/2023 06/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 20 ngày.
ĐÀO THỊ LIÊN( ĐÃ CHẾT) NGƯỜI NỘP ĐÀO VĂN TUẤN
350 H62.58.44-240110-0012 10/01/2024 01/02/2024 06/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN TIẾN -TC NGUYỄN THỊ HẢO
351 H62.58.44-240312-0001 12/03/2024 09/04/2024 13/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG VĂN LAI
352 H62.58.44-240312-0004 12/03/2024 05/04/2024 13/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
BÙI HỒNG NĂM
353 H62.58.44-240312-0005 12/03/2024 09/04/2024 13/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGÔ VĂN CHÍ
354 H62.58.44-240312-0006 12/03/2024 29/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
KHỔNG VĂN BẨY -TC KHỔNG VĂN DŨNG
355 H62.58.44-240312-0007 12/03/2024 29/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN TOÀN -TC NGUYỄN VĂN CHIẾN
356 H62.58.44-240312-0008 12/03/2024 09/04/2024 13/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
KHỔNG VĂN LUYẾN
357 000.45.58.H62-231017-0008 17/10/2023 07/03/2024 12/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
KHỔNG THỊ NINH -NGƯỜI NỘP BÙI THỊ PHƯƠNG
358 H62.58.44-240119-0005 19/01/2024 29/02/2024 12/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
KHỔNG VĂN THẮNG- NGƯỜI NỘP KHỔN VĂN HẬU
359 H62.58.44-240119-0007 19/01/2024 21/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN CHIẾN
360 H62.58.44-240119-0008 19/01/2024 23/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀO VĂN TĂNG
361 H62.58.44-240221-0005 21/02/2024 18/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NGÔ VĂN TUẤN
362 H62.58.44-240221-0006 21/02/2024 22/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 10 ngày.
KHỔNG DOÃN THỬ -TK CHO KHỔNG TIẾN THÀNH
363 H62.58.44-240221-0007 21/02/2024 28/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
PHÙNG VĂN BẮT-TK CHO PHÙNG VĂN NAM, CÔNG , HOAN
364 H62.58.44-240221-0008 21/02/2024 25/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN TIẾN -TC NGUYỄN THỊ SỸ
365 H62.58.44-240221-0011 21/02/2024 11/03/2024 12/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
KHỔNG VĂN THẮNG-TK KHỔNG VĂN THÀNH
366 H62.58.44-240221-0012 21/02/2024 22/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 10 ngày.
KHỔNG VĂN KỲ-CN CHO KHỔNG VĂN CHIẾN,
367 H62.58.44-231124-0004 24/11/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN BÁ HÒA - TK PHAN VĂN TÙNG
368 H62.58.44-240227-0007 27/02/2024 28/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGÔ NGỌC HOÁN
369 H62.58.44-240227-0008 27/02/2024 26/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN BẢY
370 H62.58.44-240227-0009 27/02/2024 26/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG
371 H62.58.44-240227-0010 27/02/2024 02/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI VĂN TUYÊN
372 H62.58.44-240227-0011 27/02/2024 26/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM THỊ DIỆP
373 H62.58.44-240227-0013 27/02/2024 26/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
KHỔNG VIỆT CƯỜNG
374 H62.58.44-240228-0007 28/02/2024 27/03/2024 05/04/2024
Trễ hạn 7 ngày.
BÙI VĂN XUÂN
375 H62.58.44-231228-0007 28/12/2023 20/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN CHÍ -TK CHO NGUYỄN VĂN HÙNG VÀ TÙNG
376 H62.58.44-231228-0009 28/12/2023 26/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỐI - NGƯỜI NỘP NGUYỄN VĂN TỨ
377 H62.58.26-240201-0002 01/02/2024 04/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 16 ngày.
ĐỖ VĂN HỘI(UQ-PHẠM THỊ HỒNG HUÊ)
378 H62.58.26-231201-0010 01/12/2023 29/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CAO VĂN VINH
379 H62.58.26-231201-0011 01/12/2023 29/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN QUI
380 H62.58.26-231206-0004 06/12/2023 28/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LƯƠNG VĂN SINH
381 H62.58.26-231206-0006 06/12/2023 25/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGÔ DUY HẢO
382 H62.58.26-240109-0005 09/01/2024 06/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 19 ngày.
CHU VĂN CÒ
383 H62.58.26-240109-0008 09/01/2024 26/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN MINH
384 H62.58.26-240314-0011 14/03/2024 12/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THỦY
385 H62.58.26-231221-0004 21/12/2023 05/01/2024 08/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN XUÂN CƯỜNG
386 H62.58.26-240131-0001 31/01/2024 06/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGÔ VĂN ĐÔI
387 H62.58.24-240326-0019 26/03/2024 12/04/2024 16/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TÝ (ĐÃ CHẾT) ĐẠI DIỆN NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
388 H62.58.24-240104-0005 04/01/2024 01/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN BẢO
389 H62.58.24-240104-0006 04/01/2024 01/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN BẢO
390 H62.58.24-240104-0007 04/01/2024 01/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN MẬT
391 H62.58.24-240305-0009 05/03/2024 22/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN PHÚ TC PHAN VĂN TOÀN
392 H62.58.24-240305-0008 05/03/2024 22/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN PHÚ TC PHAN VĂN TÚ
393 H62.58.24-240305-0015 05/03/2024 28/03/2024 09/04/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN DÊU TK NGUYỄN VĂN THỌ+NGUYỄN VĂN THỂ
394 H62.58.24-240118-0019 06/02/2024 15/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN THỊ BỚI
395 H62.58.24-231207-0010 07/12/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CHÀI
396 H62.58.24-231207-0011 07/12/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ HỒNG NHẤT
397 H62.58.24-240409-0018 09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THƯƠNG
398 H62.58.24-240314-0006 14/03/2024 11/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG PHAN VĂN GÁNH
399 H62.58.24-240314-0007 14/03/2024 11/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CAO VĂN PHƯƠNG
400 H62.58.24-240314-0008 14/03/2024 11/04/2024 12/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN GIÀN
401 H62.58.24-240118-0020 18/01/2024 06/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
VŨ VĂN LƯ (ĐÃ CHẾT) CON VŨ ĐÌNH THÔNG KÊ KHAI
402 H62.58.24-240319-0006 19/03/2024 05/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN TỊNH TC PHAN VĂN TOẢN
403 H62.58.24-240319-0008 19/03/2024 05/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN PHÚ TC PHAN THANH TUẤN
404 H62.58.24-240319-0009 19/03/2024 05/04/2024 08/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THỂ TC NGUYỄN VĂN THƯ
405 H62.58.24-231121-0022 21/11/2023 08/12/2023 23/02/2024
Trễ hạn 54 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮM TC NGUYỄN VĂN THIẾT
406 H62.58.24-240123-0002 23/01/2024 23/02/2024 26/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN CƯỜNG ĐÃ CHẾT ĐẠI DIỆN TRẦN THỊ THỦY
407 H62.58.24-240123-0001 23/01/2024 16/02/2024 19/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN QUÝT TC LÊ XUÂN TRƯỜNG
408 H62.58.24-240227-0011 27/02/2024 26/03/2024 04/04/2024
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐÔNG
409 H62.58.39-240201-0001 01/02/2024 07/03/2024 20/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐÔ
410 H62.58.39-240105-0010 05/01/2024 02/02/2024 05/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG MÔN (ĐẤU)
411 H62.58.39-240117-0006 17/01/2024 05/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
PHÙNG VĂN HIỆP
412 H62.58.39-240117-0007 17/01/2024 05/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỊNH
413 H62.58.39-240222-0005 22/02/2024 21/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 7 ngày.
PHAN DƯƠNG BÌNH
414 H62.58.39-240222-0006 22/02/2024 21/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN TRUNG
415 H62.58.39-240222-0007 22/02/2024 21/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN PHÙNG CHÍN
416 H62.58.39-240222-0013 22/02/2024 12/03/2024 09/04/2024
Trễ hạn 20 ngày.
PHÙNG HOÀI NGHI -TC - THẠCH
417 H62.58.39-231123-0006 23/11/2023 04/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ ĐỨC TUẤN - CĐ
418 000.40.58.H62-231025-0003 25/10/2023 25/01/2024 04/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN CHIẾN - CL
419 000.40.58.H62-231025-0004 25/10/2023 25/01/2024 04/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG - CL
420 H62.58.39-231226-0007 26/12/2023 22/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THỌ
421 H62.58.39-231226-0008 26/12/2023 22/01/2024 05/02/2024
Trễ hạn 10 ngày.
PHÙNG VĂN CÔNG
422 H62.58.39-231226-0009 26/12/2023 15/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 16 ngày.
PHÙNG VIỆT HÙNG -TC- CÔNG
423 H62.58.36-240313-0003 13/03/2024 05/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN ANH
424 000.28.58.H62-230614-0011 14/06/2023 09/10/2023 20/02/2024
Trễ hạn 95 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
425 H62.58.28-231215-0004 15/12/2023 25/12/2023 24/01/2024
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
426 H62.58.28-231218-0004 18/12/2023 05/01/2024 29/01/2024
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
427 H62.58.42-231215-0008 15/12/2023 15/01/2024 06/02/2024
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ DUY KHƯƠNG
428 H62.58.42-240103-0001 03/01/2024 28/02/2024 10/04/2024
Trễ hạn 30 ngày.
CHU THỊ THANH YẾN CN LÊ THỊ LÝ
429 H62.58.42-231207-0016 07/12/2023 21/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN THỊ ĐÃI
430 H62.58.42-231207-0022 07/12/2023 17/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐỖ VIỆT TRUNG
431 H62.58.42-240111-0010 11/01/2024 30/01/2024 29/02/2024
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN THỊ XUÂN (NGUYỄN VĂN TẬP)
432 H62.58.42-240313-0002 13/03/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TUYỂN
433 H62.58.42-231215-0004 15/12/2023 15/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 14 ngày.
ĐẶNG DUY VINH
434 H62.58.42-231215-0007 15/12/2023 15/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ VĂN MẠNH
435 H62.58.42-231215-0009 15/12/2023 04/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ HỒNG CẨN
436 H62.58.42-231117-0008 17/11/2023 01/02/2024 02/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THỊ CHÀ
437 H62.58.42-231117-0010 17/11/2023 01/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 18 ngày.
ĐỖ CHÍ THANH
438 H62.58.42-240118-0004 18/01/2024 20/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ DUY TÀI
439 H62.58.42-240118-0005 18/01/2024 22/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN DẦN
440 H62.58.42-240118-0006 18/01/2024 22/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN
441 H62.58.42-240118-0007 18/01/2024 20/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN LUẬT
442 H62.58.42-240118-0008 18/01/2024 06/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 18 ngày.
TRẦN XUÂN THỨC
443 H62.58.42-231120-0012 20/11/2023 02/02/2024 01/03/2024
Trễ hạn 20 ngày.
PHÙNG ĐỨC LÂM
444 H62.58.42-231222-0005 22/12/2023 04/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG QUỐC DOANH
445 H62.58.42-231222-0018 22/12/2023 04/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ TRỌNG LỊCH
446 H62.58.42-231124-0007 24/11/2023 03/01/2024 05/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ LÝ
447 H62.58.42-231227-0003 27/12/2023 23/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 8 ngày.
ĐỖ THỊ TUYÊN
448 H62.58.42-231227-0004 27/12/2023 26/01/2024 02/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LỖ TIẾN CƯƠNG
449 H62.58.42-240228-0003 28/02/2024 08/04/2024 10/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG VĂN BẢY
450 H62.58.42-240228-0004 28/02/2024 02/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ HỒNG YÊN
451 H62.58.42-240228-0005 28/02/2024 27/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN XUÂN THỨC
452 H62.58.42-240228-0006 28/02/2024 27/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂNTIẾN
453 H62.58.42-240228-0007 28/02/2024 27/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ THỊ THÀNH
454 H62.58.42-240228-0008 28/02/2024 27/03/2024 02/04/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐẶNG VĂN HẢI
455 H62.58.18-231221-0005 21/12/2023 19/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ NẾT
456 H62.58.18-231123-0009 23/11/2023 21/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VIẾT LỢI
457 H62.58.18-240104-0002 04/01/2024 19/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ BÌNH
458 H62.58.18-240104-0004 04/01/2024 07/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐẶNG THỊ BÌNH
459 H62.58.18-231207-0001 07/12/2023 05/01/2024 18/03/2024
Trễ hạn 51 ngày.
PHÙNG VĂN THỰC
460 H62.58.18-231207-0002 07/12/2023 05/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ XUÂN THẮNG
461 H62.58.18-231207-0004 07/12/2023 05/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐƯỜNG ANH SƠN
462 H62.58.18-231207-0005 07/12/2023 26/12/2023 09/01/2024
Trễ hạn 9 ngày.
PHÙNG VĂN THỰC
463 H62.58.18-240111-0002 11/01/2024 30/01/2024 22/02/2024
Trễ hạn 17 ngày.
ĐÀO VĂN THỦY
464 H62.58.18-240111-0003 11/01/2024 06/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 15 ngày.
ĐẶNG VĂN TỰ
465 H62.58.18-240111-0004 11/01/2024 15/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 6 ngày.
ĐỖ VĂN NGHÊNH
466 H62.58.18-240111-0005 11/01/2024 20/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN VẠN
467 H62.58.18-240111-0006 11/01/2024 20/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG THỊ LỢI
468 H62.58.18-240314-0006 14/03/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ LÂM TIẾN
469 H62.58.18-231214-0001 14/12/2023 03/01/2024 09/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ VĂN HƯNG
470 H62.58.18-240118-0004 18/01/2024 20/02/2024 27/02/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN CHIẾN - HOA
471 H62.58.18-240118-0008 18/01/2024 22/02/2024 18/03/2024
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VĂN DƯƠNG
472 H62.58.18-240118-0009 18/01/2024 06/02/2024 23/02/2024
Trễ hạn 13 ngày.
ĐỖ XUÂN THẮNG
473 H62.58.18-231221-0003 21/12/2023 19/01/2024 23/02/2024
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN (NGƯỜI KHAI THAY: PHAN THỊ BỀN)
474 H62.58.18-231221-0004 21/12/2023 21/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN LẬP
475 H62.58.18-231221-0007 21/12/2023 19/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÒA
476 H62.58.18-240122-0005 22/01/2024 26/02/2024 18/03/2024
Trễ hạn 15 ngày.
ĐỖ VĂN HUYÊN (NHẬN THỪA KẾ ÔNG ĐỖ VĂN HUYẾN)
477 H62.58.18-240222-0003 22/02/2024 15/03/2024 04/04/2024
Trễ hạn 14 ngày.
PHÙNG ANH TUẤN
478 H62.58.18-240222-0004 22/02/2024 21/03/2024 04/04/2024
Trễ hạn 10 ngày.
ĐÀO THỊ HOA
479 H62.58.18-240222-0007 22/02/2024 19/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG THỊ BÌNH
480 H62.58.18-231123-0003 23/11/2023 21/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN CHIẾN
481 H62.58.18-231123-0004 23/11/2023 21/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN CHIẾN
482 H62.58.18-231123-0006 23/11/2023 21/12/2023 09/01/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐỒNG PHI TRUNG
483 H62.58.18-231123-0007 23/11/2023 21/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
ĐÀO VĂN CƯƠNG
484 H62.58.18-231123-0008 23/11/2023 21/12/2023 03/01/2024
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THANH BÌNH
485 H62.58.18-240125-0001 25/01/2024 27/02/2024 18/03/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG
486 H62.58.18-240125-0002 25/01/2024 29/02/2024 18/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN HƯỞNG (NGƯỜI KHAI THAY: VỢ ĐỖ THỊ TOÁN)
487 H62.58.18-240125-0003 25/01/2024 29/02/2024 18/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐẶNG THỊ LƯƠNG
488 H62.58.18-240125-0004 25/01/2024 29/02/2024 18/03/2024
Trễ hạn 12 ngày.
ĐỖ VĂN THẮNG
489 H62.58.18-240125-0005 25/01/2024 20/02/2024 04/03/2024
Trễ hạn 9 ngày.
HOÀNG VĂN BẢY
490 H62.58.18-240229-0016 29/02/2024 28/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỒNG TIẾN THỤY (VỢ LÀ ĐỖ THỊ THIỆN)
491 H62.58.21-240111-0006 11/01/2024 30/01/2024 21/02/2024
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ VĂN ĐẠO - ĐC ĐỊA CHỈ THỬA ĐẤT
492 H62.58.21-240111-0008 11/01/2024 30/01/2024 21/02/2024
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ VĂN ĐẠO - ĐC ĐỊA CHỈ THỨA ĐẤT
493 H62.58.41-240111-0008 11/01/2024 25/01/2024 21/02/2024
Trễ hạn 19 ngày.
VŨ ĐỨC ANH
494 H62.58.24-231213-0008 13/12/2023 09/01/2024 26/02/2024
Trễ hạn 34 ngày.
NGUYỄN VĂN HOÀN
495 H62.58.41-240117-0013 17/01/2024 05/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 12 ngày.
LƯƠNG QUỐC HƯNG
496 H62.58.41-240117-0014 17/01/2024 05/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN BẠN
497 H62.58.32-231227-0007 27/12/2023 23/01/2024 21/02/2024
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN VĂN HIỀN
498 H62.58.25-240104-0001 04/01/2024 01/02/2024 28/02/2024
Trễ hạn 19 ngày.
BÙI THỊ HẠT (CĐ)
499 H62.58.25-240104-0002 04/01/2024 23/01/2024 07/02/2024
Trễ hạn 11 ngày.
BẠCH NGUYÊN TỐ (ĐC)
500 H62.58.25-231207-0003 07/12/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CHANH (TT)
501 H62.58.25-231207-0005 07/12/2023 05/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
BÙI VĂN THỰC (CĐ)
502 000.25.58.H62-221208-0003 08/12/2022 01/02/2023 22/02/2024
Trễ hạn 274 ngày.
BÙI VĂN THANH (LĐ)
503 H62.58.25-240110-0001 10/01/2024 29/01/2024 20/02/2024
Trễ hạn 16 ngày.
CHU THẾ DÂN (ĐC)
504 H62.58.25-240314-0001 14/03/2024 09/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ HÒA (TT)
505 H62.58.25-240314-0002 14/03/2024 09/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
CHU VĂN LÝ (TT)
506 H62.58.25-240314-0003 14/03/2024 02/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ TUYỀN (TC)
507 H62.58.25-240314-0004 14/03/2024 11/04/2024 15/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ MIỄN (CĐ)
508 000.25.58.H62-230615-0003 15/06/2023 27/07/2023 22/02/2024
Trễ hạn 149 ngày.
BÙI VĂN TOÀN (LĐ)
509 000.25.58.H62-231019-0002 19/10/2023 30/11/2023 16/04/2024
Trễ hạn 97 ngày.
LÊ VĂN THUÂN (LĐ)
510 000.25.58.H62-231019-0003 19/10/2023 30/11/2023 16/04/2024
Trễ hạn 97 ngày.
NGUYỄN ĐỨC LONG (LĐ)
511 H62.58.25-231221-0004 21/12/2023 10/01/2024 11/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ HÀO
512 H62.58.25-240222-0001 22/02/2024 19/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI VĂN CƠ (TT)
513 H62.58.25-240222-0002 22/02/2024 19/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI VĂN THỦY (TT)
514 H62.58.25-231123-0011 23/11/2023 12/12/2023 22/02/2024
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN THỊ LIÊN (ĐC)
515 H62.58.25-240125-0001 25/01/2024 01/02/2024 20/02/2024
Trễ hạn 13 ngày.
BÙI ĐĂNG KHAI (GH)
516 H62.58.25-240125-0003 25/01/2024 29/02/2024 06/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
BÙI XUÂN LỢI (CĐ)
517 H62.58.25-240228-0002 28/02/2024 18/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 3 ngày.
BẠCH THẾ KIÊN (ĐC)
518 H62.58.25-240228-0003 28/02/2024 27/03/2024 04/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
BÙI VĂN CHUNG (CĐ)
519 H62.58.25-240328-0009 28/03/2024 04/04/2024 11/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
BÙI VĂN TRƯỜNG (GH)
520 H62.58.25-240131-0004 31/01/2024 06/03/2024 04/04/2024
Trễ hạn 21 ngày.
BÙI VĂN LỰC (CĐ)
521 H62.58.41-240103-0014 03/01/2024 22/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ VĂN SÔ
522 H62.58.41-240103-0015 03/01/2024 29/01/2024 30/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ VĂN QUỐC
523 000.42.58.H62-230705-0007 05/07/2023 19/07/2023 22/02/2024
Trễ hạn 155 ngày.
NGUYỄN VĂN TUYỂN
524 000.42.58.H62-230906-0022 06/09/2023 14/09/2023 26/02/2024
Trễ hạn 116 ngày.
NGUYỄN VĂN HOA TK NGUYỄN VĂN NGỌC
525 H62.58.41-240110-0014 11/01/2024 12/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG THỊ ĐÀO
526 H62.58.41-240111-0004 11/01/2024 15/02/2024 21/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN TOÀN
527 H62.58.41-240313-0012 13/03/2024 11/04/2024 14/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THÀNH ĐÔ
528 H62.58.41-240313-0013 13/03/2024 05/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN TRỌNG TỰ
529 H62.58.41-240313-0014 13/03/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VĂN MẬU
530 H62.58.41-240313-0015 13/03/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THẮNG
531 H62.58.41-240313-0017 13/03/2024 01/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 6 ngày.
TRỊNH VĂN BÌNH TC TRỊNH QUỐC HUY
532 H62.58.41-231214-0002 14/12/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRINH VAN THUNG TK TRINH VĂN TUẤN
533 H62.58.41-231214-0005 14/12/2023 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TIẾN DẦN (NGUYỄN DUY KHÁNH)
534 H62.58.41-240117-0005 17/01/2024 20/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN THỨC
535 H62.58.41-240117-0009 17/01/2024 21/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TRỌNG NGÀ
536 H62.58.41-240117-0010 17/01/2024 21/02/2024 22/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ KIM QUY
537 H62.58.41-240117-0012 17/01/2024 06/03/2024 14/04/2024
Trễ hạn 27 ngày.
TRẦN BÁ THÂN
538 H62.58.41-240221-0010 21/02/2024 20/03/2024 09/04/2024
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ HỒNG HẢO
539 H62.58.41-240221-0011 21/02/2024 20/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN NHÂM
540 H62.58.41-240221-0012 21/02/2024 20/03/2024 09/04/2024
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN THỊ CẨM LIÊN
541 H62.58.41-240221-0018 21/02/2024 11/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ THỰC TC NGUYỄN VĂN THÔNG
542 H62.58.41-240221-0019 21/02/2024 11/03/2024 25/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VĂN SỰ TC NGUYỄN VĂN NAM
543 H62.58.41-240221-0020 21/02/2024 20/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN SẢN
544 H62.58.41-240221-0021 21/02/2024 20/03/2024 09/04/2024
Trễ hạn 14 ngày.
TRẦN BÁ TRỊNH
545 H62.58.41-240321-0013 21/03/2024 12/04/2024 14/04/2024
Trễ hạn 0 ngày.
ĐỖ VĂN CHÂM TK ĐỖ VĂN THẠCH
546 H62.58.41-240321-0014 21/03/2024 12/04/2024 14/04/2024
Trễ hạn 0 ngày.
ĐẶNG VĂN HỌC TC ĐẶNG THỊ ÁNH
547 H62.58.41-231122-0007 22/11/2023 20/12/2023 11/01/2024
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN TRỌNG LUÂN
548 000.42.58.H62-221125-0005 25/11/2022 28/03/2024 11/04/2024
Trễ hạn 10 ngày.
ĐẶNG VĂN PHÚ
549 000.42.58.H62-221125-0010 25/11/2022 28/03/2024 11/04/2024
Trễ hạn 10 ngày.
ĐẶNG VĂN THĂNG
550 000.42.58.H62-221125-0014 25/11/2022 02/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN LUẬN
551 000.42.58.H62-221125-0015 25/11/2022 02/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG
552 H62.58.41-231227-0009 27/12/2023 25/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ANH DŨNG
553 H62.58.41-240228-0003 28/02/2024 18/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 7 ngày.
HỒ ĐỨC CƯỜNG TC HỒ TUYÊN HUẤN
554 H62.58.41-240228-0005 28/02/2024 25/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN XUÂN
555 H62.58.41-240228-0006 28/02/2024 25/03/2024 26/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ ĐÀO
556 H62.58.41-240228-0008 28/02/2024 18/03/2024 19/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ LAN
557 000.42.58.H62-221128-0015 28/11/2022 29/03/2024 11/04/2024
Trễ hạn 9 ngày.
ĐẶNG VĂN THĂNG
558 H62.58.41-231129-0011 29/11/2023 12/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN TRỌNG ĐẠO (ĐÃ CHẾT) TRẦN TRỌNG HƯNG KÊ KHAI THAY
559 H62.58.41-231129-0013 29/11/2023 23/02/2024 26/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THẮNG
560 H62.58-231228-0004 28/12/2023 29/12/2023 04/01/2024
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN THÁI QUYỀN