STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H62.51.22-240118-0001 18/01/2024 07/03/2024 13/03/2024
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ VĂN PHIÊN