STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H62.21-240316-0001 18/03/2024 03/04/2024 04/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LẬP ĐÀO