STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 H62.09-240321-0004 21/03/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CÔNG THÀNH
2 H62.09-240321-0003 21/03/2024 08/04/2024 09/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CÔNG THÀNH