STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.39.58.H62-230704-0003 04/07/2023 18/07/2023 19/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THANH VIỆT
2 000.39.58.H62-230905-0003 05/09/2023 22/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐỘ
3 000.39.58.H62-230905-0004 05/09/2023 22/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ VĂN NÔNG (THƯ) TK NGÔ VĂN NGHIỆP
4 000.39.58.H62-230706-0002 06/07/2023 25/07/2023 26/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG TC PHẠM THỊ CHIÊN
5 000.39.58.H62-221206-0002 06/12/2022 20/12/2022 10/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN VĂN GIANG
6 000.39.58.H62-221206-0003 06/12/2022 23/12/2022 17/01/2023
Trễ hạn 17 ngày.
TRẦN THẾ CHIẾN TK TRẦN THẾ HÀO
7 H62.58.38-231107-0001 07/11/2023 24/11/2023 27/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN MÍT
8 H62.58.38-231107-0002 07/11/2023 24/11/2023 18/12/2023
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ VĂN SƠN
9 H62.58.38-231107-0003 07/11/2023 24/11/2023 27/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN MÍT
10 H62.58.38-231107-0004 07/11/2023 24/11/2023 18/12/2023
Trễ hạn 16 ngày.
CHU VĂN TÚC TK NGUYỄN THỊ THỌ
11 000.39.58.H62-230209-0006 09/02/2023 23/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN ĐÌNH TIỆP
12 000.39.58.H62-230209-0007 09/02/2023 23/02/2023 06/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ VĂN CỬU
13 000.39.58.H62-231010-0003 10/10/2023 02/11/2023 03/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐỘ TC CHU VĂN CHIẾN
14 000.39.58.H62-231010-0004 10/10/2023 02/11/2023 03/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VĂN XUYÊN CN ĐẶNG VĂN CẢNH
15 000.39.58.H62-230615-0002 15/06/2023 25/09/2023 24/11/2023
Trễ hạn 44 ngày.
KHỔNG THỊ VÂN
16 000.39.58.H62-230420-0010 20/04/2023 16/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
17 000.39.58.H62-230420-0012 20/04/2023 12/05/2023 13/05/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN HƯỞNG
18 000.39.58.H62-230921-0003 21/09/2023 10/10/2023 19/10/2023
Trễ hạn 7 ngày.
PHAN THỊ NĂNG
19 000.39.58.H62-230525-0004 25/05/2023 08/06/2023 09/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN HỮU HẬU
20 000.39.58.H62-230525-0007 25/05/2023 08/06/2023 09/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN HỮU HẬU VÀ BÀ CHU THỊ CHÍNH
21 000.39.58.H62-230929-0003 29/09/2023 09/10/2023 19/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ THẢO CN TRẦN VĂN NGHỊ
22 000.39.58.H62-230929-0004 29/09/2023 09/10/2023 19/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ TÌNH TK TRẦN ĐÌNH SÁU
23 000.27.58.H62-230601-0005 01/06/2023 20/06/2023 03/08/2023
Trễ hạn 32 ngày.
NGUYỄN THỊ BỘI (TK) LÊ HỒNG HƯNG + LÊ VĂN DUY - BÙI HIẾU MINH
24 000.27.58.H62-230705-0012 05/07/2023 24/07/2023 26/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN MINH (TK) KHỔNG THỊ VĨNH - BÙI HIẾU MINH
25 H62.58.27-231106-0003 06/11/2023 04/12/2023 13/12/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN HỢP - BÙI HIẾU MINH
26 H62.58.27-231106-0005 06/11/2023 23/11/2023 06/12/2023
Trễ hạn 9 ngày.
KHỔNG THỊ VĨNH (TC) NGUYỄN VĂN THÔNG - BÙI HIẾU MINH
27 H62.58.27-231106-0006 06/11/2023 23/11/2023 06/12/2023
Trễ hạn 9 ngày.
KHỔNG THỊ VĨNH (TC) NGUYỄN VĂN THẢO- BÙI HIẾU MINH
28 H62.58.27-231106-0007 06/11/2023 23/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
KHỔNG THỊ VĨNH (TC) NGUYỄN VĂN THẢO- BÙI HIẾU MINH
29 H62.58.27-231106-0010 06/11/2023 23/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ LẤY (TK) DƯƠNG XUÂN DƯƠNG - BÙI HIẾU MINH
30 000.27.58.H62-231010-0005 10/10/2023 27/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN TIẾN (TC) NGUYỄN VĂN MẠNH + NGUYỄN VĂN HÙNG + NGUYỄN VĂN HÀ - BÙI HIẾU MINH
31 000.27.58.H62-231010-0006 10/10/2023 27/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 7 ngày.
KHỔNG THỊ VĨNH (TC) NGUYỄN VĂN THÔNG - BÙI HIẾU MINH
32 000.27.58.H62-231010-0007 10/10/2023 27/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN NGUYỆN (TC) NGUYỄN THỊ LAN - BÙI HIẾU MINH
33 000.27.58.H62-231010-0008 10/10/2023 27/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 7 ngày.
DƯƠNG TIẾN CHỨC (TC) DƯƠNG VĂN NAM - BÙI HIẾU MINH
34 000.27.58.H62-231010-0009 10/10/2023 27/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN NGUYỆN (TC) NGUYỄN VĂN THẮM - BÙI HIẾU MINH
35 000.27.58.H62-231010-0013 10/10/2023 27/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 7 ngày.
DƯƠNG VĂN VÓC (TK) DƯƠNG ĐỨC KHÁNH - BÙI HIẾU MINH
36 000.27.58.H62-230711-0004 11/07/2023 01/08/2023 16/08/2023
Trễ hạn 11 ngày.
DƯƠNG THỊ SON - BÙI HIẾU MINH
37 000.27.58.H62-230711-0005 11/07/2023 01/08/2023 16/08/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN VÌ - BÙI HIẾU MINH
38 000.27.58.H62-230711-0006 11/07/2023 25/07/2023 12/09/2023
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN VĂN HOÀNH - BÙI HIẾU MINH
39 000.27.58.H62-230711-0007 11/07/2023 28/07/2023 16/08/2023
Trễ hạn 13 ngày.
DƯƠNG VĂN CHUNG (TC) DƯƠNG VĂN DINH - BÙI HIẾU MINH
40 000.27.58.H62-230811-0010 11/08/2023 25/08/2023 30/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẦN - BÙI HIẾU MINH
41 000.27.58.H62-230913-0007 13/09/2023 26/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 8 ngày.
CHU THỊ GIÚP (TK) PHAN VĂN THÁI+PHAN VĂN MINH - BÙI HIẾU MINH
42 000.27.58.H62-230913-0008 13/09/2023 20/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 12 ngày.
CHU THỊ GIÚP (TK) PHAN VĂN THÁI+PHAN VĂN MINH+PHAN VĂN CƯỜNG - BÙI HIẾU MINH
43 000.27.58.H62-230913-0009 13/09/2023 29/09/2023 07/11/2023
Trễ hạn 27 ngày.
CHU THỊ LƯƠNG + KHỔNG VĂN ÚY (TC) KHỔNG VĂN HOAN - BÙI HIẾU MINH
44 000.27.58.H62-230614-0004 14/06/2023 28/06/2023 04/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẦN - BÙI HIẾU MINH
45 000.27.58.H62-230614-0005 14/06/2023 28/06/2023 04/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHÙNG VĂN VINH - BÙI HIẾU MINH
46 000.27.58.H62-230215-0007 15/02/2023 30/03/2023 03/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO VĂN SON-BÙI HIẾU MINH
47 000.27.58.H62-221215-0008 15/12/2022 04/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO VĂN HOÀN
48 000.27.58.H62-230516-0005 16/05/2023 06/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐÀO VĂN SON (TT) - BÙI HIẾU MINH
49 000.27.58.H62-230619-0025 19/06/2023 03/07/2023 07/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VIẾT LỘC - BÙI HIẾU MINH
50 000.27.58.H62-230719-0010 19/07/2023 07/08/2023 08/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN TĨNH (TC) NGUYỄN THỊ HƯƠNG - BÙI HIẾU MINH
51 000.27.58.H62-230919-0006 19/09/2023 06/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN VĂN NHƯỢNG (TK) NGUYỄN VĂN BÌNH+NGUYỄN VĂN ĐỂ - BÙI HIẾU MINH
52 000.27.58.H62-221220-0005 20/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI HIẾU MINH
53 000.27.58.H62-221220-0006 20/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NHÂN CA (TT)-BÙI HIẾU MINH
54 000.27.58.H62-221220-0007 20/12/2022 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH (TT)-BÙI HIẾU MINH
55 000.27.58.H62-221220-0008 20/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KHỔNG DUY LƠ VÀ BÀ NGUYỄN THỊ TIẾP (TT)-BÙI HIẾU MINH
56 000.27.58.H62-230724-0018 24/07/2023 10/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CHU QUANG XUÂN (TK) CHU QUANG BỘ + CHU QUANG VIỆT - BÙI HIẾU MINH
57 000.27.58.H62-230724-0019 24/07/2023 10/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐƯỜNG VĂN TÂM (TC) NGUYỄN THỊ TÝ - BÙI HIẾU MINH
58 000.27.58.H62-230824-0001 24/08/2023 22/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
DƯƠNG VĂN QUẢNG (CĐ) - BÙI HIẾU MINH
59 000.27.58.H62-230824-0005 24/08/2023 03/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 25 ngày.
DƯƠNG THỊ XUỐNG (ĐÃ CHẾT) ĐẠI DIỆN NGUYỄN THỊ CÔNG - BÙI HIẾU MINH
60 000.27.58.H62-230824-0006 24/08/2023 25/09/2023 07/11/2023
Trễ hạn 31 ngày.
NGUYỄN VIẾT LỘC (CN) ĐƯỜNG VĂN HỒNG - BÙI HIẾU MINH
61 H62.58.27-231124-0004 24/11/2023 13/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 11 ngày.
DƯƠNG ĐỨC HỢP - BÙI HIẾU MINH
62 H62.58.27-231124-0005 24/11/2023 13/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 11 ngày.
DƯƠNG VĂN CƯỜNG (THẾ CƯỜNG)- BÙI HIẾU MINH
63 H62.58.27-231124-0007 24/11/2023 13/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 11 ngày.
PHAN THỊ CHÍNH (TK) KHỔNG VĂN THỦY + KHỔNG VĂN TUẤN - BÙI HIẾU MINH
64 H62.58.27-231124-0008 24/11/2023 13/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 11 ngày.
DƯƠNG THỊ XUỐNG (TK) NGUYỄN THỊ CÔNG - BÙI HIẾU MINH
65 H62.58.27-231124-0010 24/11/2023 04/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN VĂN CÔNG (TK) NGUYỄN VĂN THÔNG - BÙI HIẾU MINH
66 000.27.58.H62-230525-0006 25/05/2023 08/06/2023 14/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CHU THỊ LƯƠNG VÀ KHỔNG VĂN ÚY - BÙI HIẾU MINH
67 000.27.58.H62-230427-0009 27/04/2023 16/05/2023 22/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐÀO VĂN ĐỐP NGƯỜI NỘP ĐÀO VĂN CHÍ
68 000.27.58.H62-230627-0001 27/06/2023 25/07/2023 26/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN PHÚ (XTC) - BÙI BIẾU MINH
69 000.27.58.H62-230627-0002 27/06/2023 24/07/2023 26/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN CHANH (XTC) - BÙI HIẾU MINH
70 000.27.58.H62-230929-0009 29/09/2023 16/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN TƯƠI (TC) ĐÀO THỊ THU - BÙI HIẾU MINH
71 000.27.58.H62-230929-0011 29/09/2023 20/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 12 ngày.
CHU THỊ TRAI - BÙI HIẾU MINH
72 000.27.58.H62-230830-0011 30/08/2023 29/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN AN - BÙI HIẾU MINH
73 000.27.58.H62-230830-0013 30/08/2023 29/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN LƯƠNG - BÙI HIẾU MINH
74 000.27.58.H62-230830-0015 30/08/2023 29/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
DƠƯƠGN VĂN VÓC (ĐÃ CHẾT) ĐẠI DIỆN DƯƠNG ĐỨC KHÁNH - BÙI HIẾU MINH
75 H62.58.27-231130-0003 30/11/2023 19/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 7 ngày.
KHỎNG THỊ KHIẾT (TC) ĐƯỜNG VĂN CÔNG - BÙI HIẾU MINH
76 000.27.58.H62-230831-0003 31/08/2023 12/09/2023 07/11/2023
Trễ hạn 40 ngày.
NGUYỄN VĂN VÌ (TC) NGUYỄN VĂN HÒA - BÙI HIẾU MINH
77 000.27.58.H62-230831-0005 31/08/2023 12/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN VÌ (TC) NGUYỄN VĂN BÌNH - BÙI HIẾU MINH
78 000.41.58.H62-230607-0003 07/06/2023 21/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HẠ TIẾN NGHĨA
79 000.41.58.H62-230209-0005 09/02/2023 23/02/2023 06/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN VĂN
80 H62.58.40-231110-0004 10/11/2023 29/11/2023 04/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ KHẢ ĐÃ CHẾT CON LÀ PHÙNG THỊ TRÒN
81 H62.58.40-231110-0005 10/11/2023 29/11/2023 01/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HẠ VĂN TRỊ
82 000.41.58.H62-231012-0002 12/10/2023 23/11/2023 01/12/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ VĂN VƯỢNG
83 000.41.58.H62-231012-0003 12/10/2023 31/10/2023 06/11/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THIỆN NGỌC
84 000.41.58.H62-231012-0008 12/10/2023 26/10/2023 14/11/2023
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN VĂN TRỌNG
85 000.41.58.H62-231013-0010 13/10/2023 01/11/2023 06/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HÀ THANH HẢI
86 000.41.58.H62-221214-0002 14/12/2022 02/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
PHÙNG VĂN THÀNH
87 000.41.58.H62-221220-0007 20/12/2022 04/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
CHU SƠN TĂNG
88 000.41.58.H62-221220-0008 20/12/2022 04/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HẠ THỊ HỒNG
89 000.41.58.H62-230622-0016 22/06/2023 23/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
90 000.41.58.H62-230223-0008 23/02/2023 14/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HẠ VĂN THÀNH
91 000.41.58.H62-230825-0012 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN SANG
92 000.41.58.H62-230526-0004 26/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HẠ VĂN TRƯỜNG
93 000.41.58.H62-231026-0005 26/10/2023 14/11/2023 20/11/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRƯƠNG VĂN ĐỌN
94 H62.58.32-231108-0015 08/11/2023 27/11/2023 08/12/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN HỒNG THÁI
95 000.33.58.H62-230802-0003 02/08/2023 21/08/2023 26/09/2023
Trễ hạn 26 ngày.
LÊ VĂN CHÍ TC LÊ QUANG HUY
96 000.33.58.H62-230802-0009 02/08/2023 21/08/2023 04/10/2023
Trễ hạn 32 ngày.
NGUYỄN VĂN DẠU
97 000.33.58.H62-230802-0010 02/08/2023 21/08/2023 26/09/2023
Trễ hạn 26 ngày.
HOÀNG MẠNH TUÂN TC HOÀNG TRUNG TẬP
98 000.33.58.H62-230802-0011 02/08/2023 21/08/2023 26/09/2023
Trễ hạn 26 ngày.
HOÀNG MẠNH TUÂN
99 000.33.58.H62-221102-0001 02/11/2022 30/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HỮU
100 000.33.58.H62-221102-0004 02/11/2022 14/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 16 ngày.
ĐỖ VĂN HUỆ
101 000.33.58.H62-230104-0006 04/01/2023 18/01/2023 14/03/2023
Trễ hạn 39 ngày.
NGUYỄN ĐỨC NHỮ
102 000.33.58.H62-230705-0003 05/07/2023 19/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN THUYẾT ĐAI DIỆN NGUYỄN XUÂN TRỌNG
103 000.33.58.H62-231005-0005 05/10/2023 02/11/2023 03/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN HĨNH
104 000.33.58.H62-230206-0003 06/02/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN SỰ
105 000.33.58.H62-230906-0003 06/09/2023 02/10/2023 05/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN DẠU
106 000.33.58.H62-230607-0002 07/06/2023 21/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN CHÍ
107 000.33.58.H62-230607-0003 07/06/2023 21/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN TÍNH
108 000.33.58.H62-230607-0004 07/06/2023 21/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN DẬU
109 000.33.58.H62-230807-0012 07/08/2023 18/09/2023 10/11/2023
Trễ hạn 39 ngày.
PHẠM HỮU HƯNG
110 000.33.58.H62-230807-0013 07/08/2023 18/09/2023 10/11/2023
Trễ hạn 39 ngày.
PHẠM HỮU HƯNG
111 000.33.58.H62-230807-0014 07/08/2023 18/09/2023 08/12/2023
Trễ hạn 59 ngày.
PHÙNG THỊ HẠNH
112 000.33.58.H62-230807-0016 07/08/2023 27/10/2023 08/12/2023
Trễ hạn 30 ngày.
PHÙNG THỊ HẠNH
113 000.33.58.H62-230807-0017 07/08/2023 18/09/2023 14/12/2023
Trễ hạn 63 ngày.
LÊ HỒNG SƠN
114 000.33.58.H62-230807-0019 07/08/2023 18/09/2023 15/11/2023
Trễ hạn 42 ngày.
PHẠM HỮU HƯNG
115 000.33.58.H62-221207-0003 07/12/2022 21/12/2022 11/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
LÊ VĂN BÌNH (THANH BÌNH)
116 000.33.58.H62-230208-0003 08/02/2023 22/02/2023 29/03/2023
Trễ hạn 25 ngày.
TRẦN VĂN PHƯƠNG
117 000.33.58.H62-230808-0007 08/08/2023 30/10/2023 31/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THÂN
118 H62.58.32-231108-0008 08/11/2023 04/12/2023 08/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN DẬU
119 H62.58.32-231108-0013 08/11/2023 27/11/2023 08/12/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN TÍCH THÙNG ĐẠI DIỆN NGUYỄN TIẾN QUÂN
120 000.33.58.H62-221109-0001 09/11/2022 21/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN THÚ
121 000.33.58.H62-230412-0006 12/04/2023 26/04/2023 25/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN THỊ HÔM (NGUYỄN THỊ CHẮC)
122 000.33.58.H62-231012-0004 12/10/2023 09/11/2023 10/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN BIÊN GIỚI
123 000.33.58.H62-231012-0005 12/10/2023 09/11/2023 10/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN ĐỨC
124 000.33.58.H62-231012-0006 12/10/2023 09/11/2023 10/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN DƯỠNG
125 000.33.58.H62-231012-0007 12/10/2023 31/10/2023 03/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN ĐỨC
126 000.33.58.H62-231012-0011 12/10/2023 31/10/2023 03/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN ĐỨC
127 000.33.58.H62-231012-0012 12/10/2023 21/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HUY MÔ TC NGUYỄN CHIẾN THẮNG
128 000.33.58.H62-230913-0002 13/09/2023 11/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ THỈNH Đ D ĐỖ THỊ THÁI
129 000.33.58.H62-221214-0013 14/12/2022 04/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN SỰ
130 H62.58.32-231115-0002 15/11/2023 04/12/2023 06/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NG TIẾN LỢI THỪA KẾ NGUYỄN VĂN HỮU
131 H62.58.32-231115-0001 15/11/2023 04/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 18 ngày.
PHẠM VĂN XUẤT CN LÊ THỊ DIỆU LINH
132 H62.58.32-231115-0003 15/11/2023 04/12/2023 06/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TIẾN LỢI TK NG VĂN PHONG
133 000.33.58.H62-230316-0001 16/03/2023 17/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ NHƯ LONG
134 000.33.58.H62-230816-0007 16/08/2023 30/08/2023 31/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN DƯƠNG
135 000.33.58.H62-230418-0004 18/04/2023 19/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM THOA
136 000.33.58.H62-231018-0008 18/10/2023 15/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN VĨNH
137 000.33.58.H62-230719-0011 19/07/2023 02/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ VĂN PHÚC
138 000.33.58.H62-230320-0005 20/03/2023 21/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN CHUNG
139 000.33.58.H62-230420-0001 20/04/2023 24/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ THẢO
140 000.33.58.H62-230420-0003 20/04/2023 21/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN KHA
141 000.33.58.H62-230920-0004 20/09/2023 18/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐẠI
142 000.33.58.H62-230920-0006 20/09/2023 17/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TỲ
143 000.33.58.H62-230920-0007 20/09/2023 16/10/2023 17/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN TÁM
144 000.33.58.H62-230920-0008 20/09/2023 16/10/2023 17/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN TÁM
145 000.33.58.H62-230920-0009 20/09/2023 09/10/2023 12/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN KHÂM
146 000.33.58.H62-230920-0011 20/09/2023 21/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TÚ
147 000.33.58.H62-230321-0003 21/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG THỊ HUYỀN
148 000.33.58.H62-230621-0005 21/06/2023 05/07/2023 07/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HIỀN
149 H62.58.32-231122-0002 22/11/2023 20/12/2023 27/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG
150 000.33.58.H62-230823-0004 23/08/2023 21/09/2023 05/10/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN VĂN GIỚI (BIÊN GIỚI)
151 000.33.58.H62-230823-0005 23/08/2023 27/09/2023 17/10/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN XUÂN THỊNH
152 000.33.58.H62-230524-0002 24/05/2023 07/06/2023 08/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN HUẾ
153 000.33.58.H62-230524-0004 24/05/2023 07/06/2023 08/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HỢI
154 000.33.58.H62-231025-0003 25/10/2023 22/11/2023 08/12/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH
155 000.33.58.H62-231025-0005 25/10/2023 01/11/2023 03/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH ĐD NGUYỄN THỊ HOA
156 000.33.58.H62-231025-0007 25/10/2023 13/11/2023 08/12/2023
Trễ hạn 19 ngày.
PHÙNG VĂN TUẤN
157 000.33.58.H62-230426-0001 26/04/2023 27/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN QUỐC VƯƠNG
158 000.33.58.H62-230726-0009 26/07/2023 09/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
MẠC DUY HIỆP
159 000.33.58.H62-230427-0010 27/04/2023 16/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 12 ngày.
ĐỖ THỊ CHAN
160 000.33.58.H62-230427-0011 27/04/2023 16/05/2023 22/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH MINH
161 000.33.58.H62-230830-0004 30/08/2023 11/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỊNH TC NGUYỄN THỊ HIÊN
162 000.33.58.H62-230830-0006 30/08/2023 29/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN VĂN KHỞI
163 000.33.58.H62-230830-0007 30/08/2023 25/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THANH TÂN
164 000.33.58.H62-230830-0009 30/08/2023 11/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 14 ngày.
VŨ VĂN KHẨN
165 000.33.58.H62-230830-0010 30/08/2023 11/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 14 ngày.
VŨ THỊ THỎA TC VŨ VĂN KHẨN
166 000.33.58.H62-230830-0011 30/08/2023 11/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 14 ngày.
VŨ THỊ THỎA TC VŨ MINH TÂN
167 000.33.58.H62-221130-0001 30/11/2022 14/12/2022 11/01/2023
Trễ hạn 20 ngày.
ĐỖ XUÂN HÙNG (VĂN HÙNG)
168 000.21.58.H62-221201-0014 01/12/2022 13/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN HỮU-TK-HIU
169 H62.58.21-231201-0007 01/12/2023 20/12/2023 22/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI QUÝ ĐÔ - SAI TÊN ĐỆM
170 H62.58.21-231201-0008 01/12/2023 20/12/2023 26/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ HỒNG THU - ĐÍNH CHÍNH CCCD
171 000.21.58.H62-230104-0014 04/01/2023 18/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGHIÊM MẠNH HÙNG
172 000.21.58.H62-230105-0003 05/01/2023 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGHIÊM XUÂN NGỌ- TC- HÙNG
173 000.21.58.H62-230705-0004 05/07/2023 19/07/2023 16/08/2023
Trễ hạn 20 ngày.
LÊ THẾ THỌ (CĐ ĐỒNG LOẠT)-NAM
174 000.21.58.H62-230705-0005 05/07/2023 19/07/2023 16/08/2023
Trễ hạn 20 ngày.
LÊ VĂN LỘC (CẤP ĐỔI ĐL)-NAM
175 000.21.58.H62-230705-0008 05/07/2023 19/07/2023 08/08/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN MẠNH HÙNG (CĐ ĐỒNG LOẠT)-HUY
176 000.21.58.H62-230306-0002 06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN BẢO-CĐ
177 000.21.58.H62-230306-0003 06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN QUYẾT-CĐ
178 000.21.58.H62-230306-0004 06/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KIM VĂN TIẾP-ĐÃ CHẾT- VỢ KIM THỊ ĐÔNG-CĐ
179 000.21.58.H62-230306-0005 06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG BÙI VĂN TUẤN-CĐ
180 000.21.58.H62-230306-0006 06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ HOA-CĐ
181 000.21.58.H62-230306-0007 06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÕ VĂN LIÊN-CĐ
182 000.21.58.H62-230306-0008 06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN SÁU-CĐ
183 000.21.58.H62-230306-0009 06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI VĂN ĐOÀN-CĐ
184 000.21.58.H62-230306-0010 06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN LƯỢNG-CĐ
185 000.21.58.H62-230306-0011 06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN THỊ VẬY-CĐ
186 000.21.58.H62-230306-0012 06/03/2023 20/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN VĂN ƯỞNG-ĐÃ CHẾT- CON TRAI PHAN VĂN VƯỢNG-CĐ
187 000.21.58.H62-230306-0013 06/03/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN PHÚ-CĐ
188 000.21.58.H62-230306-0014 06/03/2023 20/03/2023 25/04/2023
Trễ hạn 26 ngày.
KIM VĂN CƯƠNG-CĐ
189 000.21.58.H62-230306-0015 06/03/2023 20/03/2023 25/04/2023
Trễ hạn 26 ngày.
LÊ VĂN ĐỨC-ĐÃ CHẾT-CON TRAI LÊ VIỆT CƯỜNG-CĐ
190 000.21.58.H62-230306-0016 06/03/2023 20/03/2023 25/04/2023
Trễ hạn 26 ngày.
KIM VĂN THAO-CĐ
191 000.21.58.H62-230306-0017 06/03/2023 20/03/2023 25/04/2023
Trễ hạn 26 ngày.
LÊ VĂN QUÝ-CĐ
192 000.21.58.H62-230306-0018 06/03/2023 20/03/2023 25/04/2023
Trễ hạn 26 ngày.
KIM VĂN LẠNG-ĐÃ CHẾT-CON TRAI KIM VĂN KIÊN-CĐ
193 000.21.58.H62-230306-0019 06/03/2023 20/03/2023 25/04/2023
Trễ hạn 26 ngày.
KIM VĂN QUÝ-NGÔ THỊ NGA-CĐ
194 000.21.58.H62-230306-0020 06/03/2023 20/03/2023 25/04/2023
Trễ hạn 26 ngày.
PHAN VĂN BẮC-CĐ
195 000.21.58.H62-230906-0014 06/09/2023 22/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN CÚC (TC TRẦN VĂN THÂN + BÙI THỊ LƯƠNG)
196 000.21.58.H62-230906-0015 06/09/2023 22/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN CÁNH (CN NGUYỄN KHẮC KHUYẾN + LÊ THỊ THÀNH)
197 000.21.58.H62-230906-0016 06/09/2023 22/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN BẢO (TK LÊ VĂN NUÔI)
198 000.21.58.H62-231006-0008 06/10/2023 03/11/2023 05/12/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN VĂN NHUNG - CĐ
199 000.21.58.H62-230607-0005 07/06/2023 21/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN QUANG LỰC (ĐÍNH CHÍNH)
200 000.21.58.H62-230607-0006 07/06/2023 21/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG (ĐÍNH CHÍNH)
201 000.21.58.H62-230607-0009 07/06/2023 26/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGHIÊM VĂN SOẠN (CĐ ĐỒNG LOẠT)-HUY
202 000.21.58.H62-230308-0003 08/03/2023 22/03/2023 06/04/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ VY-CĐ
203 000.21.58.H62-230308-0013 08/03/2023 15/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN-RH
204 000.21.58.H62-230308-0014 08/03/2023 15/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÂN-RH
205 000.21.58.H62-230308-0015 08/03/2023 15/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG-RH
206 000.21.58.H62-230308-0016 08/03/2023 15/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THẢO-RH
207 000.21.58.H62-230109-0009 09/01/2023 02/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGHIÊM VĂN CHUNG
208 000.21.58.H62-230809-0002 09/08/2023 28/08/2023 23/10/2023
Trễ hạn 40 ngày.
LÊ VĂN ĐỨC (TK LÊ VIỆT CƯỜNG)
209 000.21.58.H62-230809-0003 09/08/2023 28/08/2023 23/10/2023
Trễ hạn 40 ngày.
KIM VĂN CƯƠNG (TC KIM VĂN CƯƠNG)
210 000.21.58.H62-230809-0004 09/08/2023 28/08/2023 23/10/2023
Trễ hạn 40 ngày.
VŨ VĂN MINH (TC VŨ VĂN THÀNH)
211 000.21.58.H62-230809-0005 09/08/2023 28/08/2023 23/10/2023
Trễ hạn 40 ngày.
VŨ VĂN THÀNH (TC VŨ VĂN MINH)
212 000.21.58.H62-230809-0007 09/08/2023 28/08/2023 23/10/2023
Trễ hạn 40 ngày.
NGUYỄN THỊ SÁU (TC NGUYỄN VĂN THÀNH)
213 000.21.58.H62-230809-0012 09/08/2023 23/08/2023 26/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN BẢO (CĐ - NUÔI)
214 000.21.58.H62-231009-0008 09/10/2023 06/11/2023 08/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ HỒNG THU - CĐ ĐL TOẢN
215 000.21.58.H62-231009-0010 09/10/2023 06/11/2023 08/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ LẪM - CĐ ĐL TOẢN
216 H62.58.21-231110-0001 10/11/2023 20/11/2023 14/12/2023
Trễ hạn 18 ngày.
LÊ VĂN THẢO - NHẬN TK LÊ VĂN MÙI
217 H62.58.21-231110-0002 10/11/2023 20/11/2023 26/11/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ VĂN ĐẠO -TC
218 H62.58.21-231110-0009 10/11/2023 06/12/2023 07/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG - TT
219 000.21.58.H62-230712-0006 12/07/2023 31/07/2023 04/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐẶNG VĂN CHINH (TẶNG CHO) CẢNH
220 000.21.58.H62-230712-0014 12/07/2023 31/07/2023 04/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG VĂN ĐỨC (TẶNG CHO) LINH
221 000.21.58.H62-230712-0015 12/07/2023 31/07/2023 04/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG VĂN ĐỨC (TẶNG CHO) THẮNG
222 000.21.58.H62-230712-0017 12/07/2023 31/07/2023 30/08/2023
Trễ hạn 22 ngày.
KIM VĂN THAO (TẶNG CHO) NGỌC
223 000.21.58.H62-230712-0018 12/07/2023 02/08/2023 27/10/2023
Trễ hạn 62 ngày.
PHAN VĂN BẮC (TÁCH THỬA)
224 000.21.58.H62-230712-0020 12/07/2023 31/07/2023 08/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGHIÊM VĂN TUẤN (TẶNG CHO) TOÀN-HỢP THỬA
225 000.21.58.H62-230913-0003 13/09/2023 20/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN TUẤT (CHẾT) - VỢ NGUYỄN THỊ LAN - GIA HẠN
226 000.21.58.H62-230913-0004 13/09/2023 21/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN KHIẾT - TC NGUYỄN TRUNG THỰC
227 000.21.58.H62-230614-0006 14/06/2023 21/06/2023 07/07/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ SÁU (GIA HẠN)
228 000.21.58.H62-230315-0014 15/03/2023 03/04/2023 05/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGHIÊM VĂN TUYẾN-LAN-CLTBS
229 000.21.58.H62-221216-0001 16/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HINH- CN- TUYẾN
230 000.21.58.H62-230419-0003 19/04/2023 08/05/2023 09/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ HƯƠNG LAN - CĐ
231 000.21.58.H62-230719-0006 19/07/2023 02/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 13 ngày.
BÙI VĂN SIU (ĐÍNH CHÍNH)
232 000.21.58.H62-230719-0008 19/07/2023 07/08/2023 08/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN QUÝ (TẶNG CHO)
233 000.21.58.H62-230719-0012 19/07/2023 07/08/2023 19/09/2023
Trễ hạn 31 ngày.
TRẦN THỊ SẢN (TẶNG CHO)
234 000.21.58.H62-230920-0001 20/09/2023 27/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
KIM VĂN QUÝ (SƠN) - GHNN
235 000.21.58.H62-230920-0002 20/09/2023 27/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ LIÊN (SƠN) - GHNN
236 000.21.58.H62-230920-0003 20/09/2023 27/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG THỊ CAU (SƠN) -GHNN
237 000.21.58.H62-230920-0004 20/09/2023 27/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN ĐĨNH (SƠN) -GHNN
238 000.21.58.H62-230920-0005 20/09/2023 27/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRIỆU VĂN SÁNG (SƠN) -GHNN
239 000.21.58.H62-230920-0006 20/09/2023 27/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ HỒNG BAN (ĐỊNH) - GHNN
240 000.21.58.H62-230920-0014 20/09/2023 28/09/2023 22/11/2023
Trễ hạn 39 ngày.
NGUYỄN VĂN È - TK NGUYỄN VĂN SƠN - NGUYỄN VĂN MẠNH
241 000.21.58.H62-230621-0003 21/06/2023 10/07/2023 03/08/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN (CHUYỂN NHƯỢNG)
242 000.21.58.H62-230621-0005 21/06/2023 28/06/2023 03/08/2023
Trễ hạn 26 ngày.
TRIỆU THỊ MINH CHIÊN (GIA HẠN)
243 000.21.58.H62-230621-0006 21/06/2023 28/06/2023 03/08/2023
Trễ hạn 26 ngày.
NGUYỄN VĂN CẢNH (GIA HẠN)
244 000.21.58.H62-221221-0002 21/12/2022 10/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN BẰNG- CN- LUẬT
245 000.21.58.H62-221221-0005 21/12/2022 10/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ VĂN NAM- CN- HUỲNH
246 000.21.58.H62-221221-0007 21/12/2022 05/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN CHINH- TRẦN VĂN VÒI
247 000.21.58.H62-230222-0014 22/02/2023 08/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KIM NGỌC XUÂN
248 000.21.58.H62-230323-0001 23/03/2023 30/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ GẤM-RH
249 000.21.58.H62-230323-0004 23/03/2023 30/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ THỊ TẬP-RH
250 000.21.58.H62-230323-0006 23/03/2023 30/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ TÀNH-RH
251 000.21.58.H62-230323-0007 23/03/2023 30/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KIM THỊ HOA-RH
252 000.21.58.H62-230323-0008 23/03/2023 30/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN CẢNH-H
253 000.21.58.H62-230524-0006 24/05/2023 07/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG VĂN ĐỨC (CẤP ĐỔI)
254 000.21.58.H62-221227-0002 27/12/2022 16/01/2023 10/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐÁNG
255 000.21.58.H62-221227-0005 27/12/2022 11/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGÔ VĂN QUYẾT
256 000.21.58.H62-230628-0005 28/06/2023 05/07/2023 06/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN PHI (GIA HẠN)
257 000.21.58.H62-230928-0001 28/09/2023 06/10/2023 09/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN KHIẾT - TC NGUYỄN TRUNG THỰC
258 000.21.58.H62-221228-0008 28/12/2022 12/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGHIÊM XUÂN SỸ- NGHIÊM VĂN SỸ
259 000.21.58.H62-230329-0002 29/03/2023 17/04/2023 15/11/2023
Trễ hạn 151 ngày.
LÊ VĂN THANH-TC-KHANH
260 000.21.58.H62-230329-0003 29/03/2023 17/04/2023 29/12/2023
Trễ hạn 183 ngày.
LÊ VĂN CẨN-TC-KHANH
261 000.21.58.H62-230330-0002 30/03/2023 13/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGÔ VĂN HOẠCH-CĐ
262 000.21.58.H62-230330-0003 30/03/2023 13/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGÔ ĐỨC HỢP-CĐ
263 000.21.58.H62-230330-0004 30/03/2023 13/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ THỊ BẠT-CĐ- HỢP
264 000.21.58.H62-230330-0005 30/03/2023 13/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
KIM VĂN TIẾP-CĐ
265 000.21.58.H62-230330-0006 30/03/2023 13/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
KIM NGỌC XUÂN-CĐ
266 000.44.58.H62-221115-0016 15/11/2022 14/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ DUY TRÍ (TRÚNG ĐG) A20
267 000.44.58.H62-221115-0022 15/11/2022 14/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 10 ngày.
KIM THỊ THU HÀ (TRÚNG ĐG)
268 000.44.58.H62-230302-0001 02/03/2023 21/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN THANH (TC) LÊ VĂN KIÊN
269 000.44.58.H62-230302-0002 02/03/2023 21/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG THỊ NĂM(CHUYỂN NHƯỢNG) MẠNH
270 000.44.58.H62-230302-0003 02/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MÙI (TC) NGUYỄN THỊ THANH
271 000.44.58.H62-230302-0004 02/03/2023 21/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG THỊ NĂM (CHUYỂN NHƯỢNG) DINH
272 H62.58.43-231206-0001 06/12/2023 14/12/2023 29/12/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN VĂN NHÂN
273 000.44.58.H62-230307-0005 07/03/2023 08/03/2023 04/07/2023
Trễ hạn 83 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
274 00.44.58.H62 -220407-0010 07/04/2022 12/04/2022 04/07/2023
Trễ hạn 318 ngày.
TRẦN VIỆT LONG
275 00.44.58.H62 -220407-0026 07/04/2022 12/04/2022 04/07/2023
Trễ hạn 318 ngày.
NGUYỄN THỊ HUYỀN
276 000.44.58.H62-221208-0001 08/12/2022 06/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN ĐỨC MINH (TẶNG CHO) TÚ
277 000.44.58.H62-221208-0006 08/12/2022 29/12/2022 27/01/2023
Trễ hạn 21 ngày.
TRẦN QUANG NHẠN 9 TÁCH THỬA)
278 000.44.58.H62-230310-0004 10/03/2023 13/03/2023 04/07/2023
Trễ hạn 80 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
279 000.44.58.H62-230314-0001 14/03/2023 15/03/2023 04/07/2023
Trễ hạn 78 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
280 000.44.58.H62-230714-0003 14/07/2023 17/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
281 000.44.58.H62-230714-0004 14/07/2023 17/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
282 000.44.58.H62-230714-0005 14/07/2023 17/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
283 000.44.58.H62-221115-0009 15/11/2022 15/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 14 ngày.
BÙI MINH THẮNG (TRÚNG ĐG) A16
284 000.44.58.H62-221115-0010 15/11/2022 15/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 14 ngày.
DƯƠNG THỊ THUẬN (TĐG)-B30
285 000.44.58.H62-221215-0012 15/12/2022 10/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN TRÀO (TK) HOÀN
286 000.44.58.H62-221215-0015 15/12/2022 29/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐỈNH (ĐÍNH CHÍNH)
287 000.44.58.H62-230317-0007 17/03/2023 20/03/2023 04/07/2023
Trễ hạn 75 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
288 000.44.58.H62-230317-0008 17/03/2023 20/03/2023 04/07/2023
Trễ hạn 75 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
289 000.44.58.H62-230317-0009 17/03/2023 20/03/2023 04/07/2023
Trễ hạn 75 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
290 000.44.58.H62-230317-0010 17/03/2023 20/03/2023 04/07/2023
Trễ hạn 75 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
291 000.44.58.H62-230718-0003 18/07/2023 19/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
292 000.44.58.H62-230718-0005 18/07/2023 19/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
293 000.44.58.H62-231018-0004 18/10/2023 15/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ XUÂN VƯỢNG
294 000.44.58.H62-231018-0005 18/10/2023 15/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ THỊ THƯA
295 000.44.58.H62-231018-0006 18/10/2023 15/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN ẤP
296 000.44.58.H62-231018-0007 18/10/2023 15/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI VĂN PHƯƠNG (ĐÃ CHẾT), KÊ KHAI THAY LÀ BÀ LÊ THỊ THỦY
297 000.44.58.H62-231018-0008 18/10/2023 15/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ SỰ
298 000.44.58.H62-231018-0009 18/10/2023 15/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM VĂN HỒNG
299 000.44.58.H62-230920-0001 20/09/2023 24/10/2023 17/11/2023
Trễ hạn 18 ngày.
TRẦN VĂN KHÁNH
300 000.44.58.H62-230920-0002 20/09/2023 18/10/2023 17/11/2023
Trễ hạn 22 ngày.
TRẦN VĂN VANG
301 000.44.58.H62-230920-0004 20/09/2023 01/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 12 ngày.
BÙI VĂN KHÁNH
302 000.44.58.H62-230920-0005 20/09/2023 16/10/2023 17/11/2023
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HẬU
303 000.44.58.H62-230920-0006 20/09/2023 18/10/2023 17/11/2023
Trễ hạn 22 ngày.
TRẦN VĂN SƠN
304 000.44.58.H62-221222-0004 22/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ VĂN TUẤN (CĐ)
305 000.44.58.H62-221222-0005 22/12/2022 06/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ THÀNH (CĐ)
306 000.44.58.H62-230223-0007 23/02/2023 14/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRIỆU MẠNH CƯỜNG (CHUYỂN NHƯỢNG)
307 000.44.58.H62-230223-0008 23/02/2023 16/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ DUY PHƯƠNG (TT)
308 000.44.58.H62-230323-0001 23/03/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN HOÀ (CN) LONG HÀ
309 000.44.58.H62-230324-0006 24/03/2023 27/03/2023 04/07/2023
Trễ hạn 70 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
310 000.44.58.H62-230324-0009 24/03/2023 27/03/2023 04/07/2023
Trễ hạn 70 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
311 000.44.58.H62-230324-0013 24/03/2023 27/03/2023 04/07/2023
Trễ hạn 70 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
312 000.44.58.H62-230324-0018 24/03/2023 27/03/2023 04/07/2023
Trễ hạn 70 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
313 000.44.58.H62-230324-0021 24/03/2023 27/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
314 000.44.58.H62-230329-0004 29/03/2023 30/03/2023 04/07/2023
Trễ hạn 67 ngày.
TRẦN XUÂN MIỀN
315 000.44.58.H62-221229-0004 29/12/2022 18/01/2023 10/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
TRẦN VĂN CHUNG (TC) TRẦN THỊ HƯƠNG
316 000.44.58.H62-221229-0006 29/12/2022 18/01/2023 15/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGÔ VĂN CÔI (THỪA KẾ)
317 000.17.58.H62-230802-0005 02/08/2023 16/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN LONG
318 000.17.58.H62-230802-0006 02/08/2023 21/08/2023 12/09/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN CHÍN
319 000.17.58.H62-230802-0007 02/08/2023 21/08/2023 12/09/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN CHÍN
320 000.17.58.H62-230802-0008 02/08/2023 21/08/2023 12/09/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN CHÍN
321 000.17.58.H62-230802-0009 02/08/2023 16/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ UÂN
322 000.17.58.H62-230802-0010 02/08/2023 16/08/2023 25/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ VĂN THÀNH
323 000.17.58.H62-230803-0012 03/08/2023 10/08/2023 17/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
VŨ VĂN MỚI (ĐÃ CHẾT) KÊ THAY VŨ VĂN HẢI
324 000.17.58.H62-230803-0023 03/08/2023 22/08/2023 06/11/2023
Trễ hạn 54 ngày.
NGUYỄN VĂN NHÃ CN VŨ KIẾN KỲ
325 000.17.58.H62-230504-0009 04/05/2023 18/05/2023 29/05/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN NHÂN
326 000.17.58.H62-230803-0011 04/08/2023 18/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ KHÁNH (ĐÃ CHẾT) KÊ THAY NGUYỄN VĂN HOA
327 H62.58.17-231107-0002 07/11/2023 14/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐỖ VĂN HỒI (ĐÃ CHẾT) KÊ THAY ĐỖ VĂN HỢP
328 H62.58.17-231108-0016 08/11/2023 27/11/2023 24/12/2023
Trễ hạn 19 ngày.
LÊ VĂN CAY TC LÊ VĂN CƯỜNG, PHƯỢNG
329 000.17.58.H62-230809-0015 09/08/2023 28/08/2023 12/09/2023
Trễ hạn 11 ngày.
ĐÀO VĂN HOAN TC VŨ THỊ HẰNG
330 000.17.58.H62-230911-0012 11/09/2023 18/09/2023 22/11/2023
Trễ hạn 47 ngày.
LÊ VĂN BỘ
331 000.17.58.H62-230911-0016 11/09/2023 28/09/2023 22/11/2023
Trễ hạn 39 ngày.
LÊ THỊ THẨM
332 000.17.58.H62-231011-0007 11/10/2023 18/10/2023 22/11/2023
Trễ hạn 25 ngày.
VŨ THỊ BỞ (ĐÃ CHẾT) NGƯỜI KÊ KHAI THAY LÊ THỊ PHƯỢNG
333 000.17.58.H62-231011-0009 11/10/2023 08/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 10 ngày.
THÂN VĂN CÓT
334 000.17.58.H62-231011-0012 11/10/2023 08/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ CHÍNH
335 000.17.58.H62-231011-0013 11/10/2023 08/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 10 ngày.
VŨ THỊ CHÊNH (ĐÃ CHẾT) KÊ THAY NGUYỄN VĂN LỢI
336 000.17.58.H62-231011-0014 11/10/2023 18/10/2023 22/11/2023
Trễ hạn 25 ngày.
THÂN THỊ MUỖI (ĐÃ CHẾT) KÊ KHAI THAY NGUYỄN VĂN HÙNG
337 000.17.58.H62-231011-0015 11/10/2023 18/10/2023 22/11/2023
Trễ hạn 25 ngày.
VŨ VĂN HÀ
338 H62.58.17-231212-0002 12/12/2023 19/12/2023 24/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ ĐỨC MINH
339 000.17.58.H62-231013-0001 13/10/2023 20/10/2023 22/11/2023
Trễ hạn 23 ngày.
LÊ THỊ THẨM
340 000.17.58.H62-231013-0003 13/10/2023 08/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ CAM TC ĐỖ VĂN TOẢN, THỜI, HIỆP, NGUYỄN VĂN SÁNG
341 000.17.58.H62-231013-0004 13/10/2023 20/10/2023 22/11/2023
Trễ hạn 23 ngày.
VŨ CÔNG HIỆU (ĐÃ CHẾT) KÊ KHAI THAY VŨ VĂN HIỆP
342 000.17.58.H62-231013-0005 13/10/2023 15/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN LIỆU
343 H62.58.17-231215-0003 15/12/2023 22/12/2023 25/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG VINH (ĐÃ CHẾT) KHAI THAY NGUYỄN THỊ THANH
344 000.17.58.H62-231018-0015 18/10/2023 21/12/2023 24/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ LAN HƯƠNG
345 000.17.58.H62-231018-0016 18/10/2023 20/12/2023 24/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HẠ VĂN THƠM
346 000.17.58.H62-231018-0017 18/10/2023 20/12/2023 24/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO, NGUYỄN MINH HẢI
347 000.17.58.H62-231018-0033 18/10/2023 19/12/2023 24/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THỦY; NGUYỄN VĂN QUÂN
348 000.17.58.H62-231018-0039 18/10/2023 13/12/2023 24/12/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ PHÚ
349 000.17.58.H62-230919-0006 19/09/2023 17/10/2023 22/11/2023
Trễ hạn 26 ngày.
VŨ THỊ CHUNG
350 000.17.58.H62-230919-0007 19/09/2023 26/09/2023 22/11/2023
Trễ hạn 41 ngày.
HÀ VIỆT HẢI
351 000.17.58.H62-230920-0013 20/09/2023 24/10/2023 22/11/2023
Trễ hạn 21 ngày.
ĐỖ THỊ ĐỨC
352 000.17.58.H62-230920-0014 20/09/2023 13/10/2023 22/11/2023
Trễ hạn 28 ngày.
NGUYỄN NGỌC KHANH
353 000.17.58.H62-230920-0015 20/09/2023 27/09/2023 22/11/2023
Trễ hạn 40 ngày.
ĐỖ VĂN CANH
354 000.17.58.H62-230920-0016 20/09/2023 27/09/2023 22/11/2023
Trễ hạn 40 ngày.
NGUYỄN VĂN CƯỜNG
355 000.17.58.H62-230920-0017 20/09/2023 13/10/2023 22/11/2023
Trễ hạn 28 ngày.
VŨ HỒNG TIẾN
356 000.17.58.H62-231020-0002 20/10/2023 17/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ HOA (ĐÃ CHẾT) KHAI THAY VŨ THỊ LÝ
357 000.17.58.H62-231020-0003 20/10/2023 17/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN QUẢN
358 000.17.58.H62-231020-0004 20/10/2023 17/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THAM (ĐÃ CHẾT) KHAI THAY NGUYỄN THỊ CHÓT
359 000.17.58.H62-231020-0006 20/10/2023 17/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ PHONG
360 H62.58.17-231121-0001 21/11/2023 08/12/2023 24/12/2023
Trễ hạn 10 ngày.
VŨ KIẾN KỲ
361 H62.58.17-231121-0003 21/11/2023 19/12/2023 24/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN BỘ
362 H62.58.17-231121-0004 21/11/2023 19/12/2023 24/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ VĂN MỸ, LÊ THỊ HÀ
363 H62.58.17-231121-0006 21/11/2023 28/11/2023 24/12/2023
Trễ hạn 18 ngày.
ĐỖ THỊ KIM (ĐÃ CHẾT) KHAI THAY NGUYỄN VĂN KÍNH
364 H62.58.17-231121-0009 21/11/2023 08/12/2023 24/12/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THÀNH GIA
365 H62.58.17-231121-0010 21/11/2023 28/11/2023 24/12/2023
Trễ hạn 18 ngày.
VŨ VĂN THIẾT
366 H62.58.17-231121-0011 21/11/2023 28/11/2023 24/12/2023
Trễ hạn 18 ngày.
VŨ VĂN NAM
367 H62.58.17-231121-0012 21/11/2023 28/11/2023 24/12/2023
Trễ hạn 18 ngày.
ĐỖ THỊ LỰA
368 H62.58.17-231121-0013 21/11/2023 08/12/2023 24/12/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ VĂN BÌM (ĐÃ CHẾT) KHAI THAY LÊ VĂN MAI
369 H62.58.17-231121-0014 21/11/2023 28/11/2023 24/12/2023
Trễ hạn 18 ngày.
LÊ VĂN THÀNH (ĐÃ CHẾT) KHAI THAY LÊ VĂN MAI
370 000.17.58.H62-230622-0035 22/06/2023 11/07/2023 11/12/2023
Trễ hạn 109 ngày.
ĐỖ THỊ ĐỨC
371 000.17.58.H62-230822-0012 22/08/2023 26/09/2023 22/11/2023
Trễ hạn 41 ngày.
NGUYỄN VĂN MỸ
372 000.17.58.H62-230626-0001 26/06/2023 13/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THIỆN SỸ TK NGUYỄN THỊ VY
373 000.17.58.H62-231026-0002 26/10/2023 14/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 6 ngày.
THÂN CAO PHONG
374 000.17.58.H62-230830-0002 30/08/2023 25/09/2023 22/11/2023
Trễ hạn 42 ngày.
NGÔ QUỐC HOÀNG VIỆT
375 000.17.58.H62-230831-0006 31/08/2023 12/09/2023 22/11/2023
Trễ hạn 51 ngày.
HÀ VĂN TRÌNH (ĐÃ CHẾT) TK CHO HÀ VĂN TRƯỜNG
376 000.17.58.H62-230831-0008 31/08/2023 12/09/2023 22/11/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN VĂN HỢP
377 000.17.58.H62-230831-0010 31/08/2023 12/09/2023 22/11/2023
Trễ hạn 51 ngày.
VŨ VĂN TIẾN (ĐÃ CHẾT) KHAI THAY VŨ VĂN THẮNG
378 000.17.58.H62-230831-0012 31/08/2023 02/10/2023 22/11/2023
Trễ hạn 37 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÝ
379 000.17.58.H62-231020-0007 31/10/2023 17/11/2023 24/12/2023
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN VĂN MAI TK NGUYỄN VĂN DUY (BỐN, HƯNG, HƯỚNG, PHƯƠNG, CƯỜNG)
380 000.17.58.H62-231020-0008 31/10/2023 17/11/2023 20/12/2023
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN VĂN THI TK NGUYỄN VĂN THẮNG
381 000.17.58.H62-230301-0006 01/03/2023 15/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN HỮU PHỤC, VŨ THỊ LỊCH
382 000.17.58.H62-230301-0007 01/03/2023 15/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN HỮU PHỤC, VŨ THỊ LỊCH
383 000.17.58.H62-230303-0016 03/03/2023 17/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ VĂN LÌNH
384 000.17.58.H62-230104-0012 04/01/2023 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HOA
385 000.17.58.H62-230104-0013 04/01/2023 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
THÂN VĂN LĂNG (ĐÃ CHẾT) NGƯỜI KÊ KHAI THAY THÂN VĂN THỤC
386 000.17.58.H62-230504-0008 04/05/2023 18/05/2023 29/05/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN SIN (ĐÃ CHẾT) KÊ KHAI THAY NGUYỄN THỊ HỢP
387 000.17.58.H62-221205-0003 05/12/2022 20/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH (ĐÃ CHẾT) NGƯỜI KÊ KHAI THAY NGUYỄN VĂN TRUNG
388 000.17.58.H62-230207-0010 07/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN TRƯỜNG
389 000.17.58.H62-230207-0011 07/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN HỒNG
390 000.17.58.H62-230807-0004 07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LIỄU
391 000.17.58.H62-230112-0004 12/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ CAO LÂM
392 000.17.58.H62-230112-0005 12/01/2023 07/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN TRUNG THÔNG TC NGUYỄN TRUNG KIÊN
393 000.17.58.H62-230112-0006 12/01/2023 07/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ THÍN TC NGUYỄN VĂN HỢP
394 000.17.58.H62-230112-0007 12/01/2023 07/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 13 ngày.
VŨ VĂN HƯNG CN NGUYỄN VĂN VÂN
395 000.17.58.H62-230614-0009 14/06/2023 03/07/2023 11/07/2023
Trễ hạn 6 ngày.
VŨ VĂN PHONG CN VŨ VĂN TÚ
396 000.17.58.H62-230614-0010 14/06/2023 03/07/2023 06/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀO VĂN DƯƠNG TK
397 000.17.58.H62-230714-0004 14/07/2023 17/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LIỄU
398 000.17.58.H62-230714-0007 14/07/2023 17/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LIỄU
399 000.17.58.H62-221116-0003 16/11/2022 17/01/2023 06/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ THỊ HUỆ
400 000.17.58.H62-230417-0006 17/04/2023 04/05/2023 05/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐIỆP
401 000.17.58.H62-230417-0007 17/04/2023 04/05/2023 05/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO VĂN HẢI
402 000.17.58.H62-230417-0008 17/04/2023 11/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN MAI (ĐÃ CHẾT) CON TRAI KÊ KHAI THAY NGUYỄN VĂN HƯỚNG
403 000.17.58.H62-230417-0009 17/04/2023 24/04/2023 03/08/2023
Trễ hạn 72 ngày.
THÂN VĂN DỄ (ĐÃ CHẾT) KHAI THAY THÂN VĂN TUẤT
404 000.17.58.H62-230417-0010 17/04/2023 04/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ VĂN PHONG
405 000.17.58.H62-230718-0001 18/07/2023 19/07/2023 27/07/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN LIỄU
406 000.17.58.H62-230419-0006 19/04/2023 20/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN LIỄU
407 000.17.58.H62-230320-0001 20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LIỄU
408 000.17.58.H62-230320-0003 20/03/2023 03/04/2023 05/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN LONG
409 000.17.58.H62-230421-0019 21/04/2023 10/05/2023 11/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG ĐỖ VĂN TẤN
410 000.17.58.H62-230421-0020 21/04/2023 10/05/2023 11/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THỦY
411 000.17.58.H62-230421-0021 21/04/2023 10/05/2023 11/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ NINH
412 000.17.58.H62-230622-0007 22/06/2023 06/07/2023 13/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN XUÂN
413 000.17.58.H62-230622-0029 22/06/2023 11/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN ĐỨC THUẬN CN NGUYỄN VĂN KIÊN
414 000.17.58.H62-230622-0031 22/06/2023 06/07/2023 04/08/2023
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN VĂN HOA
415 000.17.58.H62-230224-0016 24/02/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN LỢI
416 000.17.58.H62-230724-0001 24/07/2023 25/07/2023 27/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN LIỄU
417 000.17.58.H62-230724-0003 24/07/2023 25/07/2023 27/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN LIỄU
418 000.17.58.H62-230726-0005 26/07/2023 27/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LIỄU
419 000.17.58.H62-230726-0006 26/07/2023 27/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LIỄU
420 000.17.58.H62-230227-0011 27/02/2023 13/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN ĐỨC CA
421 000.17.58.H62-230426-0021 27/04/2023 16/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ MẠNH THỊNH
422 000.17.58.H62-230426-0022 27/04/2023 16/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ MẠNH THỊNH
423 000.17.58.H62-230329-0008 29/03/2023 30/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ THỊ THÚY
424 000.17.58.H62-230529-0013 29/05/2023 31/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ THỊ THÚY
425 000.17.58.H62-230529-0031 29/05/2023 31/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ THỊ THÚY
426 000.29.58.H62-231003-0003 03/10/2023 10/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
BẠCH VĂN THU NGƯỜI KHAI HỘ BẠCH THỊ ANH
427 000.29.58.H62-230606-0015 06/06/2023 07/06/2023 08/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ MINH HIẾU
428 000.29.58.H62-230607-0004 07/06/2023 08/06/2023 22/07/2023
Trễ hạn 31 ngày.
CHU THỊ HÀ
429 H62.58.29-231107-0001 07/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂEN THÀ TC NGUYỄN VĂN THƠM
430 H62.58.29-231107-0005 07/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ VĂN CHƯƠNG TC TẠ CÔNG HÀM
431 H62.58.29-231107-0006 07/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ VĂN CHƯƠNG TẶNG CHO TẠ ĐÚC NHÂN
432 000.29.58.H62-231011-0003 11/10/2023 18/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TẠ VIỆT DŨNG
433 000.29.58.H62-230912-0003 12/09/2023 20/09/2023 06/10/2023
Trễ hạn 12 ngày.
LÊ VĂN TRAI TẶNG CHO LÊ VĂN VỤ
434 000.29.58.H62-230912-0004 12/09/2023 29/09/2023 06/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN TRAI TẶNG CHO LÊ VĂN VINH
435 000.29.58.H62-230912-0005 12/09/2023 05/10/2023 06/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN TRAI TẶNG CHO LÊ VĂN CHỨC
436 000.29.58.H62-230912-0006 12/09/2023 10/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
BẠCH VĂN BỒI NGƯỜI KHAI HỘ PHAN THỊ NĂM
437 000.29.58.H62-230316-0002 16/03/2023 17/03/2023 09/05/2023
Trễ hạn 36 ngày.
LÊ MINH HIẾU
438 000.29.58.H62-231017-0006 17/10/2023 03/11/2023 07/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN NGHỊ THỪ KẾ CHO NGUYỄN VĂN CHIẾN
439 000.29.58.H62-231017-0007 17/10/2023 03/11/2023 07/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN THỊ DƯỠNG TẶNG CHO PHAN VĂN TUYẾN
440 000.29.58.H62-231017-0008 17/10/2023 03/11/2023 07/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN TUYẾN TẶNG CHO PHAN VĂN TUYẾN
441 000.29.58.H62-230719-0011 19/07/2023 20/07/2023 22/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ MINH HIẾU
442 000.29.58.H62-230719-0012 19/07/2023 20/07/2023 22/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ MINH HIẾU
443 000.29.58.H62-230719-0015 19/07/2023 20/07/2023 22/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ MINH HIẾU
444 000.29.58.H62-230920-0005 20/09/2023 28/09/2023 18/10/2023
Trễ hạn 14 ngày.
ĐINH THỊ HOÀN TẶNG CHO PHẠM THỊ HẢO
445 000.29.58.H62-230920-0006 20/09/2023 28/09/2023 06/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
CHU THỊ ĐIẾM CN CHO CHU VĂN NHÂN VÀ BÀ CHU THỊ HUỆ
446 000.29.58.H62-230822-0002 22/08/2023 15/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN VĂN DĨ
447 000.29.58.H62-230822-0005 22/08/2023 20/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN CHẢO NGƯỜI KHAI HỘ NGUYỄN THỊ SÁU
448 000.29.58.H62-230822-0007 22/08/2023 20/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN ĐẠI
449 H62.58.29-231122-0001 22/11/2023 11/12/2023 19/12/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
450 H62.58.29-231122-0008 22/11/2023 20/12/2023 26/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN QUANG HẬU
451 000.29.58.H62-230829-0004 29/08/2023 25/09/2023 06/10/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TẠ VIỆT DŨNG
452 000.29.58.H62-230829-0007 29/08/2023 11/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN HOAN
453 000.19.58.H62-230403-0001 03/04/2023 04/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYEN TIEN DUNG
454 000.19.58.H62-230404-0002 04/04/2023 05/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 11 ngày.
BÙI VĂN ÚT
455 000.19.58.H62-230308-0008 08/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ LOAN
456 000.19.58.H62-230308-0009 08/03/2023 29/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THÙY
457 000.19.58.H62-230308-0011 08/03/2023 27/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TIẾN HƯNG
458 000.19.58.H62-230309-0003 09/03/2023 28/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ LUẬT
459 000.19.58.H62-230111-0004 11/01/2023 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ GIỚI
460 000.19.58.H62-230111-0005 11/01/2023 06/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN XUÂN
461 000.19.58.H62-221214-0009 14/12/2022 29/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN CHÚC
462 000.19.58.H62-230220-0002 20/02/2023 21/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TIẾN LẬP
463 000.19.58.H62-230420-0008 20/04/2023 21/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ HẠNH
464 000.19.58.H62-230920-0006 20/09/2023 16/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ BỘ
465 000.19.58.H62-230920-0008 20/09/2023 04/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN CƯỜNG + ĐỖ THỊ HÀ
466 000.19.58.H62-230920-0010 20/09/2023 04/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 16 ngày.
HOÀNG VĂN VIỆN + NGUYỄN THỊ DUYÊN
467 000.19.58.H62-230222-0001 22/02/2023 08/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG VĂN THƠM
468 000.19.58.H62-230222-0002 22/02/2023 08/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG VĂN CHẤT- NỘP THAY LƯƠNG THỊ ĐƯỜNG
469 000.19.58.H62-221222-0011 22/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ HUY GIÁ
470 000.19.58.H62-230426-0008 26/04/2023 27/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ MẠNH TOÀN
471 000.19.58.H62-230927-0006 27/09/2023 11/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN CÔNG THIỆU (NGUYỄN THỊ LAN)
472 000.19.58.H62-221228-0009 28/12/2022 12/01/2023 16/02/2023
Trễ hạn 25 ngày.
NGUYỄN VĂN THÙY
473 000.19.58.H62-230330-0004 31/03/2023 07/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HIỀN
474 000.22.58.H62-230807-0002 07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ THỊ TUYẾN
475 000.22.58.H62-230807-0003 07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ THỊ TUYẾN
476 000.22.58.H62-230807-0004 07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN
477 000.22.58.H62-230807-0005 07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ MẠNH CƯỜNG
478 H62.58.22-231107-0002 07/11/2023 15/11/2023 21/11/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN DUY TUẤT
479 000.22.58.H62-230808-0002 08/08/2023 21/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THANH BÌNH
480 000.22.58.H62-221208-0001 08/12/2022 13/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 16 ngày.
ĐINH XUÂN QUANG
481 000.22.58.H62-230109-0003 09/01/2023 01/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN TRUNG
482 000.22.58.H62-230109-0004 09/01/2023 01/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐỖ VĂN QUÍ
483 000.22.58.H62-230809-0001 09/08/2023 20/09/2023 18/11/2023
Trễ hạn 42 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐẠC
484 000.22.58.H62-231011-0003 11/10/2023 19/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 13 ngày.
ĐỖ VĂN ĐỨC
485 000.22.58.H62-230612-0001 12/06/2023 13/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN THỊ HỒNG GIANG
486 000.22.58.H62-230912-0001 12/09/2023 20/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN QUYẾT
487 000.22.58.H62-230912-0002 12/09/2023 10/10/2023 21/11/2023
Trễ hạn 30 ngày.
ĐỖ VĂN ĐỨC
488 000.22.58.H62-230814-0002 14/08/2023 15/08/2023 16/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ BÍCH NGỌC
489 000.22.58.H62-230216-0004 16/02/2023 15/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ SÔI
490 000.22.58.H62-230417-0007 17/04/2023 09/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRIỆU QUỐC THÀNH
491 000.22.58.H62-230718-0002 18/07/2023 04/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ LỘC
492 000.22.58.H62-230718-0004 18/07/2023 04/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ LỘC
493 000.22.58.H62-230919-0001 19/09/2023 27/09/2023 25/10/2023
Trễ hạn 20 ngày.
BÙI QUANG VINH
494 000.22.58.H62-230919-0004 19/09/2023 17/10/2023 30/11/2023
Trễ hạn 32 ngày.
NGUYỄN THANH BÌNH
495 000.22.58.H62-230620-0001 20/06/2023 27/07/2023 21/08/2023
Trễ hạn 17 ngày.
ĐỖ QUỐC HƯNG
496 H62.58.22-231120-0001 20/11/2023 07/12/2023 11/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ ĐƯỜNG
497 H62.58.22-231115-0002 21/11/2023 08/12/2023 29/12/2023
Trễ hạn 15 ngày.
ĐỖ THỊ VÂN
498 000.22.58.H62-221221-0002 21/12/2022 05/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ VĂN THẮNG
499 000.22.58.H62-230425-0003 25/04/2023 19/05/2023 05/06/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ PHA
500 000.22.58.H62-230925-0003 25/09/2023 10/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THẾ HÙNG
501 000.22.58.H62-221227-0003 27/12/2022 16/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYẾN THỊ NGÂN
502 000.22.58.H62-230428-0002 28/04/2023 17/05/2023 23/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN TRUNG
503 000.22.58.H62-221228-0001 28/12/2022 12/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
ĐỖ VĂN TƯƠI
504 000.22.58.H62-230830-0003 30/08/2023 11/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN HUẤN LUYỆN
505 000.22.58.H62-230831-0001 31/08/2023 05/09/2023 06/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN DUY THUẬT
506 000.22.58.H62-230831-0003 31/08/2023 05/09/2023 06/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ HIÊN
507 000.31.58.H62-230607-0004 07/06/2023 08/06/2023 09/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN TUÂN
508 000.31.58.H62-230608-0003 08/06/2023 22/06/2023 23/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN KIÊM TY
509 000.31.58.H62-230608-0004 08/06/2023 22/06/2023 23/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN NINH
510 000.31.58.H62-221216-0001 16/12/2022 03/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN THUỘC (ĐÃ CHẾT) - ÔNG TRẦN VĂN THỎA LÀ CON KÊ KHAI THAY
511 000.31.58.H62-221216-0002 16/12/2022 03/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN DOÃN HẠNH
512 000.31.58.H62-221216-0004 16/12/2022 03/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN BÁ XỨ (ĐÃ CHẾT) - ÔNG NGUYỄN BÁ HÀ LÀ CON KÊ KHAI THAY
513 000.31.58.H62-221216-0005 16/12/2022 30/12/2022 03/02/2023
Trễ hạn 25 ngày.
ĐỖ VĂN CHUNG
514 000.31.58.H62-221216-0006 16/12/2022 30/12/2022 15/02/2023
Trễ hạn 33 ngày.
LÊ THỊ BẰNG
515 000.31.58.H62-230419-0007 19/04/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THƯỞNG
516 000.31.58.H62-230620-0007 20/06/2023 04/07/2023 11/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ BIỆN
517 000.31.58.H62-230921-0015 21/09/2023 19/10/2023 23/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN HÚNG
518 000.31.58.H62-230323-0003 23/03/2023 06/04/2023 19/04/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN ĐỨC QUỐC
519 000.31.58.H62-221223-0003 23/12/2022 16/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN DŨNG
520 000.31.58.H62-221223-0004 23/12/2022 16/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN TUẤN ANH
521 H62.58.31-231124-0002 24/11/2023 22/12/2023 27/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THÀNH TẪN
522 000.31.58.H62-231026-0007 26/10/2023 14/11/2023 15/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NĂNG HOẠT
523 000.31.58.H62-230728-0003 28/07/2023 11/08/2023 30/08/2023
Trễ hạn 13 ngày.
TRẦN VĂN LƯU
524 000.31.58.H62-230728-0004 28/07/2023 11/08/2023 17/10/2023
Trễ hạn 47 ngày.
TRẦN VĂN LƯU
525 000.38.58.H62-221219-0006 19/12/2022 06/03/2023 20/04/2023
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN, LÊ THỊ THU
526 000.38.58.H62-221219-0007 19/12/2022 06/03/2023 20/04/2023
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN, LÊ THỊ THU B16
527 000.38.58.H62-230104-0001 04/01/2023 22/02/2023 23/03/2023
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
528 000.38.58.H62-230307-0001 07/03/2023 08/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYEN VAN BINH
529 000.38.58.H62-221111-0004 11/11/2022 06/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
KIM VĂN THỊNH NHẬN CN TỪ ĐỖ VĂN TĂNG
530 000.38.58.H62-230112-0003 12/01/2023 02/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN HOÀNG SÂM
531 000.38.58.H62-221117-0001 17/11/2022 10/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ VĂN CHUNG
532 000.38.58.H62-221117-0003 17/11/2022 03/01/2023 20/07/2023
Trễ hạn 141 ngày.
VŨ VĂN ĐẦN NHẬN CN CỦA ĐINH VĂN TÝ (82)
533 G01.833.815.000-230607-0001 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN VIỆT
534 G01.833.815.000-230607-0002 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
TRƯƠNG TRỌNG TẬP
535 G01.833.815.000-230607-0003 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
PHẠM ĐỨC CƯỜNG
536 G01.833.815.000-230607-0004 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN DUY
537 G01.833.815.000-230607-0005 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN THỊ BẢY
538 G01.833.815.000-230607-0006 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN SÁNG
539 G01.833.815.000-230607-0007 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
PHAN VĂN NAM
540 G01.833.815.000-230607-0008 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
ĐÀO THỊ ĐIỂM
541 G01.833.815.000-230607-0009 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN BIÊN
542 G01.833.815.000-230607-0010 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN ANH DŨNG
543 G01.833.815.000-230607-0011 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN HƯNG
544 G01.833.815.000-230607-0012 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN THỊ THÁI
545 G01.833.815.000-230607-0013 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
ĐỖ THỊ TRANG
546 G01.833.815.000-230607-0014 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
LỮ THỊ HÒA
547 G01.833.815.000-230607-0015 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
CHU THỊ NGA
548 G01.833.815.000-230607-0016 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
VŨ VĂN HIẾU
549 G01.833.815.000-230607-0017 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN THỊ HẰNG
550 G01.833.815.000-230607-0018 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
MAI VĂN SƠN
551 G01.833.815.000-230607-0019 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
PHAN THỊ HOA
552 G01.833.815.000-230607-0020 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN VĂN NGỌC
553 G01.833.815.000-230607-0021 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
PHÍ THỊ LỤA
554 G01.833.815.000-230607-0022 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
CHU VĂN THẮNG
555 G01.833.815.000-230607-0023 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN TẠO
556 G01.833.815.000-230607-0024 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
TRƯƠNG THI BÍCH NGỌC
557 G01.833.815.000-230607-0025 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
CHU THỊ ÁNH NGUYỆT
558 G01.833.815.000-230607-0026 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN THỊ VÂN
559 G01.833.815.000-230607-0027 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN THỊ MẾN
560 G01.833.815.000-230607-0028 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN THỊ TUYẾT
561 G01.833.815.000-230607-0029 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
BÙI THỊ NGỌC HẢI
562 G01.833.815.000-230607-0030 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
LÊ VĂN BÌNH
563 G01.833.815.000-230607-0031 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGÔ THỊ HƯƠNG
564 G01.833.815.000-230607-0032 07/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN THỊ PHƯƠNG
565 G01.833.815.000-230720-0001 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CHU THỊ THƯ
566 G01.833.815.000-230720-0002 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ GHI
567 G01.833.815.000-230720-0003 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN SƠN
568 G01.833.815.000-230720-0004 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
KHỔNG ĐÌNH DŨNG
569 G01.833.815.000-230720-0005 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NHÂN MÙI
570 G01.833.815.000-230720-0006 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ TAM
571 G01.833.815.000-230720-0007 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TIẾN DOANH
572 G01.833.815.000-230720-0008 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN HỮU TÌNH
573 G01.833.815.000-230720-0009 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ THỊ HÒA
574 G01.833.815.000-230720-0010 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH
575 G01.833.815.000-230720-0011 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ VĂN HIỆP
576 G01.833.815.000-230720-0012 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN LONG
577 G01.833.815.000-230720-0013 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN PHI HÀ
578 G01.833.815.000-230720-0014 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN QUỐC ĐOÀN
579 G01.833.815.000-230720-0015 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ XUÂN TRƯỜNG
580 G01.833.815.000-230720-0019 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ TỈNH
581 G01.833.815.000-230721-0001 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN KHẢI
582 G01.833.815.000-230721-0002 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
THIỀU THỊ HUYỀN
583 G01.833.815.000-230721-0003 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ KIỀU NHUNG
584 G01.833.815.000-230721-0004 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THẾ CHIẾN
585 G01.833.815.000-230721-0005 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HUỆ
586 G01.833.815.000-230721-0006 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ THU HƯƠNG
587 G01.833.815.000-230721-0007 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ BẮC
588 G01.833.815.000-230721-0008 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN DANH LUẬN
589 G01.833.815.000-230721-0009 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TIẾN MẠNH
590 G01.833.815.000-230721-0010 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
THIỀU THỊ NGUYỆT
591 G01.833.815.000-230721-0011 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ANH TOÀN
592 G01.833.815.000-230721-0012 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VĂN ĐĂNG KHÔI
593 G01.833.815.000-230721-0013 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ANH ĐỨC
594 G01.833.815.000-230721-0014 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KIM NGỌC UYÊN
595 G01.833.815.000-230721-0015 21/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH VĂN MẠC
596 G01.833.815.000-230723-0001 23/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN DƯƠNG
597 G01.833.815.000-230723-0002 23/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ NGỌC
598 G01.833.815.000-230723-0003 23/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN LUYẾN
599 G01.833.815.000-230723-0004 23/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ ANH MINH
600 000.20.58.H62-231003-0001 03/10/2023 31/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN DỤ
601 000.20.58.H62-231003-0002 03/10/2023 31/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KHUẤT VĂN QUÁT (CHẾT) -NĐD KHUẤT VĂN ĐIỆP
602 000.20.58.H62-231003-0003 03/10/2023 27/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN HÙNG
603 000.20.58.H62-231003-0006 03/10/2023 25/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
KIỀU ĐỨC TRỤ
604 000.20.58.H62-231003-0008 03/10/2023 04/10/2023 05/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO THỊ HUYỀN
605 000.20.58.H62-231003-0010 03/10/2023 04/10/2023 05/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ BÍCH
606 000.20.58.H62-231003-0011 03/10/2023 04/10/2023 05/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KIỀU THỊ XUÂN
607 000.20.58.H62-230404-0012 04/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KIỀU THỊ XƯỚNG
608 000.20.58.H62-230404-0018 04/04/2023 18/04/2023 19/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM HOÀN
609 000.20.58.H62-230704-0013 04/07/2023 19/09/2023 01/11/2023
Trễ hạn 31 ngày.
LÊ CHUNG
610 000.20.58.H62-230905-0001 05/09/2023 27/09/2023 10/11/2023
Trễ hạn 32 ngày.
PHẠM TIẾN CƯỜNG (T876)
611 000.20.58.H62-230905-0002 05/09/2023 27/09/2023 10/11/2023
Trễ hạn 32 ngày.
PHẠM TIẾN CƯỜNG (T877)
612 000.20.58.H62-230905-0003 05/09/2023 27/09/2023 01/11/2023
Trễ hạn 25 ngày.
PHẠM VĂN DIỄN
613 H62.58.20-231107-0004 07/11/2023 05/12/2023 11/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG
614 H62.58.20-231107-0006 07/11/2023 24/11/2023 27/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ LƯỢT
615 000.20.58.H62-230509-0004 09/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KIỀU ĐỨC HẰNG
616 000.20.58.H62-230810-0002 10/08/2023 11/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN XUÂN CHÍNH
617 000.20.58.H62-231010-0009 10/10/2023 24/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM KIM TRIỆU
618 000.20.58.H62-231010-0007 10/10/2023 27/10/2023 10/11/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM KIM LEN
619 000.20.58.H62-230711-0011 11/07/2023 17/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ THỊ VÂN
620 000.20.58.H62-230811-0002 11/08/2023 14/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ VÂN ANH
621 000.20.58.H62-230811-0003 11/08/2023 14/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN BÌNH
622 000.20.58.H62-230912-0002 12/09/2023 06/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 18 ngày.
PHẠM VĂN BIỆN
623 000.20.58.H62-230912-0003 12/09/2023 29/09/2023 01/11/2023
Trễ hạn 23 ngày.
KIỀU ĐỨC TRỤ
624 000.20.58.H62-230912-0004 12/09/2023 10/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN CỬ TC NGUYỄN VĂN CẦU
625 000.20.58.H62-230912-0005 12/09/2023 18/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ THƠM
626 000.20.58.H62-230912-0006 12/09/2023 26/09/2023 01/11/2023
Trễ hạn 26 ngày.
PHẠM DƯƠNG TÁM
627 000.20.58.H62-230815-0005 15/08/2023 06/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 18 ngày.
KIỀU THỊ CHIỂN
628 000.20.58.H62-230815-0008 15/08/2023 05/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN KHẮC THÌN TC NGUYỄN KHẮC THẮNG
629 000.20.58.H62-230815-0009 15/08/2023 05/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN KHẮC THÌN
630 000.20.58.H62-230216-0003 16/02/2023 17/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN DƯƠNG
631 000.20.58.H62-230516-0009 16/05/2023 30/05/2023 02/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ LOAN
632 000.20.58.H62-230718-0006 18/07/2023 04/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THÀNH
633 000.20.58.H62-230718-0007 18/07/2023 04/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THÀNH TC LÊ VĂN THI
634 000.20.58.H62-230718-0008 18/07/2023 04/08/2023 16/08/2023
Trễ hạn 8 ngày.
KIỀU ĐỨC THẮNG (CHẾT) TK PHÙNG THỊ LÝ
635 000.20.58.H62-230718-0009 18/07/2023 04/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM VĂN DIỄN
636 000.20.58.H62-230919-0002 19/09/2023 17/10/2023 10/11/2023
Trễ hạn 18 ngày.
PHẠM VĂN CHẮM (CHẾT)-NĐD VŨ THỊ ĐANG
637 000.20.58.H62-230919-0003 19/09/2023 26/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM THỊ LÁNG (CHẾT) - NĐD LÊ THỊ NHẼ
638 000.20.58.H62-230919-0005 19/09/2023 10/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG CN HÀ DUY KHÁNH
639 000.20.58.H62-230919-0007 19/09/2023 09/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN THỊ THƠM
640 000.20.58.H62-230919-0009 19/09/2023 13/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG
641 000.20.58.H62-230620-0002 20/06/2023 04/07/2023 06/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN SẤP
642 000.20.58.H62-221220-0010 20/12/2022 04/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ THANH HUYỀN
643 000.20.58.H62-221220-0011 20/12/2022 04/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHÙNG VĂN BIẾT
644 000.20.58.H62-230321-0011 21/03/2023 07/04/2023 10/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN HẢI
645 H62.58.20-231121-0001 21/11/2023 19/12/2023 25/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
BÙI VĂN BÌNH
646 H62.58.20-231121-0002 21/11/2023 19/12/2023 22/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN DỀN
647 H62.58.20-231121-0003 21/11/2023 08/12/2023 11/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN HIỀU (CHẾT)-NĐD PHẠM THỊ LẠNG
648 H62.58.20-231121-0004 21/11/2023 15/12/2023 18/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG
649 H62.58.20-231121-0005 21/11/2023 15/12/2023 18/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ ĐANG
650 H62.58.20-231121-0006 21/11/2023 15/12/2023 18/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM KIM TRIÊU
651 H62.58.20-231121-0010 21/11/2023 08/12/2023 20/12/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN VĂN HỒNG (CHẾT) - TK ĐỖ THỊ THÊU
652 H62.58.20-231121-0011 21/11/2023 08/12/2023 18/12/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHÙNG VĂN HUYÊN
653 H62.58.20-231121-0012 21/11/2023 08/12/2023 18/12/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN DỤ
654 H62.58.20-231121-0013 21/11/2023 08/12/2023 18/12/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM VĂN HÙNG
655 H62.58.20-231121-0014 21/11/2023 08/12/2023 18/12/2023
Trễ hạn 6 ngày.
KIỀU QUANG MUỘN
656 000.20.58.H62-220922-0002 22/09/2022 18/10/2022 27/02/2023
Trễ hạn 94 ngày.
PHÙNG VĂN DUYẾN
657 000.20.58.H62-231024-0004 24/10/2023 10/11/2023 20/11/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM VĂN HẢO
658 000.20.58.H62-231024-0006 24/10/2023 10/11/2023 20/11/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM VĂN CẦN
659 000.20.58.H62-231024-0007 24/10/2023 17/11/2023 20/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀM VĂN NGỌT
660 000.20.58.H62-230926-0001 26/09/2023 31/10/2023 10/11/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRƯƠNG VĂN TỊNH
661 000.20.58.H62-230926-0002 26/09/2023 04/10/2023 10/11/2023
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY (CHẾT) TK TRƯƠNG THỊ THẤY
662 000.20.58.H62-230926-0003 26/09/2023 13/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 13 ngày.
BÙI QUANG NINH (CHẾT) -NĐD DƯƠNG THỊ LUYỆN
663 000.20.58.H62-221227-0006 27/12/2022 18/01/2023 10/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VĂN LÂM
664 000.20.58.H62-230829-0002 29/08/2023 28/09/2023 01/11/2023
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN VĂN DŨNG
665 000.20.58.H62-230829-0003 29/08/2023 19/09/2023 01/11/2023
Trễ hạn 31 ngày.
NGUYỄN TIẾN DŨNG
666 000.20.58.H62-230829-0005 29/08/2023 19/09/2023 01/11/2023
Trễ hạn 31 ngày.
KIỀU ĐỨC CHÍNH TC KIỀU THỊ DIỄM (T48)
667 000.20.58.H62-230829-0006 29/08/2023 19/09/2023 01/11/2023
Trễ hạn 31 ngày.
KIỀU ĐỨC CHÍNH TC KIỀU THỊ DIỄM (T33)
668 000.20.58.H62-230829-0008 29/08/2023 26/09/2023 01/11/2023
Trễ hạn 26 ngày.
LÊ VĂN SINH
669 000.30.58.H62-230406-0006 06/04/2023 07/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 12 ngày.
CAO ĐẮC THÔNG
670 000.30.58.H62-230802-0003 02/08/2023 16/08/2023 17/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG QUANG QUÁ
671 000.30.58.H62-230103-0002 03/01/2023 04/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN BÁ THẮNG
672 000.30.58.H62-230403-0021 03/04/2023 04/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 23 ngày.
PHAN BÁ MÙI
673 000.30.58.H62-231003-0031 03/10/2023 20/10/2023 24/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN BÁ THẮNG
674 000.30.58.H62-230404-0001 04/04/2023 05/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 22 ngày.
TRƯƠNG QUANG CƯỜNG
675 000.30.58.H62-230404-0002 04/04/2023 05/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 22 ngày.
PHAN THỊ HÒA
676 000.30.58.H62-230404-0003 04/04/2023 05/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 22 ngày.
PHẠM THỊ NGÃI,
677 000.30.58.H62-230404-0004 04/04/2023 05/04/2023 09/05/2023
Trễ hạn 23 ngày.
PHAN THỊ QUY
678 000.30.58.H62-230404-0005 04/04/2023 05/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 22 ngày.
PHAN THỊ DINH
679 000.30.58.H62-230404-0006 04/04/2023 05/04/2023 09/05/2023
Trễ hạn 23 ngày.
TRẦN VĂN TIẾN
680 000.30.58.H62-230404-0013 04/04/2023 05/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN THỊ BÌNH
681 000.30.58.H62-230404-0014 04/04/2023 05/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 22 ngày.
CAO ĐẮC MAI
682 000.30.58.H62-230404-0015 04/04/2023 05/04/2023 09/05/2023
Trễ hạn 23 ngày.
PHAN THỊ NGỌ
683 000.30.58.H62-230406-0002 06/04/2023 07/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH CHÂU
684 000.30.58.H62-230406-0003 06/04/2023 10/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 12 ngày.
LƯƠNG THỊ CHINH (CHUNG)
685 000.30.58.H62-230406-0004 06/04/2023 10/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 19 ngày.
HOÀNG VĂN TY
686 000.30.58.H62-230406-0005 06/04/2023 10/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 19 ngày.
CAO ĐẮC THÔNG
687 000.30.58.H62-230406-0007 06/04/2023 07/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
HÀ VĂN DŨNG
688 000.30.58.H62-230406-0008 06/04/2023 07/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
LÊ THỊ TUYẾT
689 000.30.58.H62-230406-0009 06/04/2023 07/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
CAO THỊ HỒI
690 000.30.58.H62-230406-0010 06/04/2023 07/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
PHÙNG THỊ KIỀU
691 000.30.58.H62-230406-0011 06/04/2023 07/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN VIẾT MINH
692 000.30.58.H62-230406-0012 06/04/2023 07/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH
693 000.30.58.H62-230406-0013 06/04/2023 07/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
TRƯƠNG QUANG TUÂN
694 000.30.58.H62-230406-0014 06/04/2023 07/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN TRỌNG HUY
695 000.30.58.H62-230406-0015 06/04/2023 07/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
LÊ THỊ ĐŨI
696 000.30.58.H62-230406-0016 06/04/2023 07/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
DƯƠNG THỊ HẢI
697 000.30.58.H62-230406-0017 06/04/2023 07/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
PHAN THỊ HOA
698 000.30.58.H62-230406-0018 06/04/2023 07/04/2023 09/05/2023
Trễ hạn 21 ngày.
TRƯƠNG THỊ MỌC
699 000.30.58.H62-230406-0019 06/04/2023 07/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 20 ngày.
HÀ THỊ XUYÊN
700 000.30.58.H62-230407-0001 07/04/2023 10/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH TUYÊN
701 000.30.58.H62-230407-0002 07/04/2023 10/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG THỊ HOA
702 000.30.58.H62-230407-0003 07/04/2023 10/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN MẠNH CƯỜNG
703 000.30.58.H62-230407-0004 07/04/2023 10/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ PHÚC VINH
704 000.30.58.H62-230407-0005 07/04/2023 10/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỀN
705 000.30.58.H62-230407-0006 07/04/2023 10/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CAO THẾ TÙNG
706 000.30.58.H62-230407-0007 07/04/2023 10/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRƯƠNG TRỌNG QUÂN
707 000.30.58.H62-230407-0008 07/04/2023 10/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 12 ngày.
CAO THỊ QUẾ
708 000.30.58.H62-230407-0009 07/04/2023 10/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN XUÂN BẮC
709 000.30.58.H62-230607-0013 07/06/2023 26/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ VĂN KHANH TC ĐỖ VĂN BẰNG
710 H62.58.30-231107-0023 07/11/2023 15/11/2023 24/11/2023
Trễ hạn 7 ngày.
CAO ĐẮC HOA TC CAO ĐẮC BAN
711 000.30.58.H62-230308-0010 08/03/2023 29/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN ĐIỆN
712 000.30.58.H62-230808-0005 08/08/2023 22/08/2023 25/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN THỊ ĐÔNG
713 000.30.58.H62-230808-0014 08/08/2023 25/08/2023 31/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRƯƠNG QUANG TÍCH TC TRƯƠNG QUANG PHƯỚC
714 000.30.58.H62-230808-0015 08/08/2023 25/08/2023 20/09/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN VĂN HỒNG TC NGUYỄN TIẾN HẢO
715 000.30.58.H62-230808-0016 08/08/2023 25/08/2023 05/10/2023
Trễ hạn 29 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH TC NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
716 000.30.58.H62-230808-0018 08/08/2023 25/08/2023 20/09/2023
Trễ hạn 18 ngày.
CAO ĐẮC THÔNG TC CAO ĐẮC MẠCH
717 000.30.58.H62-221208-0005 08/12/2022 30/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HÀ VĂN TRƯỜNG ĐÃ CHẾT - HÀ VĂN HẢI LÀ CON NỘP THAY
718 000.30.58.H62-221208-0008 08/12/2022 30/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG QUANG MÙI
719 H62.58.30-231208-0030 08/12/2023 27/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ CÔNG CƯỜNG
720 000.30.58.H62-230109-0012 09/01/2023 10/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN SẮP
721 000.30.58.H62-230410-0001 10/04/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO ĐẮC CHIẾN
722 000.30.58.H62-230410-0002 10/04/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH TÂN
723 000.30.58.H62-230410-0003 10/04/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG QUỲNH ANH
724 000.30.58.H62-230410-0004 10/04/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH DŨNG
725 000.30.58.H62-230410-0005 10/04/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ HỒNG HUẾ
726 000.30.58.H62-230410-0006 10/04/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO THỊ BÌNH
727 000.30.58.H62-230410-0007 10/04/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH DŨNG
728 000.30.58.H62-230410-0012 10/04/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TIẾN TÍCH
729 000.30.58.H62-230410-0009 10/04/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN MẠNH CƯỜNG
730 000.30.58.H62-230410-0008 10/04/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH TÂM
731 000.30.58.H62-230410-0013 10/04/2023 11/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN
732 000.30.58.H62-230410-0014 10/04/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TIẾN TÍCH
733 000.30.58.H62-230410-0015 10/04/2023 11/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGÔ CHÍ THÔNG
734 000.30.58.H62-230410-0016 10/04/2023 11/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
LÊ THỊ THẢO
735 000.30.58.H62-230410-0017 10/04/2023 11/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
TRƯƠNG THỊ NGÓ
736 000.30.58.H62-230410-0018 10/04/2023 11/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
CAO THỊ TUẤT
737 000.30.58.H62-230410-0019 10/04/2023 11/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
CAO ĐẮC VƯƠNG
738 000.30.58.H62-230410-0020 10/04/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO ĐẮC CHIẾN
739 000.30.58.H62-230410-0021 10/04/2023 11/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN THỊ KIỂM
740 000.30.58.H62-230410-0022 10/04/2023 11/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
LÊ DUY THẬN
741 000.30.58.H62-230410-0023 10/04/2023 11/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN THỊ MIÊN
742 000.30.58.H62-230410-0024 10/04/2023 11/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH QUÂN
743 000.30.58.H62-230410-0025 10/04/2023 11/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
LÊ PHÚC MINH KHÔI
744 000.30.58.H62-230410-0026 10/04/2023 11/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN ĐẮC BÌNH
745 000.30.58.H62-230410-0032 10/04/2023 11/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 18 ngày.
VŨ THỊ LÝ
746 000.30.58.H62-230410-0033 10/04/2023 11/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN
747 000.30.58.H62-231010-0023 10/10/2023 27/10/2023 03/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRƯƠNG QUANG ĐIỂN ĐÃ CHẾT - TRƯƠNG THỊ TÂM LÀ CON KÊ KHAI
748 000.30.58.H62-230411-0001 11/04/2023 12/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 10 ngày.
CAO ĐẮC THÔNG
749 000.30.58.H62-230411-0002 11/04/2023 12/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHAN DUY HÙNG
750 000.30.58.H62-230411-0003 11/04/2023 12/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH
751 000.30.58.H62-230411-0004 11/04/2023 12/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 10 ngày.
CAO ĐẮC CHIẾN
752 000.30.58.H62-230411-0005 11/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
TRƯƠNG TRỌNG HOÀN
753 000.30.58.H62-230411-0006 11/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN TIẾN QUÂN
754 000.30.58.H62-230411-0007 11/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
PHAN ANH
755 000.30.58.H62-230411-0008 11/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
TRƯƠNG QUANG HOA
756 000.30.58.H62-230411-0009 11/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
PHAN BÁ TRỌNG
757 000.30.58.H62-230411-0010 11/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ THỊ YÊN (PHAN HỮU DI)
758 000.30.58.H62-230411-0011 11/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
CAO ĐẮC LÝ
759 000.30.58.H62-230411-0012 11/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ THỊ YÊN (PHAN HỮU DI)
760 000.30.58.H62-230411-0013 11/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN CẢI
761 000.30.58.H62-230411-0014 11/04/2023 13/04/2023 06/05/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ THỦY
762 000.30.58.H62-230411-0015 11/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
CAO THỊ HOA
763 000.30.58.H62-230411-0023 11/04/2023 12/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 17 ngày.
LÊ TIẾN HÙNG
764 000.30.58.H62-230411-0024 11/04/2023 12/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VĂN CẬN
765 000.30.58.H62-230411-0025 11/04/2023 12/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 17 ngày.
TRƯƠNG TRỌNG PHÁN
766 000.30.58.H62-230411-0026 11/04/2023 12/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 17 ngày.
HOÀNG VĂN SƠN
767 000.30.58.H62-230411-0027 11/04/2023 12/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 17 ngày.
TRƯƠNG THỊ CHUNG
768 000.30.58.H62-230411-0028 11/04/2023 12/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 17 ngày.
LÊ VĂN HIỀN
769 000.30.58.H62-230411-0029 11/04/2023 12/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA
770 000.30.58.H62-230411-0030 11/04/2023 12/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH NINH
771 000.30.58.H62-230411-0031 11/04/2023 12/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
772 000.30.58.H62-230411-0032 11/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
PHAN BÁ THỎA
773 000.30.58.H62-230411-0033 11/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
PHAN VIỆT CƯỜNG
774 000.30.58.H62-230412-0001 12/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ THỊ THU TRANG
775 000.30.58.H62-230412-0002 12/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
PHAN THỊ GIÁP
776 000.30.58.H62-230412-0003 12/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
KIM VĂN QUYỀN
777 000.30.58.H62-230412-0004 12/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
TRẦN THỊ THU HƯƠNG
778 000.30.58.H62-230412-0005 12/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG
779 000.30.58.H62-230412-0006 12/04/2023 14/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 15 ngày.
HOÀNG VIỆT QUÂN
780 000.30.58.H62-230412-0007 12/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
TRƯƠNG THỊ THANH
781 000.30.58.H62-230412-0008 12/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ BÔNG
782 000.30.58.H62-230412-0009 12/04/2023 13/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 9 ngày.
CAO THỊ TUẤT
783 000.30.58.H62-230412-0010 12/04/2023 13/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TRẦN THU HƯƠNG
784 000.30.58.H62-230412-0011 12/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ THÀ
785 000.30.58.H62-230412-0012 12/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
HÀ THỊ MẸO
786 000.30.58.H62-230412-0013 12/04/2023 13/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 9 ngày.
DƯƠNG VĂN NAM
787 000.30.58.H62-230412-0015 12/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
TRƯƠNG TRỌNG MINH
788 000.30.58.H62-230412-0014 12/04/2023 13/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 16 ngày.
TRƯƠNG ĐỨC NGỘ
789 000.30.58.H62-230712-0007 12/07/2023 31/07/2023 04/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRƯƠNG THỊ ĐỨC TC NGUYỄN ĐÌNH LUẬN
790 000.30.58.H62-230712-0008 12/07/2023 31/07/2023 04/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRƯƠNG THỊ ĐỨC TC NGUYỄN ĐÌNH LUẬN
791 000.30.58.H62-230712-0009 12/07/2023 31/07/2023 30/08/2023
Trễ hạn 22 ngày.
PHAN MẠNH HẢI TC PHAN THẾ HƯNG
792 000.30.58.H62-230712-0010 12/07/2023 31/07/2023 25/08/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN KIÊN CƯỜNG CN TRẦN VĂN DŨNG
793 000.30.58.H62-230712-0011 12/07/2023 31/07/2023 08/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
DƯƠNG VĂN NGẠCH TC DƯƠNG VĂN TẬP
794 000.30.58.H62-230912-0027 12/09/2023 13/09/2023 15/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CAO THỊ HỒNG NHUNG
795 000.30.58.H62-230413-0001 13/04/2023 14/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH THỨ
796 000.30.58.H62-230413-0002 13/04/2023 14/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 15 ngày.
CHU VĂN LỢI
797 000.30.58.H62-230413-0003 13/04/2023 14/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VŨ GIA PHONG
798 000.30.58.H62-230413-0004 13/04/2023 14/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 15 ngày.
PHAN THỊ HÒA
799 000.30.58.H62-230413-0005 13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ CHUNG
800 000.30.58.H62-230413-0007 13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HÀ QUANG PHÁT
801 000.30.58.H62-230413-0008 13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ THOA
802 000.30.58.H62-230413-0009 13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRƯƠNG QUANG PHƯỚC
803 000.30.58.H62-230413-0010 13/04/2023 14/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN ĐẮC CHÍ
804 000.30.58.H62-230413-0011 13/04/2023 14/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ THOA
805 000.30.58.H62-230413-0012 13/04/2023 14/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 15 ngày.
ĐỖ THỊ HÒA
806 000.30.58.H62-230413-0013 13/04/2023 14/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 15 ngày.
CAO THỊ LÂM
807 000.30.58.H62-221213-0028 13/12/2022 03/01/2023 21/02/2023
Trễ hạn 35 ngày.
CHU ĐỨC CỬ
808 000.30.58.H62-230314-0003 14/03/2023 15/03/2023 28/04/2023
Trễ hạn 32 ngày.
CAO DUY NHẬT
809 000.30.58.H62-230414-0001 14/04/2023 17/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ NGUYỆT
810 000.30.58.H62-230414-0002 14/04/2023 17/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 14 ngày.
PHAN THỊ THÚY
811 000.30.58.H62-230414-0003 14/04/2023 17/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN THỊ LIÊN
812 000.30.58.H62-230414-0004 14/04/2023 17/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ LIÊN
813 000.30.58.H62-230414-0005 14/04/2023 17/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 14 ngày.
PHÙNG THỊ MAI
814 000.30.58.H62-230414-0006 14/04/2023 18/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
ĐỖ THỊ NHÃ
815 000.30.58.H62-230414-0007 14/04/2023 18/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
CHU VĂN TƯỚNG
816 000.30.58.H62-230414-0008 14/04/2023 18/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
ĐỖ THỊ LỢI
817 000.30.58.H62-230414-0009 14/04/2023 17/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VIẾT NHÂM
818 000.30.58.H62-230414-0010 14/04/2023 17/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 14 ngày.
PHAN THỊ TY
819 000.30.58.H62-230414-0011 14/04/2023 17/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN ĐỨC NGỌC
820 000.30.58.H62-230614-0015 14/06/2023 15/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN TIẾN ANH (HTXNN-NUKIFARM)
821 H62.58.30-231115-0032 15/11/2023 13/12/2023 14/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÒA
822 000.30.58.H62-230417-0001 17/04/2023 18/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
CAO VĂN HÀO
823 000.30.58.H62-230417-0002 17/04/2023 18/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRƯƠNG QUANG GIẢN
824 000.30.58.H62-230417-0003 17/04/2023 18/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG THỊ KHÁNH HUYỀN
825 000.30.58.H62-230417-0005 17/04/2023 18/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
826 000.30.58.H62-230417-0004 17/04/2023 18/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
DƯƠNG VĂN TOÀN
827 000.30.58.H62-230417-0006 17/04/2023 18/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
CAO VĂN HÀO
828 000.30.58.H62-230417-0007 17/04/2023 18/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG THỊ KHÁNH HUYỀN
829 000.30.58.H62-230417-0008 17/04/2023 18/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
PHAN BÁ VƯỢNG
830 000.30.58.H62-230417-0009 17/04/2023 18/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
DƯƠNG VĂN TRỌNG
831 000.30.58.H62-230417-0010 17/04/2023 18/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
TRƯƠNG THỊ THÙY DUNG
832 000.30.58.H62-230417-0011 17/04/2023 19/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN QUÂN
833 000.30.58.H62-230417-0012 17/04/2023 18/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRƯƠNG THỊ THÙY DUNG
834 000.30.58.H62-230417-0013 17/04/2023 18/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
VŨ THỊ THANH HUYỀN
835 000.30.58.H62-230417-0014 17/04/2023 18/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
TRƯƠNG QUANG CƯỜNG
836 000.30.58.H62-230417-0015 17/04/2023 18/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
VŨ THỊ THANH HUYỀN
837 000.30.58.H62-230418-0001 18/04/2023 19/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN QUANG
838 000.30.58.H62-230418-0002 18/04/2023 19/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
LÊ TIẾN DUY
839 000.30.58.H62-230418-0003 18/04/2023 19/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
VŨ THỊ LOAN
840 000.30.58.H62-230418-0004 18/04/2023 19/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRƯƠNG ĐỨC NGỘ
841 000.30.58.H62-230418-0005 18/04/2023 19/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
PHAN NHẬT QUANG
842 000.30.58.H62-230418-0006 18/04/2023 19/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ MIÊN
843 000.30.58.H62-230418-0007 18/04/2023 19/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ CANH
844 000.30.58.H62-230418-0008 18/04/2023 19/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN QUANG
845 000.30.58.H62-230418-0009 18/04/2023 19/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
VÕ THỊ THU
846 000.30.58.H62-230418-0010 18/04/2023 19/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
PHAN THỊ NGỌ
847 000.30.58.H62-230418-0011 18/04/2023 19/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN DU
848 000.30.58.H62-230418-0012 18/04/2023 05/05/2023 20/06/2023
Trễ hạn 32 ngày.
LƯƠNG THỊ CHINH
849 000.30.58.H62-230418-0024 18/04/2023 19/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN THỊ HÈ
850 000.30.58.H62-230418-0025 18/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN VĂN QUÂN
851 000.30.58.H62-230418-0026 18/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
HOÀNG NGỌC TRAI
852 000.30.58.H62-230419-0001 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
CAO ĐẮC LỊCH
853 000.30.58.H62-230419-0002 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
854 000.30.58.H62-230419-0003 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
CAO ĐẮC VIỆN
855 000.30.58.H62-230419-0011 19/04/2023 20/04/2023 09/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN THU
856 000.30.58.H62-230419-0007 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN ĐẮC TUÂN
857 000.30.58.H62-230419-0010 19/04/2023 20/04/2023 09/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN ĐẮC TOÀN
858 000.30.58.H62-230419-0008 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ TÚ OANH
859 000.30.58.H62-230419-0009 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG
860 000.30.58.H62-230419-0012 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
HÀ THỊ PHƯƠNG
861 000.30.58.H62-230419-0013 19/04/2023 20/04/2023 09/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
HOÀNG HẢI DƯƠNG
862 000.30.58.H62-230419-0014 19/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGÔ CHÍ THÂN
863 000.30.58.H62-230419-0015 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ THỊ KIM LIÊN
864 000.30.58.H62-230419-0016 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRƯƠNG THỊ THANH
865 000.30.58.H62-230419-0017 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
HOÀNG THỊ THÂN
866 000.30.58.H62-230419-0018 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
HOÀNG VĂN CHUNG
867 000.30.58.H62-230419-0019 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ CHUNG
868 000.30.58.H62-230419-0020 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRƯƠNG THỊ GÁI
869 000.30.58.H62-230419-0021 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
CAO THẾ DŨNG
870 000.30.58.H62-230419-0022 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ MIÊN
871 000.30.58.H62-230419-0023 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
CAO LƯƠNG VĨNH
872 000.30.58.H62-230419-0024 19/04/2023 20/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRƯƠNG VĂN TÝ
873 000.30.58.H62-230919-0026 19/09/2023 03/10/2023 04/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN PHẤN
874 000.30.58.H62-230320-0001 20/03/2023 21/03/2023 08/05/2023
Trễ hạn 33 ngày.
CAO ĐẮC SANG
875 000.30.58.H62-230420-0001 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHAN BÁ TUẤN
876 000.30.58.H62-230420-0002 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
CAO THỊ THIẾT
877 000.30.58.H62-230420-0003 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
CAO THỊ NGHĨA
878 000.30.58.H62-230420-0004 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN THỊ Ý
879 000.30.58.H62-230420-0005 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHAN THỊ LAN
880 000.30.58.H62-230420-0006 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN THỊ Ý
881 000.30.58.H62-230420-0007 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG
882 000.30.58.H62-230420-0008 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRƯƠNG QUANG CHIẾN
883 000.30.58.H62-230420-0009 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ ĐÌNH HÙNG
884 000.30.58.H62-230420-0010 20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ TRANG
885 000.30.58.H62-230420-0011 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN THANH TÚ
886 000.30.58.H62-230420-0012 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRƯƠNG THỊ NGỌC LINH
887 000.30.58.H62-230420-0013 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
CAO ĐẮC VIỆN
888 000.30.58.H62-230420-0014 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ DUY LÂM
889 000.30.58.H62-230420-0015 20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN THỊ HỢI
890 000.30.58.H62-230420-0016 20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN THỊ HỢI
891 000.30.58.H62-230420-0017 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRƯƠNG QUANG PHƯỚC
892 000.30.58.H62-230420-0018 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHAN THỊ HỢI
893 000.30.58.H62-230420-0019 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
ĐÀM THỊ THÙY
894 000.30.58.H62-230420-0020 20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN THỊ HỢI
895 000.30.58.H62-230420-0021 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
HOÀNG THÙY LINH
896 000.30.58.H62-230420-0022 20/04/2023 24/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 9 ngày.
HÀ VĂN THỌ
897 000.30.58.H62-230420-0025 20/04/2023 24/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 9 ngày.
DƯƠNG VĂN HÀO
898 000.30.58.H62-230420-0029 20/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
VŨ THỊ THANH HUYỀN
899 000.30.58.H62-230420-0030 20/04/2023 24/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA
900 000.30.58.H62-230221-0009 21/02/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG QUANG HỘI
901 000.30.58.H62-230221-0011 21/02/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG QUANG ĐỨC
902 000.30.58.H62-230221-0015 21/02/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐẮC BÍCH
903 000.30.58.H62-230421-0001 21/04/2023 24/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TRẦN THỊ CHANG
904 000.30.58.H62-230421-0002 21/04/2023 24/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THÀNH ĐẠT
905 000.30.58.H62-230421-0004 21/04/2023 24/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 9 ngày.
VŨ THỊ KHÁNH LUÂN
906 000.30.58.H62-230421-0005 21/04/2023 24/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 9 ngày.
PHAN THỊ CƠ
907 000.30.58.H62-230421-0006 21/04/2023 24/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN CHÍ DŨNG
908 000.30.58.H62-230421-0007 21/04/2023 24/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH ĐÀO
909 000.30.58.H62-230421-0008 21/04/2023 24/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐẮC TUÂN
910 000.30.58.H62-230421-0010 21/04/2023 24/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HUẾ
911 000.30.58.H62-230421-0011 21/04/2023 24/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ VÂN
912 H62.58.30-231121-0033 21/11/2023 08/12/2023 11/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG QUANG CÚC TC TRƯƠNG QUANG TUYẾN
913 000.30.58.H62-230822-0009 22/08/2023 11/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐỖ THỊ THUẬN ĐÃ CHẾT - CON LÀ ĐỖ THỊ LIỄU KHAI NHẬN
914 000.30.58.H62-230822-0010 22/08/2023 11/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN HỒNG THẮNG
915 000.30.58.H62-230323-0005 23/03/2023 24/03/2023 28/04/2023
Trễ hạn 25 ngày.
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
916 000.30.58.H62-230324-0010 24/03/2023 27/03/2023 28/04/2023
Trễ hạn 24 ngày.
LÊ THỊ NHƯ QUỲNH
917 000.30.58.H62-230424-0001 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐẮC NGHỊ
918 000.30.58.H62-230424-0002 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH ĐIỂM
919 000.30.58.H62-230424-0004 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN CHUNG
920 000.30.58.H62-230424-0005 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN TƯỚC
921 000.30.58.H62-230424-0006 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC
922 000.30.58.H62-230424-0007 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ XUÂN TÂN
923 000.30.58.H62-230424-0008 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH SỸ
924 000.30.58.H62-230424-0017 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THỊ TÂM
925 000.30.58.H62-230424-0018 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ THU HUYỀN
926 000.30.58.H62-230424-0019 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ VĂN QUYẾT
927 000.30.58.H62-230424-0023 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN DUY CHIÊM
928 000.30.58.H62-230424-0024 24/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH
929 000.30.58.H62-230425-0016 25/04/2023 26/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRƯƠNG THỊ ĐỨC
930 000.30.58.H62-230425-0017 25/04/2023 26/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 7 ngày.
MTTQ XÃ NGŨ KIÊN
931 000.30.58.H62-230425-0019 25/04/2023 26/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 7 ngày.
CAO THÙY LINH
932 000.30.58.H62-230329-0008 29/03/2023 30/03/2023 28/04/2023
Trễ hạn 21 ngày.
TRƯƠNG ĐỨC DƯƠNG
933 000.30.58.H62-230830-0008 30/08/2023 29/09/2023 22/10/2023
Trễ hạn 15 ngày.
DƯƠNG VĂN ĐỨC
934 000.30.58.H62-230830-0011 30/08/2023 20/09/2023 01/11/2023
Trễ hạn 30 ngày.
CAO ĐẮC HẠNH ĐÃ CHẾT - HÀ THỊ LĨNH TK
935 000.30.58.H62-230830-0012 30/08/2023 20/09/2023 01/11/2023
Trễ hạn 30 ngày.
CAO ĐẮC SƠN TC HÀ THỊ LĨNH
936 000.30.58.H62-230331-0004 31/03/2023 03/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN VIẾT LINH
937 000.30.58.H62-230331-0006 31/03/2023 03/04/2023 19/04/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG
938 000.30.58.H62-230331-0011 31/03/2023 03/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 19 ngày.
CHU THỊ THÚY HẰNG
939 000.30.58.H62-230331-0019 31/03/2023 03/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 19 ngày.
TRƯƠNG TRỌNG THUẬN
940 000.30.58.H62-230531-0011 31/05/2023 04/07/2023 05/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN XUYÊN TC HIỀN, LÂM
941 000.30.58.H62-230531-0013 31/05/2023 04/07/2023 05/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN HIỀN TC LÂM, SƠN
942 H62.58.34-231129-0001 29/11/2023 27/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHU VĂN QUYẾT
943 H62.58.34-231129-0003 29/11/2023 07/12/2023 20/12/2023
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ VĂN LUẬT TẶNG CHO LÊ VĂN NAM
944 H62.58.34-231130-0006 30/11/2023 08/12/2023 14/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ VĂN BÌNH, NGUYỄN THỊ BAO
945 000.36.58.H62-230301-0006 01/03/2023 02/03/2023 29/06/2023
Trễ hạn 84 ngày.
TRƯƠNG THÙY LINH
946 000.36.58.H62-231005-0013 05/10/2023 24/10/2023 27/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ SINH
947 000.36.58.H62-230406-0005 06/04/2023 27/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN CHIÊU- T THỬA
948 000.36.58.H62-230606-0013 06/06/2023 20/06/2023 07/07/2023
Trễ hạn 13 ngày.
BÙI ĐỨC UYỂN
949 000.36.58.H62-230606-0019 06/06/2023 08/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 15 ngày.
CAO DUY NGUYỆN
950 000.36.58.H62-230308-0007 08/03/2023 22/03/2023 11/04/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ VĂN HIỂU- Đ CHÍNH
951 000.36.58.H62-230308-0008 08/03/2023 22/03/2023 11/04/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN NIÊN- Đ CHÍNH
952 000.36.58.H62-230410-0013 10/04/2023 11/04/2023 29/06/2023
Trễ hạn 56 ngày.
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
953 000.36.58.H62-230510-0014 10/05/2023 29/05/2023 31/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN LẠI -TC
954 000.36.58.H62-230511-0009 11/05/2023 15/05/2023 29/06/2023
Trễ hạn 33 ngày.
LƯU THỊ DUNG
955 000.36.58.H62-230511-0007 11/05/2023 15/05/2023 29/06/2023
Trễ hạn 33 ngày.
LƯU THỊ DUNG
956 000.36.58.H62-230911-0009 11/09/2023 19/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 29 ngày.
BÙI VĂN KỶ (CƯƠNG)
957 000.36.58.H62-230911-0011 11/09/2023 19/09/2023 20/11/2023
Trễ hạn 44 ngày.
LÊ THỊ DỤ (DỊ)
958 000.36.58.H62-230911-0013 11/09/2023 28/09/2023 20/11/2023
Trễ hạn 37 ngày.
LÊ ĐÌNH DỤ (DIỆM)
959 000.36.58.H62-230413-0001 13/04/2023 14/04/2023 29/06/2023
Trễ hạn 53 ngày.
TRƯƠNG THÙY LINH
960 000.36.58.H62-221214-0004 14/12/2022 28/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN TIẾN HOÀN- Đ. CHÍNH
961 000.36.58.H62-221214-0006 14/12/2022 28/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
PHÍ THỊ TOÀN- Đ. CHÍNH
962 000.36.58.H62-221214-0007 14/12/2022 28/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ VĂN PHẬN (LÊ VĂN QUÝ)
963 000.36.58.H62-221214-0008 14/12/2022 28/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ VĂN HỘ (TRẦN VĂN HỘ)
964 000.36.58.H62-230518-0010 18/05/2023 08/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CAO DUY ANH- T THỬA
965 000.36.58.H62-230518-0012 18/05/2023 01/06/2023 08/06/2023
Trễ hạn 5 ngày.
BÙI VĂN VIỆT- XUYẾN
966 000.36.58.H62-230518-0013 18/05/2023 01/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN XUÂN TẠC- TÀI
967 000.36.58.H62-230518-0018 18/05/2023 08/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI VĂN TRUNG- T THỦA
968 000.36.58.H62-230518-0006 18/05/2023 19/05/2023 22/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THÙY LINH
969 000.36.58.H62-230518-0005 18/05/2023 19/05/2023 22/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THÙY LINH
970 000.36.58.H62-230419-0011 19/04/2023 21/04/2023 29/06/2023
Trễ hạn 48 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN
971 000.36.58.H62-230419-0013 19/04/2023 21/04/2023 29/06/2023
Trễ hạn 48 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN
972 000.36.58.H62-230719-0008 19/07/2023 09/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN CHIẾN
973 000.36.58.H62-230719-0012 19/07/2023 07/08/2023 08/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
974 000.36.58.H62-230320-0005 20/03/2023 21/03/2023 28/06/2023
Trễ hạn 70 ngày.
TRAN THI THU TRANG
975 000.36.58.H62-230321-0012 21/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THÙY LINH
976 000.36.58.H62-230323-0010 23/03/2023 06/04/2023 10/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN THƯỜNG- TỊNH ( ĐỔI)
977 000.36.58.H62-230423-0003 23/04/2023 24/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THÙY LINH
978 000.36.58.H62-230423-0004 23/04/2023 24/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THÙY LINH
979 000.36.58.H62-221223-0012 23/12/2022 14/03/2023 20/04/2023
Trễ hạn 27 ngày.
LÊ VĂN THUẦN-CẤP LẦN ĐẦU
980 000.36.58.H62-221223-0013 23/12/2022 02/03/2023 20/04/2023
Trễ hạn 35 ngày.
LÊ VĂN BÌNH-CẤP GIẤY LẦN ĐẦU
981 000.36.58.H62-230824-0005 24/08/2023 13/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 9 ngày.
LƯƠNG THỊ MẠNH
982 000.36.58.H62-221124-0008 24/11/2022 05/01/2023 21/02/2023
Trễ hạn 33 ngày.
LÊ ĐỨC ANH- CẤP LẦN ĐẦU
983 000.36.58.H62-221124-0009 24/11/2022 05/01/2023 21/02/2023
Trễ hạn 33 ngày.
ĐỖ VĂN HƯỞNG- CẤP LẦN ĐẦU
984 000.36.58.H62-230525-0006 25/05/2023 08/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI VĂN TƯỜNG- CẤP ĐỔI
985 000.36.58.H62-230825-0011 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN DUY BÁCH
986 000.36.58.H62-230626-0014 26/06/2023 28/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO THỊ KIM LƯƠNG
987 000.36.58.H62-231026-0011 26/10/2023 14/11/2023 15/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ THOA
988 000.36.58.H62-231026-0013 26/10/2023 14/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ TÍCH (GIÁP)
989 000.36.58.H62-221227-0006 27/12/2022 13/01/2023 10/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN THỊ TRANG
990 000.36.58.H62-230329-0003 29/03/2023 12/04/2023 13/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN XUÂN TẠC- Đ CHÍNH
991 000.36.58.H62-221229-0003 29/12/2022 06/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ TRUNG KIÊN (HUẾ)
992 000.36.58.H62-230131-0004 31/01/2023 14/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN LẠI- CẤP ĐỔI
993 000.23.58.H62-230601-0012 01/06/2023 20/06/2023 21/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HÀO
994 000.23.58.H62-230601-0013 01/06/2023 22/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TÔ MINH TOÀN
995 000.23.58.H62-230601-0014 01/06/2023 22/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUỸEN THỊ TRAI
996 000.23.58.H62-230601-0016 01/06/2023 20/06/2023 21/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN HÀNH
997 000.23.58.H62-230202-0017 02/02/2023 16/02/2023 23/03/2023
Trễ hạn 25 ngày.
MẦU THỊ LIÊN
998 000.23.58.H62-230202-0021 02/02/2023 16/03/2023 09/05/2023
Trễ hạn 37 ngày.
HÀ MINH CHÂU
999 000.23.58.H62-230202-0022 02/02/2023 04/04/2023 09/05/2023
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN THỊ HÃNH
1000 000.23.58.H62-230202-0023 02/02/2023 16/03/2023 09/05/2023
Trễ hạn 37 ngày.
NGUYỄN THẾ BỘI
1001 000.23.58.H62-231003-0001 03/10/2023 27/10/2023 09/11/2023
Trễ hạn 9 ngày.
ĐỖ VĂN NGUYÊN
1002 000.23.58.H62-230404-0005 04/04/2023 05/04/2023 12/05/2023
Trễ hạn 26 ngày.
BÙI THỊ HIỀN
1003 000.23.58.H62-230404-0001 04/04/2023 07/04/2023 29/06/2023
Trễ hạn 58 ngày.
BÙI THỊ HIỀN
1004 000.23.58.H62-230404-0002 04/04/2023 07/04/2023 29/06/2023
Trễ hạn 58 ngày.
BÙI THỊ HIỀN
1005 000.23.58.H62-230404-0003 04/04/2023 07/04/2023 29/06/2023
Trễ hạn 58 ngày.
BÙI THỊ HIỀN
1006 000.23.58.H62-230105-0002 05/01/2023 23/02/2023 09/05/2023
Trễ hạn 52 ngày.
ĐỖ THỊ ĐẠI
1007 000.23.58.H62-230105-0003 05/01/2023 23/02/2023 07/06/2023
Trễ hạn 73 ngày.
ĐỖ THỊ ĐẠI
1008 000.23.58.H62-230105-0004 05/01/2023 19/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN MAY
1009 000.23.58.H62-230905-0001 05/09/2023 22/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 26 ngày.
NGUYỄN VIẾT CẨN
1010 000.23.58.H62-230905-0002 05/09/2023 18/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VIẾT CẨN
1011 000.23.58.H62-230905-0003 05/09/2023 13/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN THẾ SỰ
1012 000.23.58.H62-230905-0004 05/09/2023 13/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 33 ngày.
TÔ THỊ GÁI
1013 000.23.58.H62-230905-0005 05/09/2023 13/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 33 ngày.
TÔ THỊ GÁI
1014 000.23.58.H62-230905-0007 05/09/2023 03/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN THỊ HUYỀN
1015 000.23.58.H62-230406-0002 06/04/2023 25/04/2023 09/05/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN TOÀN
1016 000.23.58.H62-230406-0004 06/04/2023 25/04/2023 29/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN QUANG MINH
1017 000.23.58.H62-230706-0001 06/07/2023 25/07/2023 26/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN HOÀ
1018 000.23.58.H62-230706-0002 06/07/2023 27/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN QUI
1019 000.23.58.H62-221206-0002 06/12/2022 20/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
ĐẶNG QUANG HÙNG
1020 000.23.58.H62-230307-0007 07/03/2023 08/03/2023 15/05/2023
Trễ hạn 47 ngày.
BÙI THỊ HIỀN
1021 000.23.58.H62-230407-0002 07/04/2023 26/04/2023 12/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
ĐỖ VĂN KHOÁ
1022 000.23.58.H62-230907-0002 07/09/2023 08/09/2023 11/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KIM THỊ TÂM
1023 000.23.58.H62-230907-0003 07/09/2023 08/09/2023 11/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KIM THỊ TÂM
1024 000.23.58.H62-230907-0001 07/09/2023 08/09/2023 11/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ ĐỨC ANH
1025 H62.58.23-231107-0002 07/11/2023 24/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TÔ VĂN MINH
1026 H62.58.23-231107-0003 07/11/2023 05/12/2023 06/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG XUÂN THÁI
1027 000.23.58.H62-230608-0003 08/06/2023 27/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ SÁNG
1028 000.23.58.H62-230608-0004 08/06/2023 27/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ SÁNG
1029 000.23.58.H62-230608-0005 08/06/2023 27/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ SÁNG
1030 000.23.58.H62-230608-0006 08/06/2023 29/06/2023 04/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI VĂN THU
1031 000.23.58.H62-230209-0003 09/02/2023 28/02/2023 09/05/2023
Trễ hạn 49 ngày.
MẦU THỊ LIÊN
1032 000.23.58.H62-230209-0004 09/02/2023 23/03/2023 17/05/2023
Trễ hạn 38 ngày.
HÀ MINH CHÂU
1033 000.23.58.H62-230209-0005 09/02/2023 23/03/2023 17/05/2023
Trễ hạn 38 ngày.
NGUYỄN THẾ BỘI
1034 000.23.58.H62-230510-0004 10/05/2023 11/05/2023 15/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ HIỀN
1035 000.23.58.H62-231010-0001 10/10/2023 25/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TÔ VĂN MINH
1036 000.23.58.H62-231010-0002 10/10/2023 03/11/2023 10/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ HUY NINH
1037 000.23.58.H62-220511-0003 11/05/2022 12/05/2022 29/06/2023
Trễ hạn 293 ngày.
TÔ THÀNH HIẾU
1038 000.23.58.H62-230511-0013 11/05/2023 12/05/2023 29/06/2023
Trễ hạn 34 ngày.
BÙI THỊ HIỀN
1039 000.23.58.H62-230112-0002 12/01/2023 02/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ HÃNH
1040 000.23.58.H62-230912-0001 12/09/2023 20/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 28 ngày.
NGUYỄN THỊ TRAI
1041 000.23.58.H62-230912-0002 12/09/2023 06/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 16 ngày.
TRẦN XUÂN LƯỢNG
1042 000.23.58.H62-230912-0003 12/09/2023 10/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ HUY SINH
1043 000.23.58.H62-221212-0001 12/12/2022 26/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐỖ THỊ CHÚC
1044 000.23.58.H62-230413-0007 13/04/2023 09/05/2023 11/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRỌNG NAM
1045 000.23.58.H62-230713-0002 13/07/2023 27/07/2023 21/08/2023
Trễ hạn 17 ngày.
LÊ XUÂN LÂM
1046 000.23.58.H62-221115-0002 15/11/2022 16/11/2022 29/06/2023
Trễ hạn 160 ngày.
BÙI THỊ HIỀN
1047 000.23.58.H62-221215-0001 15/12/2022 30/12/2022 09/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TO VĂN TOÀN
1048 000.23.58.H62-230216-0004 16/02/2023 30/03/2023 09/05/2023
Trễ hạn 27 ngày.
MẦU VĂN ĐOÀN
1049 000.23.58.H62-230216-0005 16/02/2023 30/03/2023 09/05/2023
Trễ hạn 27 ngày.
MẦU VĂN TRUNG
1050 000.23.58.H62-230216-0006 16/02/2023 30/03/2023 09/05/2023
Trễ hạn 27 ngày.
TRẦN VĂN PHI
1051 H62.58.23-231117-0010 17/11/2023 20/11/2023 21/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG QUANG HUẤN
1052 000.23.58.H62-230518-0001 18/05/2023 08/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 13 ngày.
TRƯƠNG ĐÌNH CÁN
1053 000.23.58.H62-230420-0007 20/04/2023 16/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LUẬN
1054 000.23.58.H62-230720-0004 20/07/2023 10/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG QUANG LẠC
1055 000.23.58.H62-230720-0009 20/07/2023 03/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 12 ngày.
ĐẶNG QUANG MÔN
1056 000.23.58.H62-230920-0006 20/09/2023 09/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 15 ngày.
TÔ QUANG DŨNG
1057 000.23.58.H62-230920-0007 20/09/2023 09/10/2023 17/11/2023
Trễ hạn 29 ngày.
NGUYỄN TIẾN THỎ
1058 000.23.58.H62-230920-0008 20/09/2023 09/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 15 ngày.
LÊ XUÂN THỤ
1059 000.23.58.H62-230920-0009 20/09/2023 28/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN VĂN QUI
1060 000.23.58.H62-230920-0010 20/09/2023 28/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN VĂN QUI
1061 000.23.58.H62-230822-0001 22/08/2023 11/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MẦU VĂN NGHIẾT
1062 000.23.58.H62-230822-0002 22/08/2023 20/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ TRAI
1063 000.23.58.H62-230822-0005 22/08/2023 11/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG ĐÌNH CÁN
1064 000.23.58.H62-230822-0006 22/08/2023 11/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG ĐÌNH CÁN
1065 000.23.58.H62-230822-0007 22/08/2023 11/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG ĐÌNH CÁN
1066 000.23.58.H62-230822-0008 22/08/2023 28/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 22 ngày.
LÊ HUY NINH
1067 000.23.58.H62-230822-0009 22/08/2023 28/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN THỊ HẠC
1068 000.23.58.H62-220922-0010 22/09/2022 26/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐỖ VĂN LONG
1069 000.23.58.H62-230922-0001 22/09/2023 18/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN QUANG TIẾN
1070 000.23.58.H62-231024-0006 24/10/2023 10/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN VĂN LUỸ
1071 000.23.58.H62-230926-0002 26/09/2023 17/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN TRUNG VIỆT
1072 000.23.58.H62-230727-0003 27/07/2023 10/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN BIÊN
1073 000.23.58.H62-230927-0001 27/09/2023 16/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 10 ngày.
ĐẶNG QUANG LAC
1074 000.23.58.H62-230927-0002 27/09/2023 25/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
MẦU VĂN ĐẠO
1075 000.23.58.H62-230927-0003 27/09/2023 25/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG QUANG TÂN
1076 000.23.58.H62-230927-0004 27/09/2023 25/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN KHOA
1077 H62.58.23-231127-0004 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ XUÂN QUYẾT
1078 H62.58.23-231127-0003 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ XUÂN QUYẾT
1079 H62.58.23-231127-0002 27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ XUÂN QUYẾT
1080 000.23.58.H62-220628-0006 28/06/2022 29/06/2022 29/06/2023
Trễ hạn 259 ngày.
NGUYỄN THỊ CHINH
1081 000.23.58.H62-230629-0008 29/06/2023 20/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ VĂN HẬU
1082 000.23.58.H62-230629-0009 29/06/2023 13/07/2023 19/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THẮNG THỜI
1083 000.23.58.H62-230829-0001 29/08/2023 28/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 22 ngày.
LÊ HUY TẦN
1084 000.23.58.H62-230829-0002 29/08/2023 08/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 36 ngày.
BÙI VĂN THU
1085 000.23.58.H62-230829-0003 29/08/2023 08/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 36 ngày.
ĐẶNG THỊ CHIÈN
1086 000.23.58.H62-230829-0004 29/08/2023 08/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 36 ngày.
HOÀNG VĂN NGHĨA
1087 000.23.58.H62-230829-0005 29/08/2023 19/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 29 ngày.
NGUYỄN VĂN HỒNG
1088 000.23.58.H62-230829-0006 29/08/2023 19/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 29 ngày.
TRƯƠNG ĐÌNH LÀNH
1089 000.23.58.H62-230829-0007 29/08/2023 19/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 29 ngày.
TRẦN TRUNG TOẢN
1090 000.23.58.H62-230829-0009 29/08/2023 28/09/2023 21/12/2023
Trễ hạn 60 ngày.
LÊ HUY SÀNG
1091 000.23.58.H62-230829-0010 29/08/2023 26/09/2023 30/10/2023
Trễ hạn 24 ngày.
LÊ TRƯỜNG SƠN
1092 H62.58.23-231129-0001 29/11/2023 28/12/2023 29/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN NGUYÊN
1093 H62.58.23-231129-0004 29/11/2023 18/12/2023 19/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI NHƯ PHONG
1094 H62.58.23-231129-0005 29/11/2023 18/12/2023 19/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TÔ QUANG DŨNG
1095 H62.58.23-231129-0006 29/11/2023 18/12/2023 19/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG ĐÌNH CÁN
1096 H62.58.23-231129-0007 29/11/2023 18/12/2023 27/12/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐÍNH
1097 000.23.58.H62-221229-0004 29/12/2022 13/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 31 ngày.
VŨ VĂN LÂU
1098 000.23.58.H62-230330-0002 30/03/2023 18/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VIẾT QUÁN
1099 000.23.58.H62-230330-0004 30/03/2023 18/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LẠI THỊ TÂN
1100 000.23.58.H62-230330-0005 30/03/2023 18/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LẠI THỊ TÂN
1101 000.23.58.H62-231024-0005 30/10/2023 16/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG ĐÌNH CÁN
1102 000.45.58.H62-231017-0009 17/10/2023 10/11/2023 20/11/2023
Trễ hạn 6 ngày.
KHỔNG DOÃN THỬ - NGƯỜI NỘP KHỔNG DOÃN THÀNH
1103 000.45.58.H62-230801-0015 01/08/2023 18/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN MÙI - CN ĐÀO VĂN THẮNG
1104 000.45.58.H62 -221101-0007 01/11/2022 13/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ CHINH-CN BÙI VĂN TAM
1105 000.45.58.H62 -230104-0004 04/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ BÁ VINH -CN ĐÀO VĂN BỘ
1106 000.45.58.H62 -221206-0003 06/12/2022 31/01/2023 02/03/2023
Trễ hạn 22 ngày.
KHỔNG THỊ HƯƠNG- TC KHỔNG VĂN CHUNG-CN NGUYỄN ĐÌNH MINH
1107 000.45.58.H62 -221206-0005 06/12/2022 23/12/2022 17/01/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGÔ XUÂN ĐỊNH - TK NGÔ VĂN ĐÔNG
1108 000.45.58.H62 -221206-0006 06/12/2022 23/12/2022 17/01/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGÔ XUÂN ĐỊNH-TK NGÔ VĂN ĐÔNG
1109 000.45.58.H62 -221206-0008 06/12/2022 23/12/2022 13/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
PHÙNG VĂN LỤC- NGUYỄN VĂN ĐOÀN
1110 000.45.58.H62 -221206-0009 06/12/2022 10/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG VĂN LỤC -TC NGUYỄN VĂN ĐOÀN
1111 000.45.58.H62 -221206-0010 06/12/2022 23/12/2022 10/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
BÙI THỊ TRƯỚC- TC ĐÀO VĂN TUẤN
1112 000.45.58.H62 -221206-0012 06/12/2022 23/12/2022 10/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
BÙI THỊ TRƯỚC -TC ĐÀO VĂN LONG
1113 000.45.58.H62 -221206-0014 06/12/2022 31/01/2023 02/03/2023
Trễ hạn 22 ngày.
KHỔNG VĂN CHUNG -CN NGUYỄN ĐÌNH MINH
1114 000.45.58.H62 -230307-0006 07/03/2023 21/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO VĂN LUÂN-CĐ
1115 000.45.58.H62 -230307-0010 07/03/2023 21/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO VĂN VƯỢNG -CĐ
1116 000.45.58.H62 -230307-0011 07/03/2023 21/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ HOA - CĐ
1117 H62.58.44-231207-0005 07/12/2023 26/12/2023 29/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
KHỔNG TẤT HỆT
1118 000.45.58.H62-230808-0009 08/08/2023 25/08/2023 11/09/2023
Trễ hạn 11 ngày.
KHỔNG XUÂN HÙNG - BĐ CCCD
1119 H62.58.44-231108-0005 08/11/2023 14/12/2023 29/12/2023
Trễ hạn 11 ngày.
BÙI THỊ ƯỚC -TK CHO KHỔNG VĂN CẢNH
1120 H62.58.44-231108-0006 08/11/2023 06/12/2023 07/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN THIỆP -TK BÙI VĂN SỸ
1121 H62.58.44-231108-0007 08/11/2023 14/12/2023 29/12/2023
Trễ hạn 11 ngày.
KHỔNG NGỌC TUYẾT- TK CHO CHUNG, THỦY
1122 H62.58.44-231108-0008 08/11/2023 15/12/2023 29/12/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHÙNG XUÂN HOA - TC PHÙNG THỊ PHƯƠNG
1123 H62.58.44-231108-0011 08/11/2023 06/12/2023 07/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THANH BÌNH
1124 H62.58.44-231108-0012 08/11/2023 04/12/2023 07/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀO MINH SEN
1125 H62.58.44-231108-0015 08/11/2023 14/12/2023 29/12/2023
Trễ hạn 11 ngày.
BÙI VĂN DỤC -TK CHO BÙI HỒNG NĂM
1126 000.45.58.H62 -230309-0003 09/03/2023 10/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ MẠNH CƯỜNG
1127 000.45.58.H62-230809-0008 09/08/2023 28/08/2023 30/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ TIN -TC LÊ THỊ THỨC VÀ LÊ THỊ THIẾT
1128 000.45.58.H62-230411-0007 11/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN VĨNH
1129 000.45.58.H62-230411-0010 11/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN MÙI
1130 000.45.58.H62-230511-0019 11/05/2023 25/05/2023 26/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG THỊ DUYÊN
1131 000.45.58.H62-230912-0005 12/09/2023 06/10/2023 16/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN TRUNG TRỰC - NGUYỄN TRUNG THỰC
1132 000.45.58.H62 -221213-0004 13/12/2022 27/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
KHỔNG VĂN LƯU
1133 000.45.58.H62 -230314-0009 14/03/2023 31/03/2023 13/04/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN NHẠC -TK NGUYỄN VĂN TOÀN
1134 000.45.58.H62-230615-0010 15/06/2023 04/07/2023 11/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN PHƯỢNG -TC NGUYỄN VĂN QUY
1135 000.45.58.H62-231017-0013 17/10/2023 03/11/2023 07/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TUYẾN -CN NGUYỄN VĂN TIẾN
1136 000.45.58.H62-230818-0002 18/08/2023 05/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
BÙI LÊ LAI - NGƯỜI NỘP BÙI VIỆT HÙNG
1137 000.45.58.H62-230818-0003 18/08/2023 05/09/2023 15/09/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN CHIẾN
1138 000.45.58.H62-230818-0007 18/08/2023 07/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGÔ TẤT CHÍNH-TC NGÔ VĂN GIÁP
1139 000.45.58.H62-230818-0008 18/08/2023 07/09/2023 15/09/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGÔ TẤT CHÍNH -TC NGÔ NGỌC KIÊN
1140 000.45.58.H62-230818-0009 18/08/2023 07/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGÔ TẤT CHÍNH -TC NGÔ THỊ MAI THƯƠNG
1141 000.45.58.H62-230818-0010 18/08/2023 08/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG ĐÀO VĂN CƯỜNG -TC ÔNG CƯỜNG
1142 000.45.58.H62-230818-0012 18/08/2023 24/11/2023 28/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ YÊN ( PHẠM THỊ YÊN)
1143 000.45.58.H62-230719-0010 19/07/2023 07/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀN -TC NGUYỄN VĂN HOÀN
1144 000.45.58.H62-230719-0012 19/07/2023 07/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀN -TC NGUYỄN VĂN THIỆN
1145 000.45.58.H62-230719-0013 19/07/2023 07/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
KHỔNG ĐÌNH VĂN -TC KHỔNG VĂN CÔNG
1146 000.45.58.H62-230420-0002 20/04/2023 09/05/2023 11/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TRUNG
1147 000.45.58.H62 -230321-0004 21/03/2023 22/03/2023 11/04/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN MINH PHƯƠNG
1148 000.45.58.H62 -230321-0006 21/03/2023 04/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 5 ngày.
KHỔNG KIỂM
1149 000.45.58.H62 -230321-0008 21/03/2023 04/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 5 ngày.
KHỔNG VĂN NHẬN - NGƯỜI NỘP ĐÀO THỊ SOẠN
1150 000.45.58.H62 -221122-0001 22/11/2022 09/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG NHẬT MINH-CN VŨ THỊ TOÁN
1151 000.45.58.H62 -221122-0002 22/11/2022 13/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO HỒNG QUẢNG -CN ĐÀO VĂN HOAN
1152 000.45.58.H62 -221122-0003 22/11/2022 13/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI CHÍ NGUYỆN -TC BÙI VĂN THAO
1153 000.45.58.H62 -221122-0004 22/11/2022 06/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI CHÍ NGUYỆN -TC BÙI HỒNG CÔNG
1154 000.45.58.H62 -221222-0005 22/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN BÌNH -TK NGUYỄN VĂN CÔNG
1155 000.45.58.H62 -221222-0007 22/12/2022 16/01/2023 10/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
VŨ QUYỀN LINH -CN ĐÀO VĂN BỘ
1156 000.45.58.H62 -221222-0008 22/12/2022 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄNTHÀNH KIÊU-TK CHO LẠC, TÌNH
1157 000.45.58.H62 -221222-0009 22/12/2022 06/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
KHỔNG VĂN CÁM (HUY) ĐÍNH CHÍNH
1158 000.45.58.H62 -221222-0011 22/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI HÔNG THÁI -TC BÙI HỒNG THỊNH
1159 000.45.58.H62-230824-0012 24/08/2023 14/09/2023 15/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI MINH LÂM- TC BÙI VĂN VỤ
1160 H62.58.44-231124-0007 24/11/2023 08/12/2023 29/12/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN DIỆN
1161 000.45.58.H62-230425-0007 25/04/2023 12/05/2023 13/05/2023
Trễ hạn 0 ngày.
KHỔNG VĂN TRANH
1162 000.45.58.H62-230526-0004 26/05/2023 29/05/2023 04/07/2023
Trễ hạn 26 ngày.
HÀ VĂN LẬP
1163 000.45.58.H62-231026-0010 26/10/2023 14/11/2023 18/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN XUÂN -CN KHỔNG VĂN HƯNG
1164 000.45.58.H62-231026-0012 26/10/2023 14/11/2023 18/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀO VĂN VƯỢNG -TC ĐÀO VĂN LUÂN
1165 000.45.58.H62-231026-0014 26/10/2023 14/11/2023 18/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN NHẠC-TK NGUYỄN VĂN TOÀN
1166 000.45.58.H62-230628-0012 28/06/2023 12/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN BÍCH THỦY -ĐC
1167 000.45.58.H62-230829-0003 29/08/2023 31/10/2023 06/11/2023
Trễ hạn 4 ngày.
KHỔNG VĂN BẨY
1168 000.45.58.H62-230829-0007 29/08/2023 08/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ QUỐC BÌNH - CN LÊ VĂN CƯỜNG
1169 000.45.58.H62-230829-0008 29/08/2023 09/10/2023 04/11/2023
Trễ hạn 19 ngày.
KHỔNG VĂN TÂM -TC BÙI VĂN TƯỞNG
1170 H62.58.26-231201-0007 01/12/2023 20/12/2023 21/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN HUẤN(TRẦN VĂN LỆ)
1171 H62.58.26-231201-0013 01/12/2023 08/12/2023 11/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO THỊ QUẠY
1172 000.26.58.H62-230302-0008 02/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG XUÂN NHÂN
1173 000.26.58.H62-230302-0010 02/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN XƯƠNG
1174 000.26.58.H62-230803-0003 03/08/2023 17/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGÔ GIANG NAM
1175 000.26.58.H62-231003-0012 03/10/2023 30/10/2023 31/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CƯ
1176 000.26.58.H62-231003-0013 03/10/2023 31/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRIỆU VĂN MINH
1177 000.26.58.H62-230404-0001 04/04/2023 05/04/2023 07/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CHU HẢI BĂNG
1178 000.26.58.H62-230404-0003 04/04/2023 05/04/2023 07/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ NGUYỆT
1179 000.26.58.H62-231004-0015 04/10/2023 05/10/2023 06/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HOÀNG THẮNG
1180 000.26.58.H62-230105-0006 05/01/2023 19/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGÔ VĂN TRỌNG
1181 000.26.58.H62-231005-0002 05/10/2023 06/10/2023 09/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TIẾN ĐẠT
1182 000.26.58.H62-230307-0001 07/03/2023 14/03/2023 03/04/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LƯU VĂN TÌNH
1183 000.26.58.H62-230209-0004 09/02/2023 23/03/2023 19/04/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN ANH MINH
1184 000.26.58.H62-230209-0005 09/02/2023 23/03/2023 19/04/2023
Trễ hạn 19 ngày.
LƯU THỊ NGA
1185 000.26.58.H62-230209-0006 09/02/2023 23/03/2023 19/04/2023
Trễ hạn 19 ngày.
LÊ DUY TRÍ
1186 H62.58.26-231109-0005 09/11/2023 07/12/2023 11/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ HÒA
1187 H62.58.26-231109-0006 09/11/2023 07/12/2023 11/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN CHUNG
1188 H62.58.26-231109-0007 09/11/2023 07/12/2023 11/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THỦY
1189 H62.58.26-231109-0008 09/11/2023 07/12/2023 11/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THỦY
1190 000.26.58.H62-230210-0009 10/02/2023 13/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRIỆU THỊ LUẬN
1191 000.26.58.H62-230810-0009 10/08/2023 11/08/2023 17/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ TIẾN ĐẠT
1192 000.26.58.H62-230406-0010 11/04/2023 19/05/2023 22/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ TIẾN BỘ
1193 000.26.58.H62-230511-0001 11/05/2023 30/05/2023 31/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN HÙNG
1194 000.26.58.H62-230811-0007 11/08/2023 14/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TIẾN ĐẠT
1195 000.26.58.H62-230112-0001 12/01/2023 13/01/2023 23/03/2023
Trễ hạn 49 ngày.
TRẦN VĂN BÌNH
1196 000.26.58.H62-230112-0011 12/01/2023 02/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN TUẤN TÀI
1197 000.26.58.H62-230612-0003 12/06/2023 13/06/2023 16/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGÔ VĂN TUẤN
1198 000.26.58.H62-230113-0001 13/01/2023 03/03/2023 15/05/2023
Trễ hạn 50 ngày.
LÊ THỊ HẠNH (NHẬN ỦY QUYỀN PHẠM HỮU HƯNG
1199 000.26.58.H62-230113-0002 13/01/2023 03/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LƯƠNG THỊ LIỀN
1200 000.26.58.H62-230713-0001 13/07/2023 20/07/2023 01/08/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN CHI
1201 000.26.58.H62-231013-0005 13/10/2023 06/11/2023 13/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ VĂN CHIẾN
1202 000.26.58.H62-231013-0006 13/10/2023 31/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO THỊ ĐƯƠNG
1203 000.26.58.H62-230614-0007 14/06/2023 15/06/2023 20/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN LINH
1204 000.26.58.H62-230914-0007 14/09/2023 15/09/2023 18/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TIẾN ĐẠT
1205 000.26.58.H62-230914-0008 14/09/2023 15/09/2023 18/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TIẾN ĐẠT
1206 000.26.58.H62-230914-0010 14/09/2023 15/09/2023 18/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TIẾN ĐẠT
1207 000.26.58.H62-230914-0011 14/09/2023 15/09/2023 18/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TIẾN ĐẠT
1208 000.26.58.H62-230914-0012 14/09/2023 15/09/2023 18/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TIẾN ĐẠT
1209 000.26.58.H62-230914-0013 14/09/2023 15/09/2023 18/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TIẾN ĐẠT
1210 000.26.58.H62-230518-0001 18/05/2023 01/06/2023 02/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG VĂN GIANG
1211 000.26.58.H62-230518-0002 18/05/2023 01/06/2023 02/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG VĂN HÀ
1212 000.26.58.H62-230518-0004 18/05/2023 01/06/2023 02/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU VĂN VUI
1213 000.26.58.H62-230518-0010 18/05/2023 01/06/2023 02/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THANH TÙNG
1214 000.26.58.H62-230518-0011 18/05/2023 01/06/2023 02/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU VĂN DŨNG
1215 000.26.58.H62-230518-0012 18/05/2023 01/06/2023 02/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÂN
1216 000.26.58.H62-230419-0001 19/04/2023 20/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRIỆU VĂN LUÔN
1217 000.26.58.H62-230919-0004 19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ TIẾN ĐẠT
1218 000.26.58.H62-230218-0006 20/02/2023 21/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN PHƯƠNG
1219 000.26.58.H62-230320-0003 20/03/2023 21/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN HỮU TUẤN
1220 000.26.58.H62-230320-0004 20/03/2023 21/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ THANH ĐÀO
1221 H62.58.26-231120-0005 20/11/2023 12/12/2023 13/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHU THỊ HOA
1222 H62.58.26-231120-0006 20/11/2023 12/12/2023 13/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN THỦY
1223 000.26.58.H62-230321-0002 21/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LỰC
1224 000.26.58.H62-230421-0011 21/04/2023 24/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG VĂN SƠN
1225 000.26.58.H62-230721-0009 21/07/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HOÀNG THẮNG
1226 000.26.58.H62-230721-0012 21/07/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HOÀNG THẮNG
1227 000.26.58.H62-230721-0013 21/07/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HOÀNG THẮNG
1228 000.26.58.H62-230921-0002 21/09/2023 28/09/2023 06/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HOÀNG VĂN THỤ
1229 000.26.58.H62-230921-0003 21/09/2023 28/09/2023 06/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
CAO THỊ NỤ(VỢ ÔNG NGUYỄN VĂN CÔNG)
1230 H62.58.26-231123-0009 23/11/2023 12/12/2023 13/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN ĐẠO ( PHÀM THỊ ĐƯỜNG)
1231 000.26.58.H62-230725-0011 25/07/2023 08/08/2023 10/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯƠNG VĂN THẮNG
1232 000.26.58.H62-230228-0001 28/02/2023 01/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU VIỆT BẮC
1233 H62.58.26-231129-0006 29/11/2023 30/11/2023 01/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN DUY ĐÔNG
1234 000.26.58.H62-230831-0004 31/08/2023 22/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHU VĂN LÂM
1235 000.26.58.H62-230831-0011 31/08/2023 02/10/2023 19/10/2023
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN VĂN NHẠN
1236 000.26.58.H62-230831-0013 31/08/2023 02/10/2023 06/11/2023
Trễ hạn 25 ngày.
CHU THỊ THÚY HẰNG
1237 000.24.58.H62-230601-0004 01/06/2023 02/06/2023 06/09/2023
Trễ hạn 68 ngày.
VŨ THỊ OANH
1238 000.24.58.H62-230801-0009 01/08/2023 18/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LỪNG TC NGUYỄN THỊ THÁI
1239 000.24.58.H62-231002-0008 02/10/2023 30/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THỂ
1240 000.24.58.H62-230404-0001 04/04/2023 05/04/2023 06/09/2023
Trễ hạn 109 ngày.
VŨ VĂN QUYỀN
1241 000.24.58.H62-230704-0006 04/07/2023 18/07/2023 19/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THỦY (CẤP ĐỔI)
1242 000.24.58.H62-230906-0006 06/09/2023 20/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
PHAN VĂN TẤN
1243 000.24.58.H62-230906-0007 06/09/2023 29/09/2023 03/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN GẦN (PHAN VĂN GÁNH)
1244 H62.58.24-231207-0012 07/12/2023 21/12/2023 25/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN TRƯỜNG + TRẦN THỊ LUẬN
1245 000.24.58.H62-230307-0016 08/03/2023 09/03/2023 14/07/2023
Trễ hạn 90 ngày.
BÙI VĂN KHOA
1246 000.24.58.H62-230109-0011 09/01/2023 10/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN TUẤN
1247 H62.58.24-231109-0010 09/11/2023 28/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH QUANG CHÍNH (ĐINH VĂN CHÍNH)
1248 000.24.58.H62-230310-0003 10/03/2023 24/03/2023 26/03/2023
Trễ hạn 0 ngày.
VŨ QUỐC LỰ ĐÃ CHẾT CON VŨ VĂN QUYỀN KÊ KHAI
1249 000.24.58.H62-230310-0004 10/03/2023 24/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN TRUNG SỸ ĐÃ CHẾT CON TRẦN VĂN TẤN KÊ KHAI
1250 000.24.58.H62-230510-0024 10/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO THỊ QUÂY TC LÊ VĂN DUY
1251 000.24.58.H62-230707-0014 10/07/2023 11/07/2023 06/09/2023
Trễ hạn 41 ngày.
BÙI THI HOA
1252 000.24.58.H62-230707-0016 10/07/2023 11/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN THUÝ
1253 000.24.58.H62-230707-0017 10/07/2023 13/07/2023 06/09/2023
Trễ hạn 39 ngày.
NGUYỄN VĂN THUÝ
1254 000.24.58.H62-230712-0007 12/07/2023 26/07/2023 27/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CHẤT (CẤP ĐỔI)
1255 000.24.58.H62-230712-0008 12/07/2023 26/07/2023 27/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ VĂN BỔNG+ TRẦN THỊ MÙI (CẤP ĐỔI)
1256 000.24.58.H62-230712-0014 12/07/2023 26/07/2023 27/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TÂN (CẤP ĐỔI)
1257 000.24.58.H62-230912-0008 12/09/2023 06/10/2023 10/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH CÔNG ĐẢM
1258 000.24.58.H62-230912-0009 12/09/2023 06/10/2023 10/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN NHANG
1259 000.24.58.H62-230912-0010 12/09/2023 06/10/2023 10/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TÂN
1260 000.24.58.H62-230912-0012 12/09/2023 20/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN CHUNG TC NGUYỄN XUÂN THU
1261 000.24.58.H62-230815-0009 15/08/2023 22/11/2023 24/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ ĐA (LÊ THỊ HỒNG ĐA)
1262 000.24.58.H62-220915-0002 15/09/2022 16/09/2022 06/09/2023
Trễ hạn 252 ngày.
TRẦN NGỌC THÔNG
1263 000.24.58.H62-230516-0001 16/05/2023 02/06/2023 08/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN VĂN TRÀO TC PHAN VĂN SƠN
1264 000.24.58.H62-230516-0002 16/05/2023 02/06/2023 08/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN VĂN TRÀO TC PHAN VĂN SƠN
1265 000.24.58.H62-220916-0008 16/09/2022 20/09/2022 06/09/2023
Trễ hạn 250 ngày.
NGUYỄN VĂN SỸ
1266 000.24.58.H62-230718-0002 18/07/2023 11/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO VĂN XỜM (CAO XUÂN TỐ)
1267 000.24.58.H62-230718-0004 18/07/2023 07/08/2023 08/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN HOÀI PHƯƠNG
1268 000.24.58.H62-230419-0005 19/04/2023 20/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THỦY
1269 000.24.58.H62-230919-0006 19/09/2023 06/10/2023 10/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THANH HẢI
1270 000.24.58.H62-230319-0003 20/03/2023 21/03/2023 06/09/2023
Trễ hạn 120 ngày.
LÊ THỊ LÝ
1271 000.24.58.H62-230221-0008 21/02/2023 07/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN THANH CHÚC
1272 000.24.58.H62-230221-0011 21/02/2023 07/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CAO VĂN TRÍ
1273 000.24.58.H62-221121-0003 21/11/2022 22/11/2022 24/08/2023
Trễ hạn 196 ngày.
NGUYỄN VĂN THỊNH
1274 H62.58.24-231121-0013 21/11/2023 19/12/2023 20/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN HÒA
1275 H62.58.24-231121-0014 21/11/2023 19/12/2023 20/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THANH
1276 H62.58.24-231121-0015 21/11/2023 19/12/2023 20/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CÀNH
1277 H62.58.24-231121-0016 21/11/2023 19/12/2023 20/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN TOÀN
1278 H62.58.24-231121-0017 21/11/2023 19/12/2023 20/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN QUÝT
1279 H62.58.24-231121-0023 21/11/2023 14/12/2023 20/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN MINH THẢO TK NGUYỄN ĐỨC LONG
1280 000.24.58.H62-230822-0003 22/08/2023 11/09/2023 14/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN VĂN ĐỊNH CN PHAN VĂN THIỆP+ PHAN THỊ HIỆP
1281 000.24.58.H62-230822-0012 22/08/2023 11/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN KHÓA TC NGUYỄN THẾ ANH
1282 000.24.58.H62-220922-0004 22/09/2022 23/09/2022 06/09/2023
Trễ hạn 247 ngày.
CHU VĂN HOÀNG
1283 000.24.58.H62-221122-0009 22/11/2022 06/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN VĂN HOÀN, TÔ THỊ HƯỜNG
1284 000.24.58.H62-221122-0010 22/11/2022 06/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 23 ngày.
VŨ VĂN TƯỞNG, PHAN THỊ THƠM
1285 000.24.58.H62-230523-0009 23/05/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO VĂN XỜM (CAO XUÂN TỐ)
1286 000.24.58.H62-230523-0010 23/05/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN SƠN ĐÔNG
1287 000.24.58.H62-230425-0009 25/04/2023 05/05/2023 17/07/2023
Trễ hạn 51 ngày.
PHAN THỊ CHÚC
1288 000.24.58.H62-231025-0011 25/10/2023 13/11/2023 14/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH CÔNG ĐẢM TC ĐINH QUANG ANH
1289 000.24.58.H62-230627-0014 27/06/2023 29/06/2023 17/07/2023
Trễ hạn 12 ngày.
PHẠM DUY BINH
1290 000.24.58.H62-230627-0016 27/06/2023 28/06/2023 17/07/2023
Trễ hạn 13 ngày.
PHẠM DUY BINH
1291 000.24.58.H62-220927-0006 27/09/2022 30/09/2022 06/09/2023
Trễ hạn 242 ngày.
NGUYỄN THỊ XUÂN
1292 000.24.58.H62-230628-0004 28/06/2023 05/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ MINH HIẾU
1293 000.24.58.H62-230628-0014 28/06/2023 12/07/2023 13/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN (ĐÍNH CHÍNH)
1294 000.24.58.H62-230629-0005 29/06/2023 30/06/2023 24/08/2023
Trễ hạn 39 ngày.
TẠ THỊ TÂN
1295 000.24.58.H62-230829-0005 29/08/2023 19/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN KIM TC NGUYỄN NGỌC PHÚ+NGUYỄN VĂN PHƯỢNG
1296 000.24.58.H62-230829-0007 29/08/2023 28/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN ĐĂNG KHOA
1297 000.24.58.H62-230829-0009 29/08/2023 14/09/2023 15/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ ĐÌNH KHIÊM
1298 000.24.58.H62-230829-0010 29/08/2023 14/09/2023 15/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN NAM
1299 000.24.58.H62-230829-0011 29/08/2023 19/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 9 ngày.
BÙI VĂN NĂM (BÙI VĂN ĐỎ)
1300 000.24.58.H62-230829-0013 29/08/2023 28/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN NGỌC HUY + NGUYỄN THỊ THẮM
1301 000.24.58.H62-230829-0015 29/08/2023 14/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 12 ngày.
VŨ XUÂN MINH
1302 H62.58.24-231130-0005 30/11/2023 19/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN HY TC NGUYỄN VĂN TÂN
1303 000.24.58.H62-230331-0002 31/03/2023 03/04/2023 06/09/2023
Trễ hạn 111 ngày.
NGUYỄN VĂN BINH
1304 000.24.58.H62-230531-0024 31/05/2023 14/06/2023 24/10/2023
Trễ hạn 94 ngày.
NGUYỄN VĂN KHÁNH
1305 000.24.58.H62-230531-0029 31/05/2023 21/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN BÌNH
1306 000.24.58.H62-230831-0017 31/08/2023 06/09/2023 07/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN TRẮC
1307 000.00.58.H62-230316-0009 17/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HUY HÙNG
1308 000.00.58.H62-230316-0008 17/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ HIỀN
1309 000.00.58.H62-230316-0007 17/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN VĨ
1310 000.00.58.H62-230316-0006 17/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN HẢI
1311 000.00.58.H62-230316-0005 17/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN HUY
1312 000.00.58.H62-230316-0004 17/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO ĐẮC PHƯƠNG
1313 000.00.58.H62-230316-0003 17/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN QUANG
1314 000.00.58.H62-230418-0004 18/04/2023 21/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MINH TUÂN
1315 000.00.58.H62-230418-0003 18/04/2023 21/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ VĂN HẢI
1316 000.00.58.H62-230418-0002 18/04/2023 21/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ ANH VĂN
1317 000.00.58.H62-230418-0001 18/04/2023 21/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THANH TUẤN
1318 000.00.58.H62-230718-0001 18/07/2023 21/07/2023 18/10/2023
Trễ hạn 63 ngày.
NGUYỄN KIỀU CHÂM
1319 000.00.58.H62-230822-0003 22/08/2023 25/08/2023 10/10/2023
Trễ hạn 32 ngày.
HOÀNG THỊ UYÊN
1320 000.00.58.H62-230828-0017 28/08/2023 31/08/2023 10/10/2023
Trễ hạn 28 ngày.
NGUYỄN MẠNH DƯƠNG
1321 000.00.58.H62-230328-0001 29/03/2023 03/04/2023 04/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAM THI THAI
1322 000.47.58.H62-230301-0008 01/03/2023 15/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ HẰNG - CẤP ĐỔI
1323 000.47.58.H62-230223-0010 23/02/2023 14/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN HUY - CHUYỂN NHƯỢNG CHẤT
1324 000.47.58.H62-230227-0003 27/02/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ VĂN BẢO - TÁCH THỬA
1325 000.47.58.H62-221229-0005 29/12/2022 13/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN THÁM
1326 000.47.58.H62-221229-0007 29/12/2022 13/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN HỒNG THỤ
1327 000.40.58.H62 -230301-0007 01/03/2023 15/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN ĐỊNH
1328 000.40.58.H62-231004-0015 04/10/2023 26/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN QUANG HÀ - TC - THÁI
1329 000.40.58.H62-231004-0016 04/10/2023 26/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN QUANG HÀ - TC - THÁI
1330 000.40.58.H62-231004-0017 04/10/2023 19/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHÙNG HOÀI NGHI - TC- LẬP
1331 000.40.58.H62 -230106-0008 06/01/2023 27/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHÙNG TRỌNG BẢNG
1332 000.40.58.H62-230908-0005 08/09/2023 29/09/2023 05/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN KHÁNH - CN - MẠNH
1333 000.40.58.H62-230809-0004 09/08/2023 23/08/2023 13/09/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THANH HẢI - CĐ
1334 000.40.58.H62-230809-0007 09/08/2023 23/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG VĂN ỨNG - CĐ
1335 000.40.58.H62-230809-0008 09/08/2023 23/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN THỌ - CĐ
1336 000.40.58.H62-230809-0009 09/08/2023 23/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ TĨNH MỊCH - CĐ
1337 000.40.58.H62 -230111-0006 11/01/2023 03/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LƯƠNG VĂN ĐỊNH
1338 000.40.58.H62 -230111-0008 11/01/2023 01/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
KHUẤT VĂN NGHĨA
1339 000.40.58.H62 -230111-0009 11/01/2023 01/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
KHUẤT VĂN CHÍNH
1340 000.40.58.H62 -230111-0010 11/01/2023 06/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN DŨNG - TC - HÙNG
1341 000.40.58.H62 -221111-0007 11/11/2022 08/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 27 ngày.
TRẦN THỊ NGUYỆT (NGUYỄN VĂN THỨC)
1342 000.40.58.H62 -221111-0008 11/11/2022 08/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 27 ngày.
TRẦN VĂN CƯỜNG
1343 000.40.58.H62 -221111-0011 11/11/2022 08/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 27 ngày.
PHÙNG TRỌNG TUYỂN (NGUYỄN THỊ MAI)
1344 000.40.58.H62 -221111-0012 11/11/2022 08/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 27 ngày.
TRẦN VĂN ĐỊNH
1345 000.40.58.H62 -221111-0013 11/11/2022 18/01/2023 17/03/2023
Trễ hạn 42 ngày.
PHAN DƯƠNG CỬ
1346 000.40.58.H62 -221111-0021 11/11/2022 01/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN CÔNG DŨNG (NGUYỄN THỊ HUYỀN)
1347 000.40.58.H62 -221111-0022 11/11/2022 01/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN PHÙNG ĐỊNH (TRẦN THỊ HOA)
1348 000.40.58.H62-230412-0010 12/04/2023 04/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHÙNG THỊ NGHĨA - TK
1349 000.40.58.H62-231012-0009 12/10/2023 15/11/2023 23/11/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LƯƠNG VĂN ĐỊNH -CN- CHIẾN
1350 000.40.58.H62-230713-0015 13/07/2023 22/09/2023 17/10/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN THẾ HÙNG - CĐ
1351 000.40.58.H62-230915-0003 15/09/2023 11/10/2023 12/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VĂN ỨNG - TT
1352 000.40.58.H62-230915-0007 15/09/2023 13/10/2023 16/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỨC - CĐ
1353 000.40.58.H62-230915-0008 15/09/2023 13/10/2023 17/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯƠNG VĂN THIỆN - CĐ
1354 000.40.58.H62-230915-0009 15/09/2023 13/10/2023 17/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯƠNG VĂN THIỆN - CD
1355 000.40.58.H62-230418-0007 18/04/2023 05/05/2023 07/05/2023
Trễ hạn 0 ngày.
LƯƠNG VĂN ĐỊNH - CĐ
1356 000.40.58.H62-230719-0009 19/07/2023 07/08/2023 30/08/2023
Trễ hạn 17 ngày.
PHAN VĂN CƯỜNG - TK - NGA
1357 000.40.58.H62 -230221-0008 21/02/2023 14/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LƯƠNG VĂN THỨC
1358 000.40.58.H62 -230221-0009 21/02/2023 14/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN KHÁNH
1359 000.40.58.H62-230621-0010 21/06/2023 26/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC PHÚ - TK - THỌ
1360 000.40.58.H62 -221221-0006 21/12/2022 12/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG VĂN LÝ
1361 000.40.58.H62 -221221-0008 21/12/2022 05/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG TRỌNG ĐÀO
1362 000.40.58.H62 -221222-0012 22/12/2022 26/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ THỊ THÚY
1363 H62.58.39-231123-0010 23/11/2023 21/12/2023 25/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN DU - CĐ
1364 H62.58.39-231123-0012 23/11/2023 12/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 12 ngày.
ĐỖ VĂN ĐÌNH - ĐC
1365 H62.58.39-231123-0015 23/11/2023 12/12/2023 14/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ TRỌNG ĐÌNH - CN - THÀNH
1366 000.40.58.H62-231025-0005 25/10/2023 13/11/2023 16/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN ANH - CN - NGUYÊN
1367 000.40.58.H62-231025-0009 25/10/2023 13/11/2023 16/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN KHÁNH -TC- VINH
1368 000.40.58.H62 -221125-0001 25/11/2022 16/01/2023 06/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN TOÁN
1369 000.40.58.H62 -221230-0002 30/12/2022 18/01/2023 10/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
TRẦN QUANG ĐẠM
1370 000.40.58.H62 -221230-0003 30/12/2022 18/01/2023 10/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
TRẦN QUANG ĐẠM
1371 000.40.58.H62 -221230-0006 30/12/2022 01/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN MẠNH CƯỜNG (PHÙNG THỊ DUNG)
1372 000.40.58.H62-230831-0001 31/08/2023 12/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN QUANG HẢI - TK
1373 000.40.58.H62-230831-0004 31/08/2023 02/10/2023 03/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CÔNG TRÒN - CĐ
1374 000.40.58.H62-230831-0005 31/08/2023 02/10/2023 03/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CÔNG DOANH - CĐ
1375 000.40.58.H62-230831-0006 31/08/2023 02/10/2023 03/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỮU HUYỆN - CĐ
1376 000.40.58.H62-230831-0007 31/08/2023 02/10/2023 03/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN DƯƠNG THANH - CĐ
1377 000.40.58.H62-230831-0008 31/08/2023 02/10/2023 03/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN ANH - CĐ
1378 000.37.58.H62-230105-0010 05/01/2023 06/03/2023 29/06/2023
Trễ hạn 82 ngày.
TRẦN THỊ QUẾ
1379 000.37.58.H62-230906-0001 06/09/2023 02/10/2023 20/10/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN LUNG
1380 000.37.58.H62-230906-0002 06/09/2023 02/10/2023 20/10/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ ANH VINH
1381 000.37.58.H62-230906-0003 06/09/2023 04/10/2023 19/11/2023
Trễ hạn 32 ngày.
TRỊNH THỊ SẢO
1382 000.37.58.H62-230906-0007 06/09/2023 04/10/2023 19/11/2023
Trễ hạn 32 ngày.
NGUYỄN THỊ TÍNH
1383 000.37.58.H62-230906-0008 06/09/2023 03/10/2023 19/11/2023
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN THỊ CHÍCH
1384 000.37.58.H62-231006-0001 06/10/2023 17/11/2023 19/11/2023
Trễ hạn 0 ngày.
LÊ BÁ XUYÊN TC LÊ BÁ CHUNG
1385 000.37.58.H62-230608-0003 08/06/2023 27/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN DƯƠNG CN GIANG ĐỨC DƯƠNG
1386 000.37.58.H62-230608-0004 08/06/2023 27/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CẢNH CN PHAN MẠNH XUÂN
1387 000.37.58.H62-230908-0001 08/09/2023 24/10/2023 19/11/2023
Trễ hạn 18 ngày.
PHAN HỮU LƯƠNG ( ĐÃ CHẾT) TK PHAN THỊ LAN
1388 000.37.58.H62-230908-0002 08/09/2023 05/10/2023 19/11/2023
Trễ hạn 31 ngày.
PHAN HỮU LĂNG TC PHAN HỮU HẢI
1389 000.37.58.H62-230908-0003 08/09/2023 31/10/2023 19/11/2023
Trễ hạn 13 ngày.
ĐỖ VĂN TUẤN
1390 000.37.58.H62-230413-0010 13/04/2023 27/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ XUÂN DŨNG
1391 000.37.58.H62-230914-0001 14/09/2023 10/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 14 ngày.
THIỀU MINH DƯ
1392 000.37.58.H62-230914-0002 14/09/2023 10/10/2023 20/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
PHAN THỊ NAM
1393 000.37.58.H62-230914-0004 14/09/2023 03/10/2023 19/11/2023
Trễ hạn 33 ngày.
HOÀNG THỊ ẢNH
1394 000.37.58.H62-230921-0002 21/09/2023 05/10/2023 19/11/2023
Trễ hạn 31 ngày.
LÊ TRƯỜNG KHOA
1395 000.37.58.H62-230921-0005 21/09/2023 10/10/2023 19/11/2023
Trễ hạn 28 ngày.
LÊ THỊ MẠCH
1396 H62.58.36-231122-0013 22/11/2023 11/12/2023 14/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐẮC THẮNG CN GIANG ĐỨC DƯƠNG
1397 H62.58.36-231122-0015 22/11/2023 11/12/2023 19/12/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ VĂN MINH TK LÊ THỊ THÚY
1398 000.37.58.H62-230323-0005 23/03/2023 11/04/2023 14/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ NHƯ Ý CN NGUYEN VAN ANH
1399 000.37.58.H62-230323-0006 23/03/2023 11/04/2023 14/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN ANH CN LÊ NHƯ Ý
1400 000.37.58.H62-231024-0013 24/10/2023 10/11/2023 19/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN HỒNG TK LƯƠNG THỊ THÚY
1401 000.37.58.H62-230726-0009 26/07/2023 21/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRỊNH TIẾN LĂNG
1402 000.37.58.H62-231026-0002 26/10/2023 09/11/2023 19/11/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHAN THẾ QUẾ
1403 000.37.58.H62-230629-0005 29/06/2023 13/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN HỮU LƯƠNG ( ĐÃ CHẾT ) NGƯỜI NỘP THAY PHAN THỊ LAN
1404 000.37.58.H62-221229-0001 29/12/2022 17/02/2023 04/04/2023
Trễ hạn 32 ngày.
TRẦN VĂN DƯƠNG
1405 000.37.58.H62-221229-0002 29/12/2022 17/02/2023 04/04/2023
Trễ hạn 32 ngày.
GIANG ĐỨC DƯƠNG
1406 000.37.58.H62-221229-0003 29/12/2022 17/02/2023 20/04/2023
Trễ hạn 44 ngày.
GIANG ĐỨC DƯƠNG
1407 000.37.58.H62-221229-0004 29/12/2022 17/02/2023 04/04/2023
Trễ hạn 32 ngày.
GIANG ĐỨC DƯƠNG
1408 000.37.58.H62-230831-0001 31/08/2023 21/09/2023 19/11/2023
Trễ hạn 41 ngày.
BÙI NGỌC QUÝ CN KHUẤT VĂN HANH
1409 000.37.58.H62-230831-0002 31/08/2023 21/09/2023 19/11/2023
Trễ hạn 41 ngày.
LÊ VĂN QUÂN TK
1410 000.37.58.H62-230831-0004 31/08/2023 21/09/2023 19/11/2023
Trễ hạn 41 ngày.
LÊ XUÂN CƠ TC LÊ XUÂN SỞ
1411 000.37.58.H62-230831-0006 31/08/2023 02/10/2023 19/11/2023
Trễ hạn 34 ngày.
HOÀNG ĐỨC SỰ
1412 000.37.58.H62-230831-0007 31/08/2023 29/09/2023 19/11/2023
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮM ( ĐÃ CHẾT0 NGƯỜI NỘP LƯƠNG THỊ THÚY
1413 000.37.58.H62-230831-0008 31/08/2023 02/10/2023 19/11/2023
Trễ hạn 34 ngày.
TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG
1414 000.37.58.H62-230831-0009 31/08/2023 02/10/2023 19/11/2023
Trễ hạn 34 ngày.
TRẦN CÔNG BẰNG
1415 000.37.58.H62-230301-0009 01/03/2023 02/03/2023 25/04/2023
Trễ hạn 38 ngày.
THIỀU KHÁNH PHƯƠNG
1416 000.37.58.H62-230105-0011 05/01/2023 19/01/2023 10/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ SƠN HỌC ( ĐÃ CHẾT) NGƯỜI NỘP LÊ XUÂN HÀNH
1417 000.37.58.H62-230406-0005 06/04/2023 27/04/2023 17/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ BÁ ĐỀ ( ĐÃ CHẾT) NGƯỜI NỘP TRỊNH THỊ QUY
1418 000.37.58.H62-230706-0008 06/07/2023 27/07/2023 01/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN TỬU ( ĐÃ CHẾT0 NỘP THAY LÊ VĂN NHÂN
1419 000.37.58.H62-230706-0009 06/07/2023 27/07/2023 01/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ CÔNG XUẤT
1420 000.37.58.H62-230706-0011 06/07/2023 20/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THẾ LONG
1421 000.37.58.H62-230908-0004 08/09/2023 06/10/2023 09/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ VINH
1422 000.37.58.H62-221209-0005 09/12/2022 30/12/2022 13/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ BÁ CỘI ( ĐÃ CHẾT) NỘP THAY LÊ BÁ XUYÊN
1423 000.37.58.H62-221209-0007 09/12/2022 30/12/2022 09/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN ĐÌNH THỜI
1424 000.37.58.H62-230511-0007 11/05/2023 01/06/2023 06/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN THẾ KHANG
1425 000.37.58.H62-230112-0002 12/01/2023 07/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ DANH TUYÊN TK LÊ XUÂN HƯNG
1426 000.37.58.H62-230112-0003 12/01/2023 07/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ NGHỀ TC LÊ THỊ HỒNG CHIÊN
1427 000.37.58.H62-230216-0006 16/02/2023 02/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ CĂN
1428 000.37.58.H62-230216-0007 16/02/2023 02/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRỊNH TIẾN TRỌNG
1429 000.37.58.H62-230518-0005 18/05/2023 08/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ VĂN QUÂN ( ĐÃ CHẾT) NGƯỜI NỘP LÊ THỊ LOAN
1430 000.37.58.H62-230518-0006 18/05/2023 08/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 13 ngày.
TRỊNH TIẾN LĂNG
1431 000.37.58.H62-230323-0016 23/03/2023 06/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ VĂN CHIẾN
1432 000.37.58.H62-221223-0003 23/12/2022 13/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THÀNH ĐỒNG
1433 000.37.58.H62-221223-0005 23/12/2022 13/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ QUỐC KHÁNH
1434 000.37.58.H62-221229-0010 29/12/2022 13/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHAN THỊ SUỐT
1435 000.37.58.H62-221229-0012 29/12/2022 13/01/2023 15/02/2023
Trễ hạn 23 ngày.
LÊ VĂN TÂN
1436 000.37.58.H62-221229-0020 29/12/2022 18/01/2023 10/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN ĐĂNG DUNG
1437 000.37.58.H62-230831-0003 31/08/2023 21/09/2023 19/11/2023
Trễ hạn 41 ngày.
PHAN HỮU TÂM TC PHAN MẠNH ĐỨC
1438 000.37.58.H62-230831-0005 31/08/2023 21/09/2023 19/11/2023
Trễ hạn 41 ngày.
LÊ THỊ NAM ĐÃ CHẾT NỘP THAY NGUYỄN VĂN HÙNG
1439 000.28.58.H62-230308-0002 08/03/2023 22/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN BÁ NHẬT
1440 000.28.58.H62-230301-0006 01/03/2023 12/04/2023 24/05/2023
Trễ hạn 29 ngày.
HOÀNG VĂN THỂ
1441 000.28.58.H62-230301-0008 01/03/2023 12/04/2023 24/05/2023
Trễ hạn 29 ngày.
HOÀNG VĂN HẢI
1442 000.28.58.H62-230731-0006 01/08/2023 11/08/2023 17/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ THỊ THANH HẢI
1443 000.28.58.H62-230801-0007 01/08/2023 15/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1444 000.28.58.H62-230802-0002 02/08/2023 16/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1445 000.28.58.H62-231103-0002 03/11/2023 29/11/2023 08/12/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1446 H62.58.28-231204-0001 04/12/2023 21/12/2023 29/12/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1447 000.28.58.H62-230705-0003 05/07/2023 06/07/2023 07/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ ANH TÙNG
1448 000.28.58.H62-230907-0001 07/09/2023 21/09/2023 09/10/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1449 000.28.58.H62-220810-0001 10/08/2022 11/08/2022 07/06/2023
Trễ hạn 212 ngày.
ĐỖ VĂN QUANG
1450 000.28.58.H62-230913-0001 13/09/2023 04/10/2023 09/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1451 000.28.58.H62-230913-0002 13/09/2023 06/10/2023 16/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1452 000.28.58.H62-230614-0001 14/06/2023 09/10/2023 23/10/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1453 000.28.58.H62-230614-0002 14/06/2023 09/10/2023 27/10/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1454 000.28.58.H62-230614-0008 14/06/2023 09/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1455 000.28.58.H62-230614-0009 14/06/2023 09/10/2023 24/12/2023
Trễ hạn 54 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1456 000.28.58.H62-230216-0001 16/02/2023 17/02/2023 18/02/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN TRẦN GIANG
1457 000.28.58.H62-220517-0002 17/05/2022 18/05/2022 07/06/2023
Trễ hạn 273 ngày.
NGUYỄN VĂN TOÁN
1458 000.28.58.H62-231018-0003 18/10/2023 09/11/2023 11/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1459 000.28.58.H62-231018-0004 18/10/2023 09/11/2023 11/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1460 000.28.58.H62-221018-0003 19/10/2022 14/11/2022 16/05/2023
Trễ hạn 130 ngày.
HOÀNG ĐỨC HƯỚNG
1461 000.28.58.H62-230726-0004 26/07/2023 09/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN CÔNG KHANG
1462 000.28.58.H62-230131-0001 31/01/2023 02/02/2023 19/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
PHÙNG ANH TUẤN
1463 000.28.58.H62-220531-0005 31/05/2022 01/06/2022 07/06/2023
Trễ hạn 263 ngày.
NGUYỄN VĂN HOÀN
1464 000.43.58.H62-230713-0006 13/07/2023 03/08/2023 16/08/2023
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ VĂN HOÀN
1465 000.43.58.H62-230802-0005 02/08/2023 16/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN KHƯƠNG (LÊ DUY KHƯƠNG)
1466 000.43.58.H62-230802-0006 02/08/2023 16/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN LUYẾN (LÊ THÀNH LUYẾN)
1467 000.43.58.H62-230802-0007 02/08/2023 16/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ XÈNG (HOÀNG QUỐC LƯU)
1468 000.43.58.H62-230405-0014 05/04/2023 19/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ ĐỨC THỊNH
1469 000.43.58.H62-230405-0015 05/04/2023 19/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LỖ VĂN KIM
1470 000.43.58.H62-230405-0016 05/04/2023 19/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ TRỌNG TOẢN
1471 000.43.58.H62-230405-0018 05/04/2023 19/04/2023 21/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LỖ THỊ KHOÁT
1472 000.43.58.H62-231006-0005 06/10/2023 20/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ VĂN CÔNG (LÊ THỊ HÀ)
1473 H62.58.42-231207-0013 07/12/2023 21/12/2023 22/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN HANH
1474 000.43.58.H62-230509-0013 09/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN CÔNG
1475 H62.58.42-231109-0018 09/11/2023 05/12/2023 13/12/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN PHÚC
1476 000.43.58.H62-230811-0007 11/08/2023 05/09/2023 07/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG VĂN SÁCH
1477 000.43.58.H62-230912-0005 12/09/2023 10/10/2023 11/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ MINH ĐĂNG (LÊ VĂN ĐĂNG)
1478 000.43.58.H62-230912-0006 12/09/2023 10/10/2023 11/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LỖ THỊ KHOÁT (ĐỖ THỊ KHOÁT)
1479 000.43.58.H62-230912-0007 12/09/2023 10/10/2023 11/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN DUNG
1480 000.43.58.H62-230912-0008 12/09/2023 10/10/2023 11/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN TÚ
1481 000.43.58.H62-230912-0009 12/09/2023 10/10/2023 11/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VIỆT PHƯƠNG
1482 000.43.58.H62-230912-0010 12/09/2023 05/10/2023 21/10/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN THỊ NĂM (NGUYỄN VĂN VĂN)
1483 000.43.58.H62-230912-0011 12/09/2023 12/10/2023 21/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN ĐẮC THỨC (NGUYỄN VĂN THỨC)
1484 000.43.58.H62-230912-0012 12/09/2023 04/10/2023 21/10/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN XUÂN TẢO (NGUYỄN VĂN TẺO)
1485 000.43.58.H62-230912-0013 12/09/2023 26/09/2023 03/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG VĂN BẢY
1486 000.43.58.H62-230912-0014 12/09/2023 06/10/2023 17/10/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN THỊ MÙI
1487 000.43.58.H62-230912-0015 12/09/2023 06/10/2023 17/10/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐỖ VIỆT THẮNG
1488 000.43.58.H62-230213-0006 13/02/2023 27/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG
1489 H62.58.42-231114-0001 14/11/2023 28/11/2023 19/12/2023
Trễ hạn 15 ngày.
ĐẶNG KIM DOANH
1490 000.43.58.H62-230421-0010 21/04/2023 19/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LỖ VĂN TẤN
1491 000.43.58.H62-230921-0004 21/09/2023 19/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN CÁNH (TRẦN VĂN MẠNH)
1492 000.43.58.H62-230921-0005 21/09/2023 19/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN LUẬT
1493 000.43.58.H62-230921-0006 21/09/2023 19/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LỖ VĂN KIM (ĐỖ VĂN KIM)
1494 H62.58.42-231124-0004 24/11/2023 08/12/2023 19/12/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN TỈNH
1495 00.43.58.H62 -220627-0036 27/06/2022 08/08/2022 04/01/2023
Trễ hạn 106 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH
1496 000.43.58.H62-230927-0002 27/09/2023 25/10/2023 17/11/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN VĂN THÁI
1497 000.00.58.H62-230717-0001 17/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHU VĂN CƯỜNG
1498 000.00.58.H62-230715-0001 17/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LÝ
1499 000.00.58.H62-230717-0007 17/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHU VĂN CƯỜNG
1500 000.00.58.H62-230717-0004 17/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHU VĂN CƯỜNG
1501 000.00.58.H62-230717-0002 17/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHU VĂN CƯỜNG
1502 000.00.58.H62-230717-0013 17/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ XUÂN TIẾN
1503 000.00.58.H62-230717-0015 17/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHÂU HƯƠNG GIANG
1504 000.00.58.H62-230717-0014 17/07/2023 20/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHÂU HƯƠNG GIANG
1505 000.00.58.H62-230621-0004 21/06/2023 12/07/2023 03/08/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ THẢO
1506 000.00.58.H62-221129-0002 29/11/2022 16/01/2023 14/08/2023
Trễ hạn 149 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
1507 000.10.58.H62-230801-0005 01/08/2023 04/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN SƠN
1508 000.10.58.H62-230801-0004 01/08/2023 04/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN SƠN
1509 000.10.58.H62-230801-0003 01/08/2023 04/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN SƠN
1510 000.10.58.H62-230801-0002 01/08/2023 04/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ TUYỀN
1511 000.10.58.H62-230807-0001 07/08/2023 10/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ VĂN HỒNG
1512 000.10.58.H62-230807-0002 07/08/2023 10/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ THANH
1513 000.10.58.H62-230807-0004 07/08/2023 10/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ TỈNH
1514 000.10.58.H62-230808-0001 08/08/2023 11/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THẠCH
1515 000.25.58.H62-221201-0002 01/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ QUANG HÂN (CĐ)
1516 000.25.58.H62-230302-0004 02/03/2023 16/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG VĂN VIẾT (CĐ)
1517 000.25.58.H62-230203-0005 03/02/2023 17/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI ĐĂNG KHAI (CĐ)
1518 000.25.58.H62-230803-0002 03/08/2023 17/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN BÌNH (CĐ)
1519 000.25.58.H62-230803-0007 03/08/2023 17/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BẠCH VĂN GIÁN (CĐ)
1520 000.25.58.H62-230803-0009 03/08/2023 26/09/2023 17/10/2023
Trễ hạn 15 ngày.
BẠCH VĂN QUÉT (LĐ)
1521 000.25.58.H62-221103-0009 03/11/2022 04/11/2022 18/07/2023
Trễ hạn 181 ngày.
NGUYỄN VĂN LÝ
1522 000.25.58.H62-231005-0005 05/10/2023 02/11/2023 07/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN TƯƠNG (CĐ)
1523 000.25.58.H62-231005-0006 05/10/2023 02/11/2023 07/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BẠCH VĂN LỘC (CĐ)
1524 000.25.58.H62-231005-0008 05/10/2023 02/11/2023 07/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
CHU VĂN THU (CĐ)
1525 000.25.58.H62-230406-0005 06/04/2023 24/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN LUẬN (CĐ)
1526 000.25.58.H62-230307-0004 07/03/2023 08/03/2023 18/07/2023
Trễ hạn 93 ngày.
NGUYỄN VĂN LÝ
1527 H62.58.25-231109-0003 09/11/2023 07/12/2023 14/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
CHU QUANG THU (CĐ)
1528 H62.58.25-231109-0006 09/11/2023 07/12/2023 14/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGÔ VĂN HIỆP(CĐ)
1529 H62.58.25-231109-0007 09/11/2023 07/12/2023 14/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN HÒA (CĐ)
1530 H62.58.25-231109-0008 09/11/2023 07/12/2023 14/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌT (CĐ)
1531 H62.58.25-231109-0010 09/11/2023 07/12/2023 14/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ LẠI (CĐ)
1532 000.25.58.H62-230810-0004 10/08/2023 24/08/2023 25/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN PHẬN (CĐ)
1533 000.25.58.H62-221110-0001 10/11/2022 03/01/2023 03/04/2023
Trễ hạn 64 ngày.
BÙI VĂN MINH (LĐ)
1534 000.25.58.H62-221110-0002 10/11/2022 03/01/2023 03/04/2023
Trễ hạn 64 ngày.
CAO THỊ THANH (LĐ)
1535 000.25.58.H62-221110-0005 10/11/2022 03/01/2023 03/04/2023
Trễ hạn 64 ngày.
TRẦN THỊ MAI (LĐ)
1536 000.25.58.H62-221110-0007 10/11/2022 03/01/2023 04/06/2023
Trễ hạn 107 ngày.
BÙI VĂN TOÀN (LĐ)
1537 000.25.58.H62-230413-0001 13/04/2023 27/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ VĂN ĐỖ (CĐ)
1538 000.25.58.H62-230914-0003 14/09/2023 12/10/2023 02/11/2023
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN VĂN CÁT (CĐ)
1539 000.25.58.H62-230914-0004 14/09/2023 11/10/2023 12/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN THÀNH
1540 000.25.58.H62-230615-0004 15/06/2023 29/06/2023 31/07/2023
Trễ hạn 22 ngày.
BÙI VĂN ĐỨC (ĐC)
1541 000.25.58.H62-230216-0007 16/02/2023 02/03/2023 04/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THOA (CĐ)
1542 000.25.58.H62-230216-0010 16/02/2023 02/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN THỊ VÂN (CĐ)
1543 000.25.58.H62-230316-0003 16/03/2023 05/04/2023 06/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN CHÚC (ĐC)
1544 000.25.58.H62-230518-0002 18/05/2023 01/06/2023 02/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN DŨNG (CĐ)
1545 000.25.58.H62-230518-0003 18/05/2023 01/06/2023 02/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ THỊ BÉ (CĐ)
1546 000.25.58.H62-231019-0004 19/10/2023 07/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 11 ngày.
BÙI VĂN HỘI (TK)
1547 000.25.58.H62-231019-0005 19/10/2023 07/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 11 ngày.
BÙI ĐĂNG HỌP (TK)
1548 000.25.58.H62-231019-0006 19/10/2023 07/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 11 ngày.
BÙI ĐĂNG THANH (TK)
1549 000.25.58.H62-230622-0007 22/06/2023 06/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ VĂN QUANG (CĐ)
1550 000.25.58.H62-221222-0004 22/12/2022 06/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ VẤN (ĐC)
1551 H62.58.25-231123-0003 23/11/2023 21/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGÔ THỊ GÁI (CĐ)
1552 H62.58.25-231123-0004 23/11/2023 21/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
BẠCH NGUYÊN TỐ (CĐ)
1553 H62.58.25-231123-0005 23/11/2023 21/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ XUÂN PHI (CĐ)
1554 H62.58.25-231123-0006 23/11/2023 21/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN KHẮC CƯỜNG (CĐ)
1555 H62.58.25-231123-0007 23/11/2023 21/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ THỊ THÊM (CĐ)
1556 H62.58.25-231123-0008 23/11/2023 21/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN KỲ (CĐ)
1557 H62.58.25-231123-0009 23/11/2023 21/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN LUẬN (CĐ)
1558 H62.58.25-231123-0010 23/11/2023 21/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
BẠCH VĂN TUYẾN (CĐ)
1559 000.25.58.H62-231026-0003 26/10/2023 02/11/2023 07/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ SỢI (GH)
1560 000.25.58.H62-231026-0005 26/10/2023 07/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 15 ngày.
BẠCH HỒNG ĐỨC (LĐ)
1561 000.25.58.H62-230427-0001 27/04/2023 16/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI ĐỨC XE (CĐ)
1562 000.25.58.H62-230427-0002 27/04/2023 16/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG (CĐ)
1563 000.25.58.H62-230928-0002 28/09/2023 26/10/2023 27/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LẮM (CĐ)
1564 000.25.58.H62-230928-0003 28/09/2023 26/10/2023 07/11/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ VĂN LỘC (CĐ)
1565 000.25.58.H62-230928-0005 28/09/2023 10/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI VĂN ĐỨC (CL)
1566 000.25.58.H62-221229-0007 29/12/2022 18/01/2023 10/02/2023
Trễ hạn 17 ngày.
BÙI VĂN THÀNH (CN)
1567 H62.58.25-231130-0006 30/11/2023 14/12/2023 22/12/2023
Trễ hạn 6 ngày.
CHU VĂN SANG (BĐ)
1568 H62.58.25-231130-0007 30/11/2023 19/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 7 ngày.
BÙI THỊ TUYẾN (ĐC)
1569 000.18.58.H62-231026-0002 26/10/2023 14/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 12 ngày.
ĐỖ THỊ HIỀN
1570 000.18.58.H62-230601-0002 01/06/2023 15/06/2023 19/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN MINH TIẾN
1571 000.18.58.H62-230608-0003 08/06/2023 29/06/2023 07/07/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN CÔNG ĐẠT
1572 000.18.58.H62-230810-0009 10/08/2023 24/08/2023 25/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VĂN ĐĂNG NHỎ
1573 000.18.58.H62-230810-0010 10/08/2023 24/08/2023 25/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VĂN ĐĂNG NHỎ
1574 000.18.58.H62-230911-0001 11/09/2023 09/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 13 ngày.
PHAN VĂN ĐỨC
1575 000.18.58.H62-231012-0005 12/10/2023 31/10/2023 04/12/2023
Trễ hạn 24 ngày.
LÊ XUÂN DƯƠNG
1576 000.18.58.H62-230913-0003 13/09/2023 11/10/2023 20/10/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐẶNG QUANG SƠN
1577 000.18.58.H62-230921-0004 21/09/2023 19/10/2023 08/11/2023
Trễ hạn 14 ngày.
ĐỖ VĂN CHIẾN
1578 000.18.58.H62-230921-0005 21/09/2023 19/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG
1579 000.18.58.H62-230622-0007 22/06/2023 06/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 13 ngày.
ĐẶNG NGỌC BÍCH
1580 000.18.58.H62-231026-0003 26/10/2023 23/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHÙNG VĂN NẢY
1581 000.18.58.H62-231026-0004 26/10/2023 23/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐẶNG VĂN HẢI
1582 000.18.58.H62-231026-0005 26/10/2023 14/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN TỰ
1583 000.18.58.H62-231026-0006 26/10/2023 14/11/2023 20/11/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN TIẾN
1584 000.18.58.H62-230727-0002 27/07/2023 10/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM VĂN ĐỨC
1585 000.18.58.H62-230928-0004 28/09/2023 17/10/2023 22/11/2023
Trễ hạn 26 ngày.
NGUYỄN VĂN SÂM
1586 000.18.58.H62-230831-0009 31/08/2023 02/10/2023 04/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HỒNG (ĐÃ CHẾT) NGUYỄN THỊ LỢI KHAI THAY
1587 000.18.58.H62-230831-0012 31/08/2023 12/10/2023 27/10/2023
Trễ hạn 11 ngày.
ĐẶNG NGỌC BÍCH TẶNG CHO ĐẶNG VĂN THÀNH
1588 000.42.58.H62-221201-0016 01/12/2022 15/12/2022 27/02/2023
Trễ hạn 52 ngày.
TRẦN BÁ THƯỜNG
1589 000.42.58.H62-230802-0016 02/08/2023 20/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN MÓT TC NGUYỄN VĂN VINH (THỬA 51)
1590 000.42.58.H62-230802-0013 02/08/2023 03/08/2023 04/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ VÂN
1591 000.42.58.H62-230802-0017 02/08/2023 20/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN MÓT TC NGUYỄN VĂN VINH THỬA 52
1592 000.42.58.H62-221202-0007 02/12/2022 16/12/2022 27/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
LÊ QUỐC BẢO
1593 000.42.58.H62-230705-0004 05/07/2023 24/07/2023 26/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀM VĂN MỖ TK CHU THỊ LÂM
1594 000.42.58.H62-230705-0006 05/07/2023 19/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ PHÚ
1595 000.42.58.H62-230705-0008 05/07/2023 19/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
1596 000.42.58.H62-230705-0010 05/07/2023 26/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN GIÁP
1597 000.42.58.H62-230905-0005 05/09/2023 06/09/2023 31/10/2023
Trễ hạn 39 ngày.
KIỀU XUÂN HỘI
1598 000.42.58.H62-230906-0001 06/09/2023 04/10/2023 10/11/2023
Trễ hạn 27 ngày.
KIỀU THỊ TUẤT
1599 000.42.58.H62-230906-0002 06/09/2023 04/10/2023 10/11/2023
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN THỊ LỊCH
1600 000.42.58.H62-230906-0003 06/09/2023 04/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 16 ngày.
HỒ VĂN QUỐC
1601 000.42.58.H62-230906-0004 06/09/2023 04/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 16 ngày.
TRỊNH VĂN THÁI
1602 000.42.58.H62-230906-0005 06/09/2023 04/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 16 ngày.
ĐOÀN VĂN LINH
1603 000.42.58.H62-230906-0013 06/09/2023 02/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 18 ngày.
TRẦN BÁ HOÀNH
1604 000.42.58.H62-230906-0014 06/09/2023 02/10/2023 23/10/2023
Trễ hạn 15 ngày.
VŨ VĂN ĐẬU (ĐÃ CHẾT) NGUYỄN THỊ CHÌ KÊ KHAI THAY
1605 000.42.58.H62-230906-0015 06/09/2023 02/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 18 ngày.
LƯƠNG HỮU VĂN
1606 000.42.58.H62-230906-0016 06/09/2023 14/09/2023 10/11/2023
Trễ hạn 41 ngày.
LƯƠNG HỮU LUẬN TC LƯƠNG KHÁNH TÙNG
1607 000.42.58.H62-230906-0019 06/09/2023 14/09/2023 10/11/2023
Trễ hạn 41 ngày.
NGUYỄN THỊ QUYÊN TC VŨ VĂN CẦN
1608 000.42.58.H62-230906-0020 06/09/2023 14/09/2023 10/11/2023
Trễ hạn 41 ngày.
NGUYỄN THỊ QUYÊN TC VŨ TƯỜNG LÂN
1609 000.42.58.H62-230906-0023 06/09/2023 29/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 19 ngày.
ĐỖ NHƯ GIA
1610 000.42.58.H62-230906-0024 06/09/2023 20/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 26 ngày.
ĐỖ GIA HỒNG
1611 000.42.58.H62-230307-0013 07/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN DUY PHƯỢNG
1612 000.42.58.H62-230607-0021 07/06/2023 21/06/2023 23/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ THỊ THỤY
1613 000.42.58.H62-230607-0022 07/06/2023 21/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ XUÂN TỬU
1614 000.42.58.H62-230607-0023 07/06/2023 21/06/2023 11/07/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LƯƠNG HỮU LUẬN
1615 000.42.58.H62-230607-0026 07/06/2023 21/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀM HỮU THÔNG + NGUYỀN THỊ CHI
1616 000.42.58.H62-230707-0004 07/07/2023 10/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TRẦN BÁ CƯỜNG
1617 000.42.58.H62-221207-0005 07/12/2022 28/12/2022 09/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
ĐỖ GIA VIỆT
1618 000.42.58.H62-221207-0011 07/12/2022 26/12/2022 27/02/2023
Trễ hạn 45 ngày.
TRẦN BÁ THÀNH TC TRẦN BÁ KHÁNH
1619 H62.58.41-231207-0008 07/12/2023 08/12/2023 10/12/2023
Trễ hạn 0 ngày.
KIỀU CÔNG MINH
1620 H62.58.41-231108-0003 08/11/2023 06/12/2023 25/12/2023
Trễ hạn 13 ngày.
TRẦN VĂN ĐIỆN
1621 000.42.58.H62-230710-0005 10/07/2023 11/07/2023 21/07/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ TÂM
1622 000.42.58.H62-230111-0001 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ VĂN KIM
1623 000.42.58.H62-230111-0002 11/01/2023 01/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LƯƠNG HỮU BÌNH KT KIỀU THỊ DƯ
1624 000.42.58.H62-230111-0003 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN BÁ PHÚ
1625 000.42.58.H62-230111-0004 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯƠNG HỮU TOAN
1626 000.42.58.H62-230511-0012 11/05/2023 25/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LƯƠNG HỮU THỊNH
1627 000.42.58.H62-230512-0002 12/05/2023 19/05/2023 21/05/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN THỊ VÂN
1628 000.42.58.H62-230712-0022 12/07/2023 16/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ TRUNG CHIẾN TC ĐỖ CÔNG HUÂN, ĐỖ QUỐC CHINH
1629 000.42.58.H62-230912-0002 12/09/2023 13/09/2023 14/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TRUNG QUYẾT
1630 000.42.58.H62-230912-0001 12/09/2023 13/09/2023 14/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TRUNG QUYẾT
1631 000.42.58.H62-230413-0014 13/04/2023 27/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG VĂN LÂN
1632 000.42.58.H62-230913-0003 13/09/2023 20/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 26 ngày.
HOÀNG VĂN TIỆP
1633 000.42.58.H62-230913-0004 13/09/2023 05/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 15 ngày.
ĐÀM VĂN DỤNG
1634 000.42.58.H62-221214-0009 14/12/2022 29/12/2022 09/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐỖ GIA VINH
1635 000.42.58.H62-221214-0011 14/12/2022 02/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 40 ngày.
ĐÀM HỮU VÀNH
1636 000.42.58.H62-221214-0012 14/12/2022 04/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN BÁ KHANG
1637 000.42.58.H62-230815-0015 15/08/2023 27/09/2023 02/11/2023
Trễ hạn 26 ngày.
NGUYỄN TIẾN LỘC
1638 000.42.58.H62-230815-0018 15/08/2023 06/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 36 ngày.
ĐÀM HỮU THÔNG
1639 000.42.58.H62-230815-0020 15/08/2023 05/09/2023 05/10/2023
Trễ hạn 22 ngày.
TRẦN TRỌNG HƯNG CN TRẦN TRỌNG QUÂN
1640 000.42.58.H62-230516-0009 16/05/2023 06/06/2023 09/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HÀ THỊ BÌNH
1641 000.42.58.H62-230516-0015 16/05/2023 06/06/2023 08/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG + NGUYỄN THỊ HỢI
1642 000.42.58.H62-230516-0017 16/05/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TRUNG KIÊN
1643 000.42.58.H62-230516-0019 16/05/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN VINH
1644 000.42.58.H62-230419-0005 19/04/2023 08/05/2023 18/05/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HỒ VĂN NHUNG KT HỒ VĂN CHUNG
1645 000.42.58.H62-230419-0006 19/04/2023 08/05/2023 18/05/2023
Trễ hạn 8 ngày.
ĐẶNG VĂN BAN
1646 000.42.58.H62-230419-0007 19/04/2023 08/05/2023 18/05/2023
Trễ hạn 8 ngày.
ĐẶNG QUANG BẠCH
1647 000.42.58.H62-230419-0009 19/04/2023 08/05/2023 18/05/2023
Trễ hạn 8 ngày.
ĐOÀN VĂN CHANH KÊ KHAI THAY ĐOÀN VĂN ĐỖ
1648 000.42.58.H62-230419-0010 19/04/2023 08/05/2023 18/05/2023
Trễ hạn 8 ngày.
ĐẶNG TRƯỜNG AN
1649 000.42.58.H62-230922-0018 22/09/2023 25/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ QUỲNH
1650 H62.58.41-231122-0006 22/11/2023 20/12/2023 21/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LUẬN
1651 H62.58.41-231122-0008 22/11/2023 20/12/2023 21/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỊNH
1652 H62.58.41-231122-0011 22/11/2023 20/12/2023 27/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
VŨ VĂN TUYẾN
1653 H62.58.41-231122-0012 22/11/2023 20/12/2023 21/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ GIA VINH
1654 H62.58.41-231122-0013 22/11/2023 20/12/2023 21/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG HỮU VỆ
1655 H62.58.41-231122-0018 22/11/2023 11/12/2023 19/12/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN TRỌNG HÀNG TC TRẦN ĐÌNH SƠN
1656 H62.58.41-231122-0019 22/11/2023 11/12/2023 14/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN TRỌNG HƯNG TC TRẦN THỊ KIM NGÂN
1657 H62.58.41-231122-0020 22/11/2023 11/12/2023 14/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LƯƠNG HỮU VIẾT TK LƯƠNG HỮU NAM, VIỆT
1658 000.42.58.H62-221222-0014 22/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ NGỌC ĐÔNG
1659 000.42.58.H62-221222-0015 22/12/2022 06/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ HỒNG HẢO
1660 000.42.58.H62-221222-0016 22/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÂN
1661 000.42.58.H62-221222-0019 22/12/2022 06/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐÀM HỮU VÀNH
1662 000.42.58.H62-230323-0015 23/03/2023 06/04/2023 10/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN TIẾN HƯNG
1663 000.42.58.H62-230323-0017 23/03/2023 05/05/2023 18/05/2023
Trễ hạn 9 ngày.
CAO THỊ TUYỀN
1664 000.42.58.H62-230524-0008 24/05/2023 07/06/2023 08/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NINH
1665 000.42.58.H62-230524-0013 24/05/2023 07/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
KIỀU VĂN VƯƠNG
1666 000.42.58.H62-230524-0017 24/05/2023 14/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ QUYÊN
1667 000.42.58.H62-230824-0015 24/08/2023 07/11/2023 10/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THỰC
1668 000.42.58.H62-230824-0016 24/08/2023 25/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 23 ngày.
NGUYỄN THỊ NGHĨA
1669 000.42.58.H62-230425-0010 25/04/2023 19/05/2023 21/05/2023
Trễ hạn 0 ngày.
ĐẶNG QUANG ỨNG
1670 000.42.58.H62-230425-0012 25/04/2023 19/05/2023 21/05/2023
Trễ hạn 0 ngày.
ĐẶNG VĂN BAN
1671 000.42.58.H62-230825-0011 25/08/2023 29/09/2023 10/11/2023
Trễ hạn 30 ngày.
ĐÀM VĂN VŨ
1672 000.42.58.H62-230825-0017 25/08/2023 15/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 29 ngày.
LƯƠNG QUỐC HƯNG
1673 000.42.58.H62-231025-0005 25/10/2023 01/11/2023 10/11/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐỖ GIA KHANH
1674 000.42.58.H62-221125-0011 25/11/2022 27/04/2023 10/05/2023
Trễ hạn 8 ngày.
ĐÀM THỊ HẠNH
1675 000.42.58.H62-230726-0011 26/07/2023 02/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
VŨ VĂN GIÁP
1676 000.42.58.H62-230726-0012 26/07/2023 09/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀM HỮU CHÍN
1677 000.42.58.H62-230726-0013 26/07/2023 09/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN NHÂN
1678 000.42.58.H62-230726-0014 26/07/2023 16/08/2023 25/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
KIỀU THỊ CHINH
1679 000.42.58.H62-230726-0018 26/07/2023 09/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐỖ GIA PHONG
1680 000.42.58.H62-231018-0015 26/10/2023 14/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 12 ngày.
LƯƠNG QUỐC HƯNG CN KIỀU VĂN TRIỂN
1681 000.42.58.H62-230828-0001 28/08/2023 17/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐẶNG QUANG ỨNG CN ĐẶNG VĂN BAN
1682 000.42.58.H62-221128-0001 28/11/2022 29/11/2022 02/08/2023
Trễ hạn 175 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG
1683 000.42.58.H62-230929-0010 29/09/2023 18/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN BÍCH VÂN
1684 000.42.58.H62-230929-0011 29/09/2023 06/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 14 ngày.
HOÀNG VĂN TIẾP
1685 000.42.58.H62-230929-0012 29/09/2023 25/10/2023 26/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG QUỐC HƯNG
1686 000.42.58.H62-230830-0009 30/08/2023 29/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 19 ngày.
TRẦN VĂN THẮNG
1687 000.42.58.H62-230830-0010 30/08/2023 29/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN THỊ TUYẾT
1688 000.42.58.H62-230830-0011 30/08/2023 29/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 19 ngày.
TRẦN TIẾN HƯNG
1689 000.42.58.H62-230830-0012 30/08/2023 29/09/2023 10/11/2023
Trễ hạn 30 ngày.
LƯƠNG HỮU BÌNH
1690 000.42.58.H62-230830-0013 30/08/2023 29/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN VĂN VỞ
1691 000.42.58.H62-230830-0014 30/08/2023 29/09/2023 10/11/2023
Trễ hạn 30 ngày.
ĐẶNG QUANG HUY
1692 000.42.58.H62-230830-0015 30/08/2023 29/09/2023 10/11/2023
Trễ hạn 30 ngày.
ĐẶNG VĂN HOẶC (ĐÃ HẾT) ĐẶNG QUANG HUY KÊ KHAI THAY
1693 000.42.58.H62-230830-0016 30/08/2023 29/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 19 ngày.
KIỀU VĂN NGÂM
1694 000.42.58.H62-230830-0017 30/08/2023 29/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 19 ngày.
LƯƠNG HỮU PHÚC
1695 000.42.58.H62-230830-0018 30/08/2023 29/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 19 ngày.
ĐẶNG VĂN NHÂN
1696 000.42.58.H62-230830-0019 30/08/2023 29/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 19 ngày.
LÊ VĂN HOAN
1697 000.42.58.H62-230830-0020 30/08/2023 27/09/2023 26/10/2023
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN TRỌNG NĂM
1698 000.42.58.H62-221230-0001 30/12/2022 17/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
KIỀU VĂN TRỤ
1699 000.42.58.H62-230731-0005 31/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN SÁNG
1700 000.42.58.H62-230731-0014 31/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ TƯƠI
1701 000.42.58.H62-230731-0017 31/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ ÁNH