STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.21.H62-230404-0025 05/04/2023 19/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 5 ngày.
CÔNG TY TNHH VSD CHEMICAL
2 000.00.21.H62-230208-0003 08/02/2023 14/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
CÔNG TY TNHH SUNWAY COMMUNICATION VIỆT NAM
3 000.00.21.H62-220308-0012 08/03/2022 03/08/2023 14/11/2023
Trễ hạn 73 ngày.
NGUYỄN TIẾN HIỆP
4 H62.21-231213-0001 13/12/2023 27/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH DE HEUS
5 000.00.21.H62-230417-0006 17/04/2023 21/04/2023 27/04/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CÔNG TY TNHH HAEINCNS VINA
6 000.00.21.H62-221216-0012 19/12/2022 23/12/2022 14/03/2023
Trễ hạn 57 ngày.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ASC HANA