STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.19.H62-230213-0001 13/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ HẰNG