STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.16.H62-231009-0002 09/10/2023 10/11/2023 23/11/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN GIÁP