STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.15.H62-230427-0001 27/04/2023 16/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH THANH AN
2 000.00.15.H62-231016-0002 17/10/2023 24/10/2023 25/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
3 000.00.15.H62-231017-0001 17/10/2023 24/10/2023 25/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH FMS - DDS
4 000.00.15.H62-231017-0003 17/10/2023 24/10/2023 25/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ MAI ANH