STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 001.06.12.H62-230201-0003 01/02/2023 22/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG GIA NGÂN
2 001.06.12.H62-230201-0005 01/02/2023 15/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HOA
3 001.06.12.H62-230201-0007 01/02/2023 15/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HOA
4 001.06.12.H62-230201-0008 01/02/2023 15/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HOA
5 001.06.12.H62-230201-0009 01/02/2023 15/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HOA
6 001.06.12.H62-230201-0011 01/02/2023 15/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HOA
7 001.06.12.H62-230201-0012 01/02/2023 15/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HOA
8 001.06.12.H62-230301-0010 01/03/2023 31/03/2023 06/04/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN THỊ NGỌC QUỲNH
9 001.06.12.H62-230301-0011 01/03/2023 31/03/2023 06/04/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN THỊ NGỌC QUỲNH
10 001.06.12.H62-230202-0004 02/02/2023 16/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THI HOA
11 001.06.12.H62-230202-0005 02/02/2023 16/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ HOA
12 001.06.12.H62-230202-0007 02/02/2023 16/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ HOA
13 001.06.12.H62-230202-0009 02/02/2023 09/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ BÀ NGUYỄN THỊ SON
14 001.06.12.H62-230202-0028 02/02/2023 16/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ KHÁNH TOÀN
15 001.06.12.H62-230602-0035 02/06/2023 16/06/2023 10/10/2023
Trễ hạn 82 ngày.
BÙI ANH TUẤN
16 001.06.12.H62-230802-0010 02/08/2023 17/08/2023 02/10/2023
Trễ hạn 32 ngày.
ĐỖ VĂN YÊN
17 001.06.12.H62-230303-0016 03/03/2023 06/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN KHẮC THẢO
18 001.06.12.H62-230703-0011 03/07/2023 19/07/2023 02/10/2023
Trễ hạn 53 ngày.
ĐẶNG VĂN VINH - CAO XUÂN THỦY, NGUYỄN TRÀ GIANG
19 001.06.12.H62-231003-0038 03/10/2023 04/10/2023 06/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM HUY HOÀNG
20 001.06.12.H62-230104-0007 04/01/2023 28/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHÙNG THỊ LOAN
21 001.06.12.H62-230104-0023 04/01/2023 22/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM THỊ THU LAN
22 001.06.12.H62-230704-0045 04/07/2023 05/07/2023 06/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG ANH TUẤN - NGUYỄN THỊ TẦN
23 001.06.12.H62-230704-0047 04/07/2023 05/07/2023 06/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
24 001.06.12.H62-231004-0060 04/10/2023 21/11/2023 24/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN TĨNH
25 001.06.12.H62-221104-0040 04/11/2022 30/01/2023 17/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ THỊ THỊNH
26 001.06.12.H62-230105-0022 05/01/2023 06/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHAN THỊ HẢO
27 001.06.12.H62-231005-0048 05/10/2023 06/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ THỊ KIM DUNG
28 001.06.12.H62-221205-0003 05/12/2022 16/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
PHAN BÁ HẢI, TRẦN THỊ LOAN - PHAN THỊ THANH HƯƠNG
29 001.06.12.H62-230106-0001 06/01/2023 27/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MẠNH QUÂN - NGUYỄN MẠNH QUÂN, NGUYỄN THỊ LÝ
30 001.06.12.H62-230207-0026 07/02/2023 14/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ THỊ VÂN
31 001.06.12.H62-230307-0034 07/03/2023 08/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN PHÚC
32 001.06.12.H62-230407-0003 07/04/2023 21/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN
33 H62.12.04.01-231107-0013 07/11/2023 24/11/2023 25/11/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN XUÂN QUYẾT
34 001.06.12.H62-230308-0021 08/03/2023 09/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ THÁI SƠN - NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN
35 001.06.12.H62-230308-0027 08/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG
36 001.06.12.H62-230309-0005 09/03/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MAI ĐỨC HOÀNG TRUNG - ĐỖ THÙY DƯƠNG
37 001.06.12.H62-230309-0027 09/03/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ THANH
38 001.06.12.H62-230509-0017 09/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ BÍCH VIỆT
39 001.06.12.H62-230509-0020 09/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG
40 001.06.12.H62-230509-0031 09/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN CHÍNH - TÔ THỊ THANH
41 001.06.12.H62-230509-0040 09/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀI - NGUYỄN THỊ THƯỜNG
42 001.06.12.H62-230509-0050 09/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỨC
43 001.06.12.H62-230609-0009 09/06/2023 23/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN
44 001.06.12.H62-230609-0040 09/06/2023 04/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐÀO TRỌNG NGHĨA
45 001.06.12.H62-230809-0054 09/08/2023 13/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ THỊ THANH HUYỀN, NGUYỄN VĂN THU - TRẦN ĐỖ THANH NGA
46 H62.12.04.01-231109-0003 09/11/2023 30/11/2023 05/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ THỊ THANH
47 001.06.12.H62-221209-0026 09/12/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TÂN - LÊ THỊ CHIẾN
48 001.06.12.H62-230110-0003 10/01/2023 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRỌNG NAM
49 001.06.12.H62-230110-0004 10/01/2023 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRỌNG NAM
50 001.06.12.H62-230110-0018 10/01/2023 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÓ THỊ LỆ GIANG
51 001.06.12.H62-230110-0019 10/01/2023 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÓ THỊ LỆ GIANG
52 001.06.12.H62-230310-0013 10/03/2023 05/05/2023 08/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ BÍCH ĐIỆP - LÊ VĂN KHÁNH
53 001.06.12.H62-230310-0039 10/03/2023 21/04/2023 01/08/2023
Trễ hạn 71 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
54 001.06.12.H62-230710-0041 10/07/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG
55 001.06.12.H62-230810-0018 10/08/2023 21/09/2023 03/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ THỦY CHUNG
56 001.06.12.H62-230810-0019 10/08/2023 21/09/2023 03/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ THỦY CHUNG
57 001.06.12.H62-230810-0040 10/08/2023 30/08/2023 31/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NGỌC LONG
58 001.06.12.H62-230711-0022 11/07/2023 25/07/2023 26/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG THỊ HẠNH
59 001.06.12.H62-230911-0054 11/09/2023 25/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ NGUYỆT MAI
60 001.06.12.H62-230112-0040 12/01/2023 02/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH, LÊ THỊ QUỲNH HOA - LÊ THỊ THU HIỀN, NGUYỄN TIẾN TRUNG
61 001.06.12.H62-230112-0047 12/01/2023 02/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HOÀNG THỊ NGUYỆT MAI
62 001.06.12.H62-230612-0027 12/06/2023 26/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ THỊ PHƯƠNG LOAN
63 001.06.12.H62-230712-0052 12/07/2023 13/07/2023 15/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM TUẤN ANH
64 001.06.12.H62-231012-0020 12/10/2023 26/10/2023 27/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THU THẢO
65 001.06.12.H62-230213-0021 13/02/2023 27/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ TRỌNG PHƯƠNG
66 001.06.12.H62-230213-0024 13/02/2023 27/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ THÙY LINH
67 001.06.12.H62-230413-0001 13/04/2023 20/04/2023 21/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG THỊ NGỌC
68 001.06.12.H62-230613-0022 13/06/2023 07/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ THỊ HOA
69 001.06.12.H62-230613-0041 13/06/2023 27/06/2023 17/07/2023
Trễ hạn 14 ngày.
TRẦN VĂN ĐỨC - PHÙNG THỊ HƯƠNG
70 001.06.12.H62-230713-0001 13/07/2023 14/07/2023 15/07/2023
Trễ hạn 0 ngày.
VŨ XUÂN THANH - ĐÀO THỊ LUYẾN
71 001.06.12.H62-230713-0006 13/07/2023 14/07/2023 15/07/2023
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN THỊ THÙY LINH
72 001.06.12.H62-230713-0007 13/07/2023 14/07/2023 15/07/2023
Trễ hạn 0 ngày.
HÀ THỊ HOA
73 001.06.12.H62-230713-0020 13/07/2023 14/07/2023 15/07/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN THỊ CHINH
74 001.06.12.H62-230713-0021 13/07/2023 14/07/2023 15/07/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN THỊ CHINH
75 001.06.12.H62-230713-0041 13/07/2023 27/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN (797)
76 001.06.12.H62-230713-0043 13/07/2023 14/07/2023 19/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM TUẤN ANH
77 001.06.12.H62-230713-0045 13/07/2023 14/07/2023 15/07/2023
Trễ hạn 0 ngày.
PHẠM TUẤN ANH
78 001.06.12.H62-221013-0039 13/10/2022 23/02/2023 14/03/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ THU HÀ
79 H62.12.04.01-231113-0032 13/11/2023 30/11/2023 05/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ ÁNH DƯƠNG
80 001.06.12.H62-230214-0009 14/02/2023 28/02/2023 11/04/2023
Trễ hạn 30 ngày.
TẠ NGỌC HUY
81 001.06.12.H62-230714-0050 14/07/2023 17/07/2023 19/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ GIANG
82 001.06.12.H62-230215-0028 15/02/2023 01/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀO DUYÊN HẢI - ĐẶNG THỊ VÂN
83 001.06.12.H62-230215-0035 15/02/2023 01/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ THỊ CHI
84 001.06.12.H62-230515-0032 15/05/2023 29/05/2023 02/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN THAO
85 001.06.12.H62-230915-0066 15/09/2023 29/09/2023 03/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHƯƠNG THỊ THẠCH - TRẦN THỊ NHÂN
86 001.06.12.H62-230216-0030 16/02/2023 02/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG VĂN DŨNG, HOÀNG THỊ THẢO - PHÙNG QUANG HẬU, ĐẶNG THỊ THẢO
87 001.06.12.H62-231016-0042 16/10/2023 01/11/2023 06/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRIỆU THỊ QUỲNH MAI
88 001.06.12.H62-230117-0009 17/01/2023 14/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ BÀ NGUYỄN THỊ NĂM
89 001.06.12.H62-230217-0015 17/02/2023 03/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ LIÊN
90 001.06.12.H62-230217-0018 17/02/2023 03/03/2023 08/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ THU HẰNG
91 001.06.12.H62-230217-0019 17/02/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN QUANG
92 001.06.12.H62-231017-0053 17/10/2023 18/10/2023 19/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI
93 001.06.12.H62-230118-0019 18/01/2023 01/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TẠ THỊ VÂN
94 001.06.12.H62-230118-0055 18/01/2023 15/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ HOA
95 001.06.12.H62-230718-0003 18/07/2023 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO VĂN DŨNG
96 001.06.12.H62-230718-0021 18/07/2023 01/08/2023 07/09/2023
Trễ hạn 27 ngày.
VŨ THỊ HƯỜNG
97 001.06.12.H62-230918-0055 18/09/2023 19/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHU VĂN TUẤN - CHU THỊ THƠM
98 001.06.12.H62-230719-0065 19/07/2023 09/08/2023 10/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MAI
99 001.06.12.H62-230919-0067 19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ BÌNH PHƯƠNG
100 001.06.12.H62-230919-0071 19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ BÌNH PHƯƠNG
101 001.06.12.H62-221019-0020 19/10/2022 07/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGÔ THỊ THANH THÚY
102 001.06.12.H62-221219-0032 19/12/2022 03/03/2023 15/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TỔNG CÔNG TY CP ĐTPT XD - BÙI VĂN TRƯỜNG, NGUYỄN THỊ NHỎ
103 001.06.12.H62-221219-0054 19/12/2022 03/03/2023 25/04/2023
Trễ hạn 37 ngày.
TỔNG CÔNG TY CP ĐTPT XD - NGUYỄN TUẤN HIỆP, LÊ THỊ LAN
104 001.06.12.H62-230320-0014 20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN TUẤT - BÙI THỊ THU
105 001.06.12.H62-230320-0021 20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THÙY LINH
106 001.06.12.H62-230320-0023 20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MAI THỊ HƯỜNG
107 001.06.12.H62-230320-0024 20/03/2023 03/04/2023 07/04/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ VĂN HÒA - TRẦN THỊ TUYẾT
108 001.06.12.H62-230320-0029 20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THỰC
109 001.06.12.H62-230320-0030 20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN HÙNG
110 001.06.12.H62-230320-0035 20/03/2023 03/04/2023 05/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ THỊ PHƯƠNG LOAN
111 001.06.12.H62-230720-0006 20/07/2023 07/08/2023 02/10/2023
Trễ hạn 40 ngày.
LÊ HOÀNG HẠNH VÂN
112 001.06.12.H62-230720-0023 20/07/2023 27/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG VĂN KIÊN - PHÙNG THỊ THÁI
113 H62.12.04.01-231120-0020 20/11/2023 15/12/2023 20/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGÔ THỊ THANH THÚY
114 001.06.12.H62-221220-0016 20/12/2022 11/01/2023 17/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN THỊ HẢO
115 001.06.12.H62-230321-0046 21/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THẬP NHỊ (GCN: NGÔ MINH SƠN)
116 001.06.12.H62-230321-0047 21/03/2023 22/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM TUẤN ANH
117 001.06.12.H62-230721-0003 21/07/2023 28/07/2023 01/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG VĂN TÂN
118 001.06.12.H62-221221-0027 21/12/2022 24/02/2023 25/04/2023
Trễ hạn 42 ngày.
PHẠM HỮU HÒA - THIỀU THỊ HƯNG
119 001.06.12.H62-221221-0031 21/12/2022 02/03/2023 25/04/2023
Trễ hạn 38 ngày.
TRẦN THỊ THU THÚY
120 001.06.12.H62-221221-0050 21/12/2022 21/02/2023 25/04/2023
Trễ hạn 45 ngày.
NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯƠNG
121 001.06.12.H62-230222-0045 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO VĂN KHOA - TRẦN THỊ HUYẾN
122 001.06.12.H62-230322-0026 22/03/2023 05/04/2023 07/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ BÀ NGUYỄN THỊ LIỆU
123 001.06.12.H62-230522-0010 22/05/2023 13/06/2023 19/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CHU HẢI ĐĂNG
124 001.06.12.H62-230922-0078 22/09/2023 25/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HOÀNG - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
125 001.06.12.H62-230922-0087 22/09/2023 25/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THANH TÙNG
126 001.06.12.H62-230922-0094 22/09/2023 25/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỮU THỌ - LÊ THỊ TRANG
127 001.06.12.H62-230223-0050 23/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN PHÚ - NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
128 001.06.12.H62-230323-0006 23/03/2023 06/04/2023 07/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ HOA
129 001.06.12.H62-230623-0013 23/06/2023 07/07/2023 15/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA
130 001.06.12.H62-231023-0034 23/10/2023 13/11/2023 16/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN VĂN LÂM
131 H62.12.04.01-231123-0011 23/11/2023 04/12/2023 05/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ LAN
132 001.06.12.H62-211223-0005 23/12/2021 14/07/2023 01/08/2023
Trễ hạn 12 ngày.
ĐỖ TRỌNG PHƯƠNG
133 001.06.12.H62-221223-0018 23/12/2022 22/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CHU THỊ CÁNH
134 001.06.12.H62-230224-0038 24/02/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LIÊN
135 001.06.12.H62-230824-0045 24/08/2023 18/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN KHA
136 001.06.12.H62-230725-0014 25/07/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG GIA TUẤN
137 001.06.12.H62-230825-0016 25/08/2023 12/09/2023 03/10/2023
Trễ hạn 15 ngày.
LÊ TRUNG PHƯƠNG
138 001.06.12.H62-230925-0002 25/09/2023 26/09/2023 28/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN ĐỨC NHÃ
139 001.06.12.H62-231025-0031 25/10/2023 26/10/2023 27/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG THỊ HÀ GIANG
140 001.06.12.H62-230426-0042 26/04/2023 22/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG HOÀNG VĂN HUẤN
141 001.06.12.H62-230227-0015 27/02/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ QUẾ
142 001.06.12.H62-230427-0053 27/04/2023 16/05/2023 06/06/2023
Trễ hạn 15 ngày.
TRẦN CÔNG TRƯỜNG - THANG THỊ THANH PHƯỢNG
143 001.06.12.H62-230328-0010 28/03/2023 11/04/2023 13/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ AN
144 001.06.12.H62-230328-0032 28/03/2023 10/05/2023 11/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN HẢI - NGUYỄN THỊ NGA
145 001.06.12.H62-221128-0002 28/11/2022 06/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀO, NGUYỄN THỊ HÀ - NGUYỄN THỊ CHÚC
146 001.06.12.H62-221228-0020 28/12/2022 03/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN PHƯƠNG THÚY
147 001.06.12.H62-221228-0024 28/12/2022 03/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN PHƯƠNG THÚY
148 001.06.12.H62-221228-0025 28/12/2022 03/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN PHƯƠNG THÚY
149 001.06.12.H62-230329-0024 29/03/2023 14/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ ÁNH TUYẾT
150 001.06.12.H62-230329-0025 29/03/2023 14/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ HƯƠNG
151 001.06.12.H62-230329-0026 29/03/2023 14/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ NGỌC LAN
152 001.06.12.H62-230329-0047 29/03/2023 12/04/2023 13/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ AN
153 001.06.12.H62-230529-0036 29/05/2023 12/06/2023 13/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ NGỌC QUỲNH
154 001.06.12.H62-221229-0015 29/12/2022 27/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN NGUYÊN ĐÔNG - TRẦN THỊ THÙY
155 001.06.12.H62-230330-0006 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TUYÊN
156 001.06.12.H62-230330-0008 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG VĂN CHIẾN
157 001.06.12.H62-230330-0009 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LĂNG KHÁNH NGÂN
158 001.06.12.H62-230330-0010 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LĂNG KHÁNH NGÂN
159 001.06.12.H62-230330-0012 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LĂNG KHÁNH NGÂN
160 001.06.12.H62-230330-0013 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LĂNG KHÁNH NGÂN
161 001.06.12.H62-230330-0015 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG THỊ SƠN
162 001.06.12.H62-230330-0016 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀM QUANG HẢI
163 001.06.12.H62-230330-0018 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM THANH
164 001.06.12.H62-230330-0024 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO
165 001.06.12.H62-230330-0025 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ XUYẾN
166 001.06.12.H62-230330-0027 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM TUẤN ANH
167 001.06.12.H62-230330-0028 30/03/2023 31/03/2023 03/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM TUẤN ANH
168 001.06.12.H62-230330-0030 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ THU HƯỜNG
169 001.06.12.H62-230330-0034 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO - TRẦN THỊ HẠNH
170 001.06.12.H62-230330-0037 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
MAI THỊ HƯỜNG
171 001.06.12.H62-230330-0039 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM TUẤN ANH
172 001.06.12.H62-230330-0040 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN BÌNH - NGUYỄN THỊ HẢI
173 001.06.12.H62-230330-0041 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRIỆU KHÁNH TOÀN
174 001.06.12.H62-230330-0042 30/03/2023 13/04/2023 14/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỒNG VĂN GIÁO
175 001.06.12.H62-230330-0043 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG NGA - NGUYỄN MINH PHƯƠNG
176 001.06.12.H62-230330-0046 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TUYÊN
177 001.06.12.H62-230330-0047 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TUYÊN
178 001.06.12.H62-230330-0051 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN HUY CƯỜNG - TRỊNH THỊ HỒNG NHUNG
179 001.06.12.H62-230330-0053 30/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ THỊ THANH THÚY
180 001.06.12.H62-230331-0006 31/03/2023 03/04/2023 04/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THỦY
181 001.06.12.H62-230331-0009 31/03/2023 03/04/2023 04/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN MẠNH
182 001.06.12.H62-230331-0014 31/03/2023 03/04/2023 04/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LĂNG THỊ TÌNH
183 001.06.12.H62-230331-0015 31/03/2023 03/04/2023 04/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM TUẤN ANH
184 001.06.12.H62-230331-0017 31/03/2023 03/04/2023 04/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM TUẤN ANH
185 001.06.12.H62-230331-0019 31/03/2023 03/04/2023 04/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN HỮU ĐẠT - BÙI THỊ KIM THOA
186 001.06.12.H62-230531-0066 31/05/2023 21/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ DUNG
187 001.06.12.H62-230731-0007 31/07/2023 14/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ DUNG
188 001.06.12.H62-230731-0008 31/07/2023 11/09/2023 03/10/2023
Trễ hạn 16 ngày.
HỘ BÀ TRẦN THỊ THÀNH
189 001.06.12.H62-230831-0036 31/08/2023 20/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CÔNG TY CP BĐS ĐỒNG QUÊ - NGUYỄN ANH MINH
190 006.06.12.H62-230504-0012 04/05/2023 15/06/2023 10/07/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN
191 006.06.12.H62-230306-0006 06/03/2023 20/03/2023 07/09/2023
Trễ hạn 122 ngày.
PHẠM XUÂN DUNG
192 006.06.12.H62-230210-0021 10/02/2023 16/03/2023 18/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU VĂN BẮC UQ LƯU THỊ MAI HƯƠNG
193 006.06.12.H62-230210-0022 10/02/2023 16/03/2023 18/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU THỊ MAI HƯƠNG
194 006.06.12.H62-230112-0037 12/01/2023 25/10/2023 16/11/2023
Trễ hạn 16 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN VIỆT CN NGUYỄN VĂN CHIẾN
195 006.06.12.H62-230613-0014 13/06/2023 25/07/2023 06/09/2023
Trễ hạn 31 ngày.
ĐỖ THỊ DIỄM QUỲNH UQ NGÔ VĂN TĨNH
196 006.06.12.H62-230614-0045 14/06/2023 26/07/2023 03/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ LƯU UQ ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG
197 006.06.12.H62-230316-0075 16/03/2023 27/06/2023 10/08/2023
Trễ hạn 32 ngày.
NGUYỄN THỊ NGA
198 006.06.12.H62-230217-0037 17/02/2023 26/12/2023 27/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG LÊ VĂN THÚY CN LÊ VĂN CUỐN UQ LÊ XUÂN NAM
199 006.06.12.H62-230217-0039 17/02/2023 26/12/2023 27/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG LÊ VĂN THÚY TK LÊ VĂN THUẦN UQ LÊ XUÂN NAM
200 006.06.12.H62-221219-0034 19/12/2022 01/08/2023 02/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HỢI
201 006.06.12.H62-230526-0034 26/05/2023 07/07/2023 23/08/2023
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN QUỐC HƯNG-TRƯƠNG THỊ HIỀN UQ NGUYỄN THỊ OANH
202 006.06.12.H62-230201-0019 01/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ NGUYỄN THỊ CHINH (ĐẠI DIỆN NGUYỄN THỊ LAN)
203 006.06.12.H62-230301-0041 01/03/2023 15/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN DĂM PHÂN CHIA VÀ TC NGUYỄN VĂN THIẾT UQ LÊ XUÂN NAM
204 006.06.12.H62-230301-0042 01/03/2023 15/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN DĂM PHÂN CHIA VÀ TC NGUYỄN ĐẠI LỰC UQ LÊ XUÂN NAM
205 006.06.12.H62-221201-0005 01/12/2022 19/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
HỘ ÔNG CAO VĂN BÌNH PCTS CAO VĂN TUẤN
206 006.06.12.H62-230202-0004 02/02/2023 16/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN MẠNH
207 006.06.12.H62-230202-0012 02/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN
208 006.06.12.H62-230202-0017 02/02/2023 16/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HỘ BÀ PHAN THỊ OANH PHÂN CHIA TK, TỪ CHỐI TK, PHÂN CHIA VÀ TẶNG CHO ÔNG BÙI VĂN THINH UQ NGUYỄN THÙY LINH
209 006.06.12.H62-230202-0018 02/02/2023 16/02/2023 04/04/2023
Trễ hạn 33 ngày.
NGUYỄN VĂN TUÂN
210 006.06.12.H62-230202-0025 02/02/2023 16/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN QUẢNG CN NGUYỄN VĂN MẠNH UQ HÀ THỊ NHUNG
211 006.06.12.H62-230202-0028 02/02/2023 16/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÝ CN DAONH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG THAO
212 006.06.12.H62-230302-0017 02/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN CỬU
213 006.06.12.H62-230302-0047 02/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỊNH PC&TC NGUYỄN VĂN ĐỊNH UQ NGUYỄN THỊ THANH
214 006.06.12.H62-230602-0001 02/06/2023 07/07/2023 08/07/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH
215 006.06.12.H62-230602-0065 02/06/2023 16/06/2023 17/06/2023
Trễ hạn 0 ngày.
KHƯOGN KHẮC QUÂN CN LĂNG THỊ HÀI UQ KHƯƠNG THỊ NNƯ QUỲNH
216 006.06.12.H62-230103-0004 03/01/2023 17/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN HỮU HỒNG CN BÙI THỊ THẮM+NGUYỄN XUÂN TÙNG UQ TẠ THỊ THU HÀ
217 006.06.12.H62-230103-0023 03/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỒNG PHONG UQ KIM THÙY LINH
218 006.06.12.H62-230103-0026 03/01/2023 17/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN ĐẮC UQ TRẦN THỊ OANH
219 006.06.12.H62-230103-0033 03/01/2023 17/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN LỘC UQ MAI VĂN THI
220 006.06.12.H62-230103-0054 03/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG MINH SỸ CN PHÙNG MNH TÚ
221 006.06.12.H62-230203-0008 03/02/2023 17/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HỘ ÔNG VƯƠNG VĂN THỦY CN NGUYỄN VĂN VIỆT
222 006.06.12.H62-230203-0009 03/02/2023 17/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ TUYẾT MAI CN NGUYỄN VĂN HƯNG UQ CAO VĂN DŨNG
223 006.06.12.H62-230203-0016 03/02/2023 17/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
KIỀU VĂN QUYỀN
224 006.06.12.H62-230203-0017 03/02/2023 17/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN CÁN
225 006.06.12.H62-230203-0021 03/02/2023 17/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
MẠC ĐỨC TRÌNH CN NGUYỄN NGỌC SƠN UQ CAO VĂN DŨNG
226 006.06.12.H62-230203-0038 03/02/2023 24/02/2023 06/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HỘ ÔNG HÀ HUY GIÁP
227 006.06.12.H62-230203-0039 03/02/2023 17/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THÀNH CÔNG TC NGUYỄN THỊ LINH UQ NGUYỄN QUANG THÁI
228 006.06.12.H62-230203-0040 03/02/2023 17/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG VĂN CÒI ỦY QUYỀN PHÙNG THỊ NGỌC QUỲNH
229 006.06.12.H62-230303-0005 03/03/2023 17/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN TƯ
230 006.06.12.H62-230104-0008 04/01/2023 18/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRƯƠNG THỊ THANH THÚY TC NGUYỄN TIẾN DŨNG; TC BÙI CHÍ CHUNG; BĐ TRƯƠNG THỊ THANH THÚY UQ BÙI ANH TUẤN
231 006.06.12.H62-230104-0013 04/01/2023 18/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN HƯỜNG TK TRẦN NHƯ NGUYÊN UQ ĐINH THỊ NGÂN
232 006.06.12.H62-230104-0027 04/01/2023 18/01/2023 06/02/2023
Trễ hạn 13 ngày.
ĐÀO CAO KHÁNHCN ĐÀO XUÂN TRƯỜNG UQ LÊ QUANG HỢP
233 006.06.12.H62-230104-0033 04/01/2023 18/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
HỘ ÔNG PHẠM VĂN TRỤ TC PHẠM VĂN TRƯỜNG; TC PHẠM HỒNG SƠN UQ NGUYỄN VĂN TUẤN
234 006.06.12.H62-230104-0037 04/01/2023 18/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỰNG TC NGUYỄN MINH CHÍ; TC NGUYỄN THÀNH ĐỒNG UQ PHẠM VĂN XUÂN
235 006.06.12.H62-230104-0039 04/01/2023 18/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
ĐỖ MINH TUYẾN
236 006.06.12.H62-230504-0033 04/05/2023 18/05/2023 19/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THANH TÙNG DƯƠNG CN LÊ THANH GIANG UQ NGUYỄN THỊ BÌNH
237 006.06.12.H62-230105-0001 05/01/2023 19/01/2023 24/02/2023
Trễ hạn 26 ngày.
TRẦN VĂN PHÚ
238 006.06.12.H62-230105-0005 05/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC DẦN PCTS CHUNG VỚI BÀ PHAN THỊ YẾN
239 006.06.12.H62-230105-0018 05/01/2023 19/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN MẠNH HÙNG
240 006.06.12.H62-230105-0020 05/01/2023 19/04/2023 09/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
PHẠM ANH BÌNH
241 006.06.12.H62-230105-0022 05/01/2023 19/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN THU UQ NGUYỄN VĂN TUẤN
242 006.06.12.H62-230105-0028 05/01/2023 19/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG UQ HOÀNG VĂN ĐÔNG
243 006.06.12.H62-230105-0029 05/01/2023 19/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN BÔN CN NGUYỄN THỊ VÂN ANH
244 006.06.12.H62-230105-0037 05/01/2023 19/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
245 006.06.12.H62-230505-0040 05/05/2023 19/05/2023 22/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN ĐỨC SÍNH UQ NGUYỄN HỮU QUÝ
246 006.06.12.H62-230705-0030 05/07/2023 19/07/2023 25/08/2023
Trễ hạn 27 ngày.
PHẠM THỊ SƠN UQ PHẠM CAO CƯỜNG
247 006.06.12.H62-221005-0001 05/10/2022 06/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI
248 006.06.12.H62-221005-0058 05/10/2022 05/12/2022 11/01/2023
Trễ hạn 27 ngày.
ĐỖ CHÍ TUẤT
249 006.06.12.H62-221205-0046 05/12/2022 19/12/2022 02/03/2023
Trễ hạn 53 ngày.
NGUYỄN VĂN DŨNG UQ MAI VĂN THI
250 006.06.12.H62-230106-0002 06/01/2023 13/03/2023 25/03/2023
Trễ hạn 9 ngày.
ĐỖ TIẾN TRỌNG UQ LÊ XUÂN NAM
251 006.06.12.H62-230106-0004 06/01/2023 27/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MẠNH CƯỜNG CN NGUYỄN THỊ KHOÁN; CN TRẦN THỊ DUNG; BĐ NGUYỄN MẠNH CƯỜNG UQ BẠCH THỊ NGUYÊN
252 006.06.12.H62-230106-0005 06/01/2023 13/03/2023 05/04/2023
Trễ hạn 17 ngày.
ĐỖ TIẾN THẮNG UQ LÊ XUÂN NAM
253 006.06.12.H62-230106-0006 06/01/2023 27/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ THI
254 006.06.12.H62-230106-0008 06/01/2023 27/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG
255 006.06.12.H62-230106-0009 06/01/2023 24/03/2023 07/04/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN VĂN THUẬT
256 006.06.12.H62-230106-0010 06/01/2023 27/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ QUÝT
257 006.06.12.H62-230106-0012 06/01/2023 27/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ THỊ QUỲNH NGA CN ĐỖ THỊ THỦY UQ LÊ QUANG HỢP
258 006.06.12.H62-230106-0017 06/01/2023 27/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN THUẬN TC NGUYỄN THỊ HẰNG BĐ NGUYỄN VĂN THUẬN UQ NGUYỄN VĂN MINH
259 006.06.12.H62-230106-0021 06/01/2023 27/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ KIÊN ĐẠI DIỆN ĐỖ MINH THÀNH UQ ĐỖ HỮU THỈNH
260 006.06.12.H62-230106-0023 06/01/2023 27/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
CAO TIẾN THÀNH UQ TRẦN THỊ THU HẰNG
261 006.06.12.H62-230106-0036 06/01/2023 27/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN QUỐC TRANH
262 006.06.12.H62-230206-0003 06/02/2023 20/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THU UQ PHÙNG THỊ HỢP
263 006.06.12.H62-230206-0011 06/02/2023 20/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ GIANG SAN UQ NGUYỄN VĂN HỒNG
264 006.06.12.H62-230206-0013 06/02/2023 20/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG TRẦN VĂN TÁ TC TRẦN VĂN TÁ UQ HOÀNG VĂN ĐÔNG
265 006.06.12.H62-230206-0015 06/02/2023 20/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN NGỌC SINH UQ NGUYỄN LÊ NGUYÊN
266 006.06.12.H62-230206-0020 06/02/2023 20/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LỢI
267 006.06.12.H62-230206-0023 06/02/2023 20/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM
268 006.06.12.H62-230206-0038 06/02/2023 20/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN THÀNH XÂY TK NGUYỄN TIẾN THỊNH; HỘ ÔNG NGUYỄN THÀNH XÂY TK NGUYỄN THÀNH LUÂN
269 006.06.12.H62-230206-0044 06/02/2023 20/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÀ LƯƠNG THỊ HỒNG THƠM TC NGUYỄN TIẾN THỊNH; NGUYỄN TIẾN THỊNH+LƯƠNG THỊ HỒNG THƠM BĐ
270 006.06.12.H62-230406-0021 06/04/2023 20/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỌ BÀ LÊ THỊ GIANG SAN TC PHÙNG THANH HIẾU UQ NGUYỄN VĂN HỒNG
271 006.06.12.H62-230406-0066 06/04/2023 23/05/2023 26/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN XUÂN HÙNG
272 006.06.12.H62-221006-0004 06/10/2022 20/10/2022 09/01/2023
Trễ hạn 57 ngày.
HOÀNG VĂN BÌNH CN PHẠM TUẤN ANH UQ VŨ THỊ HƯỜNG
273 006.06.12.H62-221006-0012 06/10/2022 28/11/2022 12/01/2023
Trễ hạn 33 ngày.
PHẠM QUANG BÍCH CN PHẠM TUẤN ANH UQ VŨ THỊ HƯỜNG
274 006.06.12.H62-221006-0028 06/10/2022 06/04/2023 16/05/2023
Trễ hạn 27 ngày.
PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG
275 006.06.12.H62-221206-0028 06/12/2022 03/03/2023 12/09/2023
Trễ hạn 136 ngày.
TRẦN THỊ MYJTC LÊ THỊ CHƯỜNG UQ NGUYỄN VĂN TUẤN
276 006.06.12.H62-230207-0006 07/02/2023 21/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ THỊ CẦN TK ĐỖ THỊ MÙI(794+795); ĐỖ THỊ CẦN TK ĐỖ THỊ CẢI; ĐỖ THỊ CẦN TK ĐỖ THỊ HƯƠNG UQ TRẦN THỊ OANH
277 006.06.12.H62-230207-0018 07/02/2023 21/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN QUỐC VIỆT CN NGUYỄN QUANG LINH UQ TRẦN THỊ THÚY NGA
278 006.06.12.H62-230207-0025 07/02/2023 21/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN CHIẾN CN HÀ THỊ TUYẾT NHUNG
279 006.06.12.H62-230207-0028 07/02/2023 21/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN QUYẾT CN ĐỖ VĂN MINH UQ NGUYỄN THỊ BÌNH
280 006.06.12.H62-230207-0031 07/02/2023 21/02/2023 25/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ BÀ NGUYỄN THỊ THƠM ÔNG BÙI VĂN MÙA
281 006.06.12.H62-230307-0005 07/03/2023 21/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ ÔNG LÊ THANH GIANG TC NGUYỄN THỊ HIỀN+LÊ THANH TÙNG DƯƠNG UQ NGUYỄN THỊ BÌNH
282 006.06.12.H62-230307-0022 07/03/2023 21/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG UQ KHƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH
283 006.06.12.H62-220407-0020 07/04/2022 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THẾ TƯ, TUẤN ĐC
284 006.06.12.H62-220407-0117 07/04/2022 18/11/2022 22/03/2023
Trễ hạn 88 ngày.
NGUYỄN VĂN NHÂN
285 006.06.12.H62-230607-0021 07/06/2023 19/07/2023 04/10/2023
Trễ hạn 55 ngày.
NGUYỄN VĂN CỜ UQ VŨ QUỐC VƯƠNG
286 006.06.12.H62-220907-0055 07/09/2022 12/10/2022 03/01/2023
Trễ hạn 59 ngày.
NGUYỄN THẾ DŨNG CN ĐỖ VĂN TIẾN
287 006.06.12.H62-221107-0053 07/11/2022 21/11/2022 04/01/2023
Trễ hạn 32 ngày.
NGUYỄN VĂN HỒNG TC NGUYỄN VĂN HƯNG (HẢI ĐC)
288 006.06.12.H62-230208-0017 08/02/2023 22/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN NGỌC QUANG TC TRẦN THỊ THANH NGA UQ ĐINH VĂN QUANG
289 006.06.12.H62-230208-0028 08/02/2023 22/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ LÊ THỊ BÍCH LIÊN UQ NGUYỄN VĂN CHIẾN
290 006.06.12.H62-230208-0035 08/02/2023 22/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN TIẾN LONG
291 006.06.12.H62-230308-0021 08/03/2023 22/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 9 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN NAM TK NGUYỄN VĂN NAM UQ PHẠM VĂN XUÂN
292 006.06.12.H62-221208-0004 08/12/2022 19/01/2023 13/09/2023
Trễ hạn 168 ngày.
PHAN VĂN MÔN UQ NGUYỄN TIẾN THÀNH
293 006.06.12.H62-221208-0017 08/12/2022 23/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN DẦN TC TRẦN QUỐC CHÍ
294 006.06.12.H62-230109-0013 09/01/2023 30/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
KIỀU THỊ ÁNH
295 006.06.12.H62-230109-0029 09/01/2023 06/04/2023 18/04/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HỘ BÀ ĐÀO THỊ SÈNG UQ TRẦN THỊ THÚY NGA
296 006.06.12.H62-230109-0034 09/01/2023 30/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN ĐỨC SÁU UQ NGUYỄN TẤN ĐẠT
297 006.06.12.H62-230109-0042 09/01/2023 30/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG XUÂN CẢNH
298 006.06.12.H62-230109-0047 09/01/2023 30/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN KHẢI TC TRẦN DUY KHƯƠNG UQ NGUYỄN VĂN CHIẾN BĐ TRẦN VĂN KHẢI
299 006.06.12.H62-230109-0050 09/01/2023 30/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN THÀNH CN CAO QUANG MẠNH UQ LÊ QUANG HỢP
300 006.06.12.H62-230209-0011 09/02/2023 13/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HỘ BÀ NGUYỄN THỊ TÍNH UQ NGUYỄN SƠN TÙNG
301 006.06.12.H62-230209-0030 09/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TRÍ UQ LÊ THỊ CHI
302 006.06.12.H62-230309-0013 09/03/2023 23/03/2023 25/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ PHAN THỊ BÉN TK PHAN THỊ BÉN UQ PHẠM THỊ HỒNG HUÊ
303 006.06.12.H62-230309-0015 09/03/2023 23/03/2023 25/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ PHAN THỊ BÉN TK PHAN THỊ BÉN UQ PHẠM HỒNG HUÊ
304 006.06.12.H62-230309-0016 09/03/2023 23/03/2023 25/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ PHAN THỊ BÉN TK PHAN THỊ BÉN UQ PHẠM THỊ HỒNG HUÊ
305 006.06.12.H62-220509-0063 09/05/2022 05/08/2022 09/01/2023
Trễ hạn 110 ngày.
BÙI SỸ LONG UQ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
306 006.06.12.H62-230509-0016 09/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG LÊ ĐÌNH THUẬT CN NGUYỄN HỮU LUẬN
307 006.06.12.H62-230509-0027 09/05/2023 20/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG HOÀNG CAO
308 006.06.12.H62-230509-0057 09/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THỊ HẢI UQ ĐÀO THỊ HẰNG
309 006.06.12.H62-221109-0050 09/11/2022 03/04/2023 18/04/2023
Trễ hạn 11 ngày.
PHẠM VĂN HƯNG, PHƯỢNG ĐC
310 006.06.12.H62-221209-0044 09/12/2022 23/12/2022 09/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN VĂN THUẬN UQ PHẠM VĂN XUÂN
311 006.06.12.H62-230110-0005 10/01/2023 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN BÌNH
312 006.06.12.H62-230110-0013 10/01/2023 31/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 28 ngày.
NGUYỄN THỊ NGA UQ TRẦN THỊ OANH
313 006.06.12.H62-230110-0019 10/01/2023 31/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ ÔNG LÊ XUÂN SỰ UQ NGUYỄN THỊ DUNG
314 006.06.12.H62-230110-0020 10/01/2023 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA UQ HOÀNG VĂN ĐÔNG
315 006.06.12.H62-230110-0025 10/01/2023 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN MINH
316 006.06.12.H62-230110-0034 10/01/2023 31/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ HẢO CN HÀ VĂN ĐỒNG ỦY QUYỀN HÀ THỊ TUYẾN
317 006.06.12.H62-230110-0037 10/01/2023 31/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HÀ VĂN ĐẢNG UQ NGUYỄN VĂN TIẾN
318 006.06.12.H62-230110-0041 10/01/2023 31/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN KHOA
319 006.06.12.H62-230210-0002 10/02/2023 07/03/2023 18/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HỘ ÔNG LÊ VĂN MẠNH UQ KIỀU TRANG
320 006.06.12.H62-230210-0018 10/02/2023 24/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN CẢNH UQ NGUYỄN VĂN HUY
321 006.06.12.H62-230210-0032 10/02/2023 13/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN TỰ CN TRẦN VĂN TRƯỜNG UQ PHẠM VĂN XUÂN
322 006.06.12.H62-230410-0092 10/04/2023 24/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ YẾN UQ LÊ THỊ CHI
323 006.06.12.H62-230510-0016 10/05/2023 24/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN HÀ UQ TRẦN VĂN THÔNG
324 006.06.12.H62-230111-0002 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÀ TÔ THỊ HƯNG TK NGUYỄN CAO LAM; TK NGUYỄN CAO LAM ĐẠI DIỆN UQ NGUYỄN LÊ NGUYÊN
325 006.06.12.H62-230111-0005 11/01/2023 01/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ VĂN LONG TC VŨ VĂN TÁM ỦY QUYỀN NGUYỄN THANH LONG
326 006.06.12.H62-230111-0006 11/01/2023 02/03/2023 11/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN TAM UYE QUYỀN TRẦN THỊ OANH
327 006.06.12.H62-230111-0018 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN DOANH CHUYỂN NHƯỢNG NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT ỦY QUYỀN NGUYỄN THU CHANG
328 006.06.12.H62-230111-0020 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN THỌ TẶNG CHO PHÙNG THỊ HÒA UQ HƯỚNG HÀ PHƯƠNG
329 006.06.12.H62-230111-0022 11/01/2023 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN TIẾN LONG
330 006.06.12.H62-230111-0027 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN ĐẠI CN NGUYỄN CHIẾN THẮNG; CN BẠCH MẠNH HÙNG; CN LÊ THỊ THÚY MƯỜII(K)
331 006.06.12.H62-230111-0028 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG XUÂN CẢNH CN NGUYỄN MINH ĐỨC
332 006.06.12.H62-230111-0030 11/01/2023 01/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM
333 006.06.12.H62-230111-0034 11/01/2023 09/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ HÒA
334 006.06.12.H62-230111-0040 11/01/2023 01/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN CHÚC TẶNG CHO NGUYỄN ĐỨC TRỌNG ỦY QUYỀN VƯƠNG THỊ HẢI
335 006.06.12.H62-230111-0041 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG TC NGUYỄN THỊ THANH
336 006.06.12.H62-230111-0050 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG TC NGUYỄN THỊ THANH
337 006.06.12.H62-230111-0051 11/01/2023 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐỨC THÀNH
338 006.06.12.H62-230111-0053 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG CN NGUYỄN NGỌC HÀ; BĐ NGUYỄN VĂN HÙNG
339 006.06.12.H62-230411-0068 11/04/2023 11/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HƯỚNG XUÂN QUANG BÀ NGUYỄN THỊ HÀ
340 006.06.12.H62-221011-0028 11/10/2022 27/12/2022 12/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG UQ ĐINH VĂN KIÊN
341 006.06.12.H62-221011-0047 11/10/2022 03/01/2023 02/03/2023
Trễ hạn 42 ngày.
TRẦN VĂN THIẾT UQ ĐỖ MINH THÀNH
342 006.06.12.H62-230112-0011 12/01/2023 19/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN VẠN ĐẠI DIỆN NGUYỄN THỊ THANH UQ KIỀU THỊ THÚY HẰNG
343 006.06.12.H62-230112-0013 12/01/2023 02/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ THỊ THỊ UQ CAO THỊ DUYÊN
344 006.06.12.H62-230112-0018 12/01/2023 02/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN DỊCH
345 006.06.12.H62-230112-0020 12/01/2023 08/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN XUÂN HẢI TC NGUYỄN THỊ THẮM UQ NGUYỄN XUÂN HẢI; BIẾN ĐỘNG NGUYỄN XUÂN HẢI
346 006.06.12.H62-230112-0026 12/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ TRƯƠNG THỊ MÙI TC LÊ CHÍ TRUNG UQ TRẦN ĐỨC THÀNH
347 006.06.12.H62-230112-0029 12/01/2023 02/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
DƯƠNG TRỌNG HOAN ỦY QUYỀN PHÓ THỊ LỆ GIANG
348 006.06.12.H62-230612-0036 12/06/2023 26/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TRUNG CN NGUYỄN THỊ DUYÊN UQ NGUYỄN THỊ HUÂN
349 006.06.12.H62-230612-0040 12/06/2023 26/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ THỊ HỒNG NHUNG CN PHẠM THỊ THU UQ NGUYỄN THỊ HUÂN
350 006.06.12.H62-220712-0037 12/07/2022 28/07/2022 09/01/2023
Trễ hạn 116 ngày.
LÊ VĂN TIẾN TK LÊ VĂN TUẤN UQ NGUYỄN THỊ THỦY
351 006.06.12.H62-230712-0049 12/07/2023 26/07/2023 28/08/2023
Trễ hạn 23 ngày.
HỘ ÔNG LƯU VĂN DƯƠNG TK LƯU THỊ MƯỜI UQ PHẠM VĂN XUÂN
352 006.06.12.H62-221212-0002 12/12/2022 26/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
KIM VĂN CÔNG TK TRẦN THỊ XẾU UQ VŨ VĂN HẢI
353 006.06.12.H62-221212-0003 12/12/2022 26/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
KIM VĂN CÔNG TK KIM VĂN LONG UQ VŨ VĂN HẢI
354 006.06.12.H62-221212-0004 12/12/2022 26/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
KIM VĂN CÔNG TK KIM XUÂN NINH UQ VŨ VĂN HẢI
355 006.06.12.H62-221212-0015 12/12/2022 22/05/2023 07/06/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ THIỆP UQ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
356 006.06.12.H62-230113-0026 13/01/2023 03/02/2023 04/02/2023
Trễ hạn 0 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN THƯ TK PHÙNG THỊ THỦY UQ NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY
357 006.06.12.H62-230113-0028 13/01/2023 27/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VƯƠNG VĂN MƯỜI
358 006.06.12.H62-230113-0034 13/01/2023 27/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ BÀ PHẠM THỊ HIỀN
359 006.06.12.H62-230313-0077 13/03/2023 27/03/2023 28/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CẦN VỢ NGUYỄN THỊ KIM CHUNG
360 006.06.12.H62-221213-0008 13/12/2022 27/12/2022 10/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THANH TÙNG UQ NGUYỄN LÊ NGUYÊN
361 006.06.12.H62-221213-0026 13/12/2022 27/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG CN NGUYỄN VĂN TÁM UQ TRẦN THỊ THÚY NGA
362 006.06.12.H62-221213-0034 13/12/2022 27/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
BÙI THỊ VĂN ĐẠI DIỆN LÀ LÊ HỒNG VIỆT UQ ĐỖ HỮU THỈNH
363 006.06.12.H62-221213-0050 13/12/2022 05/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THIỀU
364 006.06.12.H62-230214-0024 14/02/2023 28/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI HỮU PHÚ
365 006.06.12.H62-230314-0011 14/03/2023 28/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ HUỆ TC HOÀNG THỊ HẰNG UQ VƯƠNG THỊ THANH TÂM
366 006.06.12.H62-230314-0015 14/03/2023 28/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG BÌNH SỰ
367 006.06.12.H62-230314-0016 14/03/2023 28/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG BÌNH SỰ
368 006.06.12.H62-230314-0018 14/03/2023 28/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG BÌNH SỰ
369 006.06.12.H62-220614-0045 14/06/2022 28/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN MẾN UQ NGUYỄN VĂN HÙNG
370 006.06.12.H62-230714-0030 14/07/2023 28/07/2023 29/07/2023
Trễ hạn 0 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN TUYẾN
371 006.06.12.H62-221014-0044 14/10/2022 26/06/2023 10/07/2023
Trễ hạn 10 ngày.
KIM VĂN HỢP (A24)
372 006.06.12.H62-221214-0005 14/12/2022 28/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN HỒNG THAO UQ TẠ THỊ VÂN
373 006.06.12.H62-221214-0006 14/12/2022 28/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN HỒNG THAO CN KIM TRỌNG THẮNG UQ TẠ THỊ VÂN
374 006.06.12.H62-221214-0058 14/12/2022 28/12/2022 09/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN THUẬN
375 006.06.12.H62-221214-0063 14/12/2022 28/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN QUỐC TOẢN TC NGUYỄN THỊ TUYẾN, BĐ NGUYỄN QUỐC TOẢN
376 006.06.12.H62-230215-0020 15/02/2023 06/12/2023 13/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HỘ BÀ PHÙNG THỊ VƯỢNG
377 006.06.12.H62-230215-0047 15/02/2023 01/03/2023 02/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN XUÂN(BÌA PHẠM VĂN SƠ)
378 006.06.12.H62-230315-0013 15/03/2023 29/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ HẢI UQ LÊ XUÂN NAM
379 006.06.12.H62-230315-0057 15/03/2023 05/04/2023 07/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG PHÙNG QUANG HÙNG
380 006.06.12.H62-230515-0019 15/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN KHƯƠNG
381 006.06.12.H62-221115-0028 15/11/2022 16/03/2023 10/04/2023
Trễ hạn 17 ngày.
ĐỖ VĂN CHI
382 006.06.12.H62-221215-0021 15/12/2022 29/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY TC NGUYỄN VĂN HOÀN UQ NGUYỄN THỊ THÚY
383 006.06.12.H62-230116-0010 16/01/2023 13/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN ĐỨC NÙNG PC&TC NGUYỄN ĐỨC NÙNG; PC&TC NGUYỄN VĂN HÙNG UQ NGUYỄN ĐỨC NÙNG
384 006.06.12.H62-230116-0013 16/01/2023 06/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ÔNG NGUYỄN VĂN SỰ UQ TẠ THỊ VÂN
385 006.06.12.H62-230116-0014 16/01/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÀ NGUYỄN THỊ NHUNG TC NGUYỄN VĂN KIỀU+TC NGUYỄN VĂN BÌNH
386 006.06.12.H62-230116-0027 16/01/2023 06/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐỨC NGỌC
387 006.06.12.H62-230116-0028 16/01/2023 15/05/2023 20/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
BÀ NGUYỄN THỊ HUẤN
388 006.06.12.H62-230116-0038 16/01/2023 06/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THẾ HÙNG CN NGUYỄN VĂN HUỆ UQ KIM VĂN BÌNH
389 006.06.12.H62-230316-0061 16/03/2023 30/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG PHAN VĂN HẬU TK PHAN THỊ TÂM
390 006.06.12.H62-230516-0005 16/05/2023 27/06/2023 11/07/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ NĂM
391 006.06.12.H62-230516-0006 16/05/2023 27/06/2023 18/07/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
392 006.06.12.H62-221116-0004 16/11/2022 23/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN VĂN HƯỜNG UQ PHẠM THỊ TUYẾT
393 006.06.12.H62-221216-0005 16/12/2022 23/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
DƯƠNG ĐỨC HÙNG UQ HOÀNG THỊ BÍCH NGỌC
394 006.06.12.H62-221216-0025 16/12/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THUẦN TC NGUYỄN VĂN THẠCH, NGUYỄN VĂN THUẦN CN NGUYỄN VĂN KỲ ; BĐ NGUYỄN VĂN THUẦN UQ ĐỖ HỮU THỈNH
395 006.06.12.H62-221216-0044 16/12/2022 30/12/2022 09/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM VĂN HÒE
396 006.06.12.H62-230117-0009 17/01/2023 07/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 13 ngày.
ĐÀO THỊ BỐNG
397 006.06.12.H62-230117-0019 17/01/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ PHÙNG THỊ ĐỘ TC PHÙNG QUANG HỘI UQ PHÙNG THỊ HỢP
398 006.06.12.H62-230117-0023 17/01/2023 15/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ THỊ CÚC CN NGÔ VĂN KỲ
399 006.06.12.H62-230117-0027 17/01/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ TƯ
400 006.06.12.H62-230117-0034 17/01/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ PHẠM THỊ DUNG UQ PHẠM THỊ QUỲNH
401 006.06.12.H62-230117-0036 17/01/2023 07/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN SÁNH TK NGUYỄN HOÀNG SÓNG UQ ĐẶNG THỊ LAN
402 006.06.12.H62-230117-0040 17/01/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ PHAN THỊ HỮU TK LÊ VĂN THẠCH
403 006.06.12.H62-230117-0041 17/01/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN HẠNH TC BÙI VĂN HẢI UQ PHẠM THỊ HỒNG HUÊ
404 006.06.12.H62-230117-0050 17/01/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN ĐÔNG UQ ĐỖ VĂN NAM
405 006.06.12.H62-230117-0051 17/01/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN PHƯƠNG UQ ĐỖ VĂN NAM
406 006.06.12.H62-230217-0033 17/02/2023 10/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN ĐỨC TIẾN UQ NGUYỄN GIANG ANH
407 006.06.12.H62-230217-0040 17/02/2023 03/03/2023 04/03/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐẶNG TC NGUYỄN VĂN QUANG UQ LÊ XUÂN NAM
408 006.06.12.H62-230317-0006 17/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG TRẦN VĂN TOÀN BÀ TRẦN THỊ THANH HẢI
409 006.06.12.H62-230317-0009 17/03/2023 03/04/2023 04/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THANH HẢI
410 006.06.12.H62-230118-0002 18/01/2023 14/02/2023 17/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM ANH DŨNG CN TRIỆU THỊ LÝ
411 006.06.12.H62-230118-0003 18/01/2023 08/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN ĐỆ
412 006.06.12.H62-230118-0030 18/01/2023 08/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ ÔNG ĐÀO VĂN HÀO PCTCĐÀO VĂN HÀO; CN NGUYỄN MỸ DUNG; CN NGUYỄN MỸ DUNG; PCTC ĐÀO VĂN HÀO UQ BÙI ANH TUẤN
413 006.06.12.H62-230118-0032 18/01/2023 08/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THI CN TRƯƠNG ĐỨC ANH
414 006.06.12.H62-230118-0034 18/01/2023 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG BÙI VĂN THAU UQ NGUYỄN VĂN CHIẾN
415 006.06.12.H62-230418-0013 18/04/2023 02/06/2023 10/06/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ SƠN TÙNG UQ PHẠM VĂN CƯƠNG
416 006.06.12.H62-230518-0066 18/05/2023 01/06/2023 20/06/2023
Trễ hạn 13 ngày.
TRẦN TỨ ANH UQ PHÓ THỊ LỆ GIANG
417 006.06.12.H62-230718-0046 18/07/2023 29/08/2023 07/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ THỊ LÝ
418 006.06.12.H62-230119-0002 19/01/2023 03/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH BÀ HOÀNG THỊ LOAN
419 006.06.12.H62-230119-0005 19/01/2023 09/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN VĂN VIẾT
420 006.06.12.H62-230119-0011 19/01/2023 09/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG DƯƠNG VĂN TÁM PCTS DƯƠNG VĂN TÁM; PCTS DƯƠNG VĂN TUẤN
421 006.06.12.H62-230419-0083 19/04/2023 20/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VƯƠNG VĂN QUANG ĐẠI DIỆN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
422 006.06.12.H62-220819-0026 19/08/2022 27/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LẠI HỮU HỌC UQ NGUYỄN MINH ĐƯỢC
423 006.06.12.H62-221219-0019 19/12/2022 03/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN THỨC TC NGUYỄN VĂN THẮNG UQ NGUYỄN VĂN TUẤN
424 006.06.12.H62-221219-0037 19/12/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN TUÂN CN ĐỖ VĂN TOẢN UQ ĐỖ HỮU THỈNH
425 006.06.12.H62-221219-0041 19/12/2022 03/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN GIANG CN NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG UQ NGUYỄN TẤN ĐẠT
426 006.06.12.H62-221219-0062 19/12/2022 03/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 23 ngày.
ĐỖ MẠNH MINH UQ BÙI THỊ THU HOÀI
427 006.06.12.H62-221219-0063 19/12/2022 03/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ QUYẾT TC NGUYỄN THỊ HẢI HƯƠNG, TC NGUYỄN HẢI LỰU, ĐKBĐ NGUYỄN THỊ QUYẾT
428 006.06.12.H62-221219-0064 19/12/2022 03/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 11 ngày.
CAO VĂN QUYẾT CN NGUYỄN THỊ NGÀ UQ NGUYỄN THỊ NGA
429 006.06.12.H62-230220-0042 20/02/2023 13/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN CƯỜNG(ĐÃ CHẾT) ĐẠI DIỆN NGUYỄN CHÍ KIÊN
430 006.06.12.H62-230220-0049 20/02/2023 03/04/2023 05/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG THỊ CÚC
431 006.06.12.H62-230320-0008 20/03/2023 03/04/2023 04/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN NHÀN ( ĐÃ CHẾT ) TK NGUYỄN VĂN TUẤN UQ PHÙNG THỊ HỢP
432 006.06.12.H62-230320-0009 20/03/2023 03/04/2023 04/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN UQ PHÙNG THỊ HỢP
433 006.06.12.H62-230320-0056 20/03/2023 04/04/2023 05/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH UQ PHÙNG THỊ SƠN
434 006.06.12.H62-230420-0006 20/04/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ SƠN TÙNG UQ LÊ QUANG HỢP
435 006.06.12.H62-230420-0057 20/04/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ HẢO UQ PHẠM THỊ HẰNG
436 006.06.12.H62-230620-0042 20/06/2023 13/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN TƯ BÌA NGUYỄN ĐỨC QUYẾN UQ NGUYỄN KHẮC BAN
437 006.06.12.H62-221220-0007 20/12/2022 11/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM
438 006.06.12.H62-221220-0016 20/12/2022 31/01/2023 13/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN CAM TK+TC BÀ NGUYỄN THỊ LIỆU UQ LÊ THỊ THU HÀ
439 006.06.12.H62-221220-0017 20/12/2022 19/07/2023 12/09/2023
Trễ hạn 39 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN HẠT TC NGUYỄN VĂN HẠT
440 006.06.12.H62-221220-0041 20/12/2022 04/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN TRÍ TC NGUYỄN VĂN TRỌNG, BĐ NGUYỄN VĂN TRÍ UQ TRẦN MẠNH CƯỜNG
441 006.06.12.H62-220221-0027 21/02/2022 19/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN HÂN
442 006.06.12.H62-230421-0043 21/04/2023 07/06/2023 10/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI MINH THẮNG UQ NGUYỄN THỊ THÙY LINH
443 006.06.12.H62-230721-0013 21/07/2023 08/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ÔNG TRẦN VĂN LIÊN CN NGUYỄN THÀNH NAM UQ LÊ THỊ HÂN
444 006.06.12.H62-230721-0060 21/07/2023 04/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG TRẦN VĂN THỤ UQ LÊ XUÂN NAM
445 006.06.12.H62-220921-0011 21/09/2022 24/11/2022 21/02/2023
Trễ hạn 63 ngày.
NGUYỄN XUÂN VỤ CN NGUYỄN KHÁNH THIỆN UQ NGUYỄN KHẮC HÙNG
446 006.06.12.H62-221021-0010 21/10/2022 17/11/2022 04/01/2023
Trễ hạn 34 ngày.
NGUYỄN HUY CƯỜNG
447 006.06.12.H62-221121-0003 21/11/2022 16/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 13 ngày.
TẠ VĂN NAM CN NGUYỄN THỊ HÀ UQ NGUYỄN THỊ HƯỜNG
448 006.06.12.H62-221221-0012 21/12/2022 05/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÝ VĂN THÀM CN NGUYỄN THỊ KIM THANH UQ TẠ THỊ THU HÀ
449 006.06.12.H62-221221-0014 21/12/2022 10/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ QUANG TRUNG TC ĐỖ VĂN TĨNH; ĐỖ QUANG TRUNG TC ĐỖ QUANG CHIẾN; ĐỖ QUANG TRUNG BĐ
450 006.06.12.H62-221221-0022 21/12/2022 05/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN KHẮC TỨ TK NGUYỄN KHẮC ĐOAN UQ NGUYỄN THỊ DUNG
451 006.06.12.H62-221221-0025 21/12/2022 15/03/2023 13/09/2023
Trễ hạn 129 ngày.
NGUYỄN VĂN THỤY CN HỒ VĂN THÀNH UQ TRẦN HÙNG CHUNG
452 006.06.12.H62-221221-0028 21/12/2022 19/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN ĐỨC TIẾN
453 006.06.12.H62-221221-0034 21/12/2022 05/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN MẠNH CN PHAN VĂN THẢO UQ LÊ QUANG HỢP
454 006.06.12.H62-221221-0047 21/12/2022 05/01/2023 09/02/2023
Trễ hạn 25 ngày.
ĐÀO TRỌNG THOA
455 006.06.12.H62-230222-0026 22/02/2023 08/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN HỘI CN NGUYỄN VĂN HOẠCH +VƯƠNG THỊ BÍCH NGUYỆT
456 006.06.12.H62-220322-0009 22/03/2022 03/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN QUỐC HUẤN UQ DƯƠNG THỊ THƯỜNG
457 006.06.12.H62-220822-0007 22/08/2022 02/11/2022 16/01/2023
Trễ hạn 53 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỒNG UQ NGUYỄN VĂN HÙNG
458 006.06.12.H62-230822-0033 22/08/2023 06/09/2023 11/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN THỌ TC NGUYỄN THỊ THU
459 006.06.12.H62-220922-0001 22/09/2022 01/12/2022 12/01/2023
Trễ hạn 30 ngày.
NGUYỄN THỊ SÂM
460 006.06.12.H62-221222-0005 22/12/2022 06/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN UQ LÊ XUÂN NAM
461 006.06.12.H62-221222-0013 22/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HÀ
462 006.06.12.H62-221222-0020 22/12/2022 06/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 0 ngày.
ĐỖ VĂN HIẾU CN HOÀNG VĂN LUẬN UQ PHÙNG THỊ HỢP
463 006.06.12.H62-221222-0028 22/12/2022 06/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN THÀNH UQ PHÙNG THỊ HỢP
464 006.06.12.H62-221222-0038 22/12/2022 06/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ CẢI CN ĐẶNG THÀNH TRUNG UQ TRẦN THỊ THÚY NGA
465 006.06.12.H62-221222-0042 22/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ QUANG HUY
466 006.06.12.H62-230523-0068 23/05/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN
467 006.06.12.H62-230623-0044 23/06/2023 14/07/2023 28/08/2023
Trễ hạn 31 ngày.
NGUYỄN THỊ KỲ UQ NGUYỄN THỊ DUNG
468 006.06.12.H62-230623-0047 23/06/2023 14/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ NGUYỄN THỊ ĐỘ
469 006.06.12.H62-230623-0062 23/06/2023 14/07/2023 28/08/2023
Trễ hạn 31 ngày.
HỘ ÔNG ĐINH PHƯƠNG CĂN, NGUYỄN THỊ MƠ
470 006.06.12.H62-220923-0022 23/09/2022 05/05/2023 06/05/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN ĐỨC LONG
471 006.06.12.H62-221123-0030 23/11/2022 09/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN DUY CN CTY TNHH HÙNG YẾN
472 006.06.12.H62-221223-0010 23/12/2022 30/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN THẾ
473 006.06.12.H62-221223-0011 23/12/2022 09/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ THỊ TÝ UQ PHẠM VĂN XUÂN
474 006.06.12.H62-221223-0013 23/12/2022 09/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN TỰ UQ PHẠM VĂN XUÂN
475 006.06.12.H62-221223-0019 23/12/2022 25/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM SAO BĂNG CN TRẦN HOÀNG PHƯƠNG UQ NGUYỄN TẤN ĐẠT
476 006.06.12.H62-221223-0023 23/12/2022 09/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HỘ ÔNG LẠI VĂN LẬP TK ÔNG LẠI VĂN ĐỨC UQ LẠI VĂN LẬP
477 006.06.12.H62-221223-0025 23/12/2022 09/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN HIỀN CN LÊ KHẮC NGỌC UQ BÙI VĂN THOẠI
478 006.06.12.H62-221223-0041 23/12/2022 09/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUỐC HÙNG CN NGUYỄN VĂN TUẾ; NGUYỄN QUỐC HÙNG CN NGUYỄN VĂN TUẤN; NGUYỄN QUỐC HÙNG BĐ UQ HÀ THỊ NHUNG
479 006.06.12.H62-230224-0009 24/02/2023 03/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG LÊ XUÂN NAM
480 006.06.12.H62-230224-0041 24/02/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN HUÂN UQ MAI VĂN THI
481 006.06.12.H62-230224-0043 24/02/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN TRIỆU UQ HÀ THỊ HUỆ
482 006.06.12.H62-230224-0055 24/02/2023 10/03/2023 28/04/2023
Trễ hạn 35 ngày.
HỘ ÔNG PHẠM VĂN TÂN TK PHAN THỊ CHÍNH UQ TẠ ĐỨC MINH
483 006.06.12.H62-230324-0031 24/03/2023 07/04/2023 13/04/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN KHÁNH UQ NGUYỄN TẤN ĐẠT
484 006.06.12.H62-221024-0054 24/10/2022 08/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 21 ngày.
PHẠM HOÀNG NAM
485 006.06.12.H62-221024-0056 24/10/2022 27/02/2023 11/03/2023
Trễ hạn 9 ngày.
CAO VĂN DŨNG
486 006.06.12.H62-221124-0026 24/11/2022 20/03/2023 28/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN BÌNH TRAI
487 006.06.12.H62-230425-0023 25/04/2023 19/05/2023 23/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNGG THỊ TỈNH
488 006.06.12.H62-230425-0048 25/04/2023 26/04/2023 27/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN QUẢ
489 006.06.12.H62-230525-0026 25/05/2023 11/08/2023 17/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ GIANG UQ NGUYỄN THANH LONG
490 006.06.12.H62-230525-0057 25/05/2023 12/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG VĂN SOI
491 006.06.12.H62-230725-0036 25/07/2023 05/09/2023 08/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN QUANG THÉP+NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN
492 006.06.12.H62-221125-0022 25/11/2022 13/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN NGHĨA CN NGUYỄN VĂN CHUNG UQ PHÙNG THỊ DUNG
493 006.06.12.H62-230726-0002 26/07/2023 09/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 11 ngày.
PHÙNG VĂN THỤY TC PHÙNG VĂN SƠN
494 006.06.12.H62-230726-0003 26/07/2023 09/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 11 ngày.
HỘ ÔNG PHÙNG VĂN THỤY TC PHÙNG VĂN VĨ UQ PHÙNG VĂN SƠN
495 006.06.12.H62-230726-0056 26/07/2023 06/09/2023 08/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN VẬN
496 006.06.12.H62-230726-0057 26/07/2023 06/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
497 006.06.12.H62-220926-0019 26/09/2022 07/11/2022 22/03/2023
Trễ hạn 97 ngày.
BẠCH VĂN MẠNH
498 006.06.12.H62-220926-0064 26/09/2022 10/10/2022 07/02/2023
Trễ hạn 86 ngày.
NGUYỄN VĂN NGHIỆP CN PHẠM VĂN XUÂN
499 006.06.12.H62-221026-0039 26/10/2022 03/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHÙNG GIA HỢP, HÒA ĐC
500 006.06.12.H62-221026-0048 26/10/2022 06/12/2022 10/01/2023
Trễ hạn 25 ngày.
ĐỖ VĂN CHI CN CTY HÙNG YẾN
501 006.06.12.H62-221026-0050 26/10/2022 13/12/2022 10/01/2023
Trễ hạn 20 ngày.
ĐỖ VĂN CHẮC CN CTY HÙNG YẾN
502 006.06.12.H62-221026-0052 26/10/2022 15/12/2022 10/01/2023
Trễ hạn 18 ngày.
ĐỖ BÀNG ĐỨC CN CTY HÙNG YÊN
503 006.06.12.H62-221226-0004 26/12/2022 10/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN CÔNG TK NGUYỄN TIẾN ĐỨC UQ NGUYỄN GIANG ANH
504 006.06.12.H62-221226-0008 26/12/2022 10/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
PHAN VĂN VĨ TK NGUYỄN THỊ THU
505 006.06.12.H62-221226-0011 26/12/2022 07/12/2023 13/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN QUANG
506 006.06.12.H62-221226-0012 26/12/2022 10/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN HẢI UQPHMJ HỒNG QUÂN
507 006.06.12.H62-221226-0019 26/12/2022 10/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM VĂN TỈU UQ PHẠM VĂN XUÂN
508 006.06.12.H62-221226-0020 26/12/2022 10/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 14 ngày.
TRẦN VĂN CHIÊM CN NGUYỄN VĂN BÌNH UQ PHẠM VĂN XUÂN
509 006.06.12.H62-221226-0022 26/12/2022 17/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 13 ngày.
TRẦN VĂN CHIẾN UQ PHẠM VĂN XUÂN
510 006.06.12.H62-221226-0023 26/12/2022 10/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ VĂN VỴ TK LÊ THỊ THANH UQ PHẠM VĂN XUÂN
511 006.06.12.H62-221226-0033 26/12/2022 10/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN ĐẠI CN ĐỖ HƯƠNG GIANG UQ NGUYỄN VĂN TUYÊN
512 006.06.12.H62-221226-0040 26/12/2022 17/01/2023 15/02/2023
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN KHẮC LUÂN(BÌA NGUYỄN VĂN LỰC) UQ BÙI ĐỨC MẠNH
513 006.06.12.H62-221226-0044 26/12/2022 10/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN TOANCN HÀ KHẮC TỰ UQ TRẦN THỊ THÚY NGA
514 006.06.12.H62-230427-0013 27/04/2023 13/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐÀO THỊ CHÀ UQ HÀ MINH TUÂN
515 006.06.12.H62-230427-0014 27/04/2023 13/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐÀO THỊ CHÀ UQ HÀ MINH TUÂN
516 006.06.12.H62-230427-0051 27/04/2023 13/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐÀO THỊ CHÀ UQ LÊ THANH CHUYỂN
517 006.06.12.H62-230627-0068 27/06/2023 11/07/2023 12/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ TÂM UQ VŨ QUANG QUÝ
518 006.06.12.H62-230727-0026 27/07/2023 28/07/2023 01/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÂN HÀNG QUỐC TẾ UQ NGUYỄN DUY KHÁNH
519 006.06.12.H62-221227-0002 27/12/2022 11/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN TIẾN
520 006.06.12.H62-221227-0003 27/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG TRẦN QUANG ĐỆ TC TRẦN QUANG ĐIỆP (THỬA 626,629); TC TRẦN THỊ HUỆ; TC TRẦN VĂN KỲ UQ HÀ THỊ NHUNG
521 006.06.12.H62-221227-0004 27/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN NĂM CN LẠI THỊ HỒNG NHUNG UQ NGUYỄN VĂN HỒNG
522 006.06.12.H62-221227-0005 27/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG HẠM VĂN BÌNH PCTC PHẠM VĂN BÌNH
523 006.06.12.H62-221227-0014 27/12/2022 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CAO THỊ THƠM CN TRƯƠNG MẠNH CƯỜNG UQ PHÙNG THỊ HỢP
524 006.06.12.H62-221227-0015 27/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NGHĨA CN VŨ DUY HIỆU UQ PHÙNG THỊ HỢP
525 006.06.12.H62-221227-0016 27/12/2022 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN DUY PHƯƠNG CN NGUYỄN THỊ THƯƠNG UQ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
526 006.06.12.H62-221227-0020 27/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN DẦN
527 006.06.12.H62-221227-0022 27/12/2022 11/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN TRÌNH
528 006.06.12.H62-221227-0023 27/12/2022 11/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 24 ngày.
DƯƠNG VĂN CHUNG
529 006.06.12.H62-221227-0027 27/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LÝ PC&TC NGUYỄN CAO CƯỜNG; PC&TC NGUYỄN VĂN LÝ; PCTC NGUYỄN VĂN LÝ
530 006.06.12.H62-221227-0029 27/12/2022 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN HỮU GIAI ĐẠI DIỆN NGUYỄN THỊ LỤA
531 006.06.12.H62-221227-0030 27/12/2022 11/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤT CN PHẠM VĂN DƯƠNG; NGUYỄN VĂN TUẤT CN NGUYỄN VĂN PHƯƠNG; NGUYỄN VĂN TUẤT TC NGUYỄN VĂN NGỌC UQ NGUYỄN VĂN TUẤN
532 006.06.12.H62-221227-0033 27/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHU VĂN HUY CN NGUYỄN VĂN DŨNG; BĐ CHU VĂN HUY
533 006.06.12.H62-221227-0034 27/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUANG HUYNH TC NGUYỄN VĂN TÙNG; NGUYỄN QUANG HUYNH TC NGUYỄN THỊ TUYẾN; NGUYỄN QUANG HUYNH BĐ
534 006.06.12.H62-221227-0040 27/12/2022 11/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN TÙY ĐẠI DIỆN PHAN THỊ THỦY UQ TRẦN THỊ THÚY NGA
535 006.06.12.H62-221227-0051 27/12/2022 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH VĂN CƯỜNG CN NGUYỄN VĂN CHÍN UQ LÝ THỊ XUÂN
536 006.06.12.H62-221227-0056 27/12/2022 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
KHỔNG DUY THÀNH CN LÊ VĂN CÔNG
537 006.06.12.H62-221227-0059 27/12/2022 04/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ XUÂN NAM
538 006.06.12.H62-230228-0040 28/02/2023 14/03/2023 18/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN TƯ UQ PHÙNG THỊ HỢP
539 006.06.12.H62-230428-0026 28/04/2023 14/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ CẦN UQ ĐỖ NAM THẮNG
540 006.06.12.H62-230428-0047 28/04/2023 14/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN VĂN SỸ
541 006.06.12.H62-230728-0064 28/07/2023 31/07/2023 10/08/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN TIỀM
542 006.06.12.H62-220928-0043 28/09/2022 07/04/2023 16/05/2023
Trễ hạn 26 ngày.
NGUYỄN ANH TUẤN CN ĐÀM XUÂN HUYÊN UQ TẠ NGỌC HUY
543 006.06.12.H62-221028-0006 28/10/2022 21/03/2023 18/04/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN VĂN NHÂN, HOÀNG THỊ LAN
544 006.06.12.H62-221228-0001 28/12/2022 12/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
QUẢNG VĂN TRƯỜNG
545 006.06.12.H62-221228-0013 28/12/2022 12/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN NHINH(PHẠM ĐĂNG NHINH ) UQ PHẠM THÙY LINH
546 006.06.12.H62-221228-0015 28/12/2022 12/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐOÀN VĂN HIẾU CN ĐOÀN THỊ HẢO, BĐ ĐOÀN VĂN HIẾU
547 006.06.12.H62-221228-0019 28/12/2022 12/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HIÊN TC NGUYỄN VĂN BẮC UQ PHẠM VĂN XUÂN
548 006.06.12.H62-221228-0022 28/12/2022 12/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
HỘ ÔNG LÊ HỒNG NGÂN CN TRẦN NGỌC UQ PHẠM VĂN XUÂN
549 006.06.12.H62-221228-0034 28/12/2022 03/02/2023 05/02/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG UQ NGUYỄN LÊ LÂM
550 006.06.12.H62-221228-0040 28/12/2022 12/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THỤY TK ĐỖ THỊ CƠ, TK NGUYỄN VĂN TƯỜNG(2 THỬA 746+748) UQ NGUYỄN VIỆT HÙNG
551 006.06.12.H62-230529-0039 29/05/2023 12/06/2023 16/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM VĂN XUÂN
552 006.06.12.H62-230529-0068 29/05/2023 12/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG UQ NGUYỄN VĂN CHIẾN
553 006.06.12.H62-230629-0069 29/06/2023 10/08/2023 20/09/2023
Trễ hạn 29 ngày.
TRẦN VĂN THƯỜNG UQ LÊ XUÂN NAM
554 006.06.12.H62-221129-0016 29/11/2022 26/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN HỮU HIỀN CN BÙI THỊ HẠNH UQ KHƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH
555 006.06.12.H62-221229-0010 29/12/2022 13/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ BÀ NGUYỄN THỊ THÚY UQ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
556 006.06.12.H62-221229-0011 29/12/2022 13/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN NGỌC UQ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
557 006.06.12.H62-221229-0029 29/12/2022 13/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN HOA TC NGUYỄN VĂN XUÂN; BĐ NGUYỄN VĂN HOA
558 006.06.12.H62-221229-0031 29/12/2022 13/01/2023 27/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VIẾT CHÍN CN ĐỖ VĂN VÀNG UQ NGUYỄN VĂN TUẤN
559 006.06.12.H62-221229-0063 29/12/2022 13/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
LĂNG VĂN TRUNG CN NGUYỄN VĂN ĐỨC UQ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
560 006.06.12.H62-230130-0007 30/01/2023 21/03/2023 25/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN VĂN DŨNG
561 006.06.12.H62-230130-0013 30/01/2023 13/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN LỄ TK PHẠM KHẮC NHUẬN UQ PHẠM THỊ HỒNG HUÊ
562 006.06.12.H62-230130-0015 30/01/2023 27/03/2023 05/04/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐÀO THỊ LUYỆN
563 006.06.12.H62-230530-0037 30/05/2023 13/06/2023 14/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG LÊ VĂN HƯƠNG
564 006.06.12.H62-220930-0061 30/09/2022 17/10/2022 04/01/2023
Trễ hạn 57 ngày.
NGUYỄN VĂN QUANG ĐD NGUYỄN THỊ BÌNH UQ PHẠM VĂN XUÂN
565 006.06.12.H62-221130-0008 30/11/2022 21/12/2022 10/01/2023
Trễ hạn 14 ngày.
DƯƠNG VIỆT ANH
566 006.06.12.H62-221130-0026 30/11/2022 23/03/2023 13/09/2023
Trễ hạn 123 ngày.
NGUYỄN VĂN QUANG TC NGUYỄN XUÂN MAI UQ LĂNG NGỌC KHOA
567 006.06.12.H62-221230-0001 30/12/2022 16/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TUẤN HẢI TC NGUYỄN THỊ THỦY
568 006.06.12.H62-221230-0002 30/12/2022 16/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TUẤN HẢI TC BÙI THỊ THU HƯƠNG
569 006.06.12.H62-221230-0003 30/12/2022 16/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TUẤN HẢI TC NGUYỄN THỊ THỦY
570 006.06.12.H62-221230-0004 30/12/2022 16/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TUẤN HẢI TC BÙI THỊ THU HƯƠNG
571 006.06.12.H62-221230-0021 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ PHƯƠNG CN NGUYỄN THỊ XUÂN UQ NGUYỄN VĂN MINH
572 006.06.12.H62-221230-0034 30/12/2022 16/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN NGÂN TK TRẦN ĐỨC MẠNH UQ PHẠM THỊ NĂM
573 006.06.12.H62-221230-0040 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TIỆP CN NGUYỄN THỊ VÂN UQ NGUYỄN CÔNG VINH
574 006.06.12.H62-221230-0043 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ ẢNH TC PHAN THỊ TRINH UQ PHAN VĂN TIẾN
575 006.06.12.H62-221230-0053 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ TRẦN THỊ NHUNG PCTS NGUYỄN DUY PHÚ
576 006.06.12.H62-221230-0062 30/12/2022 09/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ XUÂN NAM
577 006.06.12.H62-221230-0064 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HỢI CN NGUYỄN ĐỨC MINH
578 006.06.12.H62-221230-0066 30/12/2022 09/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ XUÂN NAM
579 006.06.12.H62-221230-0068 30/12/2022 16/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
KIM XUÂN BÁI UQ HÀ THỊ NHUNG
580 006.06.12.H62-221230-0069 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG TRẦN XUÂN NHẤT TC TRẦN VĂN CHUNG; TC TRẦN VĂN HẢI UQ TRẦN VĂN THÔNG
581 006.06.12.H62-230131-0010 31/01/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ BÀ LÊ THỊ CHÂM UQ PHẠM VĂN XUÂN
582 006.06.12.H62-230131-0022 31/01/2023 14/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN XUÂN BÌNH
583 006.06.12.H62-230731-0008 31/07/2023 01/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯỜNG UQ NGUYỄN VĂN TUYÊN
584 000.00.12.H62-220412-0001 12/04/2022 31/05/2022 22/02/2023
Trễ hạn 190 ngày.
NGUYỄN THỊ NHÃ
585 000.00.12.H62-230512-0001 12/05/2023 15/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 5 ngày.
BÙI QUANG HƯƠNG
586 000.00.12.H62-221212-0001 12/12/2022 23/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
587 000.00.12.H62-230912-0001 14/09/2023 08/11/2023 13/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN KIỂM
588 000.00.12.H62-230918-0001 18/09/2023 20/10/2023 02/11/2023
Trễ hạn 9 ngày.
PHÙNG THẾ TÀI
589 000.00.12.H62-230919-0001 19/09/2023 31/10/2023 02/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG THẾ TÀI
590 000.00.12.H62-221222-0002 22/12/2022 02/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ VĂN KHOÁ
591 000.00.12.H62-220425-0001 25/04/2022 06/06/2022 22/02/2023
Trễ hạn 186 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
592 000.00.12.H62-220425-0002 25/04/2022 06/06/2022 22/02/2023
Trễ hạn 186 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
593 000.00.12.H62-220425-0003 25/04/2022 06/06/2022 22/02/2023
Trễ hạn 186 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯỜNG
594 000.00.12.H62-220928-0001 28/09/2022 09/11/2022 24/02/2023
Trễ hạn 77 ngày.
NGUYỄN DIỆU LINH
595 000.00.12.H62-220401-0001 01/04/2022 05/05/2022 22/02/2023
Trễ hạn 208 ngày.
PHÙNG THẾ TÀI
596 000.00.12.H62-230202-0001 02/02/2023 23/02/2023 13/03/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
597 000.00.12.H62-220615-0002 15/06/2022 10/08/2022 22/02/2023
Trễ hạn 139 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
598 000.00.12.H62-221215-0003 15/12/2022 03/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐÀO THỊ THU LIỄU
599 000.00.12.H62-230116-0003 16/01/2023 06/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 21 ngày.
PHẠM THỊ LIÊN THẢO
600 000.00.12.H62-230616-0001 16/06/2023 03/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM NGỌC SƠN
601 000.00.12.H62-230616-0002 16/06/2023 03/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM NGỌC SƠN
602 000.00.12.H62-230717-0002 17/07/2023 27/07/2023 04/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
THÈN THỊ HƯƠNG
603 000.00.12.H62-221122-0001 22/11/2022 26/12/2022 17/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG
604 000.00.12.H62-230327-0006 27/03/2023 28/04/2023 05/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG
605 000.00.12.H62-220929-0001 29/09/2022 10/11/2022 04/01/2023
Trễ hạn 39 ngày.
NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG
606 000.00.12.H62-230531-0001 31/05/2023 12/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
607 004.06.12.H62-230201-0014 01/02/2023 02/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ VĂN ĐĂNG( LÀ CON BÀ DINH )
608 004.06.12.H62-220601-0013 01/06/2022 22/02/2023 25/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐỨC PHI (UQ NGUYỄN VĂN PHƯƠNG)
609 004.06.12.H62-220601-0014 01/06/2022 23/02/2023 25/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN (UQ NGUYỄN VĂN PHƯƠNG)
610 004.06.12.H62-230601-0035 01/06/2023 22/06/2023 07/10/2023
Trễ hạn 76 ngày.
KHỔNG VĂN TOÁN
611 004.06.12.H62-230801-0065 01/08/2023 15/08/2023 07/10/2023
Trễ hạn 38 ngày.
NGUYỄN HỮU VIỆT (UQ NGUYỄN THỊ ĐIỆP)
612 004.06.12.H62-230202-0040 02/02/2023 03/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN NGỌC ANH(UQ)
613 004.06.12.H62-230602-0007 02/06/2023 16/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM THỊ THỦY
614 004.06.12.H62-230602-0027 02/06/2023 05/06/2023 06/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG
615 004.06.12.H62-230602-0028 02/06/2023 05/06/2023 06/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN TOÀN
616 004.06.12.H62-230802-0059 02/08/2023 16/08/2023 17/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (UQ NGUYỄN VĂN ĐẠT)
617 004.06.12.H62-231102-0011 02/11/2023 30/11/2023 01/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ ĐỨC THẮNG
618 004.06.12.H62-230103-0022 03/01/2023 23/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 90 ngày.
UQ NGUYỄN VIẾT NGUYÊN
619 004.06.12.H62-230103-0024 03/01/2023 23/02/2023 06/04/2023
Trễ hạn 30 ngày.
BÙI THU HƯƠNG
620 004.06.12.H62-230203-0040 03/02/2023 17/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ LÝ
621 004.06.12.H62-230104-0016 04/01/2023 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
UQ LÊ THỊ THÙY DƯƠNG
622 004.06.12.H62-230504-0040 04/05/2023 18/05/2023 21/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LIÊN (UQ NGUYỄN THỊ KHUYÊN)
623 004.06.12.H62-230704-0023 04/07/2023 18/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM NGỌC THỰC
624 H62.12.04.04-231204-0055 04/12/2023 22/12/2023 25/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THANH
625 004.06.12.H62-230605-0044 05/06/2023 19/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ HẢI
626 004.06.12.H62-230705-0020 05/07/2023 03/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HÀ VĂN THÀNH
627 004.06.12.H62-221205-0001 05/12/2022 21/02/2023 04/04/2023
Trễ hạn 30 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH LAI
628 004.06.12.H62-221205-0014 05/12/2022 23/02/2023 02/07/2023
Trễ hạn 90 ngày.
UQ PHAN TRẦN ÁNH
629 004.06.12.H62-230206-0011 06/02/2023 20/02/2023 14/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ KIM CHUNG (UQ LÊ THỊ THÙY DƯƠNG)
630 004.06.12.H62-230206-0016 06/02/2023 07/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM TUẤN ANH (UQ)
631 004.06.12.H62-230306-0036 06/03/2023 20/03/2023 23/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH (UQ LƯU HUY LONG)
632 004.06.12.H62-230606-0006 06/06/2023 07/06/2023 13/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ VĂN DỰ
633 004.06.12.H62-230606-0008 06/06/2023 07/06/2023 13/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN DŨNG
634 004.06.12.H62-230906-0002 06/09/2023 25/09/2023 04/10/2023
Trễ hạn 7 ngày.
VŨ THỊ THỂ (UQ NGUYỄN VĂN THỌ)
635 004.06.12.H62-230906-0038 06/09/2023 04/10/2023 05/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TỊNH (UQ NGÔ VĂN DŨNG)
636 004.06.12.H62-230906-0044 06/09/2023 22/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN NGỌC TÚ (UQ NGUYỄN THỊ KHUYÊN)
637 004.06.12.H62-221206-0003 06/12/2022 27/12/2022 02/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CHU VĂN THỨC
638 004.06.12.H62-221206-0004 06/12/2022 22/02/2023 02/07/2023
Trễ hạn 91 ngày.
HOÀNG VĂN SƠN VÀ NGUYỄN THỊ HOÀN
639 004.06.12.H62-221206-0005 06/12/2022 27/12/2022 02/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
UQ ĐÀO VĂN ANH
640 004.06.12.H62-221206-0016 06/12/2022 20/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 93 ngày.
UQ NGUYỄN THỊ THÚY AN
641 004.06.12.H62-221206-0027 06/12/2022 22/02/2023 04/04/2023
Trễ hạn 29 ngày.
UQ LÊ THỊ THÙY DƯƠNG
642 004.06.12.H62-221206-0029 06/12/2022 20/02/2023 15/06/2023
Trễ hạn 82 ngày.
UQ LÊ THỊ THÙY DƯƠNG
643 004.06.12.H62-230207-0014 07/02/2023 21/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN BÌNH (UQ NGUYỄN THỊ KHUYÊN)
644 004.06.12.H62-230207-0030 07/02/2023 28/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN LIÊM
645 004.06.12.H62-230607-0041 07/06/2023 21/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ (UQ PHAN THỊ MINH THƯƠNG)
646 004.06.12.H62-230707-0054 07/07/2023 21/07/2023 27/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ DUYÊN
647 004.06.12.H62-230907-0023 07/09/2023 22/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI MẠNH HÙNG (UQ BÙI MINH TRÍ)
648 004.06.12.H62-230907-0033 07/09/2023 22/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THANH LONG (UQ BÙI VĂN THOẠI)
649 004.06.12.H62-230907-0069 07/09/2023 21/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ XUÂN QUANG - ĐÃ CHẾT (UQ ĐẶNG VĂN BẢY)
650 004.06.12.H62-230907-0070 07/09/2023 28/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NÔNG THỊ HƯỜNG (UQ ĐẶNG VĂN BẢY)
651 004.06.12.H62-221207-0001 07/12/2022 28/12/2022 10/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
BÙI KIM NGỌC ĐSD KHỔNG VĂN NHIỆM
652 004.06.12.H62-221207-0004 07/12/2022 23/02/2023 15/06/2023
Trễ hạn 79 ngày.
UQ BÙI VĂN THOẠI
653 004.06.12.H62-221207-0014 07/12/2022 21/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 92 ngày.
UQ HÀ THỊ HẰNG
654 004.06.12.H62-221207-0015 07/12/2022 27/02/2023 02/07/2023
Trễ hạn 88 ngày.
UQ NGUYỄN VIẾT NGUYÊN
655 004.06.12.H62-221207-0016 07/12/2022 27/02/2023 15/06/2023
Trễ hạn 77 ngày.
UQ NGUYỄN VIẾT NGUYÊN
656 004.06.12.H62-221207-0028 07/12/2022 21/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 92 ngày.
UQ ĐỖ THỊ MAI
657 004.06.12.H62-230208-0006 08/02/2023 22/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ VĂN SƠN
658 004.06.12.H62-220608-0033 08/06/2022 21/02/2023 25/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VŨ THỊ PHƯƠNG VÀ VŨ VĂN THÀNH
659 004.06.12.H62-230808-0059 08/08/2023 09/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN HOAN
660 004.06.12.H62-221208-0001 08/12/2022 24/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 89 ngày.
ĐÀO VĂN HÒA
661 004.06.12.H62-221208-0019 08/12/2022 15/02/2023 04/04/2023
Trễ hạn 34 ngày.
UQ LÊ THỊ THÙY DƯƠNG
662 004.06.12.H62-221208-0026 08/12/2022 21/02/2023 15/06/2023
Trễ hạn 81 ngày.
NGUYỄN XUÂN ĐÔNG; HOÀNG THỊ PHÙNG
663 004.06.12.H62-221208-0051 08/12/2022 23/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 90 ngày.
DƯƠNG DUY QUANG
664 004.06.12.H62-230109-0004 09/01/2023 30/01/2023 28/05/2023
Trễ hạn 83 ngày.
NGUYỄN ANH TUẤN
665 004.06.12.H62-230109-0018 09/01/2023 10/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ANH DŨNG
666 004.06.12.H62-230109-0031 09/01/2023 30/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN MINH
667 004.06.12.H62-230109-0032 09/01/2023 30/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG; NGUYỄN VĂN HẢI
668 004.06.12.H62-230109-0041 09/01/2023 30/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN KHANG
669 004.06.12.H62-230209-0004 09/02/2023 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG THU HƯƠNG
670 004.06.12.H62-230309-0020 09/03/2023 30/03/2023 23/05/2023
Trễ hạn 37 ngày.
PHẠM VĂN ĐÔNG
671 004.06.12.H62-230509-0047 09/05/2023 23/05/2023 07/10/2023
Trễ hạn 98 ngày.
NGUYỄN MINH TUYÊN (UQ BÙI VĂN THOẠI)
672 004.06.12.H62-230509-0054 09/05/2023 23/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ THANH (UQ NGUYỄN THỊ VÂN)
673 004.06.12.H62-230809-0002 09/08/2023 10/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TIẾN THÀNH (VỢ LÀ HÀ THỊ HỒNG)
674 004.06.12.H62-230809-0003 09/08/2023 10/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ HIỀN (UQ HÀ THỊ HỒNG)
675 004.06.12.H62-230809-0005 09/08/2023 10/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THANH NHÀN (GGT NGUYỄN NGỌC TRUNG ANH CB NGÂN HÀNG NỘP)
676 004.06.12.H62-230809-0011 09/08/2023 10/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ HỢP
677 004.06.12.H62-230809-0013 09/08/2023 10/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN HOAN
678 004.06.12.H62-230809-0023 09/08/2023 10/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM ĐÌNH HẢI
679 004.06.12.H62-230809-0025 09/08/2023 10/08/2023 11/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ MẠNH CƯỜNG
680 004.06.12.H62-230809-0046 09/08/2023 18/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ MÙI (UQ LÊ HỒNG NHUNG)
681 004.06.12.H62-221109-0002 09/11/2022 19/12/2022 01/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN CHUNG; NGUYỄN MẠNH QUÂN (UQ HÀ THỊ CHUNG)
682 H62.12.04.04-231109-0001 09/11/2023 23/11/2023 27/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ QUANG HIỀN
683 004.06.12.H62-221209-0023 09/12/2022 22/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 91 ngày.
VŨ VĂN TOÀN VÀ ĐÀO THỊ TRANG NHUNG
684 004.06.12.H62-230310-0020 10/03/2023 24/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ TUYÊN
685 004.06.12.H62-230410-0022 10/04/2023 24/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ TIẾN ĐẰNG (UQ ĐẶNG VĂN BẢY)
686 004.06.12.H62-230410-0044 10/04/2023 04/05/2023 23/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
PHAN VĂN KHÁNH - ĐÃ CHẾT (TRẦN THỊ THÀNH)
687 004.06.12.H62-230510-0003 10/05/2023 24/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN CẢNH(UQ)
688 004.06.12.H62-230510-0007 10/05/2023 24/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN KHẮC NHUẬN
689 004.06.12.H62-230510-0009 10/05/2023 24/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG NGỌC CHÍNH
690 004.06.12.H62-230510-0010 10/05/2023 24/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG NGỌC CHÍNH
691 004.06.12.H62-230510-0012 10/05/2023 24/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG NGỌC LÂM (UQ DƯƠNG NGỌC CHÍNH)
692 004.06.12.H62-230510-0014 10/05/2023 24/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG NGỌC QUYỀN (UQ DƯƠNG NGỌC CHÍNH)
693 004.06.12.H62-230710-0033 10/07/2023 24/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ CÔNG KIÊN VÀ TRẦN THỊ HÂN (UQ BÙI VĂN THOẠI)
694 004.06.12.H62-230111-0046 11/01/2023 12/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ LỰU
695 004.06.12.H62-230111-0049 11/01/2023 12/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ LỰU
696 004.06.12.H62-230411-0062 11/04/2023 05/05/2023 23/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
ĐỖ DUY TÂN (UQ ĐỖ DUY CƯƠNG)
697 004.06.12.H62-230511-0060 11/05/2023 25/05/2023 07/10/2023
Trễ hạn 96 ngày.
HÀ THỊ THU CÚC (UQ LÊ TIẾN THANH)
698 004.06.12.H62-230711-0053 11/07/2023 01/08/2023 07/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG (UQ PHẠM TUẤN ANH)
699 004.06.12.H62-230811-0003 11/08/2023 28/08/2023 09/10/2023
Trễ hạn 30 ngày.
VŨ HỒNG KỲ
700 004.06.12.H62-230911-0003 11/09/2023 15/11/2023 22/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN XUÂN THỦY VÀ NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
701 004.06.12.H62-230911-0075 11/09/2023 25/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ VĂN THANH (UQ NGUYỄN THIỆU HẢI)
702 H62.12.04.04-231211-0059 11/12/2023 25/12/2023 27/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ SỸ THẠC
703 004.06.12.H62-230112-0033 12/01/2023 02/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ ĐÌNH THIỆN
704 004.06.12.H62-230512-0076 12/05/2023 26/05/2023 07/10/2023
Trễ hạn 95 ngày.
DƯƠNG VĂN TRANG
705 004.06.12.H62-230712-0015 12/07/2023 18/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN THẮNG (UQ NGUYỄN NGỌC HƯNG)
706 004.06.12.H62-230712-0053 12/07/2023 26/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI ANH DŨNG (UQ LÊ TIẾN THANH)
707 004.06.12.H62-230912-0017 12/09/2023 26/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN AN - ĐÃ CHẾT (UQ NGUYỄN QUANG SÁNG)
708 004.06.12.H62-230912-0043 12/09/2023 29/09/2023 11/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
DƯƠNG TIẾN GIANG VÀ KHỔNG MAI TUYẾT
709 004.06.12.H62-230912-0075 12/09/2023 26/09/2023 04/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
VŨ KIM SƠN
710 004.06.12.H62-221212-0008 12/12/2022 21/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 92 ngày.
UQ KHỔNG VĂN THỦY
711 004.06.12.H62-221212-0026 12/12/2022 21/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 92 ngày.
UQ PHAN TRẦN ÁNH
712 004.06.12.H62-221212-0030 12/12/2022 21/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 92 ngày.
UQ TRẦN NGỌC ANH
713 004.06.12.H62-221212-0033 12/12/2022 21/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 92 ngày.
UQ VŨ NGỌC SƠN
714 004.06.12.H62-221212-0035 12/12/2022 24/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 89 ngày.
NGUYỄN THỊ THOA VÀ TRẦN MINH THÀNH
715 004.06.12.H62-230313-0036 13/03/2023 27/03/2023 28/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ CAO PHÚC
716 004.06.12.H62-230413-0033 13/04/2023 27/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ QUANG VINH VÀ NGUYỄN THỊ LƯ; ĐỖ TRUNG HỘI VÀ NGUYỄN THỊ HÒA
717 004.06.12.H62-230613-0012 13/06/2023 14/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CHÍNH
718 004.06.12.H62-230613-0014 13/06/2023 27/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CA (UQ NGUYỄN THỊ THÚY)
719 004.06.12.H62-230713-0048 13/07/2023 27/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HẰNG
720 004.06.12.H62-230713-0061 13/07/2023 01/08/2023 03/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH (UQ NGUYỄN VIẾT NGUYÊN)
721 004.06.12.H62-230713-0062 13/07/2023 27/07/2023 03/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN THỊ NGHIỆP (UQ NGUYỄN THIỆU MẠNH)
722 004.06.12.H62-230713-0075 13/07/2023 27/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MẪN (UQ NGUYỄN THỊ HOA)
723 004.06.12.H62-230913-0030 13/09/2023 04/10/2023 06/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG VĂN HẢI (UQ LÊ THỊ THÙY DƯƠNG)
724 004.06.12.H62-221213-0040 13/12/2022 22/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 91 ngày.
UQ PHAN TRẦN ÁNH
725 004.06.12.H62-221213-0044 13/12/2022 22/02/2023 15/06/2023
Trễ hạn 80 ngày.
HÀ VĂN PHÚ
726 004.06.12.H62-221213-0045 13/12/2022 22/02/2023 15/06/2023
Trễ hạn 80 ngày.
HÀ VĂN PHÚ
727 004.06.12.H62-230214-0001 14/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO ANH LƯƠNG (UQ KIM VĂN BÌNH)
728 004.06.12.H62-230214-0002 14/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO ANH LƯƠNG (UQ KIM VĂN BÌNH)
729 004.06.12.H62-230214-0008 14/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN XUÂN TRƯỜNG; TRẦN ĐỨC THỌ;TRIỆU THỊ CÚC (UQ DƯƠNG DUY QUANG)
730 004.06.12.H62-230214-0013 14/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN MÃO (UQ PHẠM THỊ ĐỨC)
731 004.06.12.H62-230214-0014 14/02/2023 28/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ ĐỨC
732 004.06.12.H62-230214-0016 14/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ LẬP (UQ ĐÀO VĂN ANH)
733 004.06.12.H62-230214-0027 14/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NHƯ LÊ
734 004.06.12.H62-230214-0028 14/02/2023 28/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ THỊ KIM LIÊN (UQ LÊ THỊ THÙY DƯƠNG)
735 004.06.12.H62-230214-0038 14/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (UQ NGUYỄN THỊ TRANG)
736 004.06.12.H62-230214-0040 14/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG (UQ NGUYỄN NGỌC HƯNG)
737 004.06.12.H62-230214-0049 14/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ QUANG DÂN (UQ BÙI VĂN THOẠI)
738 004.06.12.H62-230214-0051 14/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CAO THỊ HỒNG THỦY (UQ BÙI VĂN THOẠI)
739 004.06.12.H62-230714-0006 14/07/2023 17/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN BẰNG
740 004.06.12.H62-230714-0044 14/07/2023 02/08/2023 08/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM TRUNG HIẾU (UQ NGÔ VĂN DŨNG)
741 004.06.12.H62-230914-0063 14/09/2023 28/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ THỊ PHƯỢNG (UQ TRỊNH THỊ HÒA)
742 004.06.12.H62-230914-0065 14/09/2023 28/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ THỊ LOAN (UQ TRỊNH THỊ HÒA)
743 004.06.12.H62-230914-0066 14/09/2023 28/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ SỸ KHƯƠNG (UQ TRỊNH THỊ HÒA)
744 004.06.12.H62-230914-0068 14/09/2023 28/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ SỸ TUYẾN (UQ TRỊNH THỊ HÒA)
745 H62.12.04.04-231114-0005 14/11/2023 28/11/2023 04/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN CƯỜNG (UQ NGUYỄN KHẮC NHUẬN)
746 H62.12.04.04-231114-0029 14/11/2023 28/11/2023 30/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐÀO DUY ĐÔNG (UQ LÊ THỊ THÙY DƯƠNG)
747 004.06.12.H62-221214-0007 14/12/2022 22/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 91 ngày.
HÀ VĂN HUỆ VÀ NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO; TRẦN THỊ NGÂN
748 004.06.12.H62-221214-0009 14/12/2022 22/02/2023 04/04/2023
Trễ hạn 29 ngày.
UQ TRẦN NGỌC ANH
749 004.06.12.H62-221214-0019 14/12/2022 28/12/2022 01/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
UQ NGUYỄN GIA LÂM
750 004.06.12.H62-221214-0026 14/12/2022 17/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 94 ngày.
VŨ VĂN CƯỜNG
751 004.06.12.H62-221214-0038 14/12/2022 28/12/2022 02/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
UQ VŨ NGỌC PHAN
752 004.06.12.H62-230215-0002 15/02/2023 08/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN XUÂN TRƯỚC
753 004.06.12.H62-230215-0029 15/02/2023 01/03/2023 02/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ TUẤN HẢO
754 004.06.12.H62-230215-0046 15/02/2023 01/03/2023 02/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUANG VINH (UQ NGUYỄN THỊ KHUYÊN)
755 004.06.12.H62-230315-0038 15/03/2023 05/04/2023 23/05/2023
Trễ hạn 33 ngày.
GCN ĐỖ MẠNH LƯ - ĐÃ CHẾT (UQ NGUYỄN THỊ THẮM)
756 004.06.12.H62-230315-0042 15/03/2023 29/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN HUY (UQ NGUYỄN KHẮC NHUẬN)
757 004.06.12.H62-230315-0049 15/03/2023 29/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM XUÂN CẢNH VÀ TRẦN THỊ NHA TRANG; KHƯƠNG DUY TÂN (UQ TRẦN THÙY TRANG)
758 004.06.12.H62-230315-0054 15/03/2023 29/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LƯU; NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
759 004.06.12.H62-230515-0050 15/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KIỀU VĂN THOA
760 004.06.12.H62-230615-0015 15/06/2023 29/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ ĐÌNH HÒE (UQ NGUYỄN VĂN TUẤN)
761 004.06.12.H62-230615-0062 15/06/2023 29/06/2023 07/10/2023
Trễ hạn 71 ngày.
BÙI MINH THẮNG VÀ BÙI THỊ MINH NGUYỆT
762 004.06.12.H62-221215-0015 15/12/2022 29/12/2022 02/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
UQ NGUYỄN THỊ LƯƠNG
763 004.06.12.H62-221215-0016 15/12/2022 22/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 91 ngày.
UQ NGUYỄN THỊ LƯƠNG
764 004.06.12.H62-221215-0018 15/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG VĂN TRUNG
765 004.06.12.H62-221215-0020 15/12/2022 29/12/2022 02/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
UQ LÊ THỊ THÙY DƯƠNG
766 004.06.12.H62-221215-0023 15/12/2022 29/12/2022 09/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
DOÃN THỊ LIÊN
767 004.06.12.H62-221215-0032 15/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
UQ LƯU HUY LONG
768 004.06.12.H62-221215-0036 15/12/2022 22/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 91 ngày.
NGUYỄN HUY TOÀN VÀ TẠ THỊ DUYÊN
769 004.06.12.H62-221215-0042 15/12/2022 23/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 90 ngày.
ĐÀO QUANG TUẤN
770 004.06.12.H62-230116-0003 16/01/2023 06/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHAN VĂN TÀI
771 004.06.12.H62-230216-0024 16/02/2023 02/03/2023 06/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TIẾN VÀ BÙI THỊ NHUNG (UQ KHỔNG VĂN THỦY)
772 004.06.12.H62-230216-0061 16/02/2023 09/03/2023 30/06/2023
Trễ hạn 80 ngày.
NGUYỄN THỊ TRANG
773 004.06.12.H62-230316-0029 16/03/2023 30/03/2023 02/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ KHANH; NGUYỄN THỊ THU (UQ LÊ THỊ THÙY DƯƠNG)
774 004.06.12.H62-230316-0064 16/03/2023 30/03/2023 02/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MẠNH HƯỚNG
775 004.06.12.H62-230516-0015 16/05/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ NHÂM (UQ NGUYỄN QUYẾT TÂM)
776 004.06.12.H62-220616-0026 16/06/2022 23/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG VĂN VIỆT (UQ TRẦN NGỌC ANH)
777 004.06.12.H62-230616-0062 16/06/2023 30/06/2023 07/10/2023
Trễ hạn 70 ngày.
NGUYỄN HỮU CÔNG
778 004.06.12.H62-230616-0065 16/06/2023 30/06/2023 02/07/2023
Trễ hạn 0 ngày.
HOÀNG TIẾN HƯNG
779 004.06.12.H62-230816-0064 16/08/2023 11/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ THANH THÙY (UQ TRẦN HOÀNG QUỲNH)
780 004.06.12.H62-221216-0014 16/12/2022 20/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 93 ngày.
UQ NGUYỄN THỊ LƯƠNG
781 004.06.12.H62-221216-0028 16/12/2022 22/02/2023 06/04/2023
Trễ hạn 31 ngày.
NGUYỄN THỊ LỢI
782 004.06.12.H62-221216-0030 16/12/2022 22/02/2023 15/06/2023
Trễ hạn 80 ngày.
NGUYỄN THỊ LỢI
783 004.06.12.H62-221216-0032 16/12/2022 22/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 91 ngày.
PHẠM MAI HƯƠNG VÀ NGUYỄN VĂN TÂN
784 004.06.12.H62-221216-0033 16/12/2022 23/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 90 ngày.
ĐỖ VĂN TOÀN VÀ NGUYỄN THỊ HƯỜNG
785 004.06.12.H62-221216-0034 16/12/2022 21/02/2023 04/04/2023
Trễ hạn 30 ngày.
ĐẶNG PHƯƠNG NAM
786 004.06.12.H62-230117-0001 17/01/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THÀNH CHUNG
787 004.06.12.H62-230317-0020 17/03/2023 31/03/2023 02/04/2023
Trễ hạn 0 ngày.
ĐÀO MẠNH HÙNG VÀ NGUYỄN THỊ TỤNG (UQ LÊ HỒNG NHUNG)
788 004.06.12.H62-230417-0034 17/04/2023 04/05/2023 07/10/2023
Trễ hạn 111 ngày.
HÀ TRỌNG TRƯỜNG (QU KHỔNG VĂN HẠNH)
789 004.06.12.H62-230417-0038 17/04/2023 04/05/2023 08/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NHÂN (UQ NGUYỄN DUY TÂN
790 004.06.12.H62-230417-0041 17/04/2023 04/05/2023 05/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THỊ HỒNG (UQ NGUYỄN THỊ MAI)
791 004.06.12.H62-230417-0044 17/04/2023 04/05/2023 05/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NGỌC THẠCH
792 004.06.12.H62-220517-0057 17/05/2022 14/02/2023 25/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN NGUYÊN (ĐỖ VĂN HIỆP)
793 004.06.12.H62-230517-0035 17/05/2023 31/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MẠNH HIỀN
794 004.06.12.H62-230118-0021 18/01/2023 08/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGHIÊM XUÂN ĐỨC
795 004.06.12.H62-230418-0009 18/04/2023 05/05/2023 08/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ XUÂN THƯƠNG VÀ TẠ THỊ VÂN (UQ TRIỆU HỒNG HÀ)
796 004.06.12.H62-230418-0037 18/04/2023 05/05/2023 08/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN DUY HUY (UQ LƯU HUY LONG)
797 004.06.12.H62-230418-0044 18/04/2023 05/05/2023 08/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN DUY HƯNG VÀ TRẦN THỊ DÁNG PHƯƠNG (UQ NGUYỄN NGỌC HẠNH)
798 004.06.12.H62-230418-0052 18/04/2023 05/05/2023 08/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ THỊ VÂN (UQ BÙI VĂN THOẠI)
799 004.06.12.H62-230519-0017 19/05/2023 02/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HÀ THẾ AN (UQ TRẦN THỊ BÍCH HẬU)
800 004.06.12.H62-230519-0035 19/05/2023 02/06/2023 07/10/2023
Trễ hạn 90 ngày.
LÊ XUÂN THỊNH (UQ NGUYỄN THỊ THÚY)
801 004.06.12.H62-230919-0029 19/09/2023 03/10/2023 06/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH (UQ ĐÀO VĂN ANH)
802 004.06.12.H62-230919-0047 19/09/2023 03/10/2023 06/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI NGỌC LƯƠNG (UQ TRIỆU THỊ CHÂM)
803 004.06.12.H62-230220-0029 20/02/2023 06/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỊNH (UQ NGUYỄN KHẮC NHUẬN)
804 004.06.12.H62-230420-0035 20/04/2023 16/05/2023 23/05/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN NGỌC ĐANG
805 004.06.12.H62-230920-0001 20/09/2023 04/10/2023 05/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THỰC
806 004.06.12.H62-230920-0028 20/09/2023 04/10/2023 06/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG VĂN DẦN
807 004.06.12.H62-221220-0019 20/12/2022 04/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐẶNG VĂN CÔNG
808 004.06.12.H62-230221-0015 21/02/2023 07/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRIỆU VĂN BẮC
809 004.06.12.H62-230221-0038 21/02/2023 07/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN CHẮC (UQ ĐÀO VĂN ANH)
810 004.06.12.H62-230221-0039 21/02/2023 07/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ THỊ NHINH (UQ ĐÀO VĂN ANH)
811 004.06.12.H62-230421-0043 21/04/2023 10/05/2023 11/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN PHI HÙNG
812 004.06.12.H62-230721-0024 21/07/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN GIANG (TRIỆU THỊ LIÊN)
813 004.06.12.H62-230721-0027 21/07/2023 08/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU THỊ HUYỀN (UQ TRẦN THÙY TRANG)
814 004.06.12.H62-230821-0058 21/08/2023 13/09/2023 15/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ĐỨC DŨNG VÀ ĐỖ THỊ MINH HUỆ
815 004.06.12.H62-221221-0004 21/12/2022 05/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
UQ LÊ THỊ HOÀI TRANG
816 004.06.12.H62-221221-0012 21/12/2022 23/02/2023 04/04/2023
Trễ hạn 28 ngày.
DƯƠNG VĂN THẾ
817 004.06.12.H62-230222-0007 22/02/2023 08/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN BÁ THỊNH (UQ DƯƠNG DUY QUANG)
818 004.06.12.H62-230222-0008 22/02/2023 08/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ VĂN SƠN
819 004.06.12.H62-230222-0023 22/02/2023 08/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ TRỌNG TRƯỜNG (UQ KHỔNG VĂN HẠNH)
820 004.06.12.H62-230222-0024 22/02/2023 08/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ TRỌNG TRƯỜNG (UQ KHỔNG VĂN HẠNH)
821 004.06.12.H62-230222-0025 22/02/2023 08/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ TRỌNG TRƯỜNG (UQ KHỔNG VĂN HẠNH)
822 004.06.12.H62-230222-0039 22/02/2023 08/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ BIÊN (UQ NGUYỄN THÀNH ĐÔNG)
823 004.06.12.H62-230222-0049 22/02/2023 08/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ TUYẾN
824 004.06.12.H62-230222-0057 22/02/2023 08/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ VĂN CÔNG (UQ HOÀNG THỊ NHUNG)
825 004.06.12.H62-230222-0059 22/02/2023 08/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÂN (UQ HOÀNG THỊ NHUNG)
826 004.06.12.H62-230322-0031 22/03/2023 05/04/2023 10/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN HỒNG ANH (UQ PHAN TRẦN ÁNH)
827 004.06.12.H62-230522-0016 22/05/2023 26/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI VÀ NGUYỄN THỊ DUNG
828 004.06.12.H62-230522-0035 22/05/2023 05/06/2023 06/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI (UQ PHAN TRẦN ÁNH)
829 004.06.12.H62-230622-0032 22/06/2023 06/07/2023 07/10/2023
Trễ hạn 66 ngày.
NGÔ QUỐC TUẤN (UQ NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT)
830 004.06.12.H62-221122-0048 22/11/2022 28/12/2022 31/01/2023
Trễ hạn 24 ngày.
VŨ NGỌC KHANH (UQ NGUYỄN THÀNH ĐÔNG)
831 H62.12.04.04-231122-0054 22/11/2023 06/12/2023 08/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG KHẮC THUYẾT - ĐÃ CHẾT (NGUYỄN THỊ HINH)
832 004.06.12.H62-230523-0018 23/05/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN TIẾN DŨNG VÀ LÊ THỊ HÀ (UQ LÊ VĂN HOÀN)
833 004.06.12.H62-230523-0036 23/05/2023 13/06/2023 14/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN VÀ NGUYỄN THỊ HOA
834 004.06.12.H62-230523-0041 23/05/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KHƯƠNG TRUNG CHÍNH
835 004.06.12.H62-230523-0068 23/05/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỒNG NGÂN
836 004.06.12.H62-230523-0069 23/05/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỒNG NGÂN
837 004.06.12.H62-230523-0070 23/05/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỒNG NGÂN
838 004.06.12.H62-231023-0011 23/10/2023 06/11/2023 07/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG BÔNG (UQ ĐỖ THỊ TÚ HUYÊN)
839 004.06.12.H62-231023-0012 23/10/2023 06/11/2023 08/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ QUANG THẮNG (UQ NGUYỄN QUANG SƠN)
840 H62.12.04.04-231123-0039 23/11/2023 07/12/2023 08/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ TÁM (UQ TRẦN ANH TUẤN)
841 004.06.12.H62-221223-0003 23/12/2022 21/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 92 ngày.
UQ TRẦN NGỌC ANH
842 004.06.12.H62-221223-0004 23/12/2022 21/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 92 ngày.
UQ ĐỖ THỊ MAI
843 004.06.12.H62-221223-0007 23/12/2022 09/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
UQ NGUYỄN THỊ ĐIỆP
844 004.06.12.H62-221223-0012 23/12/2022 21/02/2023 04/04/2023
Trễ hạn 30 ngày.
UQ VŨ NGỌC PHAN
845 004.06.12.H62-221223-0019 23/12/2022 21/02/2023 04/04/2023
Trễ hạn 30 ngày.
UQ KHƯƠNG THỊ KIM THÚY
846 004.06.12.H62-221223-0023 23/12/2022 09/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGỤY VĂN CĂN
847 004.06.12.H62-221223-0028 23/12/2022 09/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
UQ PHAN TRẦN ÁNH
848 004.06.12.H62-221223-0031 23/12/2022 09/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
UQ ĐÀO VĂN ANH
849 004.06.12.H62-230724-0019 24/07/2023 25/07/2023 09/08/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN SƠN
850 004.06.12.H62-230724-0055 24/07/2023 17/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG
851 004.06.12.H62-230824-0043 24/08/2023 06/09/2023 06/10/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGÔ QUỐC CHÍNH VÀ PHẠM THỊ HUỆ
852 004.06.12.H62-231024-0037 24/10/2023 07/11/2023 08/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TIẾN THỌ (UQ LÊ TUẤN ANH)
853 004.06.12.H62-230725-0022 25/07/2023 08/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
854 004.06.12.H62-221125-0029 25/11/2022 20/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 93 ngày.
UQ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
855 004.06.12.H62-221125-0039 25/11/2022 15/02/2023 06/04/2023
Trễ hạn 36 ngày.
LỤC VĂN CHUNG
856 004.06.12.H62-230526-0034 26/05/2023 09/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ NGA
857 004.06.12.H62-230626-0005 26/06/2023 17/07/2023 19/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ THỊ NHƯỢNG (UQ NGUYỄN VĂN CƯỜNG)
858 004.06.12.H62-230726-0038 26/07/2023 09/08/2023 07/10/2023
Trễ hạn 42 ngày.
ĐỖ VĂN TỊNH (UQ NGUYỄN THỊ MAI)
859 004.06.12.H62-230926-0020 26/09/2023 17/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN HÙNG (UQ ĐỖ THỊ THU HUYỀN)
860 004.06.12.H62-230926-0021 26/09/2023 17/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN TẢO (UQ ĐỖ THỊ THU HUYỀN)
861 004.06.12.H62-221226-0008 26/12/2022 10/01/2023 06/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN VĂN LẬP
862 004.06.12.H62-220527-0020 27/05/2022 24/02/2023 25/02/2023
Trễ hạn 0 ngày.
HÀ THỊ TOÀN; HÀ TRỌNG THÀNH; HÀ TRỌNG LẬP (UQ NGUYỄN THỊ LƯƠNG)
863 004.06.12.H62-230627-0024 27/06/2023 11/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN THỌ (UQ PHẠM TUẤN ANH)
864 004.06.12.H62-231027-0068 27/10/2023 07/12/2023 14/12/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ GIANG
865 004.06.12.H62-221227-0014 27/12/2022 17/02/2023 06/04/2023
Trễ hạn 34 ngày.
LỤC THỊ TUYẾT
866 004.06.12.H62-221227-0022 27/12/2022 22/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 91 ngày.
UA NGUYỄN THỊ HẠNH
867 004.06.12.H62-230228-0020 28/02/2023 14/03/2023 15/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CHI; NGUYỄN TIẾN QUYỀN; NGUYỄN XUÂN QUẾ
868 004.06.12.H62-230728-0034 28/07/2023 16/08/2023 17/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRIỆU QUỐC LỊCH VÀ TRẦN THỊ THANH (UQ NGÔ VĂN DŨNG)
869 004.06.12.H62-230928-0003 28/09/2023 29/09/2023 03/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HÀ
870 004.06.12.H62-230928-0006 28/09/2023 29/09/2023 03/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN MINH
871 004.06.12.H62-230928-0008 28/09/2023 29/09/2023 03/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI VĂN DO
872 004.06.12.H62-230928-0013 28/09/2023 29/09/2023 03/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TÔ XUÂN ĐẠT
873 004.06.12.H62-221128-0029 28/11/2022 21/02/2023 02/07/2023
Trễ hạn 92 ngày.
NGUYỄN KHẮC NHUẬN
874 004.06.12.H62-221228-0015 28/12/2022 21/02/2023 15/06/2023
Trễ hạn 81 ngày.
HOÀNG XUÂN HẢI; HOÀNG XUÂN HOÀN
875 004.06.12.H62-230329-0050 29/03/2023 19/04/2023 23/05/2023
Trễ hạn 23 ngày.
BÙI MINH THỦY
876 004.06.12.H62-230629-0007 29/06/2023 13/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐỨC CHÍNH (UQ NGUYỄN THỊ THÚY)
877 004.06.12.H62-221129-0012 29/11/2022 21/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 92 ngày.
NGHIÊM XUÂN HẢI
878 004.06.12.H62-221129-0016 29/11/2022 21/02/2023 01/07/2023
Trễ hạn 92 ngày.
UQ NGUYỄN VĂN CƯỜNG
879 004.06.12.H62-221129-0041 29/11/2022 22/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 91 ngày.
VŨ MẠNH CƯỜNG
880 004.06.12.H62-221129-0048 29/11/2022 24/02/2023 26/06/2023
Trễ hạn 85 ngày.
UQ ĐÀO VĂN ANH
881 004.06.12.H62-221129-0049 29/11/2022 24/02/2023 12/07/2023
Trễ hạn 97 ngày.
UQ ĐÀO VĂN ANH
882 004.06.12.H62-221229-0036 29/12/2022 24/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 89 ngày.
UQ NGUYỄN THỊ ĐIỆP
883 004.06.12.H62-230130-0008 30/01/2023 13/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUỐC HỒI
884 004.06.12.H62-230330-0011 30/03/2023 13/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN LẠC (UQ LƯU HUY LONG)
885 004.06.12.H62-230630-0033 30/06/2023 14/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KHỔNG VĂN CHIẾN
886 004.06.12.H62-230630-0035 30/06/2023 14/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KHỔNG TIẾN DŨNG
887 004.06.12.H62-230630-0055 30/06/2023 14/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HÀ THỊ HOA (UQ NGUYỄN THỊ HOA)
888 004.06.12.H62-221130-0001 30/11/2022 10/02/2023 15/06/2023
Trễ hạn 88 ngày.
HOÀNG TRỌNG KIỂM
889 004.06.12.H62-221130-0028 30/11/2022 20/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 93 ngày.
UQ ĐÀO VĂN ANH
890 004.06.12.H62-221130-0032 30/11/2022 20/02/2023 01/07/2023
Trễ hạn 93 ngày.
UQ NGUYỄN KHẮC NHUẬN
891 H62.12.04.04-231130-0016 30/11/2023 15/12/2023 16/12/2023
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN TỰ LỰC
892 004.06.12.H62-221230-0002 30/12/2022 24/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 89 ngày.
UQ TRẦN NHẬT AN
893 004.06.12.H62-221230-0005 30/12/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN QUYẾT
894 004.06.12.H62-221230-0016 30/12/2022 23/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 90 ngày.
NGUYỄN VĂN VỮNG
895 004.06.12.H62-221230-0019 30/12/2022 27/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 88 ngày.
UQ LÊ THỊ THÙY DƯƠNG
896 004.06.12.H62-221230-0024 30/12/2022 22/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 91 ngày.
NGUYỄN THỊ LƯƠNG VÀ LÊ CÔNG TUẤN ANH; NGUYỄN VĂN TUẤN VÀ PHẠM THỊ PHƯỢNG; TRẦN VĂN TƯƠNG
897 004.06.12.H62-221230-0044 30/12/2022 27/02/2023 30/06/2023
Trễ hạn 88 ngày.
UQ HOÀNG QUỲ
898 004.06.12.H62-230331-0056 31/03/2023 14/04/2023 29/05/2023
Trễ hạn 30 ngày.
NGUYỄN TIẾN HÙNG (UQ NGUYỄN THÀNH ĐÔNG)
899 004.06.12.H62-230831-0011 31/08/2023 05/10/2023 06/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LĂNG THỊ PHƯƠNG
900 002.06.12.H62-230201-0005 01/02/2023 27/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU ĐỨC LINH ( HỘ BÀ NGUYỄN THỊ ĐỢI - TRẦN VĂN QUANG- NGUYỄN THỊ THU)
901 002.06.12.H62-230301-0015 01/03/2023 02/03/2023 10/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỀN LINH (TẠ VĂN DẬU+LÊ THỊ THU)
902 002.06.12.H62-230802-0005 02/08/2023 23/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ HOA (NGUYỄN THỊ VÂN THANH)
903 002.06.12.H62-230703-0027 03/07/2023 18/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN XUÂN MAI ( HỘ ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THUỔI -NGUYỄN VĂN THIỆN -NGUYỄN ĐÌNH TÔN )
904 002.06.12.H62-230703-0028 03/07/2023 24/07/2023 27/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN XUÂN MAI ( NGUYỄN VĂN THIỆN )
905 002.06.12.H62-230803-0025 03/08/2023 17/08/2023 14/09/2023
Trễ hạn 20 ngày.
LÂM QUYẾT CHIẾN
906 002.06.12.H62-230803-0029 03/08/2023 17/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ NHUNG (DƯƠNG CHÍ THANH+HẰNG) CL TRANG BỔ SUNG
907 002.06.12.H62-221003-0001 03/10/2022 27/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN THỌ
908 002.06.12.H62-221003-0002 03/10/2022 27/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ HUY THẮNG
909 002.06.12.H62-221003-0003 03/10/2022 27/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ THÚY ĐIỆP
910 002.06.12.H62-230104-0001 04/01/2023 30/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN ANH TÙNG - PHAN ANH TUẤN
911 002.06.12.H62-230104-0005 04/01/2023 13/02/2023 08/03/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN NGỌC PHI + LÊ THỊ THÚY NGA
912 002.06.12.H62-230104-0014 04/01/2023 27/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN TƯ ( CÙ THỊ TỈNH - CÙ THỊ DU - CÙ THỊ NGUYỆT)
913 H62.12.04.02-231204-0026 04/12/2023 27/12/2023 28/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN MAI (NGUYỄN THỊ LONG-NGUYỄN VĂN BÌNH-NGUYỄN THỊ LONG)
914 002.06.12.H62-230705-0018 05/07/2023 26/07/2023 01/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CAO VĂN THUẬN (CAO VĂN THƯỜNG)
915 002.06.12.H62-230106-0001 06/01/2023 30/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ HOA (PHÍ THỊ TÀI-BÙI THỊ MINH THÚY-BÙI VIỆT DŨNG-BÙI NGỌC TUẤN)
916 002.06.12.H62-230106-0006 06/01/2023 30/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÙ THỊ LAN ANH (HỘ ÔNG CÙ VĂN THÁI-CÙ VĂN THÁI)
917 002.06.12.H62-230106-0022 06/01/2023 27/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN (NGUYỄN TIẾN TRÌNH-NGUYỄN TIẾN TÝ)
918 002.06.12.H62-230106-0025 06/01/2023 27/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ THÚY HẠNH (NGUYỄN VĂN TRỌNG-NGUYỄN VĂN LUÂN)
919 002.06.12.H62-230106-0032 06/01/2023 06/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 19 ngày.
ĐINH XUÂN TUẤN (ĐINH XUÂN THANH)
920 002.06.12.H62-230106-0033 06/01/2023 30/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN TƯ (VŨ VĂN HÒA - VŨ VĂN BÌNH - VŨ VĂN BINH- VŨ VĂN BÍNH)
921 002.06.12.H62-230106-0036 06/01/2023 27/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ NGÂN (NGUYỄN THỊ THU HIỀN - NGUYỄN VĂN CHÍ)
922 002.06.12.H62-230706-0018 06/07/2023 05/09/2023 07/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN BÌNH (PHẠM THỊ NGHĨA-NGUYỄN VĂN THÌN)
923 002.06.12.H62-221206-0015 06/12/2022 23/02/2023 11/03/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRIỆU THỊ THU HIỀN (HOÀNG THỊ HÀ)
924 002.06.12.H62-230607-0018 07/06/2023 21/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN (NGUYỄN VĂN THỨC-NGUYỄN QUỐC HƯNG-NGUYỄN NGỌC THÊM-NGUYỄN THỊ GIÁ+THỨC)
925 002.06.12.H62-230707-0031 07/07/2023 21/07/2023 09/08/2023
Trễ hạn 13 ngày.
TRƯƠNG QUANG TRÌNH (NGUYỄN THỊ THỨ-NGUYỄN THẾ NGHIỆP)
926 002.06.12.H62-230907-0023 07/09/2023 21/09/2023 06/10/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRƯƠNG QUANG TRÌNH (NGUYỄN THỊ HÀ-NGUYỄN CÔNG TIỀN)
927 002.06.12.H62-230907-0042 07/09/2023 21/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ VUI (NGUYỄN VĂN LỰC-NGUYỄN VĂN HANH)
928 002.06.12.H62-221207-0018 07/12/2022 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN ( HỌ BÀ PHAN THỊ THỤC - NGUYỄN VĂN LONG)
929 002.06.12.H62-230608-0025 08/06/2023 26/07/2023 27/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THÚY HẰNG (NGUYỄN THỊ NHÃ-CÙ THỊ NHÀN-CÙ XUÂN HÒA-CÙ THỊ BÌNH-CÙ THỊ HIỀN)
930 002.06.12.H62-230808-0026 08/08/2023 19/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN CHÍNH (TRẦN ĐỨC CHÍNH)
931 002.06.12.H62-230908-0002 08/09/2023 29/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN ( NGUYỄN THỊ HUỆ )
932 002.06.12.H62-221108-0014 08/11/2022 20/12/2022 01/02/2023
Trễ hạn 31 ngày.
PHẠM VĂN PHỨC (PHẠM THÀNH TRUNG)
933 002.06.12.H62-221208-0028 08/12/2022 27/02/2023 10/03/2023
Trễ hạn 9 ngày.
DƯƠNG THỊ THANH TÌNH (LÊ VĂN HIÊN-NGUYỄN TIẾN KHẢ)
934 002.06.12.H62-230109-0005 09/01/2023 06/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN XUÂN MAI (LÝ VĂN CHUNG-LÝ VĂN TƯ-LÝ ĐÌNH KIÊN)
935 002.06.12.H62-230109-0007 09/01/2023 06/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÙNG VĂN MÃO (PHÙNG QUANG PHÚC-PHÙNG THỊ HẠNH)
936 002.06.12.H62-230109-0009 09/01/2023 30/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN MAI (PHẠM ĐẶNG PHÙNG-PHẠM THỊ LỊCH-PHẠM VĂN THANH-PHẠM MINH THẮNG)
937 002.06.12.H62-230109-0011 09/01/2023 30/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÝ VĂN NĂM (HỘ ÔNG LÝ VĂN QUÂN-LÝ VĂN QUÂN)
938 002.06.12.H62-230109-0017 09/01/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI ĐỨC GIANG +NGUYỄN THỊ PHƯỢNG -NGUYỄN THỊ PHƯỢNG -TRẦN HOÀNG ANH - BÙI THỊ MINH THUẬN
939 002.06.12.H62-230509-0002 09/05/2023 23/05/2023 06/06/2023
Trễ hạn 10 ngày.
HOÀNG THỊ HOA ( NGUYỄN VĂN THÀNH + PHẠM THỊ KIM LIÊN)
940 002.06.12.H62-230609-0001 09/06/2023 23/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN ( HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN BÌNH - DƯƠNG THỊ XUYẾN)
941 002.06.12.H62-211209-0065 09/12/2021 23/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRỌNG NGUYỆT (NGUYỄN TRỌNG BẢN)
942 002.06.12.H62-221209-0026 09/12/2022 28/12/2022 09/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐIỆP (LÊ VĂN NAM-CTCPSX THÉP VIỆT ĐỨC)
943 002.06.12.H62-220110-0056 10/01/2022 26/04/2023 02/11/2023
Trễ hạn 135 ngày.
ĐOÀN VĂN LƯƠNG
944 002.06.12.H62-230110-0011 10/01/2023 31/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐIỆP (NGUYỄN VĂN ĐÍNH+VẬN-NGUYỄN THỊ MỸ THỊNH)
945 002.06.12.H62-230810-0055 10/08/2023 24/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ CHANH
946 002.06.12.H62-221010-0025 10/10/2022 02/12/2022 31/01/2023
Trễ hạn 42 ngày.
ÔNG ĐẶNG NGỌC LÂN+MAI THỊ THANH XUÂN-ĐẶNG NGỌC LÂN+ĐẶNG THỊ THU TRANG+ĐẶNG THỊ VÂN ANH)
947 002.06.12.H62-230111-0046 11/01/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN MAI ( HỘ ÔNG PHÓ VĂN MAN -LÊ PHƯƠNG LAN- PHÓ VĂN BẢY) )
948 002.06.12.H62-230111-0048 11/01/2023 01/03/2023 26/04/2023
Trễ hạn 40 ngày.
TRẦN VĂN SINH ( HỘ ÔNG VƯƠNG XUÂN VĨNH -LƯU THỊ QUỲ -LÊ VĂN KIÊN -NGUYỄN THỊ THU-VƯƠNG THỊ QUYÊN-VƯƠNG THỊ THÚY)
949 002.06.12.H62-230711-0010 11/07/2023 17/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÙ THỊ LAN ANH (HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN BẢO-NGUYỄN VĂN BẢO)
950 002.06.12.H62-230711-0034 11/07/2023 25/07/2023 29/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI NGỌC HÒA-TRẦN VIỆT TÚ
951 002.06.12.H62-230911-0005 11/09/2023 25/09/2023 28/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA LÝ (HỘ ÔNG LÊ QUANG THÂN-LÊ THỊ VIỆT HÀ)
952 002.06.12.H62-230911-0009 11/09/2023 25/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN RỰC+NGUYỆT
953 002.06.12.H62-230911-0014 11/09/2023 20/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG VĂN TƯ ( NGUYỄN DUY SINH )
954 002.06.12.H62-230911-0028 11/09/2023 09/10/2023 10/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG QUANG TRÌNH (HÀ VĂN NỤ-NGUYỄN THỊ CAM)
955 002.06.12.H62-230911-0035 11/09/2023 25/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN (CHU VĂN TRAI+LÊ THỊ HOA)
956 002.06.12.H62-230112-0035 12/01/2023 02/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRƯƠNG QUANG TRÌNH (NGUYỄN VĂN THỊNH)
957 002.06.12.H62-230612-0022 12/06/2023 26/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG QUANG TRÌNH (NGUYỄN VINH CHÍ)
958 002.06.12.H62-230712-0011 12/07/2023 26/07/2023 09/08/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHÙNG VIẾT BẢN
959 002.06.12.H62-230712-0035 12/07/2023 17/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN (CAO VĂN ĐỊNH-CAO VĂN ĐỄ-CAO VĂN HIẾU-CAO VĂN ĐẠT-CAO VĂN ĐỊNH)
960 002.06.12.H62-230712-0048 12/07/2023 17/08/2023 19/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ PHƯƠNG (NGUYỄN VĂN SỸ-LÊ VĂN CHUNG)
961 002.06.12.H62-230912-0020 12/09/2023 26/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG VĂN TƯ ( NGUYỄN HỮU MINH - LÊ PHƯƠNG LAN )
962 002.06.12.H62-230912-0025 12/09/2023 22/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LỤC THỊ DUYÊN (HỘ ÔNG HOÀNG VĂN BA)
963 002.06.12.H62-230912-0026 12/09/2023 20/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LỤC THỊ DUYÊN (HỘ ÔNG HOÀNG VĂN BA)
964 002.06.12.H62-230912-0027 12/09/2023 20/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LỤC THỊ DUYÊN ( ÂN VĂN LỘC - ÂN VĂN BẢY
965 002.06.12.H62-230912-0038 12/09/2023 08/11/2023 09/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN MẠNH ( NGUYỄN VĂN PHÚC - NGUYỄN VĂN HÀO )
966 002.06.12.H62-230912-0039 12/09/2023 26/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN MẠNH ( HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN PHÚC - NGUYỄN VĂN PHÚC + GÁI)
967 002.06.12.H62-230912-0040 12/09/2023 26/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN MẠNH ( HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN PHÚC - NGUYỄN THỊ HỒNG )
968 002.06.12.H62-230912-0055 12/09/2023 04/10/2023 13/10/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ THỦY (NGUYỄN VĂN BÌNH-VŨ VĂN BÌNH)
969 002.06.12.H62-230912-0061 12/09/2023 26/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THU (NGUYỄN VĂN NGHỆ-NGUYỄN THỊ LINH)
970 002.06.12.H62-231012-0028 12/10/2023 26/10/2023 27/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG (TRẦN QUỐC CHIẾN+TUYẾT-NGUYỄN VĂN LƯƠNG+LÝ)
971 002.06.12.H62-221212-0041 12/12/2022 17/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 14 ngày.
TRẦN MAI HƯƠNG (NGUYỄN THỊ THỊNH-TRẦN THỊ XUÂN)
972 H62.12.04.02-231212-0030 12/12/2023 19/12/2023 20/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN CÔNG
973 H62.12.04.02-231212-0057 12/12/2023 19/12/2023 20/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRIỆU THỊ THU HIỀN (ĐỖ THỊ HẠNH)
974 002.06.12.H62-230113-0014 13/01/2023 03/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN ( HỘ BÀ NGUYỄN THỊ NHUNG)
975 002.06.12.H62-230713-0029 13/07/2023 27/07/2023 03/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRƯƠNG QUANG TRÌNH (HỘ BÀ ĐỖ THỊ THI-NGUYỄN TRỌNG KHƯƠNG)
976 002.06.12.H62-230713-0035 13/07/2023 27/07/2023 29/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỌ TÚ ( NGUYỄN ĐÌNH BA )
977 002.06.12.H62-230913-0002 13/09/2023 12/10/2023 16/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ HOA (NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG+THỦY-NGUYỄN QUANG KHOA+HẰNG)
978 002.06.12.H62-230913-0003 13/09/2023 22/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ HOA (NGUYỄN ĐÌNH PHƯỢNG+THỦY)
979 002.06.12.H62-230913-0008 13/09/2023 11/12/2023 13/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN XUÂN MAI (HỘ ÔNG LINH VĂN ĐỨC-LINH VĂN ĐỨC)
980 002.06.12.H62-230913-0015 13/09/2023 22/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI THỌ TÚ (NGUYỄN VĂN THẮNG)
981 002.06.12.H62-230913-0031 13/09/2023 05/10/2023 06/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN KIÊN (HỘ BÀ NGUYỄN THỊ TƯ-NGUYỄN VĂN TOẢN)
982 002.06.12.H62-231013-0005 13/10/2023 30/10/2023 09/11/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ XUÂN THỦY (HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG-NGUYỄN THỊ HỒNG-NGUYỄN VĂN HƯỞNG+SÁU)
983 002.06.12.H62-231013-0009 13/10/2023 27/10/2023 30/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MINH CHÂU - NGUYỄN VĂN BIỀN - NGUYỄN VĂN SƠN
984 002.06.12.H62-221213-0008 13/12/2022 29/12/2022 09/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ THỊ THU HƯƠNG(CÙ THỊ LƯỠNG-NGUYỄN NGỌC BÍCH)
985 002.06.12.H62-221213-0009 13/12/2022 29/12/2022 09/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ THỊ THU HƯƠNG(CÙ THỊ LƯỠNG-NGUYỄN NGỌC BÍCH)
986 002.06.12.H62-221213-0030 13/12/2022 03/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN GIÁP ( CÔNG TY CPXD THĂNG LONG -ĐẶNG QUANG VINH )
987 002.06.12.H62-230214-0031 14/02/2023 28/02/2023 10/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN THỊ MẾN (CAO THANH THỦY)
988 002.06.12.H62-230914-0001 14/09/2023 25/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ HUYỀN ( HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN LÝ )
989 002.06.12.H62-230914-0002 14/09/2023 21/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN THỊ HUYỀN ( HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN LÝ )
990 002.06.12.H62-221214-0011 14/12/2022 28/12/2022 10/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐIỆP (NGUYỄN VĂN LÔ - HOÀNG THỊ OANH)
991 002.06.12.H62-221214-0013 14/12/2022 17/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN QUỐC HUY ( HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN THIÊN - NGUYỄN VĂN THIÊN + THỦY)
992 002.06.12.H62-230515-0010 15/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH XUÂN TỘ
993 002.06.12.H62-220615-0035 15/06/2022 16/06/2023 04/07/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN THÁI HÀO (ĐẶNG THỊ VUÔNG)
994 002.06.12.H62-230915-0019 15/09/2023 29/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ HÒA (NGUYỄN ĐỨC HÙNG+HƯƠNG-ĐỖ ĐÌNH THỦY)
995 002.06.12.H62-230915-0034 15/09/2023 26/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ THỦY (NGUYỄN VĂN ĐỊNH)
996 002.06.12.H62-221215-0010 15/12/2022 29/12/2022 30/01/2023
Trễ hạn 22 ngày.
TRƯƠNG QUANG TRÌNH ( HỘ ÔNG NGUYỄN QUÝ LY - NGUYỄN NGỌC QUẢNG)
997 002.06.12.H62-230116-0018 16/01/2023 09/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
KIỀU THẠCH SƠN + LÊ THỊ NGỌC MINH - KIỀU THÙY TRANG - KIỀU MINH HẠNH
998 002.06.12.H62-230116-0019 16/01/2023 09/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
KIỀU THẠCH SƠN + LÊ THỊ NGỌC MINH - KIỀU MINH HẠNH - KIỀU THÙY TRANG - VŨ TUẤN ANH - VŨ TUẤN ANH
999 002.06.12.H62-230116-0035 16/01/2023 06/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG HOÀNG VĂN HƯNG -NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG
1000 002.06.12.H62-230316-0046 16/03/2023 17/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỀN LINH ( HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN )
1001 002.06.12.H62-230516-0016 16/05/2023 30/05/2023 07/06/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỀN LINH (HỘ BÀ DƯƠNG THỊ QUẾ-NGUYỄN ĐỨC HÙNG)
1002 002.06.12.H62-231016-0040 16/10/2023 30/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ HUYỀN (NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY-TÔ THỊ SINH)
1003 002.06.12.H62-231016-0044 16/10/2023 30/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN HỮU BÌNH - TRẦN HỮU HỢP + HÀ THỊ THU HIỀN
1004 002.06.12.H62-230117-0022 17/01/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÝ CÔNG SINH (PHÓ VĂN QUÂN-NGUYỄN THỊ HUYỀN-NGUYỄN KIM TUYÊN-LÝ THỊ HẬU-NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG)
1005 002.06.12.H62-231017-0036 17/10/2023 31/10/2023 02/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐOÀN VĂN THỊNH-ĐOÀN THỊ QUYÊN-ĐOÀN XUÂN HANH-ĐOÀN XUÂN NAM-ĐOÀN VĂN LINH)
1006 002.06.12.H62-221117-0032 17/11/2022 24/04/2023 27/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG QUANG TRÌNH ( HỘ ÔNG NGUYỄN ĐÌNH LUẬN - ĐẶNG VĂN KỲ+NGUYỄN ĐÌNH LUẬN))
1007 002.06.12.H62-230718-0012 18/07/2023 25/07/2023 29/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
CAO VĂN CHẤT
1008 002.06.12.H62-230718-0050 18/07/2023 25/07/2023 26/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ VUI (NGUYỄN VĂN CHIẾN)
1009 002.06.12.H62-230818-0011 18/08/2023 04/10/2023 06/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CÙ THỊ LAN ANH (TRẦN VĂN SỸ+DUNG)
1010 002.06.12.H62-230818-0044 18/08/2023 05/10/2023 06/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ VUI (HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN CHỈNH-NGUYỄN THỊ TỐT-NGUYỄN THẾ CHƯƠNG)
1011 002.06.12.H62-230918-0002 18/09/2023 27/09/2023 03/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC - NGUYỄN THÁI HỢP
1012 002.06.12.H62-231018-0043 18/10/2023 01/11/2023 02/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN (HỘ ÔNG NGUYỄN THẾ BÁCH-NGUYỄN THẾ BÁCH)
1013 002.06.12.H62-231018-0054 18/10/2023 01/11/2023 08/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN HỮU HÀ(ĐỖ VĂN ĐIỆP-ĐỖ VĂN ĐẠO)
1014 002.06.12.H62-221118-0024 18/11/2022 22/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ HỢP (ĐỖ THỊ DỊNH - NGUYỄN THỊ XUYÊN - NGUYỄN THU THỦY
1015 H62.12.04.02-231218-0009 18/12/2023 25/12/2023 26/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ PHƯƠNG
1016 002.06.12.H62-230519-0037 19/05/2023 18/07/2023 24/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HUYỀN (CTCPĐTXD HOÀI NAM-NGUYỄN THỊ HOÀI+TUẤN)
1017 002.06.12.H62-230919-0008 19/09/2023 28/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CÙ THỊ LAN ANH (PHAN VĂN TUYẾN)
1018 002.06.12.H62-230919-0032 19/09/2023 26/09/2023 28/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN QUANG HUY ( HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN SÁU )
1019 002.06.12.H62-221219-0001 19/12/2022 03/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THỊ HOA ( NGUYỄN THỊ SÁU - NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI)
1020 002.06.12.H62-221219-0002 19/12/2022 03/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THỊ HOA ( ĐINH THỊ CHÍN)
1021 002.06.12.H62-230920-0062 20/09/2023 29/09/2023 10/10/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ YÊN
1022 002.06.12.H62-231020-0038 20/10/2023 03/11/2023 07/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU ĐỨC LINH (HOÀNG VĂN ĐỨC-HOÀNG VĂN MƯỜI)
1023 002.06.12.H62-230221-0025 21/02/2023 07/03/2023 08/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN MINH MẪN (PHAN PHƯỚC LONG)
1024 002.06.12.H62-230721-0030 21/07/2023 28/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÙ THỊ LAN ANH ( NGUYỄN VĂN NGŨ)
1025 002.06.12.H62-230721-0041 21/07/2023 24/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỀN LINH ( NGUYỄN THỊ NAM)
1026 002.06.12.H62-230821-0026 21/08/2023 30/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LƯU KIM NAM (NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT)
1027 002.06.12.H62-230921-0044 21/09/2023 12/10/2023 16/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN XUÂN MAI (NGUYỄN QUỐC HƯNG)
1028 002.06.12.H62-221121-0038 21/11/2022 12/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐIỆP ( CTY TRƯỜNG HẢI- NGUYỄN VĂN THÂN + PHẠM THỊ MAI LAN)
1029 002.06.12.H62-221221-0002 21/12/2022 15/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
PHAN THỊ HUYỀN ( LÊ VĂN NGHỊ)
1030 002.06.12.H62-221221-0009 21/12/2022 10/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ VUI ( HỘ ÔNG NGUYỄN VINH THÁI - NGUYỄN THỊ HÀ)
1031 002.06.12.H62-230522-0025 22/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CHANH
1032 002.06.12.H62-230922-0012 22/09/2023 29/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN CHIẾN
1033 H62.12.04.02-231122-0017 22/11/2023 08/12/2023 11/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ THẢO (VŨ THỊ PHÚC-TRẦN ANH TẤN+HƯƠNG)
1034 002.06.12.H62-221223-0012 23/12/2022 18/04/2023 21/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG QUANG TRÌNH ( HỘ BÀ NGUYỄN THỊ HÒA - NGUYỄN THỊ HỢP)
1035 002.06.12.H62-221223-0040 23/12/2022 09/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM (NGUYỄN THỊ HÒA - NGUYỄN THỊ HUẾ)
1036 002.06.12.H62-230224-0002 24/02/2023 17/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN GIÁP (CTCPXD THĂNG LONG-NGUYỄN THỊ HƯƠNG)
1037 002.06.12.H62-231024-0004 24/10/2023 02/11/2023 03/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG (HỘ BÀ HOÀNG THỊ NHUNG)
1038 002.06.12.H62-230525-0053 25/05/2023 08/06/2023 12/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐIỆP (NGUYỄN HỮU TRƯỜNG)
1039 002.06.12.H62-230725-0051 25/07/2023 08/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ VUI (NGUYỄN ĐÌNH ĐẤU-NGUYỄN THỊ THỦY-ĐẶNG VĂN LUẬN)
1040 002.06.12.H62-221125-0019 25/11/2022 06/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG
1041 002.06.12.H62-221125-0026 25/11/2022 14/02/2023 10/03/2023
Trễ hạn 18 ngày.
HOÀNG CHUNG HIẾU
1042 002.06.12.H62-231026-0022 26/10/2023 16/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ QUANG HÙNG-LÝ VĂN NĂM
1043 002.06.12.H62-221226-0012 26/12/2022 12/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ THỊ HÒA (MAI XUÂN QUÝ-HOÀNG XUÂN CƯỜNG)
1044 002.06.12.H62-221226-0023 26/12/2022 10/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ VUI (CHU THỊ KHUYÊN-NGUYỄN THỊ HÀ)
1045 002.06.12.H62-230427-0022 27/04/2023 30/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÙ THỊ LAN ANH (NGUYỄN VĂN THIỆN-ĐINH VĂN SỸ)
1046 002.06.12.H62-230427-0023 27/04/2023 31/07/2023 06/09/2023
Trễ hạn 27 ngày.
CÙ THỊ LAN ANH (NGUYỄN VĂN THIỆN-ĐOÀN VĂN CƯỜNG)
1047 002.06.12.H62-230627-0006 27/06/2023 11/07/2023 09/08/2023
Trễ hạn 21 ngày.
BÙI THỊ HẢI YẾN (VŨ ANH HỢP-NGUYỄN THỊ ĐÀO)
1048 002.06.12.H62-230727-0035 27/07/2023 03/08/2023 10/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ VUI (NGUYỄN VĂN CHIẾN)
1049 H62.12.04.02-231227-0007 27/12/2023 28/12/2023 29/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CHINH
1050 002.06.12.H62-230228-0003 28/02/2023 01/03/2023 10/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN MAI HƯƠNG (NGUYỄN VĂN MẠNH)
1051 002.06.12.H62-230228-0009 28/02/2023 21/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN TÙNG ( CÔNG TY CP LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XD -PHẠM VIỆT HÙNG) )
1052 002.06.12.H62-211228-0061 28/12/2021 16/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
CAO BÁ HẢI (CAO BÁ BÁT)
1053 002.06.12.H62-221228-0002 28/12/2022 12/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN (NGUYỄN ĐĂNG TÍN - NGUYỄN ĐĂNG HUY)
1054 002.06.12.H62-221228-0010 28/12/2022 17/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ HỢP ( HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN VUI - NGUYỄN VĂN THUẬN - NGUYỄN VĂN THÀNH)
1055 002.06.12.H62-221228-0025 28/12/2022 13/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG QUANG TRÌNH ( HỘ ÔNG NGUYỄN ĐĂNG MINH - NGUYỄN ĐĂNG ĐƯỢC)
1056 002.06.12.H62-230329-0003 29/03/2023 14/04/2023 17/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUANG HUY ( HỘ ÔNG NGUYỄN KHẮC NGHỆ -NGUYỄN VĂN NGHĨA)
1057 002.06.12.H62-230629-0002 29/06/2023 17/07/2023 08/08/2023
Trễ hạn 16 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN (NGÔ TUẤN SƠN+HOA-ĐỖ HUY THẮNG)
1058 002.06.12.H62-230629-0037 29/06/2023 13/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀO THỊ PHƯƠNG HOA (HỘ BÀ HOÀNG THỊ HẢI)
1059 002.06.12.H62-220929-0015 29/09/2022 19/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐIỆP (ĐÀO XUÂN TÌNH+KHÚC THỊ DẬU)
1060 002.06.12.H62-221229-0015 29/12/2022 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐIỆP ( HỘ ÔNG NGUYỄN VĂN ĐẠT -NGUYỄN VĂN ĐẠT + ANH)
1061 002.06.12.H62-221229-0020 29/12/2022 13/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
TRẦN THỊ THÚY HẠNH (ĐINH QUANG TIẾN - ĐINH QUANG TIÉN )
1062 002.06.12.H62-221229-0021 29/12/2022 13/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
HOÀNG VĂN TƯ (ĐÀO VĂN ĐÍCH+CHANH-NGUYỄN VIỆT CƯỜNG+NHÌ)
1063 002.06.12.H62-221229-0023 29/12/2022 30/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐẶNG VĂN NGỮ
1064 002.06.12.H62-230530-0012 30/05/2023 31/05/2023 06/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN XUÂN TRƯỜNG ( NGUYỄN TIẾN SỸ)
1065 002.06.12.H62-230530-0027 30/05/2023 31/05/2023 06/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN MINH ĐỨC
1066 002.06.12.H62-231030-0005 30/10/2023 13/11/2023 14/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH ĐỀ-TRNHJ THỊ LAN THẢO
1067 H62.12.04.02-231130-0010 30/11/2023 14/12/2023 15/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỌ TÚ (NGUYỄN VĂN TỀ)
1068 002.06.12.H62-221230-0013 30/12/2022 16/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG QUANG TRÌNH ( HỘ ÔNG NGUYỄN ĐĂNG HẠ - NGUYỄN THỊ CAM )
1069 002.06.12.H62-221230-0016 30/12/2022 16/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỀN LINH (NGUYỄN THỊ CỐ-VŨ ĐỨC PHÚC)
1070 002.06.12.H62-231031-0017 31/10/2023 14/11/2023 15/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỮU BIÊN-NGUYỄN HỮU CƯỜNG
1071 003.06.12.H62-231011-0076 11/10/2023 31/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MAI THANH HÙNG
1072 003.06.12.H62-230814-0024 14/08/2023 28/09/2023 04/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN DUY QUYẾT
1073 003.06.12.H62-230717-0049 17/07/2023 23/08/2023 19/09/2023
Trễ hạn 19 ngày.
TRƯƠNG VĂN TƯ
1074 003.06.12.H62-230621-0024 21/06/2023 13/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TẠ NGỌC HUY UQ
1075 003.06.12.H62-230621-0028 21/06/2023 11/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TẠ NGỌC HUY UQ
1076 003.06.12.H62-230630-0049 30/06/2023 14/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ TÂM UQ
1077 003.06.12.H62-230201-0008 01/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NGỌC
1078 003.06.12.H62-230201-0030 01/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN NHẬT THÀNH
1079 003.06.12.H62-230601-0006 01/06/2023 02/06/2023 05/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU VĂN HIẾU CHÁU LƯU QUANG ĐẠO
1080 003.06.12.H62-230601-0014 01/06/2023 02/06/2023 05/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ THỊ HÁT
1081 003.06.12.H62-230601-0017 01/06/2023 02/06/2023 05/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HUỆ
1082 003.06.12.H62-230601-0020 01/06/2023 02/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH
1083 003.06.12.H62-230601-0021 01/06/2023 02/06/2023 05/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THƠM
1084 003.06.12.H62-230601-0024 01/06/2023 02/06/2023 05/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG
1085 003.06.12.H62-231101-0032 01/11/2023 13/12/2023 19/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CHU THỊ XUÂN PHƯƠNG UQ
1086 003.06.12.H62-231101-0033 01/11/2023 13/12/2023 19/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CHU THỊ XUÂN PHƯƠNG UQ
1087 003.06.12.H62-231101-0051 01/11/2023 20/11/2023 23/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY UQ
1088 003.06.12.H62-221201-0006 01/12/2022 22/12/2022 08/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
ĐỖ VĂN NGỌC
1089 003.06.12.H62-221201-0018 01/12/2022 22/12/2022 12/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN HỒNG
1090 003.06.12.H62-221201-0020 01/12/2022 05/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐIỀN
1091 003.06.12.H62-230202-0012 02/02/2023 16/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN CAO SƠN (CHỒNG)
1092 003.06.12.H62-230302-0001 02/03/2023 16/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN
1093 003.06.12.H62-230302-0023 02/03/2023 03/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THANH SƠN
1094 003.06.12.H62-230302-0052 02/03/2023 16/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
1095 003.06.12.H62-230802-0028 02/08/2023 07/09/2023 08/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN UQ
1096 003.06.12.H62-230802-0031 02/08/2023 18/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG ĐỨC ĐỊNH UQ
1097 003.06.12.H62-230802-0032 02/08/2023 18/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG ĐỨC ĐỊNH UQ
1098 003.06.12.H62-231102-0081 02/11/2023 14/12/2023 19/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU VĂN TOÀN
1099 003.06.12.H62-221202-0017 02/12/2022 04/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỮU CÓ
1100 003.06.12.H62-230103-0008 03/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1101 003.06.12.H62-230103-0013 03/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THƯỜNG UQ
1102 003.06.12.H62-230103-0014 03/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THƯỜNG UQ
1103 003.06.12.H62-230203-0005 03/02/2023 17/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHU THÚY HẰNG UQ
1104 003.06.12.H62-230203-0020 03/02/2023 17/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LẠI TUẤN LƯỢNG UQ
1105 003.06.12.H62-230203-0029 03/02/2023 17/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ QUANG THÀNH
1106 003.06.12.H62-230203-0030 03/02/2023 17/02/2023 06/03/2023
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ QUANG THÀNH
1107 003.06.12.H62-230303-0002 03/03/2023 17/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAM KHẮC KHUYẾN UQ
1108 003.06.12.H62-230303-0024 03/03/2023 17/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN DỪA
1109 003.06.12.H62-220803-0048 03/08/2022 08/11/2022 06/01/2023
Trễ hạn 43 ngày.
ĐỖ THỊ DUNG - UQ HS CẤP GCN LẦN ĐẦU CỦA BÀ NGUYỄN THỊ CHÉN
1110 003.06.12.H62-230803-0033 03/08/2023 22/08/2023 07/09/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC UQ
1111 003.06.12.H62-221103-0012 03/11/2022 27/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN HOÀNH - HS LĐ
1112 003.06.12.H62-221103-0022 03/11/2022 07/04/2023 10/05/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
1113 003.06.12.H62-231103-0066 03/11/2023 15/12/2023 19/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ LÂM
1114 003.06.12.H62-230104-0004 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN DUY HIẾU
1115 003.06.12.H62-230104-0007 04/01/2023 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN HỮU NGHỊ UQ
1116 003.06.12.H62-230104-0015 04/01/2023 18/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN ĐẠT
1117 003.06.12.H62-230104-0029 04/01/2023 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1118 003.06.12.H62-230104-0042 04/01/2023 18/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN HUY GIANG
1119 003.06.12.H62-230104-0044 04/01/2023 18/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN HUY GIANG
1120 003.06.12.H62-230105-0003 05/01/2023 19/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHAN VĂN ĐOÀN
1121 003.06.12.H62-230105-0007 05/01/2023 19/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN XUÂN SƠN
1122 003.06.12.H62-230405-0006 05/04/2023 19/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CA
1123 003.06.12.H62-230405-0007 05/04/2023 19/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CA
1124 003.06.12.H62-230405-0008 05/04/2023 19/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CA (BỐ)
1125 003.06.12.H62-230405-0013 05/04/2023 19/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN VẺ
1126 003.06.12.H62-230405-0015 05/04/2023 19/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN VẺ
1127 003.06.12.H62-230405-0059 05/04/2023 06/04/2023 07/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ QUANG BÌNH
1128 003.06.12.H62-230405-0065 05/04/2023 19/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ BÍCH VÂN UQ
1129 003.06.12.H62-230405-0082 05/04/2023 19/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ QUỲNH LƯƠNG UQ
1130 003.06.12.H62-230505-0035 05/05/2023 08/05/2023 09/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM HỒNG PHÚC
1131 003.06.12.H62-230605-0014 05/06/2023 13/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỂN UQ
1132 003.06.12.H62-230605-0032 05/06/2023 19/06/2023 22/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ VĂN KIỀU
1133 003.06.12.H62-220905-0018 05/09/2022 23/12/2022 08/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VĂN THIỆN - UQ HS CẤP GCN LẦN ĐẦU CỦA NGUYỄN QUANG HOẠCH
1134 003.06.12.H62-230905-0026 05/09/2023 03/10/2023 04/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN GIẢNG
1135 003.06.12.H62-230905-0027 05/09/2023 03/10/2023 04/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN GIẢNG
1136 003.06.12.H62-231005-0029 05/10/2023 24/10/2023 25/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN BÌNH
1137 003.06.12.H62-231005-0030 05/10/2023 24/10/2023 25/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN BÌNH
1138 003.06.12.H62-221205-0004 05/12/2022 26/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN AN
1139 003.06.12.H62-221205-0006 05/12/2022 05/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHU THỊ THUÝ HẰNG UQ
1140 003.06.12.H62-221205-0019 05/12/2022 26/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG UQ
1141 003.06.12.H62-230106-0001 06/01/2023 27/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH UQ
1142 003.06.12.H62-230106-0002 06/01/2023 27/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
CHU ĐỨC NGỌC
1143 003.06.12.H62-230106-0003 06/01/2023 27/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
CHU ĐỨC NGỌC
1144 003.06.12.H62-230106-0004 06/01/2023 27/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1145 003.06.12.H62-230106-0005 06/01/2023 27/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1146 003.06.12.H62-230106-0013 06/01/2023 03/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN CÔNG THƯƠNG (CON)
1147 003.06.12.H62-230106-0019 06/01/2023 27/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THỊ HƯƠNG
1148 003.06.12.H62-230106-0022 06/01/2023 27/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1149 003.06.12.H62-230106-0023 06/01/2023 27/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1150 003.06.12.H62-230106-0025 06/01/2023 27/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1151 003.06.12.H62-230106-0027 06/01/2023 10/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHƯƠNG ANH TUẤN UQ
1152 003.06.12.H62-230106-0030 06/01/2023 03/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÝ DIỆU HUYỀN
1153 003.06.12.H62-230106-0031 06/01/2023 27/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẠI ĐĂNG KHUÊ
1154 003.06.12.H62-230106-0032 06/01/2023 27/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẠI ĐĂNG KHUÊ
1155 003.06.12.H62-230106-0033 06/01/2023 09/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN HÙNG CƯƠNG
1156 003.06.12.H62-230106-0040 06/01/2023 27/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HẬU
1157 003.06.12.H62-230106-0041 06/01/2023 27/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HẬU
1158 003.06.12.H62-230106-0043 06/01/2023 27/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HẬU
1159 003.06.12.H62-230106-0046 06/01/2023 24/02/2023 14/03/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỨC
1160 003.06.12.H62-230106-0051 06/01/2023 24/02/2023 14/03/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỨC
1161 003.06.12.H62-230206-0009 06/02/2023 20/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGÔ HỒNG LĨNH
1162 003.06.12.H62-230306-0031 06/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN QUỲNH
1163 003.06.12.H62-230406-0023 06/04/2023 20/04/2023 28/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN VĂN LÊ UQ
1164 003.06.12.H62-230406-0043 06/04/2023 20/04/2023 22/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HUẤN UQ
1165 003.06.12.H62-220506-0044 06/05/2022 05/01/2023 08/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VIỆT NHẬT - ĐC HS CN CỦA NGÔ VĂN LA CHO NGUYỄN VĂN DUYÊN
1166 003.06.12.H62-220706-0020 06/07/2022 11/11/2022 04/01/2023
Trễ hạn 38 ngày.
HOÀNG CHÍ THANH - ĐC HS CẤP LẠI CỦA BÀ NGUYỄN THỊ HOA
1167 003.06.12.H62-230906-0019 06/09/2023 20/09/2023 16/10/2023
Trễ hạn 18 ngày.
DƯƠNG THỊ HỒNG SÁNG ( VỢ)
1168 003.06.12.H62-221206-0003 06/12/2022 07/12/2022 24/03/2023
Trễ hạn 77 ngày.
NGUYỄN THỊ VÂN ANH CBNH
1169 003.06.12.H62-221206-0006 06/12/2022 27/12/2022 16/01/2023
Trễ hạn 14 ngày.
TẠ THỊ HOA UQ
1170 003.06.12.H62-221206-0009 06/12/2022 27/12/2022 16/01/2023
Trễ hạn 14 ngày.
PHAN THỊ HUYỀN TRANG UQ
1171 003.06.12.H62-221206-0046 06/12/2022 09/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ THU THUỶ
1172 003.06.12.H62-230207-0017 07/02/2023 27/06/2023 11/07/2023
Trễ hạn 10 ngày.
PHẠM DOÃN CHINH
1173 003.06.12.H62-230207-0018 07/02/2023 21/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VIẾT XUÂN
1174 003.06.12.H62-230207-0027 07/02/2023 21/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ TUYẾT NHUNG UQ
1175 003.06.12.H62-230207-0034 07/02/2023 21/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ TUYẾT NHUNG UQ
1176 003.06.12.H62-230307-0002 07/03/2023 14/03/2023 12/04/2023
Trễ hạn 21 ngày.
NGUYỄN XUÂN PHƯỢNG UQ
1177 003.06.12.H62-230307-0021 07/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO UQ
1178 003.06.12.H62-230407-0028 07/04/2023 21/04/2023 22/04/2023
Trễ hạn 0 ngày.
ĐỖ THỊ CHỜ
1179 003.06.12.H62-230607-0010 07/06/2023 30/06/2023 07/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
VŨ THỊ HƯỜNG UQ
1180 003.06.12.H62-230607-0011 07/06/2023 03/07/2023 07/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ THỊ HƯỜNG UQ
1181 003.06.12.H62-220707-0064 07/07/2022 04/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ THANH THỦY - UQ HS TK CỦA TRẦN THỊ PHIẾN CHO NGUYỄN THANH LIÊM
1182 003.06.12.H62-230907-0059 07/09/2023 28/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN QUỐC DŨNG
1183 H62.12.04.03-231107-0051 07/11/2023 25/12/2023 29/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN THIỆN UQ
1184 003.06.12.H62-221207-0019 07/12/2022 21/12/2022 14/01/2023
Trễ hạn 17 ngày.
VŨ QUỲN ANH
1185 003.06.12.H62-221207-0020 07/12/2022 28/12/2022 16/01/2023
Trễ hạn 13 ngày.
HOÀNG MINH TOÀN
1186 003.06.12.H62-230208-0011 08/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ LÚA VỢ TẠ VĂN NGUYÊN
1187 003.06.12.H62-230208-0023 08/02/2023 09/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TÂM
1188 003.06.12.H62-230208-0036 08/02/2023 09/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NGỌC THƯ
1189 003.06.12.H62-230608-0061 08/06/2023 31/08/2023 06/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN VĂN CHIẾN
1190 003.06.12.H62-230908-0012 08/09/2023 06/10/2023 16/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC: UQ
1191 003.06.12.H62-230908-0060 08/09/2023 18/10/2023 19/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THỊ VIỆT
1192 003.06.12.H62-230908-0064 08/09/2023 25/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG QUÝ SỬU
1193 003.06.12.H62-221208-0019 08/12/2022 22/12/2022 12/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1194 003.06.12.H62-230109-0003 09/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG UQ
1195 003.06.12.H62-230109-0004 09/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI HỒNG NGỌC UQ
1196 003.06.12.H62-230109-0005 09/01/2023 30/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ THỊ OANH
1197 003.06.12.H62-230109-0006 09/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THẮM UQ
1198 003.06.12.H62-230109-0007 09/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN QUANG ĐỒNG
1199 003.06.12.H62-230109-0008 09/01/2023 30/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ
1200 003.06.12.H62-230109-0009 09/01/2023 30/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ
1201 003.06.12.H62-230109-0010 09/01/2023 30/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ
1202 003.06.12.H62-230109-0015 09/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ BÍCH VÂN UQ
1203 003.06.12.H62-230109-0018 09/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THẮM UQ
1204 003.06.12.H62-230109-0020 09/01/2023 30/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH UQ
1205 003.06.12.H62-230109-0022 09/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ LINH UQ
1206 003.06.12.H62-230109-0024 09/01/2023 30/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN NHẬT TÂN UQ
1207 003.06.12.H62-230109-0025 09/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1208 003.06.12.H62-230109-0037 09/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CHU ĐĂNG NGÔN
1209 003.06.12.H62-230109-0039 09/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CHU QUANG HIỆU
1210 003.06.12.H62-230109-0043 09/01/2023 30/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG THỊ TÔ
1211 003.06.12.H62-230109-0045 09/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM ĐÌNH QUANG UQ
1212 003.06.12.H62-230209-0028 09/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN KIM NAM UQ
1213 003.06.12.H62-230309-0036 09/03/2023 23/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THỊ KIM DUNG UQ
1214 003.06.12.H62-230309-0037 09/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN UQ
1215 003.06.12.H62-230309-0038 09/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN UQ
1216 003.06.12.H62-230509-0066 09/05/2023 10/05/2023 11/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN HANH
1217 003.06.12.H62-230609-0010 09/06/2023 28/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THẾ
1218 003.06.12.H62-230809-0057 09/08/2023 04/10/2023 24/10/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG UQ
1219 003.06.12.H62-221109-0005 09/11/2022 06/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN VĂN LÊ - UQ
1220 003.06.12.H62-221109-0030 09/11/2022 12/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐẶNG THỊ CHÍN
1221 003.06.12.H62-221209-0009 09/12/2022 23/12/2022 13/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN XUÂN QUANG UQ
1222 003.06.12.H62-221209-0011 09/12/2022 23/12/2022 19/01/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN XUÂN KHÁ
1223 003.06.12.H62-221209-0029 09/12/2022 30/12/2022 11/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG UQ
1224 003.06.12.H62-221209-0041 09/12/2022 30/12/2022 12/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN HƯNG
1225 003.06.12.H62-221209-0043 09/12/2022 23/12/2022 10/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN NHÀN
1226 003.06.12.H62-230110-0001 10/01/2023 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG NGỌC QUẾ UQ
1227 003.06.12.H62-230110-0005 10/01/2023 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ UQ
1228 003.06.12.H62-230110-0007 10/01/2023 07/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LẠI TUẤN LƯỢNG UQ
1229 003.06.12.H62-230110-0021 10/01/2023 31/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1230 003.06.12.H62-230110-0023 10/01/2023 31/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1231 003.06.12.H62-230110-0029 10/01/2023 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
1232 003.06.12.H62-230210-0005 10/02/2023 03/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐÔNG
1233 003.06.12.H62-230210-0025 10/02/2023 24/02/2023 25/02/2023
Trễ hạn 0 ngày.
TRẦN THANH THỤY
1234 003.06.12.H62-230210-0031 10/02/2023 24/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU VĂN MINH (CON)
1235 003.06.12.H62-230210-0033 10/02/2023 24/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH KHIÊN
1236 003.06.12.H62-230310-0013 10/03/2023 13/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ NGA
1237 003.06.12.H62-230310-0016 10/03/2023 24/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ DÂN UQ
1238 003.06.12.H62-230310-0017 10/03/2023 24/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ DẪN UQ
1239 003.06.12.H62-230310-0027 10/03/2023 13/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TẠ THỊ THU THỦY
1240 003.06.12.H62-230310-0049 10/03/2023 31/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1241 003.06.12.H62-230310-0058 10/03/2023 17/03/2023 12/04/2023
Trễ hạn 18 ngày.
ĐỖ THỊ THU HƯƠNG UQ
1242 003.06.12.H62-230410-0029 10/04/2023 04/05/2023 06/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THÂN
1243 003.06.12.H62-230410-0046 10/04/2023 04/05/2023 08/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN VĂN NGỌC UQ
1244 003.06.12.H62-231010-0002 10/10/2023 23/10/2023 24/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ NGỌC HUY UQ
1245 003.06.12.H62-231010-0048 10/10/2023 07/11/2023 09/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN CAO SƠN
1246 003.06.12.H62-231010-0050 10/10/2023 24/10/2023 25/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO UQ
1247 003.06.12.H62-230111-0001 11/01/2023 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN VIẾT THỊNH
1248 003.06.12.H62-230111-0004 11/01/2023 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM TRƯỜNG
1249 003.06.12.H62-230111-0012 11/01/2023 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG UQ
1250 003.06.12.H62-230111-0015 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN UQ
1251 003.06.12.H62-230111-0016 11/01/2023 01/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ BẰNG
1252 003.06.12.H62-230111-0017 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN THỊ HUYỀN TRANG UQ
1253 003.06.12.H62-230111-0022 11/01/2023 01/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LẠI TUẤN LƯỢNG UQ
1254 003.06.12.H62-230111-0034 11/01/2023 01/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH
1255 003.06.12.H62-230111-0036 11/01/2023 08/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ NGỌC THỨC
1256 003.06.12.H62-230111-0037 11/01/2023 01/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN VĂN NGỌC UQ
1257 003.06.12.H62-230111-0039 11/01/2023 01/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN VĂN NGỌC UQ
1258 003.06.12.H62-230111-0040 11/01/2023 01/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀO
1259 003.06.12.H62-230111-0042 11/01/2023 01/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ UQ
1260 003.06.12.H62-230111-0043 11/01/2023 01/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN QUỲ
1261 003.06.12.H62-230111-0044 11/01/2023 01/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN QUỲ
1262 003.06.12.H62-230111-0053 11/01/2023 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NGỌC SƠN UQ
1263 003.06.12.H62-230411-0012 11/04/2023 18/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐÁP
1264 003.06.12.H62-230411-0023 11/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VAO ĐÔNG
1265 003.06.12.H62-230411-0027 11/04/2023 03/07/2023 04/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN THỨC
1266 003.06.12.H62-230511-0060 11/05/2023 01/06/2023 13/06/2023
Trễ hạn 8 ngày.
PHAN VĂN LÂM
1267 003.06.12.H62-220811-0045 11/08/2022 08/12/2022 08/01/2023
Trễ hạn 21 ngày.
DIỆP THỊ KIM DUYÊN - ĐC HS LĐ CỦA NGUYỄN VĂN TRANG
1268 003.06.12.H62-230811-0035 11/08/2023 10/10/2023 16/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN DUY VĨNH
1269 003.06.12.H62-230911-0062 11/09/2023 09/10/2023 13/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN ĐÌNH THẮNG
1270 003.06.12.H62-231011-0021 11/10/2023 25/10/2023 01/11/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ THẮM UQ
1271 003.06.12.H62-231011-0034 11/10/2023 13/12/2023 29/12/2023
Trễ hạn 12 ngày.
ĐỖ THẮNG
1272 003.06.12.H62-221111-0010 11/11/2022 12/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ THU THỦY - HS CẤP LẠI GCN
1273 003.06.12.H62-221111-0036 11/11/2022 01/02/2023 09/03/2023
Trễ hạn 26 ngày.
TRẦN VĂN LÊ - UQ
1274 003.06.12.H62-221111-0066 11/11/2022 27/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HOÀNG MINH TOÀN
1275 003.06.12.H62-230112-0003 12/01/2023 02/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THANH TÙNG UQ
1276 003.06.12.H62-230112-0005 12/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LƯU
1277 003.06.12.H62-230112-0012 12/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢO
1278 003.06.12.H62-230112-0017 12/01/2023 02/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
1279 003.06.12.H62-230112-0019 12/01/2023 02/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THI HỒNG UQ
1280 003.06.12.H62-230412-0012 12/04/2023 26/04/2023 27/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH VĂN CÔNG UQ
1281 003.06.12.H62-230412-0016 12/04/2023 26/04/2023 27/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN UQ
1282 003.06.12.H62-230412-0017 12/04/2023 26/04/2023 27/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN UQ
1283 003.06.12.H62-230512-0044 12/05/2023 26/05/2023 27/05/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN HỮU
1284 003.06.12.H62-230512-0071 12/05/2023 02/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG ĐỨC GIỚI
1285 003.06.12.H62-230612-0008 12/06/2023 04/07/2023 05/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN LƯƠNG KIỆT
1286 003.06.12.H62-230712-0011 12/07/2023 31/07/2023 01/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỮU QUÝ UQ
1287 003.06.12.H62-230712-0012 12/07/2023 31/07/2023 01/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỮU QUÝ UQ
1288 003.06.12.H62-230712-0052 12/07/2023 28/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CÔNG
1289 003.06.12.H62-230712-0065 12/07/2023 25/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN VĂN LÂM
1290 003.06.12.H62-230912-0011 12/09/2023 10/10/2023 13/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN BÁ TUẤN
1291 003.06.12.H62-230912-0044 12/09/2023 02/10/2023 04/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ QUANG QUÝ UQ
1292 003.06.12.H62-230912-0064 12/09/2023 10/10/2023 17/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ OANH
1293 003.06.12.H62-221212-0019 12/12/2022 26/12/2022 08/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN THÂN
1294 003.06.12.H62-221212-0021 12/12/2022 26/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
1295 003.06.12.H62-221212-0022 12/12/2022 02/01/2023 03/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐÔNG
1296 003.06.12.H62-221212-0023 12/12/2022 02/01/2023 03/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐỨC
1297 003.06.12.H62-221212-0024 12/12/2022 02/01/2023 03/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VIỆT NHẬT UQ
1298 003.06.12.H62-221212-0036 12/12/2022 26/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRƯƠNG THỊ MINH TUYẾT
1299 003.06.12.H62-230113-0001 13/01/2023 03/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THÀNH NHÂN UQ
1300 003.06.12.H62-230113-0002 13/01/2023 03/02/2023 06/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THÀNH NHÂN UQ
1301 003.06.12.H62-230113-0005 13/01/2023 03/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGÔ THỊ MINH HIẾU
1302 003.06.12.H62-230113-0006 13/01/2023 03/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN DUY PHI UQ
1303 003.06.12.H62-230113-0013 13/01/2023 03/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VŨ QUANG QUÝ UQ
1304 003.06.12.H62-230213-0014 13/02/2023 27/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ TRUNG HIẾU UQ
1305 003.06.12.H62-230313-0009 13/03/2023 27/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN VINH
1306 003.06.12.H62-230313-0017 13/03/2023 27/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NGỌC KHÁNH UQ
1307 003.06.12.H62-230413-0034 13/04/2023 27/04/2023 15/05/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ UQ
1308 003.06.12.H62-220913-0027 13/09/2022 06/12/2022 08/01/2023
Trễ hạn 23 ngày.
LƯU VĂN NAM - HS NHẬN CN CỦA KIỀU VĂN HÒA
1309 003.06.12.H62-220913-0045 13/09/2022 26/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN - UQ HS CĐ+ ĐÍNH CHÍNH CỦA HỘ NGUYỄN VĂN TRUNG
1310 003.06.12.H62-230913-0047 13/09/2023 20/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HẬU UQ
1311 003.06.12.H62-230913-0064 13/09/2023 03/10/2023 04/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ HIÊN
1312 003.06.12.H62-221013-0009 13/10/2022 22/12/2022 08/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
BÙI VĂN LONG - UQ
1313 H62.12.04.03-231113-0050 13/11/2023 11/12/2023 12/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ LÂM THÚY
1314 003.06.12.H62-211213-0014 13/12/2021 29/11/2022 08/01/2023
Trễ hạn 28 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG - ĐC HS CĐ GCN CỦA NGUYỄN VĂN THỊNH
1315 003.06.12.H62-221213-0001 13/12/2022 27/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ THỊ AN UQ
1316 003.06.12.H62-221213-0005 13/12/2022 27/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ UQ
1317 003.06.12.H62-221213-0007 13/12/2022 27/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VIỆT BẮC
1318 003.06.12.H62-221213-0008 13/12/2022 27/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN KIM NAM UQ
1319 003.06.12.H62-221213-0010 13/12/2022 27/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN KIM NAM UQ
1320 003.06.12.H62-221213-0022 13/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ VĂN HOÁN
1321 003.06.12.H62-221213-0023 13/12/2022 27/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
DƯƠNG THANH BÌNH
1322 003.06.12.H62-221213-0031 13/12/2022 27/12/2022 08/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
ĐINH TRỌNG MINH UQ
1323 003.06.12.H62-221213-0034 13/12/2022 03/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ TÌNH
1324 003.06.12.H62-221213-0035 13/12/2022 16/12/2022 20/03/2023
Trễ hạn 66 ngày.
DƯƠNG VĂN THẶNG TD
1325 003.06.12.H62-230314-0004 14/03/2023 28/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN HỒNG
1326 003.06.12.H62-230314-0005 14/03/2023 28/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN HỒNG
1327 003.06.12.H62-230314-0006 14/03/2023 28/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN HỒNG
1328 003.06.12.H62-230314-0009 14/03/2023 28/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THỦY
1329 003.06.12.H62-230314-0020 14/03/2023 28/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HỒNG
1330 003.06.12.H62-230314-0022 14/03/2023 28/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HỒNG
1331 003.06.12.H62-230314-0035 14/03/2023 28/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN KIM NAM UQ
1332 003.06.12.H62-230314-0041 14/03/2023 28/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN BẮC
1333 003.06.12.H62-220414-0002 14/04/2022 15/11/2022 08/01/2023
Trễ hạn 38 ngày.
CHU THÚY HẰNG - CBĐC - HS NHẬN TK CỦA LƯU VĂN ĐÔNG
1334 003.06.12.H62-230414-0029 14/04/2023 21/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VĂN KÍNH
1335 003.06.12.H62-230714-0016 14/07/2023 21/07/2023 07/08/2023
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ THỊ AN UQ
1336 003.06.12.H62-230714-0024 14/07/2023 07/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 15 ngày.
LÊ HUY GIÁP
1337 003.06.12.H62-230714-0041 14/07/2023 04/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ ÁNH PHƯƠNG UQ
1338 003.06.12.H62-230714-0073 14/07/2023 03/10/2023 16/10/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN CAO THINH
1339 003.06.12.H62-230914-0026 14/09/2023 12/10/2023 17/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÂM QUANG ĐẠO UQ
1340 003.06.12.H62-221214-0002 14/12/2022 04/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHU THÚY HẰNG UQ
1341 003.06.12.H62-221214-0003 14/12/2022 28/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CHU THÚY HẰNG
1342 003.06.12.H62-221214-0004 14/12/2022 28/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM ĐỨC HẬU UQ
1343 003.06.12.H62-221214-0005 14/12/2022 28/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM ĐỨC HẬU UQ
1344 003.06.12.H62-221214-0006 14/12/2022 28/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM ĐỨC HẬU UQ
1345 003.06.12.H62-221214-0007 14/12/2022 28/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN TIẾN NAM
1346 003.06.12.H62-221214-0009 14/12/2022 04/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN BÁ VIỆN UQ
1347 003.06.12.H62-221214-0011 14/12/2022 04/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỖ VĂN KIÊN UQ
1348 003.06.12.H62-221214-0014 14/12/2022 28/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1349 003.06.12.H62-221214-0017 14/12/2022 28/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO UQ
1350 003.06.12.H62-221214-0021 14/12/2022 28/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ BÍCH VÂN UQ
1351 003.06.12.H62-221214-0043 14/12/2022 28/12/2022 08/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN NGỌC HẬU UQ
1352 003.06.12.H62-221214-0045 14/12/2022 28/12/2022 08/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN NGỌC HẬU UQ
1353 003.06.12.H62-230215-0001 15/02/2023 01/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ TUYẾT
1354 003.06.12.H62-230315-0004 15/03/2023 29/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG THỊ HIÊN
1355 003.06.12.H62-230315-0049 15/03/2023 29/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN CHỨC
1356 003.06.12.H62-220615-0022 15/06/2022 21/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LƯU VĂN TÔN - ĐC HS LĐ CỦA ĐẶNG THỊ SINH
1357 003.06.12.H62-220615-0023 15/06/2022 21/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LƯU VĂN TÔN - ĐC HS CẤP LĐ CỦA NGUYỄN THỊ ĐẶNG
1358 003.06.12.H62-230615-0047 15/06/2023 06/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN NHẮC
1359 003.06.12.H62-230815-0032 15/08/2023 10/10/2023 11/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG ĐỨC ĐỊNH
1360 003.06.12.H62-230815-0033 15/08/2023 10/10/2023 11/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG ĐỨC ĐỊNH
1361 003.06.12.H62-230815-0045 15/08/2023 13/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LƯU VĂN HÀO
1362 003.06.12.H62-221115-0023 15/11/2022 16/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN THÀNH LUÂN UQ
1363 H62.12.04.03-231115-0001 15/11/2023 30/11/2023 01/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HẰNG
1364 003.06.12.H62-221215-0007 15/12/2022 29/12/2022 17/01/2023
Trễ hạn 13 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
1365 003.06.12.H62-221215-0008 15/12/2022 29/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN HỮU HÙNG (CON)
1366 003.06.12.H62-221215-0009 15/12/2022 05/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
1367 003.06.12.H62-221215-0016 15/12/2022 29/12/2022 01/02/2023
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỂN UQ
1368 003.06.12.H62-221215-0017 15/12/2022 29/12/2022 13/01/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN THỊ MAI UQ
1369 003.06.12.H62-221215-0035 15/12/2022 29/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HOÀNG NGỌC QUẾ UQ
1370 003.06.12.H62-221215-0042 15/12/2022 18/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG
1371 003.06.12.H62-230116-0006 16/01/2023 06/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ UQ
1372 003.06.12.H62-230116-0020 16/01/2023 06/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HẠNH
1373 003.06.12.H62-230116-0021 16/01/2023 06/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN HỌC
1374 003.06.12.H62-230116-0025 16/01/2023 06/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ ĐỨC THIỆN
1375 003.06.12.H62-230116-0029 16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN THỌ
1376 003.06.12.H62-230116-0031 16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LUUW ĐÌNH MẠC CHỒNG NGUYỄN THỊ LUÂN
1377 003.06.12.H62-230116-0032 16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM BÁ BÍNH
1378 003.06.12.H62-230116-0034 16/01/2023 17/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM
1379 003.06.12.H62-230116-0035 16/01/2023 17/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN VĂN LÊ CBNH
1380 003.06.12.H62-230116-0036 16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ CÔNG KHÁNH
1381 003.06.12.H62-230116-0037 16/01/2023 17/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN TẤT SÁNG
1382 003.06.12.H62-230116-0038 16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG THỊ BA
1383 003.06.12.H62-230116-0039 16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG CÔNG LÝ
1384 003.06.12.H62-230216-0026 16/02/2023 30/03/2023 27/04/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN VĂN NGUYỆN - UQ: CHU ĐỨC THÀNH
1385 003.06.12.H62-230316-0015 16/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NGỌC KHOA
1386 003.06.12.H62-230316-0029 16/03/2023 30/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THIẾT
1387 003.06.12.H62-230316-0031 16/03/2023 30/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THIẾT
1388 003.06.12.H62-230316-0043 16/03/2023 15/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐIỀN
1389 003.06.12.H62-230516-0012 16/05/2023 06/06/2023 19/06/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN TOẢN
1390 003.06.12.H62-230516-0049 16/05/2023 06/06/2023 20/06/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN KIM NAM UQ
1391 003.06.12.H62-230516-0068 16/05/2023 30/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ VÂN - TC - HOÀNG THỊ BẢY
1392 003.06.12.H62-230816-0025 16/08/2023 14/09/2023 03/10/2023
Trễ hạn 13 ngày.
GIANG THỊ NHUNG (VỢ)
1393 003.06.12.H62-230816-0042 16/08/2023 22/09/2023 10/10/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
1394 003.06.12.H62-230816-0044 16/08/2023 14/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
1395 003.06.12.H62-230816-0065 16/08/2023 14/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐINH VĂN CÔNG UQ
1396 003.06.12.H62-230816-0067 16/08/2023 25/09/2023 28/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐINH VĂN CÔNG UQ
1397 003.06.12.H62-221116-0002 16/11/2022 16/06/2023 04/07/2023
Trễ hạn 12 ngày.
DIỆP THỊ THIỆN UQ
1398 003.06.12.H62-221116-0025 16/11/2022 26/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN UQ
1399 003.06.12.H62-221216-0001 16/12/2022 30/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN CÔNG HƯỜNG UQ
1400 003.06.12.H62-221216-0004 16/12/2022 30/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CHU THÚY HẰNG UQ
1401 003.06.12.H62-221216-0005 16/12/2022 30/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CHU THÚY HẰNG UQ
1402 003.06.12.H62-221216-0006 16/12/2022 30/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
CHU THÚY HẰNG UQ
1403 003.06.12.H62-221216-0008 16/12/2022 30/12/2022 08/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
1404 003.06.12.H62-221216-0011 16/12/2022 30/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN MINH QUÂN
1405 003.06.12.H62-221216-0016 16/12/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG TỈNH
1406 003.06.12.H62-221216-0018 16/12/2022 30/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ VĂN THƯỜNG UQ
1407 003.06.12.H62-221216-0022 16/12/2022 30/12/2022 12/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN KHOÁT
1408 003.06.12.H62-221216-0024 16/12/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ UQ
1409 003.06.12.H62-221216-0025 16/12/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ UQ
1410 003.06.12.H62-221216-0026 16/12/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ UQ
1411 003.06.12.H62-221216-0027 16/12/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ UQ
1412 003.06.12.H62-221216-0028 16/12/2022 30/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH HÀ UQ
1413 003.06.12.H62-221216-0031 16/12/2022 30/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM ĐỨC HẬU UQ
1414 003.06.12.H62-221216-0032 16/12/2022 30/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ THANH TÙNG UQ
1415 003.06.12.H62-221216-0035 16/12/2022 30/12/2022 17/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN NGỌC HẬU UQ
1416 003.06.12.H62-221216-0037 16/12/2022 30/12/2022 17/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN NGỌC HẬU UQ
1417 003.06.12.H62-221216-0038 16/12/2022 30/12/2022 17/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN NGỌC HẬU UQ
1418 003.06.12.H62-221216-0039 16/12/2022 30/12/2022 17/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN NGỌC HẬU UQ
1419 003.06.12.H62-221216-0044 16/12/2022 30/12/2022 07/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THANH HIỆP
1420 003.06.12.H62-221216-0046 16/12/2022 30/12/2022 05/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ CHÂM
1421 003.06.12.H62-221216-0048 16/12/2022 06/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG
1422 003.06.12.H62-221216-0049 16/12/2022 06/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TẤT DŨNG
1423 003.06.12.H62-221216-0050 16/12/2022 06/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LIÊN
1424 003.06.12.H62-230117-0005 17/01/2023 07/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
1425 003.06.12.H62-230117-0006 17/01/2023 07/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN BÁ THẢO UQ
1426 003.06.12.H62-230117-0010 17/01/2023 07/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ THỊ KIỀU OANH UQ
1427 003.06.12.H62-230117-0016 17/01/2023 18/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
VÕ NGỌC MAI
1428 003.06.12.H62-230317-0040 17/03/2023 31/03/2023 03/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1429 003.06.12.H62-230317-0041 17/03/2023 31/03/2023 03/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1430 003.06.12.H62-230317-0045 17/03/2023 31/03/2023 06/04/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THỊ HUYỀN UQ
1431 003.06.12.H62-230417-0021 17/04/2023 04/05/2023 09/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG UQ
1432 003.06.12.H62-230417-0023 17/04/2023 04/05/2023 09/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG UQ
1433 003.06.12.H62-230417-0056 17/04/2023 04/05/2023 05/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NGỌC TƯỞNG UQ
1434 003.06.12.H62-220517-0002 17/05/2022 21/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN VĂN THÀNH - ĐC HS CĐ GCN CỦA LƯƠNG MẠNH HÀ
1435 003.06.12.H62-220517-0013 17/05/2022 05/10/2022 04/01/2023
Trễ hạn 65 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO - UQ - HS CẤP GCN LẦN ĐẦU NGUYỄN VĂN THÊM - THOA
1436 003.06.12.H62-230517-0018 17/05/2023 31/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ TUYẾT HỒNG UQ
1437 003.06.12.H62-230517-0050 17/05/2023 31/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ PHƯƠNG ANH UQ
1438 003.06.12.H62-230517-0065 17/05/2023 18/05/2023 19/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU XUÂN CƯỜNG
1439 003.06.12.H62-230717-0015 17/07/2023 10/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ QUANG QUÝ UQ
1440 003.06.12.H62-230717-0019 17/07/2023 10/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ QUANG QUÝ UQ
1441 003.06.12.H62-230717-0038 17/07/2023 29/08/2023 30/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG THỊ HỒNG
1442 003.06.12.H62-230717-0053 17/07/2023 31/07/2023 04/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ NINH UQ
1443 003.06.12.H62-230817-0001 17/08/2023 05/09/2023 06/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ GIA KHÁNH UQ
1444 003.06.12.H62-230817-0029 17/08/2023 15/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 11 ngày.
PHAN THANH MINH
1445 003.06.12.H62-230817-0034 17/08/2023 25/09/2023 28/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TUẤN ANH (CON)
1446 003.06.12.H62-230817-0035 17/08/2023 15/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN TUẤN ANH (CON)
1447 003.06.12.H62-230817-0037 17/08/2023 15/09/2023 22/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
DƯƠNG HỒNG LINH - UQ
1448 003.06.12.H62-230817-0048 17/08/2023 19/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG THỊ GIANG
1449 003.06.12.H62-221017-0017 17/10/2022 29/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN BẮC - UQ
1450 003.06.12.H62-221017-0025 17/10/2022 29/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN TUẤN ANH - HS ĐKBĐ GIẢM DIỆN TÍCH
1451 003.06.12.H62-221117-0011 17/11/2022 28/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ HOA
1452 003.06.12.H62-221117-0034 17/11/2022 17/02/2023 14/03/2023
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỄN TRỌNG TUỆ
1453 003.06.12.H62-221117-0038 17/11/2022 29/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN MINH TRƯỜNG UQ
1454 003.06.12.H62-230118-0002 18/01/2023 08/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ DẦN UQ
1455 003.06.12.H62-230118-0005 18/01/2023 19/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN THỊ HÀ VỢ NGUYỄN VĂN MẠNH
1456 003.06.12.H62-230118-0011 18/01/2023 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THƯỜNG UQ
1457 003.06.12.H62-230118-0012 18/01/2023 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THƯỜNG UQ
1458 003.06.12.H62-230118-0029 18/01/2023 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN THUẦN
1459 003.06.12.H62-230518-0010 18/05/2023 08/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN CHUNG
1460 003.06.12.H62-230718-0006 18/07/2023 11/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG NGA
1461 003.06.12.H62-230718-0021 18/07/2023 08/08/2023 28/08/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN DUY NGỌ
1462 003.06.12.H62-230818-0021 18/08/2023 18/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN BINH
1463 003.06.12.H62-230818-0043 18/08/2023 11/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN QUYẾT
1464 003.06.12.H62-231018-0028 18/10/2023 18/12/2023 19/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN CHÍNH CHIẾN
1465 003.06.12.H62-221118-0003 18/11/2022 04/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
DIỆP THỊ THIỆN UQ
1466 003.06.12.H62-221118-0008 18/11/2022 30/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG MẠNH LONG
1467 003.06.12.H62-221118-0034 18/11/2022 26/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐÀM VĂN THÂN
1468 003.06.12.H62-221118-0049 18/11/2022 30/12/2022 08/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
DƯƠNG VĂN TUẤN UQ
1469 003.06.12.H62-220119-0033 19/01/2022 16/11/2022 04/01/2023
Trễ hạn 35 ngày.
LÊ THỊ MAI - HS LĐ
1470 003.06.12.H62-230419-0018 19/04/2023 15/05/2023 16/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM
1471 003.06.12.H62-230619-0065 19/06/2023 20/06/2023 21/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN ĐĂNG
1472 003.06.12.H62-230719-0017 19/07/2023 16/08/2023 29/09/2023
Trễ hạn 32 ngày.
ĐINH VĂN CÔNG UQ
1473 003.06.12.H62-230719-0018 19/07/2023 21/08/2023 22/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH VĂN CÔNG UQ
1474 003.06.12.H62-230719-0034 19/07/2023 15/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN HÙNG SƠN
1475 003.06.12.H62-221019-0007 19/10/2022 09/11/2022 01/02/2023
Trễ hạn 60 ngày.
NGUYỄN VĂN QUANG - HS ĐÍNH CHÍNH (NGUYỄN THẾ QUANG)
1476 003.06.12.H62-221219-0002 19/12/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1477 003.06.12.H62-221219-0003 19/12/2022 03/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN KHIẾT
1478 003.06.12.H62-221219-0006 19/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1479 003.06.12.H62-221219-0007 19/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1480 003.06.12.H62-221219-0017 19/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUYỀN UQ
1481 003.06.12.H62-221219-0018 19/12/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUYỀN
1482 003.06.12.H62-221219-0020 19/12/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUYỀN UQ
1483 003.06.12.H62-221219-0030 19/12/2022 03/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÁ UQ
1484 003.06.12.H62-221219-0034 19/12/2022 03/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
1485 003.06.12.H62-221219-0035 19/12/2022 03/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
1486 003.06.12.H62-221219-0037 19/12/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ PHẨM
1487 003.06.12.H62-221219-0042 19/12/2022 03/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN HÙNG VĨ
1488 003.06.12.H62-221219-0043 19/12/2022 03/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN VỮNG
1489 003.06.12.H62-221219-0046 19/12/2022 03/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN VĂN
1490 003.06.12.H62-221219-0048 19/12/2022 03/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THANH BÌNH
1491 003.06.12.H62-221219-0049 19/12/2022 03/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ NHỜI
1492 003.06.12.H62-230220-0002 20/02/2023 06/03/2023 08/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN UQ
1493 003.06.12.H62-230220-0033 20/02/2023 06/03/2023 07/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ THANH TÂM UQ
1494 003.06.12.H62-230220-0036 20/02/2023 21/02/2023 25/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN LÂM
1495 003.06.12.H62-230220-0037 20/02/2023 21/02/2023 25/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHÓ VĂN DƯƠNG
1496 003.06.12.H62-230320-0018 20/03/2023 03/04/2023 04/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ BÍCH VÂN UQ
1497 003.06.12.H62-230320-0020 20/03/2023 03/04/2023 08/04/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ BÍCH VÂN UQ
1498 003.06.12.H62-230320-0045 20/03/2023 10/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH HỒNG VĨNH
1499 003.06.12.H62-230320-0047 20/03/2023 10/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN XUÂN VŨ
1500 003.06.12.H62-230320-0048 20/03/2023 10/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ TỈNH
1501 003.06.12.H62-230620-0047 20/06/2023 27/06/2023 11/07/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LƯU THỊ BỘ
1502 003.06.12.H62-220920-0017 20/09/2022 30/11/2022 04/01/2023
Trễ hạn 25 ngày.
LƯU VĂN MAN - HS CĐ GCN
1503 003.06.12.H62-230920-0002 20/09/2023 11/10/2023 12/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HÒA
1504 003.06.12.H62-221220-0001 20/12/2022 04/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN QUANG HÙNG
1505 003.06.12.H62-221220-0013 20/12/2022 04/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN VĂN HUY UQ
1506 003.06.12.H62-221220-0015 20/12/2022 04/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHAN VĂN NGỌC UQ
1507 003.06.12.H62-221220-0026 20/12/2022 04/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THÀNH THỨC
1508 003.06.12.H62-221220-0027 20/12/2022 04/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THÀNH THỨC
1509 003.06.12.H62-230221-0009 21/02/2023 07/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1510 003.06.12.H62-230221-0020 21/02/2023 22/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯƠNG XUÂN KIÊN
1511 003.06.12.H62-230221-0023 21/02/2023 07/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN THẮNG
1512 003.06.12.H62-230221-0025 21/02/2023 07/03/2023 10/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI THỊ ĐỊNH
1513 003.06.12.H62-230221-0028 21/02/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN KIM NAM UQ
1514 003.06.12.H62-230221-0029 21/02/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN KIM NAM UQ
1515 003.06.12.H62-230221-0030 21/02/2023 22/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
1516 003.06.12.H62-230221-0050 21/02/2023 28/02/2023 12/04/2023
Trễ hạn 31 ngày.
BÙI THỊ LUẦN
1517 003.06.12.H62-230321-0003 21/03/2023 04/04/2023 05/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỀN KIM NAM UQ
1518 003.06.12.H62-230321-0031 21/03/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ NGA UQ
1519 003.06.12.H62-230321-0052 21/03/2023 22/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG THỊ ĐỨC
1520 003.06.12.H62-230321-0065 21/03/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MỪNG
1521 003.06.12.H62-230421-0062 21/04/2023 10/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ VĂN NAM
1522 003.06.12.H62-230821-0003 21/08/2023 11/09/2023 13/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỂN UQ
1523 003.06.12.H62-230821-0023 21/08/2023 22/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU THẾ THÀNH
1524 003.06.12.H62-230821-0053 21/08/2023 13/09/2023 14/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
1525 003.06.12.H62-230821-0055 21/08/2023 20/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
1526 003.06.12.H62-221121-0016 21/11/2022 26/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN HỮU NGỌC (CON)
1527 003.06.12.H62-221121-0027 21/11/2022 03/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN TIẾN TRỤ
1528 003.06.12.H62-221121-0041 21/11/2022 09/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ THỊ THU HƯỜNG UQ
1529 003.06.12.H62-211221-0023 21/12/2021 01/03/2022 04/01/2023
Trễ hạn 220 ngày.
NGUYỄN THỊ HỢP - HS CĐ GCN
1530 003.06.12.H62-221221-0001 21/12/2022 05/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ AN UQ
1531 003.06.12.H62-221221-0008 21/12/2022 05/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ BÍCH VÂN UQ
1532 003.06.12.H62-221221-0012 21/12/2022 05/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN THỊ BÍCH VÂN UQ
1533 003.06.12.H62-221221-0013 21/12/2022 05/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN THỊ BÍCH VÂN UQ
1534 003.06.12.H62-221221-0017 21/12/2022 05/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN MINH
1535 003.06.12.H62-221221-0018 21/12/2022 05/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN MINH
1536 003.06.12.H62-221221-0020 21/12/2022 05/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỂN UQ
1537 003.06.12.H62-221221-0021 21/12/2022 05/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN CÔNG HƯỜNG UQ
1538 003.06.12.H62-221221-0023 21/12/2022 05/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN CÔNG HƯỜNG UQ
1539 003.06.12.H62-221221-0024 21/12/2022 05/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
KIM VĂN LIÊN UQ
1540 003.06.12.H62-221221-0028 21/12/2022 05/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC UQ
1541 003.06.12.H62-221221-0033 21/12/2022 12/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGÔ THỊ HỒNG PHẤN UQ
1542 003.06.12.H62-221221-0037 21/12/2022 05/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CHẤN UQ
1543 003.06.12.H62-221221-0050 21/12/2022 12/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN HỮU HIẾU
1544 003.06.12.H62-230222-0016 22/02/2023 08/03/2023 10/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NGỌC QUYỀN UQ
1545 003.06.12.H62-230222-0036 22/02/2023 08/03/2023 10/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NGỌC HẬU UQ
1546 003.06.12.H62-230322-0035 22/03/2023 05/04/2023 07/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN NGỌC OANH
1547 003.06.12.H62-230322-0050 22/03/2023 05/04/2023 07/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ UQ
1548 003.06.12.H62-230522-0015 22/05/2023 14/06/2023 20/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐINH VĂN CÔNG UQ
1549 003.06.12.H62-230522-0017 22/05/2023 15/06/2023 21/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐINH VĂN CÔNG UQ
1550 003.06.12.H62-230522-0041 22/05/2023 03/07/2023 24/08/2023
Trễ hạn 38 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÝ UQ
1551 003.06.12.H62-230622-0022 22/06/2023 13/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
DƯƠNG THỊ TUYẾT NHUNG UQ
1552 003.06.12.H62-230822-0031 22/08/2023 12/09/2023 15/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC UQ
1553 003.06.12.H62-230822-0038 22/08/2023 21/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN VĂN HÀ
1554 003.06.12.H62-230822-0041 22/08/2023 31/08/2023 06/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN ĐỨC LẬP UQ
1555 003.06.12.H62-230822-0055 22/08/2023 18/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HUẤN UQ
1556 003.06.12.H62-220922-0019 22/09/2022 03/01/2023 08/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
CHU THÚY HẰNG - ĐC HS LĐ CỦA NGUYỄN HUY BÌNH; NGUYỄN THỊ THƯỜNG; NGUYỄN THỊ MINH
1557 003.06.12.H62-230922-0040 22/09/2023 06/10/2023 09/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN NHẬT TÂN UQ
1558 003.06.12.H62-221122-0005 22/11/2022 09/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN QUANG THÁI UQ
1559 003.06.12.H62-221122-0016 22/11/2022 03/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
CHU THÚY HẰNG UQ
1560 003.06.12.H62-221122-0017 22/11/2022 03/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
CHU THÚY HẰNG UQ
1561 003.06.12.H62-221122-0022 22/11/2022 03/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM KHẮC KHUYẾN UQ
1562 003.06.12.H62-221122-0029 22/11/2022 23/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ KỲ
1563 003.06.12.H62-221122-0030 22/11/2022 10/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ AN UQ
1564 003.06.12.H62-221122-0038 22/11/2022 10/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG UQ
1565 003.06.12.H62-221122-0040 22/11/2022 10/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG UQ
1566 003.06.12.H62-221122-0041 22/11/2022 03/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG UQ
1567 H62.12.04.03-231122-0058 22/11/2023 07/12/2023 12/12/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG UQ
1568 003.06.12.H62-221222-0008 22/12/2022 06/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN LÂN
1569 003.06.12.H62-221222-0013 22/12/2022 06/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN NHẤT
1570 003.06.12.H62-221222-0014 22/12/2022 06/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 8 ngày.
PHẠM VĂN XUÂN
1571 003.06.12.H62-221222-0019 22/12/2022 06/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN ĐÌNH VĨNH
1572 003.06.12.H62-221222-0021 22/12/2022 06/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN ĐÌNH VĨNH T
1573 003.06.12.H62-221222-0022 22/12/2022 06/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN ĐÌNH VĨNH
1574 003.06.12.H62-221222-0023 22/12/2022 06/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
1575 003.06.12.H62-221222-0024 22/12/2022 06/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
1576 003.06.12.H62-221222-0026 22/12/2022 06/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN TRỊNH
1577 003.06.12.H62-221222-0027 22/12/2022 06/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN TRỊNH
1578 003.06.12.H62-221222-0034 22/12/2022 13/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ THƠM UQ
1579 003.06.12.H62-221222-0044 22/12/2022 13/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG VĂN LÝ
1580 003.06.12.H62-221222-0045 22/12/2022 13/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG VĂN LONG
1581 003.06.12.H62-221222-0046 22/12/2022 13/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG THỊ LÝ
1582 003.06.12.H62-221222-0047 22/12/2022 06/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN BỀN
1583 003.06.12.H62-221222-0048 22/12/2022 06/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN VĂN BỀN
1584 003.06.12.H62-221222-0049 22/12/2022 06/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ THÚY HẠNH UQ
1585 003.06.12.H62-230223-0005 23/02/2023 09/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI THỊ TUYẾT NHUNG UQ
1586 003.06.12.H62-230223-0007 23/02/2023 16/03/2023 20/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ BÍCH VÂN UQ
1587 003.06.12.H62-230223-0012 23/02/2023 24/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ NHƯ PHƯƠNG UQ
1588 003.06.12.H62-230323-0021 23/03/2023 06/04/2023 07/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN VỤ UQ
1589 003.06.12.H62-230323-0022 23/03/2023 06/04/2023 08/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN VỤ UQ
1590 003.06.12.H62-230823-0005 23/08/2023 18/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC UQ
1591 003.06.12.H62-230823-0006 23/08/2023 13/09/2023 15/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC UQ
1592 003.06.12.H62-230823-0008 23/08/2023 19/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC UQ
1593 003.06.12.H62-230823-0009 23/08/2023 13/09/2023 15/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC UQ
1594 003.06.12.H62-230823-0010 23/08/2023 19/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC UQ
1595 003.06.12.H62-230823-0015 23/08/2023 05/09/2023 08/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ NGA
1596 003.06.12.H62-230823-0021 23/08/2023 21/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ BÌNH
1597 003.06.12.H62-230823-0025 23/08/2023 16/10/2023 19/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN KIM NAM UQ
1598 003.06.12.H62-230823-0030 23/08/2023 08/09/2023 18/10/2023
Trễ hạn 28 ngày.
NGUYỄN THANH NGHỊ
1599 003.06.12.H62-230823-0041 23/08/2023 19/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
1600 003.06.12.H62-230823-0043 23/08/2023 13/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRƯƠNG QUANG DŨNG
1601 003.06.12.H62-230823-0045 23/08/2023 18/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THANH LƯƠNG
1602 003.06.12.H62-230823-0047 23/08/2023 18/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THANH LƯƠNG
1603 003.06.12.H62-231023-0023 23/10/2023 20/11/2023 21/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỂN UQ
1604 003.06.12.H62-221123-0008 23/11/2022 03/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỂN UQ
1605 003.06.12.H62-221123-0012 23/11/2022 03/01/2023 10/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM THỊ THU THẢO UQ
1606 003.06.12.H62-221123-0022 23/11/2022 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TẠ THỊ HOA UQ
1607 003.06.12.H62-221223-0001 23/12/2022 09/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HUÂN UQ
1608 003.06.12.H62-221223-0010 23/12/2022 31/08/2023 14/09/2023
Trễ hạn 10 ngày.
NGUYỄN THỊ PHÚC UQ
1609 003.06.12.H62-221223-0012 23/12/2022 30/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ AN UQ
1610 003.06.12.H62-221223-0022 23/12/2022 08/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN ĐÌNH THẢO
1611 003.06.12.H62-221223-0034 23/12/2022 09/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO UQ
1612 003.06.12.H62-221223-0036 23/12/2022 09/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO UQ
1613 003.06.12.H62-221223-0037 23/12/2022 09/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO UQ
1614 003.06.12.H62-221223-0038 23/12/2022 09/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN THẢO UQ
1615 003.06.12.H62-221223-0046 23/12/2022 09/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀO THỊ CHANH
1616 003.06.12.H62-221223-0047 23/12/2022 09/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐÀO THỊ CHANH
1617 003.06.12.H62-221223-0048 23/12/2022 09/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG VĂN TRÀNG
1618 003.06.12.H62-221223-0049 23/12/2022 16/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 13 ngày.
DƯƠNG VĂN BÍCH
1619 003.06.12.H62-221223-0050 23/12/2022 09/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
DƯƠNG THỊ MIỀN
1620 003.06.12.H62-230224-0014 24/02/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN LÊN UQ
1621 003.06.12.H62-230224-0048 24/02/2023 10/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI MINH HẢI
1622 003.06.12.H62-230424-0020 24/04/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÌNH TRỘI
1623 003.06.12.H62-230424-0039 24/04/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH VĂN CÔNG UQ
1624 003.06.12.H62-230424-0043 24/04/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ QUANG QUÝ
1625 003.06.12.H62-230424-0044 24/04/2023 11/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ QUANG QUÝ
1626 003.06.12.H62-230724-0018 24/07/2023 08/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG ĐỨC ĐỊNH UQ
1627 003.06.12.H62-230724-0020 24/07/2023 08/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG ĐỨC ĐỊNH UQ
1628 003.06.12.H62-230824-0008 24/08/2023 28/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU THỊ HÝ
1629 003.06.12.H62-230824-0024 24/08/2023 09/10/2023 10/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THÙY LINH UQ
1630 003.06.12.H62-230824-0047 24/08/2023 20/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
1631 003.06.12.H62-230824-0048 24/08/2023 28/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
1632 003.06.12.H62-230824-0050 24/08/2023 29/09/2023 06/10/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
1633 003.06.12.H62-230824-0052 24/08/2023 20/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THAO UQ
1634 003.06.12.H62-231024-0019 24/10/2023 07/11/2023 08/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THANH HUỆ UQ
1635 003.06.12.H62-231024-0020 24/10/2023 09/11/2023 10/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ THỊ OANH UQ
1636 003.06.12.H62-221124-0002 24/11/2022 05/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
ĐẶNG QUỲNH LƯƠNG - UQ
1637 003.06.12.H62-221124-0034 24/11/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THƯỜNG UQ
1638 003.06.12.H62-221124-0036 24/11/2022 03/01/2023 04/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN THƯỜNG UQ
1639 003.06.12.H62-221124-0049 24/11/2022 05/01/2023 08/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN CHÍN (THỦY)
1640 003.06.12.H62-230425-0039 25/04/2023 26/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN NGỌC THỦY
1641 003.06.12.H62-230425-0042 25/04/2023 26/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ VÂN UQ
1642 003.06.12.H62-230425-0048 25/04/2023 26/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRẦN MẠNH THẾ ANH
1643 003.06.12.H62-230525-0001 25/05/2023 03/08/2023 25/08/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN XUÂN THƯ
1644 003.06.12.H62-230725-0016 25/07/2023 11/08/2023 15/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN THỊ LAN
1645 003.06.12.H62-220825-0028 25/08/2022 08/11/2022 04/01/2023
Trễ hạn 41 ngày.
LÊ THỊ PHƯỢNG - HS CẤP ĐỔI GCN
1646 003.06.12.H62-230825-0002 25/08/2023 11/10/2023 12/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TIẾN
1647 003.06.12.H62-230825-0011 25/08/2023 20/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TUYÊN UQ
1648 003.06.12.H62-230825-0022 25/08/2023 19/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG UQ
1649 003.06.12.H62-221125-0014 25/11/2022 16/01/2023 19/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LƯU BÌNH MINH
1650 003.06.12.H62-221125-0027 25/11/2022 06/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
PHẠM ĐỨC ĐỨC UQ
1651 003.06.12.H62-221125-0029 25/11/2022 16/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM ĐỨC HẬU UQ
1652 003.06.12.H62-230426-0047 26/04/2023 27/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG CBNH
1653 003.06.12.H62-230626-0005 26/06/2023 17/07/2023 19/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH VĂN CÔNG UQ
1654 003.06.12.H62-220826-0033 26/08/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DIỆP THỊ THIỆN - UQ HS CN CỦA DƯƠNG NGỌC CƯỜNG CHO TRẦN THỊ TÂN
1655 003.06.12.H62-220826-0037 26/08/2022 03/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DIỆP THỊ THIỆN - UQ HS TK CỦA NGUYỄN VĂN THOA CHO NGUYỄN VĂN THÔN
1656 003.06.12.H62-230926-0012 26/09/2023 18/10/2023 19/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THU CHANG UQ
1657 003.06.12.H62-231026-0015 26/10/2023 16/11/2023 29/11/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN THỊ HUÂN UQ
1658 003.06.12.H62-221226-0001 26/12/2022 10/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN TIẾN
1659 003.06.12.H62-221226-0002 26/12/2022 10/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ LOAN
1660 003.06.12.H62-221226-0004 26/12/2022 10/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THANH TÙNG UQ
1661 003.06.12.H62-221226-0005 26/12/2022 10/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH
1662 003.06.12.H62-221226-0011 26/12/2022 10/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN NGỌC MINH
1663 003.06.12.H62-221226-0013 26/12/2022 10/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1664 003.06.12.H62-221226-0025 26/12/2022 10/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TẠ VĂN TÁM
1665 003.06.12.H62-221226-0026 26/12/2022 10/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HIẾN
1666 003.06.12.H62-221226-0027 26/12/2022 10/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HIẾN
1667 003.06.12.H62-221226-0028 26/12/2022 10/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN HUY
1668 003.06.12.H62-221226-0030 26/12/2022 10/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CHU THỊ THÚY HẰNG UQ
1669 003.06.12.H62-230127-0003 27/01/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NHIÊN
1670 003.06.12.H62-230227-0014 27/02/2023 13/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN TUẤN
1671 003.06.12.H62-230227-0016 27/02/2023 13/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÀ UQ
1672 003.06.12.H62-230227-0026 27/02/2023 13/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG THỊ KIÊM
1673 003.06.12.H62-230227-0028 27/02/2023 13/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN SỢI
1674 003.06.12.H62-230227-0031 27/02/2023 13/03/2023 15/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI SƠN HÀ
1675 003.06.12.H62-230227-0032 27/02/2023 13/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1676 003.06.12.H62-230227-0033 27/02/2023 13/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1677 003.06.12.H62-230227-0038 27/02/2023 13/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG UQ
1678 003.06.12.H62-230227-0044 27/02/2023 05/04/2023 06/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG UQ
1679 003.06.12.H62-230227-0049 27/02/2023 13/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TẠ THỊ OANH UQ
1680 003.06.12.H62-230227-0055 27/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ VĂN HIỂN
1681 003.06.12.H62-230227-0056 27/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG XUÂN ĐỦ
1682 003.06.12.H62-230227-0057 27/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN VINH
1683 003.06.12.H62-230227-0058 27/02/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ TUẤN ANH
1684 003.06.12.H62-230327-0003 27/03/2023 10/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN KHOA
1685 003.06.12.H62-230327-0004 27/03/2023 10/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN KHOA
1686 003.06.12.H62-230327-0033 27/03/2023 10/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM ĐỨC HẬU UQ
1687 003.06.12.H62-230327-0039 27/03/2023 17/04/2023 24/04/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐINH THỊ NGÂN UQ
1688 003.06.12.H62-230327-0041 27/03/2023 17/04/2023 08/05/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN HINH
1689 003.06.12.H62-230327-0047 27/03/2023 10/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG UQ
1690 003.06.12.H62-230427-0058 27/04/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU ĐỨC THỊNH
1691 003.06.12.H62-230427-0065 27/04/2023 07/06/2023 08/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHU QUANG HUY
1692 003.06.12.H62-230927-0067 27/09/2023 12/10/2023 13/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG VĂN TÂM
1693 003.06.12.H62-221027-0030 27/10/2022 05/01/2023 06/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG ĐÌNH TẬP - CĐ GCN
1694 003.06.12.H62-211227-0045 27/12/2021 13/12/2022 08/01/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG - ĐC HS CĐ GCN CỦA HỘ NGUYỄN VĂN PHÚ
1695 003.06.12.H62-221227-0001 27/12/2022 11/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1696 003.06.12.H62-221227-0002 27/12/2022 11/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1697 003.06.12.H62-221227-0003 27/12/2022 11/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1698 003.06.12.H62-221227-0004 27/12/2022 11/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1699 003.06.12.H62-221227-0005 27/12/2022 11/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1700 003.06.12.H62-221227-0006 27/12/2022 11/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1701 003.06.12.H62-221227-0007 27/12/2022 11/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1702 003.06.12.H62-221227-0018 27/12/2022 11/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
DIỆP THANH BÌNH
1703 003.06.12.H62-221227-0019 27/12/2022 11/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
SÁI THỊ AN
1704 003.06.12.H62-221227-0020 27/12/2022 11/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
SÁI THỊ AN
1705 003.06.12.H62-221227-0022 27/12/2022 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN MINH ĐẠO
1706 003.06.12.H62-221227-0023 27/12/2022 11/01/2023 13/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN MINH ĐẠO
1707 003.06.12.H62-221227-0025 27/12/2022 11/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRƯƠNG VĂN NHẤT
1708 003.06.12.H62-221227-0026 27/12/2022 11/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN TUYÊN
1709 003.06.12.H62-221227-0034 27/12/2022 11/01/2023 14/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VŨ THỊ THU HÀ
1710 003.06.12.H62-221227-0036 27/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯU QUANG THẮNG UQ
1711 003.06.12.H62-221227-0038 27/12/2022 11/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NGỌ
1712 003.06.12.H62-230228-0048 28/02/2023 14/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ XUÂN
1713 003.06.12.H62-230328-0053 28/03/2023 12/04/2023 13/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VŨ KIM NGÂN
1714 003.06.12.H62-230328-0060 28/03/2023 18/04/2023 06/05/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ AN UQ
1715 003.06.12.H62-230828-0037 28/08/2023 26/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HÙNG - UQ
1716 003.06.12.H62-230828-0046 28/08/2023 19/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TẠ THỊ HOA - UQ
1717 003.06.12.H62-230828-0048 28/08/2023 20/09/2023 28/09/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HOÀNG THỊ HỒNG GẤM - TT
1718 003.06.12.H62-221128-0003 28/11/2022 28/12/2022 04/01/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ NGÁT UQ
1719 003.06.12.H62-221128-0031 28/11/2022 03/01/2023 07/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.