STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.08.H62-230303-0001 03/03/2023 05/04/2023 07/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THỦY