STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.04.07.H62-230505-0059 05/05/2023 17/05/2023 18/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN THÀNH
2 000.04.07.H62-230505-0286 05/05/2023 17/05/2023 18/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ THỊ LONG