STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.04.H62-230215-0085 15/02/2023 05/05/2023 08/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN DUY PHƯỢNG