Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Cấp thực hiện
Mức độ dịch vụ

Danh sách thủ tục hành chính (5441)

STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
5251 2.000569.000.00.00.H62
(Mức độ 2)
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) UBND Huyện/TP Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
5252 3.000001
(Mức độ 2)
Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) UBND Huyện/TP Điện
5253 3.000001_1
(Mức độ 2)
Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện với mục đích NGOÀI SINH HOẠT lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực nông thôn UBND Huyện/TP Điện
5254 3.000001_2
(Mức độ 2)
Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện với mục đích SINH HOẠT lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sau trạm biến áp công cộng khu vực nông thôn UBND Huyện/TP Điện
5255 3.000002
(Mức độ 2)
Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV) UBND Huyện/TP Điện
5256 3.000003
(Mức độ 2)
Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện cho mục đích sinh hoạt, ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sauu trạm biến áp công cộng khu vực thành phố, thị xã, thị trấn., UBND Huyện/TP Điện
5257 3.000003_2
(Mức độ 2)
Cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân mua điện cho mục đích NGOÀI SINH HOẠT lắp đặt công tơ 01 pha, 03 pha từ lưới điện hạ áp sauu trạm biến áp công cộng khu vực thành phố, thị xã, thị trấn., UBND Huyện/TP Điện
5258 3.000004
(Mức độ 2)
Thủ tục cấp phép cho người và phương tiện dân sự Việt Nam vào hoạt động trong vùng đất cấm. UBND Huyện/TP Điện
5259 7
(Mức độ 2)
Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, đóng điện công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện > 2000 kVA UBND Huyện/TP Điện
5260 2.000615.000.00.00.H62
(DVC Toàn trình)
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu UBND Huyện/TP Lưu thông hàng hóa trong nước
5261 1.004515.000.00.00.H62
(DVC Toàn trình)
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) UBND Huyện/TP Giáo dục Mầm non
5262 1.005099.000.00.00.H62
(DVC Toàn trình)
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học UBND Huyện/TP Giáo dục Tiểu học
5263 2.002483.000.00.00.H62
(DVC Toàn trình)
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài UBND Huyện/TP Giáo dục Trung học
5264 2.002482.000.00.00.H62
(DVC Toàn trình)
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước UBND Huyện/TP Giáo dục Trung học
5265 1.004475.000.00.00.H62
(DVC Một phần)
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại UBND Huyện/TP Giáo dục Trung học