CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5441 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
5161 1.004982.000.00.00.H62 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
5162 1.005377.000.00.00.H62 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
5163 1.010938.000.00.00.H62 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
5164 1.010939.000.00.00.H62 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
5165 1.010940.000.00.00.H62 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
5166 1.010941.000.00.00.H62 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
5167 3.000204.000.00.00.H62 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Cấp Quận/huyện Việc làm
5168 3.000205.000.00.00.H62 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động Cấp Quận/huyện Việc làm
5169 2.002399.000.00.00.H62 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Cấp Quận/huyện Việc làm
5170 2.002516.000.00.00.H62 Xác nhận thông tin hộ tịch Cấp Quận/huyện Hộ tịch
5171 1.011471.000.00.00.H62 Phê duyệt Phương án khai thác thực vật rừng loài thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện Cấp Quận/huyện Lâm nghiệp
5172 1.010724.000.00.00.H62 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện) Cấp Quận/huyện Môi trường
5173 1.010725.000.00.00.H62 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện) Cấp Quận/huyện Môi trường
5174 1.010736.000.00.00.H62 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
5175 1.010723.000.00.00.H62 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Cấp Quận/huyện Môi trường